Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny AFP i privat sektor Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Fellesordningen for AFP Tromsø 25. mai 2010 Marianne Knarud og Ingrid Omang Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny AFP i privat sektor Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Fellesordningen for AFP Tromsø 25. mai 2010 Marianne Knarud og Ingrid Omang Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny AFP i privat sektor Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Fellesordningen for AFP Tromsø 25. mai 2010 Marianne Knarud og Ingrid Omang Bakken

2 Pensjonsreformens bakgrunn

3 Forholdet arbeidstakere/pensjonister forrykkes Nå: Ca 630.000 alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6

4 Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig AFP Lønn Nytt pensjonssystem Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Tjenestepensjon AFP Folketrygd Tjenestepensjon Livsvarig 62 år67 år Lønn Gammelt pensjonssystem

5 Hovedtrekk i ny alderspensjon fra folketrygden Fleksibelt uttak –Tidspunkt –Grad Nye opptjeningsregler –Besteårsregelen byttes med alleårsregelen Levealdersjustering –Jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået når vi lever lenger Regulering av løpende pensjon

6 Nye opptjeningsregler Alderspensjon fra folketrygden tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Alle år skal telle like mye Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning som reguleres med lønnsveksten –Reguleres med lønnsveksten minus 0,75 pst under uttak

7 Ny alderspensjon i folketrygden fases gradvis inn Opptjening 1944-1953-kullet: bare dagens system 1954-1962 gradvis innfasing (som vist i tabell) 1963-kull og senere: Bare nytt system

8 Hva er AFP? - ”Absolutt Fabelaktig Pensjon” Sitat fra Dine Penger - økonomimagasin ”Avtalefestet pensjon” – tariffbasert ”Gunstig pensjon” – både gammel og ny AFP ”For dem som kan ta den” Selvstendig sikkerhetsnett i folketrygden uavhengig av AFP

9 AFP – ingen ”opptjening” av pensjon Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske/aktuarielle prinsipper Tilsvarende for gammel AFP

10 Kun én AFP-ordning i privat sektor –Statlig –Kommunal –Ny AFP for FA og Spekter legges til Felleskontoret for LO/NHO- ordningene –Én ordning i privat sektor. Like vilkår for alle –Ny AFP-tilskottslov (19.2.2010). Nye vedtektene sendt AD for godkjennelse. Offentlige ordninger (ingen endringer) Private ordninger (fra tre til én)

11 Endret AFP-ordning fra 2011 Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Livsvarig påslag til alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå)

12 Ny AFP er en ugradert ytelse Ny alderspensjon i Folketrygden: Kan tas ut fullt eller gradert (delvis) Graderinger 20, 40, 50, 60, 80 og 100 Valgt grad kan endres med minst 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon og hel stans i pensjon kan gjøres når som helst Ny AFP: Må tas ut helt og kan ikke tas ut gradert Må tas ut sammen med hel eller gradert alderspensjon i Folketrygden Gammel AFP: Må tas ut ”gradert” dersom arbeidsinntekt over kr 15.000

13 Hvordan beregnes ny AFP? Hvor stor blir din AFP? 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 G Eksempel: Inntekt i 2009 kr 350.000 Gir årlig AFP-pensjon på kr. 1.099 (350.000 x 0,314%) Slik inntekt i 40 år gir AFP pensjon på kr. 43.960 (1.099 x 40)

14 Få høyere ytelse ved å utsette uttak Opptjeningseffekt Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere månedlige pensjonsutbetalinger Utsettelseseffekt –Nøytralt system –AFP til fylte 70 år –Folketrygden til fylte 75 år –Ca 5 prosent årlig (40 års opptjening) Opptjeningseffekt ved jobb etter 62 år –Folketrygden til fylte 75 år (effekten avhenger av besteårsregelen) –AFP – ingen slik effekt –Ca 2,5 prosent årlig (40 års opptjening)

15 Pensjon, arbeidsinntekt eller begge deler? Pensjon eller arbeidsinntekt? Ja takk, begge deler! Folketrygd og AFP kan fra 2011 tas ut uten prøving mot arbeidsinntekt I gammel AFP har inntekt utover kr 15.000 medført kraftig reduksjon i pensjonen Ved uttak og samtidig inntekt beholdes opptjeningseffekten Du bestemmer selv hvor stor del av pensjonen du vil ta ut. Du får utsettelseseffekten på den delen du ikke tar ut The question isn't at what age I want to retire, it's at what income. Sitat George Foreman

16 Hvilke årskull har rett til ny AFP i privat sektor? Født i 1943 eller tidligere - Bare rett til gammel AFP Født i 1944- november 1948 - Kan ha rett til gammel AFP dersom uttak skjer senest 1. desember 2010 - Kan ha rett til ny AFP dersom uttak skjer fra 1. januar 2011 Født i desember 1948 eller senere - Bare rett til ny AFP

17 Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår På uttakstidspunktet –må du jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen –oppfylle inntektskrav (1 G) –ansatt og reell arbeidstager Ved 62 år må du oppfylle –ansiennitetskrav

18 Vilkår på uttakstidspunktet (fra 62 år) Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Sett deg godt inn i regelverket

19 Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: 1944-1951: 3 av siste 5 år 1952: 4 av siste 6 år 1953: 5 av siste 7 år 1954:6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: –Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling –Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift –Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år Ansiennitetsvilkår ved 62 år

20 Dette utelukker rett til privat AFP Mottak av annen AFP (offentlig/privat) Pensjon, ventelønn m.v. fra arbeidsforhold tre siste år før fylte 62 år (over 1,5 G årlig) Mottak av uførepensjon etter 62 år (særregler for årskullene 44-48)

21 Hva lønner seg? Hva lønner seg for meg? Viktigst: Sjekke at man virkelig har et valg. Ulike vilkår i gammel og ny AFP. Forutsatt rett til begge typer AFP: Se selv på Din pensjon på www.nav.nowww.nav.no De fleste som er født i 1944 kommer best ut med ny AFP Arbeidstakere født i 1945-48: Hva som lønner seg vil bl.a. være avhengig av yrkesmønster og fremtidsplaner (statiske og dynamiske vurderinger)

22 Krav for bedrifters tilslutning til ordningen Bindende tariffavtale med AFP-bilag via arbeidsgiverforening eller direkte med LO/YS forbund eller visse andre arbeidstakerorganisasjoner Må være ett årsverk i tillegg til eier/daglig leder. Årsverket kan ikke ha familiære bånd med eier Tilslutning bortfaller kun ved opphør av tariffavtale (avtaler videreføres ved eierskifte, fusjon og virksomhetsoverdragelse, med mindre reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-2 gjelder og benyttes – 3 uker)

23 Ansiennitet for bedrift vs. den ansatte Karenstid for bedriften på to år i gammel AFP I ny AFP knyttes ansiennitetskravet til den ansatte, ikke bedriften –Holder at bedriften er tilsluttet på uttakstidspunktet

24 Premiebetaling Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 og 7,1 G Premiesats er enda ikke klarlagt, men hensikten er at de totale kostnadene skal bli om lag de samme for bedriftskollektivet. Betaler premie basert på ansattes inntekt til og med det året de fyller 61 år Egenandel AFP bortfaller i ny AFP-ordning Første premieinnbetaling for ny AFP antas 1. kvartal 2011

25 Hva med deg som arbeidsgiver? Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte. Kanskje de vil ønske en prat med deg som arbeidsgiver om dette? Er du forberedt? –Ønske om å kombinere arbeid og pensjon –Ønske om redusert stilling –Ønske om å jobbe lenger –Ønske om å gå av tidligere Kurset på www.pensjon2011.no vil belyse slike situasjonerwww.pensjon2011.no

26 Søknadsprosessen Søknad sendes elektronisk via NAV (Din pensjon) MÅ søke alderspensjon i Folketrygden samtidig Søknadsskjema også tilgjengelig på www.nyafp.no www.nyafp.no Bedrift må gjennom Altinn oppgi opplysninger om arbeidsforhold NAV gir opplysninger til Fellesordningen om trygdehistorikk Fellesordningen godkjenner/avslår NAV beregner og utbetaler Fellesordninge n for AFP NAVAFP-søkerArbeidsgiver

27 Søknadsfrister og viktige datoer Gammel AFP –Siste frist for uttak 1.12.10 –Søknadsfrist 31.12.10 (tilbakevirkende kraft) –Vilkår må likevel være oppfylt i løpet av 30.11.10 Ny AFP –Kan søke fra 3.5.10 –Uttak tidligst 1.1.11 –Må søke innen 1.8.10 for å få utbetalt pensjon fra 1.1.11

28 NAV, 19.11.2014Side 28 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

29 NAV, 19.11.2014Side 29 Din pensjon – nå også med nytt regelverk http://www.nav.no/dinpensjon Din pensjon har ny funksjonalitet for å: Beregne alderspensjon på nytt regelverk Beregne AFP i privat sektor på nytt regelverk Sammenligne ulike alternativer Vise opptjening på ny opptjeningsmodell Tilby visning av formler til veileder Din pensjon har ny funksjonalitet for å: Beregne alderspensjon på nytt regelverk Beregne AFP i privat sektor på nytt regelverk Sammenligne ulike alternativer Vise opptjening på ny opptjeningsmodell Tilby visning av formler til veileder

30 Mer informasjon? Se nyafp.no


Laste ned ppt "Ny AFP i privat sektor Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Fellesordningen for AFP Tromsø 25. mai 2010 Marianne Knarud og Ingrid Omang Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google