Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmedagene 2011 – advokatene Marco Lilli og Frode Støle Kommentarer til nye NVE-veiledere 28. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmedagene 2011 – advokatene Marco Lilli og Frode Støle Kommentarer til nye NVE-veiledere 28. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmedagene 2011 – advokatene Marco Lilli og Frode Støle Kommentarer til nye NVE-veiledere 28. september 2011

2 1 – Regulering gjennom veiledere 2 – Tilknytningsplikt for kunde – kontraheringsplikt for konsesjonær? 3 – Bortfall av konsesjon ved brudd på tidsfrister 4 – Tilstramming av grensen for konsesjonsplikt 5 – Grensesnitt mot kunder Oversikt

3 (1) Regulering gjennom veiledere

4 Veileder 2/2011 Utforming av konsesjonssøknad for fjernvarmeanlegg Veileder 3/2011 Rammer for utbygging og drift av fjernvarme  Erstatter veileder 1/2009 + rundskriv/brev til konsesjonærene fra 2010 Klarere tale enn tidligere på en del punkter Samlet omtale av regulering etter flere lovverk Men er det som står i veilederen nødvendigvis riktig juss? Bra! Regulering gjennom veiledere 28 september 20114

5 Regulering gjennom veiledere 28 september 20115 Veilederes plass i ”rettskildehierarkiet” Veilederen kan ikke endre noe som er høyere opp i hierarkiet NVE kan ikke i veileder endre noe OED har vedtatt i forskrift eller Stortinget har vedtatt i lov I praksis er veilederne likevel mer sentrale enn plassen i hierarkiet tilsier: Sier hvordan NVE tolker lov og forskrift Sier hvordan NVEs forvaltningspraksis i enkeltsaker kommer til å bli Lov, forskrift, forarbeider m.m. sier ofte lite  stort rom for tolkning

6 (2) Tilknytningsplikt for kunde – kontraheringsplikt for konsesjonær (?) 28 september 20116

7 Tilknytningsplikt for kunde – kontraheringsplikt for konsesjonær? Veileder 1/2009 s. 9: Veileder 2/2011 s. 9: 28 september 20117

8 Tilknytningsplikt vs kontraheringsplikt NVE ser m.a.o ut til å mene at en plan etter den nye loven medfører leveringsplikt for konsesjonæren (men ikke en vedtekt etter den gamle loven) Kortversjonen - Det er høyst tvilsomt Har ingen forankring i lov eller forskrift Har ikke støtte i forarbeidene til loven Innebærer potensielt store utgifter for fjernvarmeselskapene. Tilsier at det kreves klar hjemmel. Hvorfor skal det være en forskjell, avhengig av om tilknytningsplikt følger av plan eller vedtekt? Reguleringsplan / arealdel av kommuneplan 28 september 20118

9 Hvis det er riktig juss – hva kan konsesjonær gjøre Konsesjonær må ikke søke større konsesjonsområde enn det som kan forsynes innen rimelig tid Hvis området er for stort kan konsesjonær søke om innskrenkning av området. Da bortfaller tilknytningsplikten. Hva skjer med dem som allerede har tilrettelagt for fjernvarme? 28 september 20119

10 Hvis det er riktig juss – hva kan konsesjonær gjøre Gå i dialog med kommunen for å sørge for at reguleringsplanen ikke inneholder tilknytningsplikt Gå i dialog med kommunen for å unnta enkeltbygg fra tilknytningsplikt Konsesjonær kan forsyne kunden med en midlertidig løsning Men ikke lenger enn 5 år, hevder NVE Den midlertidige løsningen skal ikke bli dyrere for kunden 28 september 201110 Hvor kommer denne generelle regelen fra? OK som individuelt konsesjonsvilkår

11 (3) Bortfall av konsesjon ved brudd på tidsfrist for idriftsettelse 28 september 201111

12 Bortfall av konsesjon ved brudd på tidsfrist 28 september 201112 Lovens system: Brudd på konsesjons- vilkår kan føre til tilbaketrekking av konsesjon. Forutsetter vesentlig brudd NVE må fatte et vedtak Vedtaket må forhåndsvarsles og begrunnes skriftlig – jf forvaltningslovens saksbehandlingsregler Veileder 2/2011 s. 6: [dette fremgår ikke av konsesjonsvilkåret] Energiloven § 10-3 (Overtredelse av vilkår og pålegg):

13 Bortfall av konsesjon ved brudd på tidsfrist NVE har i veilederen laget en ny regel som strider mot loven og mangler hjemmel Minimumskrav for at dette skal være juridisk holdbart: Virkningen må fremgå eksplisitt av konsesjonsvilkåret Forskjellige situasjoner – forskjellig vurdering av forholdsmessighet: Tidsfristen utløper før konsesjonær har tatt investeringsbeslutning Tidsfristen utløper når konsesjonær har bygget 80 % av hovedrørnett og varmesentraler Inndragning av konsesjon vil i denne situasjonen normalt være et uforholdsmessig inngrep I strid med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Mer aktuell sanksjon: Be konsesjonær søke om innskrenkning av konsesjonsområdet – men uansett etter forhåndsvarsel/dialog med konsesjonær 28 september 201113

14 (4) Tilstramming av grensen for konsesjonsplikt 28 september 201114

15 Tilstramming av grensen for konsesjonsplikt 28 september 201115 Energilovforskriften § 5-1: ”Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg er anlegg med ytelse over 10 MW (10 MJ/s)” Omtale av grensen i NVE-veileder 1/2009 s. 8: Dette er én mulig språklig forståelse av forskriften. Denne forståelsen harmonerer med lovteksten i tidligere fjernvarmelov og med uttalelser i lovforarbeidene. Og med NVEs praksis frem til 2010. grunnlast + spisslast_ > 10 MW

16 Tilstramming av grensen for konsesjonsplikt 28 september 201116 Omtale av grensen i NVE-veileder 2/2011 s. 7: En annen mulig språklig forståelse av forskriften. Etter vårt syn er dette i realiteten en regelendring. NVE har ikke kompetanse til å endre forskriften – forskriftskompetansen ligger hos OED. Da kan regelen heller ikke endres i veileder. Uansett: Endringen kan ikke gis tilbakevirkende kraft! grunnlast + spisslast + reservelast > 10 MW

17 (5) Grensesnitt mot kunder 28 september 201117

18 Grensesnitt mot kunder Dette temaet er omtalt i Veileder 3/2011 s. 15-16. Fjernvarmeselskapet kan ikke kreve felles kundesentral og måling til ulike rettssubjekter, men partene kan avtale slike løsninger? I alle fall hvis det ikke er tilknytningsplikt, kan fjernvarmeselskapet takke nei til å forsyne disse kundene Må da også kunne akseptere å forsyne dem på vilkår om felles kundesentral/måling 28 september 201118

19 Takk for oppmerksomheten! marco.lilli@kluge.nofrode.stole@kluge.no 28 september 201119


Laste ned ppt "Fjernvarmedagene 2011 – advokatene Marco Lilli og Frode Støle Kommentarer til nye NVE-veiledere 28. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google