Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i Folketrygden 2011 Hovedpunkter og sammenlikninger 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i Folketrygden 2011 Hovedpunkter og sammenlikninger 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i Folketrygden 2011 Hovedpunkter og sammenlikninger 1

2 2 Viktige begreper i Folketrygden – før og nå Grunnpensjon (G): –Grunnpensjonen er avhengig av: •Medlemstid i folketrygden mellom fylte 16 og 75* år (trygdetid) * Etter 67 år regnes kun år med opptjening av pensjonsrett –Sivilstand –Pr. 01.05.2010 er G = kr 75 641 –Pr. 01.01.1967 var G = kr 5 400 + Tilleggspensjon: –Tilleggspensjon er avhengig av: •Opptjente pensjonspoeng (tjenes f.o.m. 01.01.2011 opp fra fylte 13 til 75 år) •Antall opptjeningsår (poengår) = Basispensjon: –Grunnpensjon + Tilleggspensjon •Brukes for å beregne alderspensjon til personer født 1943-1953 som går av etter 1.1.2011

3 3 Fleksibelt pensjonsuttak etter 1. januar 2011 •Offisiell pensjonsalder er fortsatt 67 år og utgangspunktet for pensjonsberegningen er årlig pensjon ved 67 år –Pensjon fra folketrygden kan fra 1.1.2011 tas ut fra fylte 62 år –Ved uttak av pensjon før 67 år vil den årlige pensjonen bli lavere –Ved uttak av pensjon senere enn 67 år vil den årlige pensjonen bli høyere –Pensjonen kan tas ut helt eller delvis (minimum 20%) •Kan graderes med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent NB! Ingen samordning med arbeidsinntekt!! –Man kan tjene så mye man ønsker uten reduksjon i pensjonen •Man opptjener pensjonsrett for arbeidsinntekt fram til 75 år •Den årlige pensjonen blir justert årlig med den økte opptjeningen

4 4 Alderspensjon for person født i årene 1943 til 1953 •Grunnpensjonen er 1G, med følgende unntak: –Redusert grunnpensjon til 0,85 G dersom: •Ektefellen* mottar pensjon fra Folketrygden •Ektefellen* er yrkesaktiv og tjener minst 2 G *Gjelder også for samboere som har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, samt for samboere som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste måneder –Pensjonist som forsørger ektefelle* over 60 år : 1,5 G •Tilleggspensjon: G x sluttpoengtall x 0,42 •Grunnpensjon + Tilleggspensjon = Basispensjon –Årlig pensjon blir da basispensjonen delt på forholdstallet for det aktuelle årskull og uttaksalder

5 5 Uttak av pensjon før 67 år •Personer født 1943 – 1953 –Basispensjon delt på forholdstallet for aktuell uttaksalder –Årlig beregnet pensjon * må være lik eller høyere enn minste pensjonsnivå etter høy sats for å få lov til å ta ut pensjon *Inklusiv eventuell avtalefestet pensjon (AFP) •Personer født 1963 eller senere –Pensjonsbeholdning delt på delingstallet for aktuell uttaksalder –Årlig beregnet pensjon * må være lik eller høyere enn garantipensjon etter høy sats for å få lov til å ta ut pensjon *Inklusiv eventuell avtalefestet pensjon (AFP) •Personer født i årene 1954 til 1962 –Forholdsvis beregning etter de to ovenstående regelverk –Årlig beregnet pensjon * må være lik eller høyere enn en tilsvarende forholdsmessig beregning av minste pensjonsnivå og garantipensjon *Inklusiv eventuell avtalefestet pensjon (AFP)

6 6 Pensjon i forhold til inntekt (født før 1954) (Grunnbeløpet G = 75.641 for 2010 Tilleggspensjon Grunnpensjon Særtillegg 3,38 G

7 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Det nye regleverket gjeldende fra 1.1.2011

8 8 Ny AFP-ordning i privat sektor fra 1. januar 2011 I forbindelse med innføring av de nye reglene i folketrygden som gjør det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år - ble det framforhandlet en helt ny AFP-ordning mellom partene –Tidligere var AFP en selvstendig pensjonsordning for personer mellom 62 og 67 år •Den nye ordningen er et livsvarig tillegg til folketrygdens alderspensjon –Det stilles strengere krav til å få ny AFP enn tidligere •Det kreves flere års ansettelse i en medlemsbedrift enn i den gamle ordningen –Det er nå kun én AFP-ordning i privat sektor •Tidligere var det en egne ordninger i finanssektoren og Spekter •Disse er nå slått sammen med LO/NHO-ordningen under navnet ”Fellesordningen” –Det ingen overgangsordning mellom gammel og ny AFP •Fra 1.1.2011 gjelder KUN ny AFP-ordning (ingen ”angrefrist”)

9 9 Prinsippskisse - Gamle vs. Nye regler Folketrygden AFP 62 år67 år Livsvarig 100% Lønn Gammel AFP Ny AFP fra 2011 Lønn? Evt. heltid eller deltid Lønn Alderspensjon fra folketrygden AFP 62 år67 år Livsvarig

10 10 Rett til AFP-pensjon etter 1. januar 2011 •For å ha rett til å ta ut AFP må arbeidstakeren.. –ha fylt 62 år og være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet –ha vært ansatt i minst 20% stilling i en bedrift som er tilsluttet Fellesordningen sammenhengende i de tre siste årene før uttakstidspunktet •Kan ha vært avbrutt av perioder på til sammen inntil 26 uker –ha inntekt på minst 1G (kr 75 641) på uttakstidspunktet og året før –ha vært ansatt i bedrifter tilknyttet Fellesordningen i 3 av de 5 siste årene(gjelder for personer født i 1944 – 1951)

11 11 Opptjening av pensjonsrett i AFP f.o.m. 2011 •Retten til AFP-pensjon (tillegget til folketrygden) tjenes opp ved å se på alle år med inntekt –Hvert år får man en pensjonsrett på 0,314% av inntekten det året •Ingen opptjening av pensjonsrett etter fylte 62 år –Den samlede årlige pensjonsretten i AFP finner man ved å summere alle årenes pensjonsrett •Opptjente pensjonspoeng før 1.1.2010 omregnes til inntekt •Omsorgsarbeid før 1992 regnes som inntekt på minst 4G (født etter 1.1.1948) –Den opptjente pensjonsretten reguleres årlig med lønnsutviklingen og utbetalt AFP reguleres med lønnsutviklingen minus 0,75 prosentpoeng –Ved uttak av AFP benyttes forholdstall for å kunne ta hensyn til uttakstidspunkt og endring i levealder –AFP-pensjonen innrettes slik at den er kr 19 200 høyere før fylte 67 år enn etter

12 12 Utsatt uttak gir høyere pensjon •Ved å utsette tidspunktet for uttak av folketrygd og AFP vil man kunne få vesentlig høyere årlig pensjon •Tabellen nedenfor viser hvor mye høyere den årlige pensjonen vil bli ved å utsette uttakstidspunktet til et senere tidspunkt enn 62 år 63 år+ 6 %67 år+ 28 % 64 år+ 10 %68 år+ 36 % 65 år+ 15 %69 år+ 44 % 66 år+ 21 %70 år+ 54 %

13 13 Forholdet til folketrygden •Den samlede pensjonen fra det offentlige er altså folketrygdens alderspensjon pluss AFP-tillegget, uansett ved hvilken alder man tar ut pensjon –Man kan ikke ta ut AFP uten samtidig å ta ut alderspensjon fra folketrygden –Man kan derimot vente med å ta ut AFP selv om man tar ut alderspensjon fra folketrygden –Folketrygden kan tas ut hel eller delvis (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent) –AFP kan kun tas ut 100% –100% AFP kan kombineres med delvis alderspensjon fra folketrygden

14 14 Inntekt ved siden av AFP hhv 2010 vs 2011 •I den gamle AFP-ordningen kan ikke AFP-pensjonisten tjene mer enn kr 15 000 pr. år uten at det får konsekvenser for AFP-pensjonen –Dersom inntekten overstiger kr 15 000 blir HELE inntekten lagt til grunn for en reduksjon av AFP-pensjonen •I den nye AFP-ordningen er det ingen samordning av pensjon og arbeidsinntekt –Det betyr at arbeidstakeren kan ta ut både folketrygd og AFP, og samtidig ha full arbeidsinntekt dersom det er ønskelig •Man kan fortsette i den jobben man har •Man kan slutte og begynne i ny jobb •Man kan gå over til redusert arbeidstid

15 15 •Her er en sammenligning i regelverket for gammel og ny AFP-ordning •Dagens reglerNye regler •De som tar ut AFP før 1.1.2011De som tar ut AFP f.o.m. 1.1.2011 •Selvstendig pensjon fra 62 år Årlig tillegg til folketrygden fra 62 år •Utbetales fram til 67 årUtbetales livsvarig •Samme nivå som folketrygdens Opptjenes med 0,314% av årets inntekt i pensjon fra 67 år årlig pensjonsrett fram til 62 år •Pensjon uavhengig av uttakstidspunktSenere uttak gir høyere årlig påslag •AFP-tillegg kr 11 400 (skattefritt)Høyere årlig påslag før 67 år (kr 19 200) •Maks inntekt kr 15 000 i tillegg til AFPIngen samordning med inntekt ved AFP •Ny AFP reguleres på samme måte som alderspensjon i folketrygden både under opptjening og utbetaling •Personer født i 1944 – 62 får et ekstra, årlig, skattefritt kompensasjonstillegg –Dette er på kr 10 000 pr. år for 1948-kullet Gammel vs. Ny AFP

16 16 Beregning av samlet pensjon ink AFP fra 2011 •Folketrygden og AFP beregnes på to forskjellige måter –For alle født t.o.m. 1953 blir folketrygden beregnet ut fra de 20 beste årene, med en korreksjon for levealdersjustering og uttakstidspunkt •Basispensjon delt på forholdstallet for uttaksalderen for det aktuelle årskullet –AFP-påslaget blir derimot beregnet etter nye regler fra 1.1.2011 •Alle år med inntekt teller med når AFP-påslaget skal beregnes •Det endelige AFP-påslaget skal levealdersjusteres ved bruk av forholdstall. Senere uttak gir derfor høyere AFP-påslag •AFP-påslaget fordeles slik at det blir kr 19 200 høyere før 67 år enn etter 67 år

17 17 Avgang ved 62 år – tre alternativer Født 1948 – Avgang som 62-åring i 2011Fra 62-67Fra 67 år Folketrygd (basispensjon justert for levealder og uttaksalder)Kr 152 420 AFP-påslagKr 52 862Kr 33 662 KompensasjonstilleggKr 10 000 Samlet pensjonKr 215 282Kr 196 082 Født 1962 – Avgang som 62-åring i 2024Fra 62-67Fra 67 år Folketrygd (1/10 justert basispensjon + 9/10 ny folketrygd)Kr 147 036 AFP-påslagKr 51 163Kr 31 963 KompensasjonstilleggKr 1 200 Samlet pensjonKr 199 399Kr 180 199 Forutsetninger: •Årlig lønn kr 400 000 •40 års opptjening •Gift/samboende  Basispensjon: kr 200 585 Født 1948 – Avgang i 2010Fra 62-67Fra 67 år Folketrygd (levealdersjustert)0Kr 195 693 AFP-pensjon (inkl. AFP-tillegg)Kr 211 9850 Samlet pensjonKr 211 985Kr 195 693

18 18 OTP – også en del av pensjonsreformen! •Etter Banklovkommisjonens forslag skal også tjenestepensjon (inkl. OTP) kunne utbetales fra 62 år –Siden den ikke kan opphøre før ved 77 år, må den derfor fordeles på 15 år –Legger vi inn effekten av OTP i de samme eksemplene får vi følgende: Nye regler - Fødselsår 1948Fra 62-67Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslagKr 215 282Kr 196 082 Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år)Kr 2 731 Samlet pensjonKr 218 013Kr 198 813 Nye regler - Fødselsår 1962Fra 62-67Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslagKr 199 213Kr 180 013 Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år)Kr 13 122 Samlet pensjonKr 212 335Kr 193 135 OTP-pensjonen er basert på minimumskravet (2% av inntekt over 1G), innbetalt fra 1.7.2006 og fram til 62 år med en årlig avkastning på 5%, utbetalt over 15 år

19 Avgang des. 2010 Gammel AFP(Folketr) - Innt. stabilt 400/600`- full opptjening FT & YTP – fripolise 30/70` Inntekt 400.000 AFP Folketrygd 200.000 AFP till netto (11.400) (tilsv. brutto) 19.200 --------------------------------- Sum AFP: 219.200 ================== Fripolise SB1 62-67 30.000 --------------------------------- Pensjon 62-67: 249.200 ================= Inntekt 600.000 AFP Folketrygd 243.000 AFP till. netto (11.400) (tilsv. brutto) 19.200 --------------------------------- Sum AFP: 262.200 ================== Fripolise SB1 62-67 70.000 --------------------------------- Pensjon 62-67: 332.200 ================= 19

20 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert TjenestePensjon ved Gammel AFP ved 62 år fra 2010 – lønn 400.000 Sum AFP v 62 år: 219.200 ================== Fripolise SB1 62-67 30.000 --------------------------------- Pensjon 62-67: 249.200 ================= + premie pensjon 50.000 (medlem til 67 år – FF betaler) YTP ytelse v/62 år 66.700 YTP ytelse v/67 år 93.600 Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd(G-reg )233.972 Ytelsespensjon SB1 93.600 (G-regulert 62-67 år) ------------------------------------------------------- SUM pensjon: 327.572 ================== Denne pensjon G- reguleres livsvarig

21 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved avgang 62 år. Gammel AFP fra 2010 – lønn 600.000 Sum AFP: 262.200 ================== Fripolise SB1 62-67 70.000 --------------------------------- Pensjon 62-67: 332.200 + premie pensjon 110.625 (medlem til 67 år – FF betaler) YTP ytelse v/62: 147.500 YTP ytelse v/67: 177.000 Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd(G-reg)284.275 Ytelsespensjon SB1 207.065 (G-regulert 62-67 år) ------------------------------------------------------- SUM pensjon: 491.340 =============== Denne pensjon G- reguleres livsvarig

22 Avgang jan. 2011 m/ NY AFP(Folketr) - Inntekt stabilt 400/600`- full opptjening FT & YTP – fripolise 30/70` Inntekt 400.000 NY Folketrygd: [(200.000/1.025)/1.28]: 152.429 AFP etter 40 år : [40x400`x 0,314)%] (50.240) fordelt 19.200 mer 62-67] 62.800 --------------------------------- Sum AFP: 215.229 Fripol SB1 30.000 --------------------------------- Sum 62-67: 245.229 ================= Inntekt 600.000 NY Folketrygd: [(243.000/1.025)/1.28]: 185.213 AFP etter 40 år: [40x525`x 0,314)%] (65.940) fordelt 19.200 mer 62-67] 74.200 --------------------------------- Sum AFP: 259.413 Fripol SB1 70.000 --------------------------------- Sum 62-67: 329.413 ================= 22

23 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved 62 år – avgang med Ny AFP 2011 – lønn 400.000 Ny folketrygd152.429 AFP 62-67 62.800 Fripol SB1 30.000 --------------------------------- Sum AFP 62-67: 245.229 (Denne summen reg = lønn – 0,75%) ============================ NB ! Ingen premie til YTP/ITP pensjon !! YTP fripol v/62 år 66.700 YTP fripol v/67 år 67.747 (regulert med 1,5% overskudd) Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd (reg 3,75%) 176.612 AFP livsvarig (reg 3,75%) 50.517 Ytelsespensjon SB1 67.747 (reg med 1,5% overskudd) --------------------------------- SUM pensjon: 294.876 ================== Denne pensjon G- reguleres IKKE! Folketrygd/AFP reg med (lønn -0.75%) Ytelsespensjon reg m/ overskudd i SB1 liv

24 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved 62 år – avgang med Ny AFP 2011 – lønn 600.000 Ny folketrygd185.213 AFP 62-67 74.200 Fripol SB1 30.000 --------------------------------- Sum AFP 62-67: 289.413 ================= (Denne summen reg = lønn – 0,75%) NB ! Ingen premie til YTP/ITP pensjon !! YTP fripol v/62 år 147.500 YTP fripol v/67 år 156.551 (regulert med 1,5% overskudd) Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd (reg 3,75%) 204.632 AFP livsvarig (reg 3,75%) 85.972 Ytelsespensjon SB1156.151 (reg med 1,5% overskudd) ------------------------------------------------------- SUM pensjon: 446.755 ================== Denne pensjon G- reguleres IKKE! Folketrygd/AFP reg med (lønn -0.75%) Ytelsespensjon reg m/ overskudd i SB1 liv


Laste ned ppt "Endringer i Folketrygden 2011 Hovedpunkter og sammenlikninger 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google