Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Må vi vente på konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga? Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Må vi vente på konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga? Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Må vi vente på konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga? Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

2 Nærmere oppdrag fra Tarjei….. 1.Si noe om erfaringene med å bruke eksisterende konsesjonsvilkår. 2.Hvilket handlingsrom eksisterer? 3.Påstand: Hvorfor tar vi ikke handlingsrommet i bruk? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

3 Fylkesmann - vannkraftregulanter  Flerbruksplan for Mandalsvassdraget - AE  Fagråd for fisk i Kvina –S/K  Uenige i enkelte saker  Mye enighet – felles utfordringer  Vannkraft - fornybar kraft: Muligheter i disse klimatider – mer samarbeid ønskelig! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

4 1. Erfaringer med å bruke eksisterende konsesjonsvilkår  Aktører: Regulant, myndigheter, kommuner, grunneiere..  Vilkår om fisk i reguleringsmagasiner i fjellet. Sira/Kvina.  To alternativer til iverksetting av konsesjonsvilkår: A: Varsel om pålegg til regulant - pålegg om tiltak B. Frivillig avtale mellom regulant og forvaltningsmyndighet Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

5 Konsesjonsvilkår, Sira Kvina kraftselskap  “Konsesjonæren plikter årlig å sette ut yngel og/eller settefisk etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement. Om departementet finner det nødvendig å foreta fiskeribiologiske undersøkelser i regulerings- og overføringsområdet plikter konsesjonæren å bære utgiftene til disse undersøkelsene”. Kongelig resolusjon 5. juli 1963 Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

6 Myndighet for fisk/natur i 1963?  Delegert til :  Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF)  Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

7 Pålegg fra DVF/DN  Sira-Kvina kraftselskap har fulgt opp pålegg om utsetting av fisk. FM bisto direktoratet.  Underveis: Fiskeribiologiske undersøkelser og endringer i pålegg. «Trege prosesser» - vannkvalitet svinger!  Ulike utsettingspålegg: Aure, regnbueaure, bekkerøye, forbud mot bekkerøye…….Forsuring kompliserende …..  Myndigheten delegert til FM fra 2006. Hva så? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

8 Hva gjorde Fylkesmannen?  Behov for endringer i eksisterende utsettingspålegg.  Dialog med regulantene Agder Energi og Sira-Kvina kraftselskap.  Andre berørte: Fylkeskommuner, kommuner, grunneiere.  Etablerte Fagråd for innlandsfisk som et rådgivende organ. Repr. Fra FMPM og FFK. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

9 Oppfølging Sira-Kvina  For å ha kontroll på virking av utsettinger har det vært gjennomført regelmessige fiskeribiologiske og vannkjemiske undersøkelser.  Fra 1984 har det vært gjennomført et fast overvåkingsprogram med faste stasjoner for ungfiskeundersøkelser med el-fiske og måling av vannkvalitet.  God systematikk! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

10 Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

11 Handlingsplan utarbeidet 2011  Formål: Oppsummere kunnskapen om tilstanden til fiskebestander som har konsesjonspålegg om fiskeutsetting. På frivillig initiativ: Svartevassmagasinet og Valevatn/Gravatn.  Handlingsplanen skal definere fremtidige undersøkelser og tiltak.  Målet for planen er naturlig reproduserende ørretbestander som kan gi et høstbart overskudd av fisk med god kvalitet. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

12 Handlingsplan  En kortfattet plan for fiskeundersøkelser og utsetting av fisk skal lages for hver år.  Handlingsplanen skal revurderes hvert 5. år.  Handlingsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

13 Handlingsplan  Sira-Kvina kraftselskap eier handlingsplanen med ansvar for oppfølging.  Gjennomførte fiskekultiveringstiltak i.h.t planen skal presenteres årlig for Fagråd for innlandsfisk.  Fylkesmannen er kontrollorgan for at planen følges. Endringer i avtalen godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

14 Nye fiskeutsettinger eller andre tiltak  Vurderes på bakgrunn av innspill fra grunneiere, rettighetshavere, myndigheter og undersøkelser.  Behov diskuteres i Fagråd for innlandsfisk og må godkjennes av Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

15 Erfaringer  Pålegg eller frivillige avtaler?  Pålegg kan oppfattes som et direktiv fra naturforvaltningsmyndighetene, regulantene settes på sidelinja….  Regulantene blir i stor grad deltakende aktører i frivillige avtaler.  Regulantene har høy naturfaglig kompetanse. Samarbeid avgjørende? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

16 2. Handlingsrom?  Konsesjonsvilkårene definerer noen rammer. Likevel mener jeg at handlingsrommet er stort!  «Gammeldagse vilkår» – bruk ny kunnskap!  Tiltak? Bare fiskeutsettinger? Nei!  Et godt utgangspunkt for handling er:  Enighet i innlandsfiskerådet om fornuftige tiltak Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

17 Eksempel: Hva er «fisk» i konsesjonsvilkåret?  Ingen vil i dag motsette seg at vi ønsker å bruke:  Stedegen- eller stedegnet fisk. Eksempler:  Stamfisk fra Risåna øverst i Kvina  Stamfisk fra Sandvatn i Logna  Når fikk vi denne kunnskapen? 1963? 1990-årene. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

18 Alternativer til fiskeutsettinger?  Kalking  Utlegging av gytegrus – lette fiskevandringer  Tilrettelegging for fiske  Utnyttelse av fisket  Diskuter saken i fagråd innlandsfisk! Det fins handlingsrom som kan brukes og som faktisk blir brukt! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

19 Frivillige avtaler (NVE)  NVE har ikke noen oversikt over frivillige avtaler og tiltak, siden dette er utenfor deres tilsynsansvar.  Miljøtilsynet ser likevel ganske mange eksempler på at regulanter, i påvente av revisjon som sannsynligvis vil gi endrede vilkår, selv foretar frivillige tiltak.  Samarbeid: Bruk fagråd for innlandsfisk! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

20 Laksen!

21 Minstevannføring i regulerte elver  Mandalselva: Laudal kraftverk.  Minstevannføring 0,25 m3/s. Vilkår i manøvreringsreglementet: Hvis laks, så…..  Regulanten: Frivillig avtale gjennom FBPM: 3,0 m3/s om sommeren, 1,5 m3/s om vinteren.  Nytt reglement fra 2012 med stor økning i vannføring.  Erfaring? Vanskelig sak. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

22 Problemvekst krypsiv  Krypsivprosjektet: Lokalt initiativ fra FBPM.  Prosjektledelse. FM-Vest-Agder.  4 mill. kroner årlig nå over statsbudsjettet nå! Drahjelp!  Gode bidrag fra vannkraftregulantene! Og FK pluss K. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

23 Villrein  Villrein: Regulering av ferdsel på anleggsveier.  Et slikt tiltak som kan skape konflikter ift andre brukerinteresser som friluftsliv, jakt og fiske – som ønsker at veiene skal være åpne for allmenn ferdsel.  Gjennomføring av tiltak kan i praksis vise seg å være vanskeligere enn man hadde sett for seg. Avveininger må gjøres ofte. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

24 Korridorer for villreinpassasje  Begrensninger på hvilke tiltak som kan pålegges gjennom konsesjonsvilkårene.  Tiltak som innebærer magasinrestriksjoner, for eksempel senkning av vannstanden i perioder for å reetablere korridorer for villreinpassasje, er ikke mulig å pålegge. Slike tiltak vil forutsette endringer i manøvreringsreglementet.  Frivillighet? Eller mulig revisjon? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

25 Gamle konsesjoner  Mange av de gamle konsesjonene har ikke (standard) naturforvaltningsvilkår.  Miljødirektoratet/Fylkesmannen har derfor ikke hjemmel til å pålegge tiltak. Handlingsrommet er således begrenset.  Avhengig av godt samarbeid med regulant. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

26 Hvordan bør konsesjonsvilkårene være?  Må ta hensyn til:  Kraftproduksjon  Naturmiljø  Friluftsliv Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

27 Viktige miljøutfordringer i fjellet  Klima:  Redusere utslipp: Vannkraften er fornybar energi!  Klimatilpasning: Kan vi gjøre noe?  Hindre tap av biologisk mangfold  Villrein  Fjellaure  Mange andre arter, nøkkelarter f. eks. lemen…. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

28 Hva karakteriserer «våre» fjellområder?  Store naturvernområder  Store vannkraftreguleringer  Mer samarbeid mellom vannkraftbransjen og miljømyndighetene? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

29 Velfungerende økosystemer  Et førstelinjeforsvar mot konsekvenser av klimaendringer  Eksempel: Våtmarksområder på elvesletter kan ta opp vann og dermed bidra til å dempe flommer  Kan vannkraftmagasinene spille samme rolle?  Ekstremnedbør på fulle magasin! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

30 Alpine økosystemer – spesielt sårbare Foto: Carl Erik Kilander Leveområdene minker villrein høyfjellsplanter nøkkelarter: lemen truete arter: fjellrev og snøugle Konkurranse fra nye arter - rødreven Økende arealpress i fjellet! Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

31 Klima – energi – biomangfold  Økt nedbør i fjellet gir økt avrenning - grunnlag for økt produksjon av vannkraft - nye variasjoner i kraftproduksjonen gjennom året?  Klimatilpasning i konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement?  Mer samarbeid naturforvaltning - kraftproduksjon? Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

32 Omgjøring av konsesjonsvilkår – sterke miljøhensyn  § 28 i vannressursloven gir adgang til omgjøring av konsesjoner/vilkår.  Dette er kun aktuelt i «særlig tilfeller» - høy terskel for å ta lovhjemmelen i bruk.  Omgjøring er kun aktuelt å vurdere på grunnlag av konkrete krav begrunnet ut fra sterke miljøhensyn. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

33 Konsesjonsfrie anlegg  I den sammenheng kan også § 66 i vannressursloven nevnes. Lovhjemmelen gir anledning til innkalle konsesjonsfrie anlegg til konsesjonsbehandling, noe som gir mulighet til å fastsette miljøvilkår.  §§ 28 og 66 gjelder imidlertid kun konsesjoner etter vannressursloven og ikke vassdragsreguleringsloven Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag

34 Enkel endring av noen vilkår  Konsesjonsmyndigheten kan også endre vilkårene i de tilfeller det er inntatt en bestemmelse om dette i eksisterende vilkår.  Det kan eksempelvis være aktuelt ved alvorlige, uforutsette virkninger av reguleringen.  Konsesjonæren selv be om å få endret vilkårene. Miljøvernavdelingen Miljøtiltak regulerte vassdrag


Laste ned ppt "Må vi vente på konsesjonsvilkåra for å få i gang miljøtiltak i dei regulerte vassdraga? Miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google