Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder
Må vi vente på konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga? Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

2 Nærmere oppdrag fra Tarjei…..
Si noe om erfaringene med å bruke eksisterende konsesjonsvilkår. Hvilket handlingsrom eksisterer? Påstand: Hvorfor tar vi ikke handlingsrommet i bruk? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

3 Fylkesmann - vannkraftregulanter
Flerbruksplan for Mandalsvassdraget - AE Fagråd for fisk i Kvina –S/K Uenige i enkelte saker Mye enighet – felles utfordringer Vannkraft - fornybar kraft: Muligheter i disse klimatider – mer samarbeid ønskelig! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

4 1. Erfaringer med å bruke eksisterende konsesjonsvilkår
Aktører: Regulant, myndigheter, kommuner, grunneiere.. Vilkår om fisk i reguleringsmagasiner i fjellet. Sira/Kvina. To alternativer til iverksetting av konsesjonsvilkår: A: Varsel om pålegg til regulant - pålegg om tiltak B. Frivillig avtale mellom regulant og forvaltningsmyndighet Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

5 Konsesjonsvilkår, Sira Kvina kraftselskap
“Konsesjonæren plikter årlig å sette ut yngel og/eller settefisk etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement. Om departementet finner det nødvendig å foreta fiskeribiologiske undersøkelser i regulerings- og overføringsområdet plikter konsesjonæren å bære utgiftene til disse undersøkelsene”. Kongelig resolusjon 5. juli 1963 Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

6 Myndighet for fisk/natur i 1963?
Delegert til : Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

7 Pålegg fra DVF/DN Sira-Kvina kraftselskap har fulgt opp pålegg om utsetting av fisk. FM bisto direktoratet. Underveis: Fiskeribiologiske undersøkelser og endringer i pålegg. «Trege prosesser» - vannkvalitet svinger! Ulike utsettingspålegg: Aure, regnbueaure, bekkerøye, forbud mot bekkerøye…….Forsuring kompliserende ….. Myndigheten delegert til FM fra Hva så? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

8 Hva gjorde Fylkesmannen?
Behov for endringer i eksisterende utsettingspålegg. Dialog med regulantene Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap. Andre berørte: Fylkeskommuner, kommuner, grunneiere. Etablerte Fagråd for innlandsfisk som et rådgivende organ. Repr. Fra FMPM og FFK. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

9 Oppfølging Sira-Kvina
For å ha kontroll på virking av utsettinger har det vært gjennomført regelmessige fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser. Fra 1984 har det vært gjennomført et fast overvåkingsprogram med faste stasjoner for ungfiskeundersøkelser med el-fiske og måling av vannkvalitet. God systematikk! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

10 Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

11 Handlingsplan utarbeidet 2011
Formål: Oppsummere kunnskapen om tilstanden til fiskebestander som har konsesjonspålegg om fiskeutsetting. På frivillig initiativ: Svartevassmagasinet og Valevatn/Gravatn. Handlingsplanen skal definere fremtidige undersøkelser og tiltak. Målet for planen er naturlig reproduserende ørretbestander som kan gi et høstbart overskudd av fisk med god kvalitet. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

12 Handlingsplan En kortfattet plan for fiskeundersøkelser og utsetting av fisk skal lages for hver år. Handlingsplanen skal revurderes hvert 5. år. Handlingsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

13 Handlingsplan Sira-Kvina kraftselskap eier handlingsplanen med ansvar for oppfølging. Gjennomførte fiskekultiveringstiltak i.h.t planen skal presenteres årlig for Fagråd for innlandsfisk. Fylkesmannen er kontrollorgan for at planen følges. Endringer i avtalen godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

14 Nye fiskeutsettinger eller andre tiltak
Vurderes på bakgrunn av innspill fra grunneiere, rettighetshavere, myndigheter og undersøkelser. Behov diskuteres i Fagråd for innlandsfisk og må godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

15 Erfaringer Pålegg eller frivillige avtaler?
Pålegg kan oppfattes som et direktiv fra naturforvaltningsmyndighetene, regulantene settes på sidelinja…. Regulantene blir i stor grad deltakende aktører i frivillige avtaler. Regulantene har høy naturfaglig kompetanse. Samarbeid avgjørende? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

16 2. Handlingsrom? Konsesjonsvilkårene definerer noen rammer. Likevel mener jeg at handlingsrommet er stort! «Gammeldagse vilkår» – bruk ny kunnskap! Tiltak? Bare fiskeutsettinger? Nei! Et godt utgangspunkt for handling er: Enighet i innlandsfiskerådet om fornuftige tiltak Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

17 Eksempel: Hva er «fisk» i konsesjonsvilkåret?
Ingen vil i dag motsette seg at vi ønsker å bruke: Stedegen- eller stedegnet fisk. Eksempler: Stamfisk fra Risåna øverst i Kvina Stamfisk fra Sandvatn i Logna Når fikk vi denne kunnskapen? 1963? årene. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

18 Alternativer til fiskeutsettinger?
Kalking Utlegging av gytegrus – lette fiskevandringer Tilrettelegging for fiske Utnyttelse av fisket Diskuter saken i fagråd innlandsfisk! Det fins handlingsrom som kan brukes og som faktisk blir brukt! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

19 Frivillige avtaler (NVE)
NVE har ikke noen oversikt over frivillige avtaler og tiltak, siden dette er utenfor deres tilsynsansvar. Miljøtilsynet ser likevel ganske mange eksempler på at regulanter, i påvente av revisjon som sannsynligvis vil gi endrede vilkår, selv foretar frivillige tiltak.     Samarbeid: Bruk fagråd for innlandsfisk! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

20 Laksen!

21 Minstevannføring i regulerte elver
Mandalselva: Laudal kraftverk. Minstevannføring 0,25 m3/s. Vilkår i manøvreringsreglementet: Hvis laks, så….. Regulanten: Frivillig avtale gjennom FBPM: 3,0 m3/s om sommeren, 1,5 m3/s om vinteren. Nytt reglement fra 2012 med stor økning i vannføring. Erfaring? Vanskelig sak. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

22 Problemvekst krypsiv Krypsivprosjektet: Lokalt initiativ fra FBPM.
Prosjektledelse. FM-Vest-Agder. 4 mill. kroner årlig nå over statsbudsjettet nå! Drahjelp! Gode bidrag fra vannkraftregulantene! Og FK pluss K. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

23 Villrein Villrein: Regulering av ferdsel på anleggsveier.
Et slikt tiltak som kan skape konflikter ift andre brukerinteresser som friluftsliv, jakt og fiske – som ønsker at veiene skal være åpne for allmenn ferdsel. Gjennomføring av tiltak kan i praksis vise seg å være vanskeligere enn man hadde sett for seg. Avveininger må gjøres ofte.    Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

24 Korridorer for villreinpassasje
Begrensninger på hvilke tiltak som kan pålegges gjennom konsesjonsvilkårene. Tiltak som innebærer magasinrestriksjoner, for eksempel senkning av vannstanden i perioder for å reetablere korridorer for villreinpassasje, er ikke mulig å pålegge. Slike tiltak vil forutsette endringer i manøvreringsreglementet. Frivillighet? Eller mulig revisjon?    Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

25 Gamle konsesjoner Mange av de gamle konsesjonene har ikke (standard) naturforvaltningsvilkår. Miljødirektoratet/Fylkesmannen har derfor ikke hjemmel til å pålegge tiltak. Handlingsrommet er således begrenset. Avhengig av godt samarbeid med regulant. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

26 Hvordan bør konsesjonsvilkårene være?
Må ta hensyn til: Kraftproduksjon Naturmiljø Friluftsliv Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

27 Viktige miljøutfordringer i fjellet
Klima: Redusere utslipp: Vannkraften er fornybar energi! Klimatilpasning: Kan vi gjøre noe? Hindre tap av biologisk mangfold Villrein Fjellaure Mange andre arter, nøkkelarter f. eks. lemen…. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

28 Hva karakteriserer «våre» fjellområder?
Store naturvernområder Store vannkraftreguleringer Mer samarbeid mellom vannkraftbransjen og miljømyndighetene? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

29 Velfungerende økosystemer
Et førstelinjeforsvar mot konsekvenser av klimaendringer Eksempel: Våtmarksområder på elvesletter kan ta opp vann og dermed bidra til å dempe flommer Kan vannkraftmagasinene spille samme rolle? Ekstremnedbør på fulle magasin! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

30 Alpine økosystemer – spesielt sårbare
Leveområdene minker villrein høyfjellsplanter nøkkelarter: lemen truete arter: fjellrev og snøugle Konkurranse fra nye arter - rødreven Økende arealpress i fjellet! Foto: Carl Erik Kilander Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

31 Klima – energi – biomangfold
Økt nedbør i fjellet gir økt avrenning - grunnlag for økt produksjon av vannkraft - nye variasjoner i kraftproduksjonen gjennom året? Klimatilpasning i konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement? Mer samarbeid naturforvaltning - kraftproduksjon? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

32 Omgjøring av konsesjonsvilkår – sterke miljøhensyn
§ 28 i vannressursloven gir adgang til omgjøring av konsesjoner/vilkår. Dette er kun aktuelt i «særlig tilfeller» - høy terskel for å ta lovhjemmelen i bruk. Omgjøring er kun aktuelt å vurdere på grunnlag av konkrete krav begrunnet ut fra sterke miljøhensyn. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

33 Konsesjonsfrie anlegg
I den sammenheng kan også § 66 i vannressursloven nevnes. Lovhjemmelen gir anledning til innkalle konsesjonsfrie anlegg til konsesjonsbehandling, noe som gir mulighet til å fastsette miljøvilkår. §§ 28 og 66 gjelder imidlertid kun konsesjoner etter vannressursloven og ikke vassdragsreguleringsloven Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

34 Enkel endring av noen vilkår
Konsesjonsmyndigheten kan også endre vilkårene i de tilfeller det er inntatt en bestemmelse om dette i eksisterende vilkår. Det kan eksempelvis være aktuelt ved alvorlige, uforutsette virkninger av reguleringen. Konsesjonæren selv be om å få endret vilkårene. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag


Laste ned ppt "Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google