Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Departementets høringsnotat høsten 2002 Regelverket foreslås endret slik at private/utenlandske og offentlige aktører likestilles. Konsesjonene for de offentlige eide verkene foreslås tidsbegrenset og påheftet hjemfall Begrunnelse: Departementet fastholder at EØS-avtalen ikke kommer til anvendelse. Forslaget er begrunnet i et ønske om likebehandling – samt å løse innelåsningsproblemene. Regelverket foreslås endret slik at private/utenlandske og offentlige aktører likestilles. Konsesjonene for de offentlige eide verkene foreslås tidsbegrenset og påheftet hjemfall Begrunnelse: Departementet fastholder at EØS-avtalen ikke kommer til anvendelse. Forslaget er begrunnet i et ønske om likebehandling – samt å løse innelåsningsproblemene.

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Hvilke mål har LO Sikre en nasjonal kontroll over naturressursene og miljøforhold Sikre fortsatt offentlig eierskap Hegne om et spredt og kommunalt eierskap Et reelt og robust hjemfallsinstitutt Sikre industrien kraft Sikre en nasjonal kontroll over naturressursene og miljøforhold Sikre fortsatt offentlig eierskap Hegne om et spredt og kommunalt eierskap Et reelt og robust hjemfallsinstitutt Sikre industrien kraft

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Dagens eierskap i vannkraftsektoren Fakta: Ca 90 % offentlig eid –40 % kommuner og fylkeskommuner –50 % stat (direkte og indirekte) Ca 10% private – 3,5% konsesjonsfrie –6,5% med hjemfall Fakta: Ca 90 % offentlig eid –40 % kommuner og fylkeskommuner –50 % stat (direkte og indirekte) Ca 10% private – 3,5% konsesjonsfrie –6,5% med hjemfall

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Hva er gjeldende politikk? Dagens offentlige eiere er gitt evigvarende konsesjoner uten hjemfall Ved salg av hele eller andeler i kraftverk til private vil de evigvarende konsesjonene bli gjort tidsbegrensede Hjemfallsinstituttet har beskyttet norsk eiendoms- og styringsrett Dette har til nå vært villet politikk Dagens offentlige eiere er gitt evigvarende konsesjoner uten hjemfall Ved salg av hele eller andeler i kraftverk til private vil de evigvarende konsesjonene bli gjort tidsbegrensede Hjemfallsinstituttet har beskyttet norsk eiendoms- og styringsrett Dette har til nå vært villet politikk

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Partielt hjemfall – fra galt til verre Alle de foreslåtte modeller åpner for større omsetning av kraftanlegg Partielt hjemfall = delvis avskaffelse av hjemfall 1/3 del tilfaller konsesjonær på hjemfallstidspunktet uavhengig av om denne er det offentlige, privat eller utenlandsk I praksis vil konsesjonæren ha førsterett til å drive videre

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Ekstern utfordring - ESA ESA har i et brev (reasoned opinion) gjort gjeldende at de norske konsesjonsreglene er i strid med EØS- avtalen. ESA angriper ikke hjemfallsinstituttet som sådan – men forskjellsbehandlingen av norske og private/utenlandske aktører ESA har i et brev (reasoned opinion) gjort gjeldende at de norske konsesjonsreglene er i strid med EØS- avtalen. ESA angriper ikke hjemfallsinstituttet som sådan – men forskjellsbehandlingen av norske og private/utenlandske aktører

9 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 Ad EØS-avtalen -ESA’s brev 27. juni 2001 til den norske stat -Reiste spørsmål om de norske konsesjonsreglenes forhold til EØS-avtalens regler om etableringsrett og kapitalbevegelighet -Norges standpunkt har vært at konsesjonsreglene (og hjem- fallsinstituttet) retter seg mot forvaltningen av norske natur- ressurser og eiendomsretten til vannkraftressursene, og derfor faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. -Etter EØS-avtalens artikkel 125 skal avtalen ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten. -Det samme synet ble presentert for Stortinget forut for god- kjenningen av EØS-avtalen.

10 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Fra stortingets behandling av EØS Når det gjelder vannkraftsektoren, kan dagens ressursfor- valtning og konsesjonspolitikk stort sett opprettholdes (…) Det er et grunnprinsipp i EU at ressursforvaltning er en nasjonal sak som tilligger offentlige myndigheter. Det sterke offentlige eierskapet i vannkraftsektoren er forenlig med EØS avtalen, og det samme gjelder reglene om forkjøpsrett, konsesjon og hjemfallsrett. Disse forhold berøres ikke av EØS-avtalen og vil heller ikke berøres av et eventuelt medlemsskap i EU.” -Utvalgets eksterne EØS utreder har på alle punkter som gjelder Forholdet mellom norsk rett og EØS-avtalen kommet til andre konklusjoner enn den norske stat.

11 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Departementets syn på EØS- avtalen I forbindelse med vedtakelsen av EØS- avtalen la departementet til grunn at dagens hjemfallsregler kunne videreføres I høringsnotatet oktober 2002 fastholder departementet at vannkraftsektoren faller utenfor EØS-avtalen I forbindelse med vedtakelsen av EØS- avtalen la departementet til grunn at dagens hjemfallsregler kunne videreføres I høringsnotatet oktober 2002 fastholder departementet at vannkraftsektoren faller utenfor EØS-avtalen

12 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Norges handlingsrom synes å variere betydelig, avhengig av om det er Statens syn som legges til grunn eller utvalgets EØS-utreder. -Uten en avklaring av det EØS rettslige, vil ikke Norge ha et til- fredsstillende grunnlag for å ta stilling til den fremtidige innretningen av hjemfallsordningen.

13 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 13 LOs innstilling Prinsipalt vil LO innføre et hjemfallsinstitutt basert på de såkalte transaksjonsmodell Hjemfall for offentlige eiere inntrer etter gitte regler ved transaksjoner Konsesjonstiden settes til 60 år Subsidiært går LO for en rettighetsmodell Dagens offentlige eiere ytes erstatning hvis de også sitter som eier ved hjemfallstidspunktet Prinsipalt vil LO innføre et hjemfallsinstitutt basert på de såkalte transaksjonsmodell Hjemfall for offentlige eiere inntrer etter gitte regler ved transaksjoner Konsesjonstiden settes til 60 år Subsidiært går LO for en rettighetsmodell Dagens offentlige eiere ytes erstatning hvis de også sitter som eier ved hjemfallstidspunktet

14 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 14 Foregrepet hjemfall videreføres Kraftanlegg kan leies ut i konsesjonsperioden Dagens private eiere med konsesjon ”nullstilles” og gis konsesjon for 60 nye år Dette under forutsetning av at det i vilkårene stilles krav om at kraften skal benyttes industrielt i Norge Foregrepet hjemfall videreføres Kraftanlegg kan leies ut i konsesjonsperioden Dagens private eiere med konsesjon ”nullstilles” og gis konsesjon for 60 nye år Dette under forutsetning av at det i vilkårene stilles krav om at kraften skal benyttes industrielt i Norge


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google