Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG- HETSUTØVELSE. HVORDAN ER FORVALTNINGSAPPARATET BYGGET OPP n REGJERING OG DEPARTEMENTENE n DIREKTORATER n SENTRALFORVALTNINGENS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG- HETSUTØVELSE. HVORDAN ER FORVALTNINGSAPPARATET BYGGET OPP n REGJERING OG DEPARTEMENTENE n DIREKTORATER n SENTRALFORVALTNINGENS."— Utskrift av presentasjonen:

1 OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG- HETSUTØVELSE

2 HVORDAN ER FORVALTNINGSAPPARATET BYGGET OPP n REGJERING OG DEPARTEMENTENE n DIREKTORATER n SENTRALFORVALTNINGENS KOLLEGIALE ORGANER OG ORGANISASJONENE n DEN REGIONALE OG LOKALE STATSFORVALTNING

3 KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER n OPPBYGGING n ORGANISERING n GENERELLE BETRAKTNINGER OM DESENTRALISERING OG KOMMUNALT SELVSTYRE n STATENS OG KOMMUNENS BEDRIFTER n FORVALTNING AV EØS-AVTALEN

4 OFFENTLIGE TJENESTFORHOLD OG VERV

5 FORSKJELLIGE TYPER STILLINGER OG VERV n ANSETTELSE M.V. n LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD n MEDBESTEMMELSESRETT n TJENESTEPLIKTER M.V. n LOJALITETSPLIKT OG YTRINGSFRIHET n STRAFF, ORDENSSTRAFF OG ERSTATNINGSANSVAR n TJENESTEFORHOLDETS OPPHØR

6 ORGANISASJONS- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHET UAVHENGIGE FORVALTNINGS- ORGANER

7 HVA ER ORGANISATORISKE BESTEMMELSER OG INSTRUKSER? (GJELDER INGEN GENERELLE FORM- REGLER) n ORGANISATORISKE: BESTEMMELSER OM HVILKE ORGANER MAN SKAL HA, HVORDAN OVER- OG UNDERORDNINGSFORHOLDET SKAL VÆRE, HVORDAN HVERT ENKELT ORGAN SKAL VÆRE ORGANISERT, HVORDAN OPPGAVER SKAL FORDELES M.M.

8 ORGANISASJONS- MYNDIGHETEN n STORTINGET n REGJERINGEN n DEPARTEMENTENE n ØVRIGE FORVALTNINGSORGANER

9 INSTRUKSJONS- MYNDIGHETEN n STORTINGET n REGJERINGEN OG ANDRE FORVALTNINGSORGANERS INSTRUKSJONSMYNDIGHET n ”UAVHENGIGE FORVALTNINGSORGANER” n FØLGENE AV AT DET HANDLES I STRID MED INSTRUKS

10 KOMPETANSEREGLER, KVALIFIKASJONSREGLER, PLIKTREGLER n ORGANISATORISKE BESTEMMELSER BESTÅR AV ALLE DE TRE OVENSTÅENDE TYPE REGLER n VED INSTRUKSER SKAPES BARE PLIKTER

11 INSTRUKSJONSMYNDIGHET n VED INSTRUKSER SKAPES PLIKTER n INSTRUKSER ER DIREKTIVER ELLER RETNINGSLINJER n INSTRUKSER GIR IKKE KOMPETANSE, MEN KAN BEGRENSE KOMPETANSE

12 DELEGASJON OG ANNEN KOMPETANSETILDELING

13 HVA ER DELEGASJON? n STORTINGETS KOMPETANSETILDELINGER n REGJERINGENS OG DEPARTEMENTENES KOMPETANSE TIL Å DELEGERE TIL UNDNERORDNEDE

14 DELEGASJON FORTSATT n KAN DET DELEGERES TIL NOEN MAN IKKE HAR INSTRUKSJONSMYNDIGHET OVERFOR? n DELEGASJON FRA ANDRE ORGANER n INTERN DELEGASJON

15 BEVILGNINGSMYNDIGHET OG KOMPETANSE TIL Å PÅFØRE STAT OG KOMMUNE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER n BEVILGNINGSMYNDIGHET OG BUDSJETTBEHANDLING I STATEN n KOMMUNALE BEVILGNINGER OG BUDSJETTER n BRUKEN AV BEVILGNINGER n KOMPETANSEN TIL Å PÅFØRE STAT OG KOMMUNE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER M.V.

16 BEVILGNINGSMYNDIGHET FORTSATT n NØDVENDIGHETEN AV SAMTYKKE FRA BEVILGENDE MYNDIGHET n ADGANGEN TIL Å BINDE FREMTIDIGE STORTING OG KOMMUNESTYRER

17 LEGALITETSPRINSIPPET RETTSLIG GRUNNLAG FOR FORVALTNINGENS KOMPETANSE n FORVALTNINGEN MÅ HA EN ELLER ANNEN FORM FOR HJEMMEL FOR Å KUNNE GRIPE INN OVERFOR BORGERNE.

18 LEGALITLETSPRINSIPPET FORTSATT n HENSYN FOR OG MOT Å KREVE STORTINGSBEHANDLING n GRENSENE FOR HVA SOM KAN BESTEMMES I MEDHOLD AV ORGANISASJONS- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHETEN n GRENSENE FOR DET OFFENTLIGES EIERRÅDIGHET OG AVTALEKOMPETANSE n FAKTISKE HANDLINGER SOM BARE KAN FORETAS NÅR DET ER TILLATT VED LOV

19 TOLKING OG SKJØNNSUTØVEØLSE n LITT OM TOLKING AV KOMPETANSEBESTEMMELSER n GRENSEN MELLOM LOVBUNDET KOMPETANSE OG SPØRSMÅL SOM ER UNDERGITT FORVALTNINGSSKJØNN

20 DET SÅKALTE FRIE SKJØNN n FRIHET TIL Å BESTEMME OM VEDTAK SKAL TREFFES ELLER IKKE n FRIHET TIL Å BESTEMME OVER AVGJØRELSENS INNHOLD n SÆRLIG OM UTENFORLIGGENDE HENSYN n VILKÅRLIGHET, STERK URIMELIGHET, UFORHOLDSMESSIGHET OG FORSKJELLSBEHANDLING n INSTRUKSER OG REGELDANNELSE GJENNOM PRAKSIS

21 ADGANGEN TIL Å SETTE VILKÅR SOM MEDFØRER PLIKTER n HVA BETYR BEGREPENE VILKÅR OG BETINGELSE? n LOVER SOM GIR HJEMMEL FOR Å SETTE VILKÅR n LOVER SOM IKKE HAR BESTEMMELSER OM DETTE n HVA HVIS SØKER SAMTYKKER I VILKÅRENE? n ENDRING AV VILKÅR I ETTERTID


Laste ned ppt "OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG- HETSUTØVELSE. HVORDAN ER FORVALTNINGSAPPARATET BYGGET OPP n REGJERING OG DEPARTEMENTENE n DIREKTORATER n SENTRALFORVALTNINGENS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google