Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2.Divisjonsseminar 2010. 20.11.2014 HOVEDINNRETNING PROGRAMMET Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVOR STÅR 2.DIVISJON VED STARTEN AV 2010? VIKTIGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2.Divisjonsseminar 2010. 20.11.2014 HOVEDINNRETNING PROGRAMMET Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVOR STÅR 2.DIVISJON VED STARTEN AV 2010? VIKTIGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 2.Divisjonsseminar 2010

2 20.11.2014 HOVEDINNRETNING PROGRAMMET Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVOR STÅR 2.DIVISJON VED STARTEN AV 2010? VIKTIGE FOKUSOMRÅDER I 2.DIVISJON STATUS UTVIKLINGSPROGRAMMET CHARTERKLUBBER – KLUBBENE I 2.DIV SERIEFORSLAGET – STATUS Side 2

3 20.11.2014 SOM UTGANGSPUNKT Forbundsstyret har etablert et godt og nært samarbeid med Divisjonsforeningen i arbeidet med utviklingsprogrammet for 2.divisjon Dette er et nødvendig samarbeid da vi må trekke veksler på alle gode krefter for å skape nødvendig og bærekraftig utvikling Vi ser Divisjonsforeningen som fremtidsrettet og en god ivaretaker av divisjonens interesser, men også ha evne til å se det store bildet i norsk fotball hvor alle må yte for å få noe tilbake. Forutsetningen for videre arbeid er et fortsatt tett og nært samarbeid mellom Forbundsstyret og divisjonsforeningen

4 20.11.2014 HVOR STÅR 2.DIVISJON VED STARTEN AV 2010 (1 av 2) Divisjonen er plassert under breddefotballen, hovedsaklig fordi mange av klubbene er store breddeklubber, og dermed representerer toppen av bredden Det skjer mye positivt i 2.divisjon,men det er en del å hente på økonomistyring, lederutdanning/utvikling, organisering og samfunnsorientering. Forbundsstyret ser et godt potensiale for positiv utvikling, i et nært samarbeid mellom NFF, kretsene, men mye må initieres av klubbene selv ut fra behov. Det er ingen grunn til å forvente større overføringer i overskuelig fremtid, dersom ikke klubbene selv etablerer en positiv salgsvare som lokale og regionale samarbeidspartnere ser verdien av å investere i. Dette krever igjen stor ryddighet i klubbene på alle områder, slik at man fremstår som en tydelig og positiv samarbeidspartner for næringsliv og kommuner.

5 20.11.2014 VIKTIGE FOKUSOMRÅDER I 2.DIVISJON Økonomistyring vil være helt sentralt i forhold til både utvikling og omdømme Spillerutvikling er nødvendig for å kunne utvikle egne spillere, både for å redusere behov for spilleranskaffelser men også for å stå bedre i lokalsam- funnet Arenautvikling må til for å øke publikumsinteressen og tilby gode fasiliteter Lederutvikling-/utdanning vil være sentralt for å ha gode ledere med god innsikt, samt gi grunnlag for større kontinuitet og utvikling Gode planer, både sportslig og administrativt, over en viss tidsperiode vil være nødvendig for å tenke og planlegge lenger enn inneværende sesong. Tydelighet på egne mål og utvikling, kombinert med en viss ydmykhet for å skape interesse og tilslutning innen lokalsamfunnet og regionen. Skal man lykkes i dette så må klubbene ha ambisjoner om å være regionklubber

6 20.11.2014 STATUS UTVIKLINGSPROGRAMMET LISENS ELLER ADMINISTRATIVT OPPFØLGINGSSYSTEM??

7 20.11.2014 STATUS UTVIKLINGSPROGRAMMET Første fase i programmet er ferdig, og gruppen har avlevert sin innstilling til forbundsstyret. Forbundsstyret ønsker å utvikle et administrativt styringssystem for 2.div og har nedsatt en (ny) arbeidsgruppe bestående av 2 fra FS,2 fra DF02 og to fra krets. Gruppen skal konkludere senest i august 2010, slik at programmet kan igangsettes fra sesongen 2011. Hovedsaken med dette programmet er å utvikle et styringssystem hvor økonomisk oppfølging, Fair play og utdanning vil være sentralt. Programmet vil inneholde hvordan dette skal legges opp, hvem som skal følge opp de ulike elementer i programmet og hvordan dette skal rulles ut på en god måte. Kretsene vil, etter all sannsynlighet, være sentrale i oppfølgingen og dette fordrer et godt samarbeid mellom klubbene og kretsene. Klubblisens i egentlig forstand kan komme i 2012, dersom dette anses fornuftig og gjennomførbart

8 20.11.2014 UTVIKLINGSPROGRAMMET - HOVEDFOKUS Det er viktig at både arbeidsgruppen og klubbene fastholder fokus på de fem hovedområdene det er enighet om, med disse fire ”overskrifter”: Å styrke 2.divisjon som en arena for spillerutvikling Å styrke klubbene i 2.divisjon administrativt Å gjøre klubb- og spillermiljøer mer robuste Å skape ryddighet i økonomiske og sportslige forhold for å sikre en best mulig bærekraftig og langsiktig utvikling. En vil sterkt betone at det ikke kan forventes at NFF eller krets skal komme inn med ekstra midler eller tiltak alene, hele forutsetningen er et samspill med klubbene hvor klubbene må ha egne ideêr i et mer langsiktig perspektiv Hovedansvaret ligger i samhandlingen krets/klubb med NFF og NTF som medspillere.

9 20.11.2014 VIKTIGE INNSATSOMRÅDER/UTFORDRINGER Utvikling og utdanning av klubbstyrer/tilsatte Økonomistyring – rapportering 2.div som kvalifiserings- og utviklingsarena for spillere Rollen som breddeklubb (de fleste) Anleggsplan/fasilitetsutvikling Klubbenes målsettinger kontra konsekvenser/ressursforbruk Omdømmebygging regionalt

10 20.11.2014 UTVIKLING/UTDANNING AV KLUBBSTYRER/TILSATTE Det er i 2.div, som i norsk fotball generelt, for lite fokus på utdanning og kompetansebygging i klubbstyrer og tilsatte, bl.a. med for lite bruk av fotballens egne utdanningstilbud. (5.000 av 62.000 i 2009 var lederutdanning) For å styrke kompetansen i klubbene må dette prioriteres FS vurderer å innføre minstekrav til fotballederkurs for klubbledere Ordning med daglige ledere i klubbene er et viktig element som må prioriteres NFF og kretsene har et bredt og variert utdanningstilbud i form av moduler og mer langvarige kurs som er tilgjengelig Det må utvikles en sterk og forpliktende dialog mellom klubbene og krets/forbund for å skape en sterkere utviklings- og utdanningskultur. Evt behov for tilpasninger av eksisterende kurs, og/eller oppbygging av nye moduler er også en mulighet ved behov

11 20.11.2014 ØKONOMISTYRING - RAPPORTERING Dette er det området styringsgruppen har sett som det mest utfordrende i 2.divisjon, og det er av avgjørende viktighet at både kortsiktig og langsiktig økonomi er under kontroll i klubbene Uavhengig av hvilken form en lisens eller administrativ oppfølging vil få, så vil kravene til økonomisk oversikt og langsiktighet ha stor fokus. Mange klubber har dette under kontroll, men ut fra de tilbakemeldinger vi får og de vurderinger vi gjør, så er ikke dette tilfelle hos andre. Det er ingen grunn til å anta at det i overskuelig fremtid vil bli mer midler til fordeling, samtidig som sponsormarkedet heller ikke vurderes å bli merkbart bedre. Det er sagt at et administrativt oppfølgingsverktøy vil ha både krav og anbefalinger i seg, og her vil økonomistyring bli et krav ut fra de styrings- parametre arbeidsgruppen legger opp til.

12 20.11.2014 2.DIVISJON SOM KVALIFISERINGS- OG UTVIKLINGSARENA 2.divisjon er en svært viktig utviklings- og kvalifiseringsarena for unge spillere og dette krever god oppfølging og kompetente utviklingsmiljøer Hele klubben, både den sportslige og administrative ledelse, må være seg denne oppgaven bevisst. Det må legges opp til et variert og differensiert aktivitetstilbud for alle klubbens målgrupper: Rekruttere flere aktive i nærmiljøet Beholde flere aktive i klubben over lengre tid Gi spillere i alderen 13-17 år, som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg til gode fotballspillere, gode og spesielt tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud.

13 20.11.2014 ROLLEN SOM BREDDEKLUBB Flertallet av klubber i 2.divisjonen er store breddeklubber Dette fordrer et godt samspill innad i hele klubben, slik at satsingen på topplaget forstås innad i klubben, og formidles gjennom gode prosesser Klubbstyrte lag er en forutsetning for en velfungerende klubb Det stilles større krav til toppsatsingen i en stor breddeklubb enn i en klubb som kun har sitt 2.divisjonslag – herunder krav til god kommunikasjon

14 20.11.2014 KLUBBENES MÅLSETTINGER – KONSEKVENS/RESSURSER Som i fotball-Norge ellers er det viktig for klubbene i 2.divisjon å: Utvikle et godt plangrunnlag over et lengre tidsperspektiv Å forankre planene i virkeligheten og i tilgjengelige ressurser Sørge for å knytte til seg ressurser som kan bidra med spesialkompetanse Foreta et riktig valg dersom målsettinger og tilgjengelige ressurser ikke står i forhold til hverandre Gi tillitsvalgte basis for videreutvikling og dermed skape nødvendig kontinuitet Evaluere planer, målsettinger og virkemidler i tråd med klubbens utvikling

15 20.11.2014 OMDØMMEBYGGING LOKALT OG REGIONALT Dersom klubbene skal ha langsiktige sportslige ambisjoner, og ambisjoner om å knytte til seg tillitsvalgte og administrativt personell – må omdømmet bygges over tid. Ikke alle klubber i 2.divisjon har det lokale/regional omdømmet de må ha. Et omdømme er ikke noe en får – det må en arbeide for Mange toppklubber har gjennom årene merket de negative konsekvenser av å ikke ta omdømmediskusjonen innad i klubben Et negativt omdømme vil redusere tilgangen på spillere, tillitsvalgte og lokale/regionale samarbeidspartnere. Alle klubber burde ha en egen plan for omdømmebygging

16 20.11.2014 LISENS ELLER ADMINISTRATIV OPPFØLGING Forbundsstyret har valgt å utrede et administrativt oppfølgingssystem uten å kalle det lisens, men følgende hovedlinjer for oppfølging står fast. En kan ikke skape den tilsiktede og langsiktige utvikling i 2.div uten å etablere et regime som kan påvirke gjennom holdninger og et godt verktøy til oppfølging og endringer Et slikt regime kan ikke utelukkende basere seg på uforpliktende handlinger da dette gir for stort rom for individuelle tilnærminger i klubbene De viktigste fokusområdene er utdanning og økonomi, men ”kravene” må legges slik at de er mulige å oppfylle Det er helt nødvendig å skape en dialog som gjør klubbene klar over fremtidens utfordringer og det naturlige er et samhandlingsforum for videre utvikling.

17 20.11.2014 GRUPPEOPPGAVE 1 HVILKE AV DE OMTALTE INNSATSOMRÅDER/UTFORDRINGER MENER DERE ER VIKTIGST? HVILKE AV DISSE HAR DERE PLANER/ØNSKER OM Å ARBEIDE VIDERE MED? HVILKEN STATUS MENER DERE 2.DIVISJON VIL HA OM 5 ÅR ?

18 20.11.2014 CHARTERKLUBBER – EN VEI Å GÅ? Breddefotballens varemerke

19 20.11.2014 CHARTERKLUBBER – EN VEI Å GÅ? Forbundsstyret har gitt sin prinsipielle tilslutning til å utrede og overføre en engelsk modell til norsk, derav navnet. Modellen er på utredningsstadiet hvor rammeverket holder på å ta form, mens det reelle innholdet er under utredning av breddekomiteen. Modellen er myntet på store breddeklubber i utgangspunktet, hvor 2.divisjon kanskje er den mest naturlige arena. Dersom en slik modell gjennomføres vil den ha i seg de fleste av de satsingsområder vi allerede er enige om for 2.divisjon jfr det vi har sagt foran. Det er en lang vei å gå, og dersom dette blir aktuelt så vil FS invitere klubbene i 2.div til høring og aktiv medvirkning Noen av de sentrale punkter i Charterklubb-programmet

20 20.11.2014 MÅLSETTING Å etablere et charterklubb-system i norsk breddefotball. Gjennom systemet etablere tre ulike standarder for klubbdrift som vektlegger de mest sentrale områder i norsk breddefotball. Utvikling Inkludering Fair play Utvikle klubbene og klubblederne fra lagstyrte klubber til klubbstyrte lag. Vektlegge lederutdanning og klubbutvikling Reorganisere kretsene i nødvendig grad for å møte denne nye utfordringen Etablere en nasjonal sponsor til finansiering av kostnadene

21 20.11.2014 TREVOR BROOKING HEAD OF GRASSROOTS IN ENGLISH FA FA director of football says talent production is suffering Recommends radical change to produce top-level players Sir Trevor Brooking slams 'vacum of leadership' in English youth football

22 20.11.2014 DE REELLE OG GJEMTE VERDIER Løfte frem bredden på nasjonalt nivå med standarder og verdier Endre sponsorfokus til bredden Trekke til oss frivillige Trekke til oss spillere Trekke til oss medlemmer Lokal markering av våre verdier overfor lokalsamfunnet, lokale sponsorer og politiske miljøer I ytterste konsekvens er dette å løfte frem bredden til et hittil ukjent nivå med politiske konsekvenser – ref. KKD-midler Gjeninnføre klubbstyrte lag Styrke frivillighetsrollen i klubben

23 20.11.2014 SOSIALT ANSVAR En sentral del av vår virksomhet, og som dermed blir en sentral del av charter-programmet, er vårt sosiale ansvar og engasjement Dette handler om områder som: Inkludering av grupper som trenger ekstra oppfølging Sterkere fokus på økonomisk utsatte grupper Sterkere samfunnsengasjement Spesialtilpasset ivaretakelse av enkeltpersoner som kan falle utenfor Etablere samarbeid med kommunenes sosiale institusjoner Upsiden her er godt omdømme og mulig tilgang på midler, men hovedfokus må være på fotballens sosiale rolle i samfunnet Dette må etableres som et samarbeid på nasjonalt plan og bidra til å finansiere dette viktige arbeidet i et stadig mer segregert samfunn

24 20.11.2014 OPPSUMMERING Hovedhensikten med å etablere et charterklubb-system: Forbedre kvaliteten på klubbdrift i bredden Drive frem mer og målrettet utdanning på sentrale områder Knytte klubber, kretser og forbund tettere sammen Ha virkemidler til å følge opp og pålegge klubbene utviklingstiltak Gi grunnlag og aksept for nasjonale breddesponsorer på bakgrunn av charterklubbsystemet Gi større tilgang til lokale sponsorer ut fra synlige lokale verdier Gi større sikkerhet for at nasjonale målsettinger blir fulgt opp lokalt Gi kretsene sterkere fokus på denne type utvikling i årene fremover

25 20.11.2014 GRUPPEOPPGAVE 2 Hva er deres vurdering av charterklubb-konseptet og hva ser dere som de mest positive sider ved dette? Vil deres klubb kunne være en charterklubb ut fra de utfordringer som er opplistet?


Laste ned ppt "2.Divisjonsseminar 2010. 20.11.2014 HOVEDINNRETNING PROGRAMMET Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVOR STÅR 2.DIVISJON VED STARTEN AV 2010? VIKTIGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google