Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i Folketrygden 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i Folketrygden 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i Folketrygden 2011
Hovedpunkter og sammenlikninger

2 Viktige begreper i Folketrygden – før og nå
Grunnpensjon (G): Grunnpensjonen er avhengig av: Medlemstid i folketrygden mellom fylte 16 og 75* år (trygdetid) Etter 67 år regnes kun år med opptjening av pensjonsrett Sivilstand Pr er G = kr Pr var G = kr 5 400 + Tilleggspensjon: Tilleggspensjon er avhengig av: Opptjente pensjonspoeng (tjenes f.o.m opp fra fylte 13 til 75 år) Antall opptjeningsår (poengår) = Basispensjon: Grunnpensjon + Tilleggspensjon Brukes for å beregne alderspensjon til personer født som går av etter

3 Fleksibelt pensjonsuttak etter 1. januar 2011
Offisiell pensjonsalder er fortsatt 67 år og utgangspunktet for pensjonsberegningen er årlig pensjon ved 67 år Pensjon fra folketrygden kan fra tas ut fra fylte 62 år Ved uttak av pensjon før 67 år vil den årlige pensjonen bli lavere Ved uttak av pensjon senere enn 67 år vil den årlige pensjonen bli høyere Pensjonen kan tas ut helt eller delvis (minimum 20%) Kan graderes med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent NB! Ingen samordning med arbeidsinntekt!! Man kan tjene så mye man ønsker uten reduksjon i pensjonen Man opptjener pensjonsrett for arbeidsinntekt fram til 75 år Den årlige pensjonen blir justert årlig med den økte opptjeningen

4 Alderspensjon for person født i årene 1943 til 1953
Grunnpensjonen er 1G, med følgende unntak: Redusert grunnpensjon til 0,85 G dersom: Ektefellen* mottar pensjon fra Folketrygden Ektefellen* er yrkesaktiv og tjener minst 2 G Gjelder også for samboere som har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, samt for samboere som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste måneder Pensjonist som forsørger ektefelle* over 60 år : 1,5 G Tilleggspensjon: G x sluttpoengtall x 0,42 Grunnpensjon + Tilleggspensjon = Basispensjon Årlig pensjon blir da basispensjonen delt på forholdstallet for det aktuelle årskull og uttaksalder

5 Uttak av pensjon før 67 år Personer født 1943 – 1953
Basispensjon delt på forholdstallet for aktuell uttaksalder Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn minste pensjonsnivå etter høy sats for å få lov til å ta ut pensjon Inklusiv eventuell avtalefestet pensjon (AFP) Personer født 1963 eller senere Pensjonsbeholdning delt på delingstallet for aktuell uttaksalder Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn garantipensjon etter høy sats for å få lov til å ta ut pensjon Personer født i årene 1954 til 1962 Forholdsvis beregning etter de to ovenstående regelverk Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn en tilsvarende forholdsmessig beregning av minste pensjonsnivå og garantipensjon

6 Pensjon i forhold til inntekt (født før 1954) (Grunnbeløpet G = 75
Pensjon i forhold til inntekt (født før 1954) (Grunnbeløpet G = for 2010 Tilleggspensjon 3,38 G Særtillegg Grunnpensjon

7 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
Det nye regleverket gjeldende fra

8 Ny AFP-ordning i privat sektor fra 1. januar 2011
I forbindelse med innføring av de nye reglene i folketrygden som gjør det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år - ble det framforhandlet en helt ny AFP-ordning mellom partene Tidligere var AFP en selvstendig pensjonsordning for personer mellom 62 og 67 år Den nye ordningen er et livsvarig tillegg til folketrygdens alderspensjon Det stilles strengere krav til å få ny AFP enn tidligere Det kreves flere års ansettelse i en medlemsbedrift enn i den gamle ordningen Det er nå kun én AFP-ordning i privat sektor Tidligere var det en egne ordninger i finanssektoren og Spekter Disse er nå slått sammen med LO/NHO-ordningen under navnet ”Fellesordningen” Det ingen overgangsordning mellom gammel og ny AFP Fra gjelder KUN ny AFP-ordning (ingen ”angrefrist”)

9 Prinsippskisse - Gamle vs. Nye regler
Folketrygden AFP 62 år 67 år Livsvarig 100% Lønn Gammel AFP Ny AFP fra 2011 Lønn? Evt. heltid eller deltid Lønn Alderspensjon fra folketrygden AFP 62 år 67 år Livsvarig

10 Rett til AFP-pensjon etter 1. januar 2011
For å ha rett til å ta ut AFP må arbeidstakeren.. ha fylt 62 år og være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet ha vært ansatt i minst 20% stilling i en bedrift som er tilsluttet Fellesordningen sammenhengende i de tre siste årene før uttakstidspunktet Kan ha vært avbrutt av perioder på til sammen inntil 26 uker ha inntekt på minst 1G (kr ) på uttakstidspunktet og året før ha vært ansatt i bedrifter tilknyttet Fellesordningen i 3 av de 5 siste årene(gjelder for personer født i 1944 – 1951)

11 Opptjening av pensjonsrett i AFP f.o.m. 2011
Retten til AFP-pensjon (tillegget til folketrygden) tjenes opp ved å se på alle år med inntekt Hvert år får man en pensjonsrett på 0,314% av inntekten det året Ingen opptjening av pensjonsrett etter fylte 62 år Den samlede årlige pensjonsretten i AFP finner man ved å summere alle årenes pensjonsrett Opptjente pensjonspoeng før omregnes til inntekt Omsorgsarbeid før 1992 regnes som inntekt på minst 4G (født etter ) Den opptjente pensjonsretten reguleres årlig med lønnsutviklingen og utbetalt AFP reguleres med lønnsutviklingen minus 0,75 prosentpoeng Ved uttak av AFP benyttes forholdstall for å kunne ta hensyn til uttakstidspunkt og endring i levealder AFP-pensjonen innrettes slik at den er kr høyere før fylte 67 år enn etter

12 Utsatt uttak gir høyere pensjon
Ved å utsette tidspunktet for uttak av folketrygd og AFP vil man kunne få vesentlig høyere årlig pensjon Tabellen nedenfor viser hvor mye høyere den årlige pensjonen vil bli ved å utsette uttakstidspunktet til et senere tidspunkt enn 62 år 63 år + 6 % 67 år + 28 % 64 år + 10 % 68 år + 36 % 65 år + 15 % 69 år + 44 % 66 år + 21 % 70 år + 54 %

13 Forholdet til folketrygden
Den samlede pensjonen fra det offentlige er altså folketrygdens alderspensjon pluss AFP-tillegget, uansett ved hvilken alder man tar ut pensjon Man kan ikke ta ut AFP uten samtidig å ta ut alderspensjon fra folketrygden Man kan derimot vente med å ta ut AFP selv om man tar ut alderspensjon fra folketrygden Folketrygden kan tas ut hel eller delvis (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent) AFP kan kun tas ut 100% 100% AFP kan kombineres med delvis alderspensjon fra folketrygden

14 Inntekt ved siden av AFP hhv 2010 vs 2011
I den gamle AFP-ordningen kan ikke AFP-pensjonisten tjene mer enn kr pr. år uten at det får konsekvenser for AFP-pensjonen Dersom inntekten overstiger kr blir HELE inntekten lagt til grunn for en reduksjon av AFP-pensjonen I den nye AFP-ordningen er det ingen samordning av pensjon og arbeidsinntekt Det betyr at arbeidstakeren kan ta ut både folketrygd og AFP, og samtidig ha full arbeidsinntekt dersom det er ønskelig Man kan fortsette i den jobben man har Man kan slutte og begynne i ny jobb Man kan gå over til redusert arbeidstid

15 Gammel vs. Ny AFP Her er en sammenligning i regelverket for gammel og ny AFP-ordning Dagens regler Nye regler De som tar ut AFP før De som tar ut AFP f.o.m Selvstendig pensjon fra 62 år Årlig tillegg til folketrygden fra 62 år Utbetales fram til 67 år Utbetales livsvarig Samme nivå som folketrygdens Opptjenes med 0,314% av årets inntekt i pensjon fra 67 år årlig pensjonsrett fram til 62 år Pensjon uavhengig av uttakstidspunkt Senere uttak gir høyere årlig påslag AFP-tillegg kr (skattefritt) Høyere årlig påslag før 67 år (kr ) Maks inntekt kr i tillegg til AFP Ingen samordning med inntekt ved AFP Ny AFP reguleres på samme måte som alderspensjon i folketrygden både under opptjening og utbetaling Personer født i 1944 – 62 får et ekstra, årlig, skattefritt kompensasjonstillegg Dette er på kr pr. år for 1948-kullet

16 Beregning av samlet pensjon ink AFP fra 2011
Folketrygden og AFP beregnes på to forskjellige måter For alle født t.o.m blir folketrygden beregnet ut fra de 20 beste årene, med en korreksjon for levealdersjustering og uttakstidspunkt Basispensjon delt på forholdstallet for uttaksalderen for det aktuelle årskullet AFP-påslaget blir derimot beregnet etter nye regler fra Alle år med inntekt teller med når AFP-påslaget skal beregnes Det endelige AFP-påslaget skal levealdersjusteres ved bruk av forholdstall. Senere uttak gir derfor høyere AFP-påslag AFP-påslaget fordeles slik at det blir kr høyere før 67 år enn etter 67 år

17 Avgang ved 62 år – tre alternativer
Forutsetninger: Årlig lønn kr 40 års opptjening Gift/samboende Basispensjon: kr Født 1948 – Avgang i 2010 Fra 62-67 Fra 67 år Folketrygd (levealdersjustert) Kr AFP-pensjon (inkl. AFP-tillegg) Kr Samlet pensjon Født 1948 – Avgang som 62-åring i 2011 Fra 62-67 Fra 67 år Folketrygd (basispensjon justert for levealder og uttaksalder) Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr Samlet pensjon Kr Kr Født 1962 – Avgang som 62-åring i 2024 Fra 62-67 Fra 67 år Folketrygd (1/10 justert basispensjon + 9/10 ny folketrygd) Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr Samlet pensjon Kr Kr

18 OTP – også en del av pensjonsreformen!
Etter Banklovkommisjonens forslag skal også tjenestepensjon (inkl. OTP) kunne utbetales fra 62 år Siden den ikke kan opphøre før ved 77 år, må den derfor fordeles på 15 år Legger vi inn effekten av OTP i de samme eksemplene får vi følgende: Nye regler - Fødselsår 1948 Fra 62-67 Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslag Kr Kr Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år) Kr Samlet pensjon Kr Kr Nye regler - Fødselsår 1962 Fra 62-67 Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslag Kr Kr Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år) Kr Samlet pensjon Kr Kr OTP-pensjonen er basert på minimumskravet (2% av inntekt over 1G), innbetalt fra og fram til 62 år med en årlig avkastning på 5%, utbetalt over 15 år

19 Avgang des. 2010 Gammel AFP(Folketr) - Innt
Avgang des Gammel AFP(Folketr) - Innt. stabilt 400/600`- full opptjening FT & YTP – fripolise 30/70` Inntekt AFP Folketrygd AFP till netto (11.400) (tilsv. brutto) Sum AFP: ================== Fripolise SB Pensjon 62-67: ================= Inntekt AFP Folketrygd AFP till. netto (11.400) (tilsv. brutto) Sum AFP: ================== Fripolise SB Pensjon 62-67: =================

20 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert TjenestePensjon ved Gammel AFP ved 62 år fra 2010 – lønn 400.000
Sum AFP v 62 år: ================== Fripolise SB Pensjon 62-67: ================= + premie pensjon (medlem til 67 år – FF betaler) YTP ytelse v/62 år YTP ytelse v/67 år Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd(G-reg ) Ytelsespensjon SB (G-regulert år) SUM pensjon: ================== Denne pensjon G- reguleres livsvarig

21 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved avgang 62 år
Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved avgang 62 år. Gammel AFP fra 2010 – lønn Sum AFP: ================== Fripolise SB Pensjon 62-67: + premie pensjon (medlem til 67 år – FF betaler) YTP ytelse v/62: YTP ytelse v/67: Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd(G-reg) Ytelsespensjon SB (G-regulert år) SUM pensjon: =============== Denne pensjon G- reguleres livsvarig

22 Avgang jan m/ NY AFP(Folketr) - Inntekt stabilt 400/600`- full opptjening FT & YTP – fripolise 30/70` Inntekt NY Folketrygd: [( /1.025)/1.28]: AFP etter 40 år: [40x400`x 0,314)%] (50.240) fordelt mer 62-67] Sum AFP: Fripol SB Sum : ================= Inntekt NY Folketrygd: [( /1.025)/1.28]: AFP etter 40 år: [40x525`x 0,314)%] (65.940) fordelt mer 62-67] Sum AFP: Fripol SB Sum : =================

23 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved 62 år – avgang med Ny AFP 2011 – lønn 400.000
Ny folketrygd AFP Fripol SB Sum AFP 62-67: (Denne summen reg = lønn – 0,75%) ============================ NB ! Ingen premie til YTP/ITP pensjon !! YTP fripol v/62 år YTP fripol v/67 år (regulert med 1,5% overskudd) Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd (reg 3,75%) AFP livsvarig (reg 3,75%) Ytelsespensjon SB (reg med 1,5% overskudd) SUM pensjon: ================== Denne pensjon G- reguleres IKKE! Folketrygd/AFP reg med (lønn -0.75%) Ytelsespensjon reg m/ overskudd i SB1 liv

24 Total pensjon inkl. Ytelsesbasert Tjenestepensjon ved 62 år – avgang med Ny AFP 2011 – lønn 600.000
Ny folketrygd AFP Fripol SB Sum AFP 62-67: ================= (Denne summen reg = lønn – 0,75%) NB ! Ingen premie til YTP/ITP pensjon !! YTP fripol v/62 år YTP fripol v/67 år (regulert med 1,5% overskudd) Pensjon fra 67 – 77 år: Folketrygd (reg 3,75%) AFP livsvarig (reg 3,75%) Ytelsespensjon SB (reg med 1,5% overskudd) SUM pensjon: ================== Denne pensjon G- reguleres IKKE! Folketrygd/AFP reg med (lønn -0.75%) Ytelsespensjon reg m/ overskudd i SB1 liv


Laste ned ppt "Endringer i Folketrygden 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google