Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsplan for Rohkunborri nasjonalpark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsplan for Rohkunborri nasjonalpark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsplan for Rohkunborri nasjonalpark
Utarbeidelse, innhold og bruk Sørdalen grendehus ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

2 Rohkunborri nasjonalparkstyre
Er forvaltningsmyndigheten for Rohkunborri nasjonalpark /Rohkunbori albmotmeahcci gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. Styret konstituert i møte: 1. februar 2013 Medlemmene i styret består av lokale og regionale politikere, samt representant fra Sametinget. Åpen plass til Talma sameby når de ønsker å tiltre. Den daglige drifta av verneområdestyret gjøres av nasjonalparkforvalter. Ansatt 15/9 2011 ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

3 Nasjonalparkstyrets vedtekter
Vedtektene setter rammen for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet. Styrets oppgaver: Styret skal utarbeide forvaltningsplan – skal konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås Skjøtsel og tilrettelegging: Skal vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging – plan for dette inngå i en forvaltningsplan. Melde inn behov for midler til dette til Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Myndighetsbeslutninger: Har myndighet til å treffe vedtak etter de enkelte tillatelsesbestemmelsene i verneforskriften. Har også myndighet til å fatte vedtak etter naturmangfoldlovens § 48. Merking og informasjon: Styret har ansvar for at det gjennomføres nødvendig grensemerking og vedlikehold av merkingen i verneområdet. Skal også vurdere behovet for særskilte informasjonstiltak; informasjonstavler og plakater, verneområdebrosjyrer m.m. Styret har også ansvar for kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner m.v. ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

4 Nasjonalparkstyrets vedtekter forts.
Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene: Har et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt til politiet dersom forholdet er straffbart. Rapportering, det skal årlig rapporteres til Fylkesmannen Fylkesmannen har klagerett på vedtak fattet i verneområdestyret. Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak som treffes av styret som forvaltningsmyndighet – skal fremsettes til Miljødirektoratet som forbereder klagen og gir innstilling til vedtak. ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

5 Rammer for forvaltningen
Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet - det kan ikke settes retningslinjer som er i strid med vernebestemmelsene Forvaltningsplanen - i utgangspunktet ikke juridisk bindende …….men der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen vil avklaringene være juridisk bindende. Eks: «- Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere presiseringer forutsettes å framgå av forvaltningsplanen……» Naturmangfoldloven Instrukser/retningslinjer fra overordna myndighet Foredraget til Kongelig resolusjon ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

6 Mål for forvaltningsplanen
Skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet i den daglige forvaltningen – oppslagsverk ved saksbehandling Helhetlig og forutsigbar forvaltning av verneområdene (10 års varighet) Presisere og utdype verneforskriften – både verneformålet og de enkelte bestemmelsene Dokumentere tilstand for natur, kulturmiljøer, kulturminner og brukerinteresser Definere forvaltningsmål og bevaringsmål Definere nødvendige og/eller ønskede tiltak Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet Gi rutiner for behandling av søknader etter verneforskriften Gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging osv. Gjennom prosessen med en forvaltningsplan avklare hvordan ulike verne og brukerinteresser skal behandles, noe som medfører: Forutsigbar forvaltning av verneområdet Konfliktdempende Unngå tilfeldige enkeltavgjørelser ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

7 Ansvar for utarbeidelse av forvaltningsplaner
Forvaltningsmyndigheten har ansvar for at det blir utarbeidet en forvaltningsplan Forvaltningsmyndigheten har også ansvar for gjennomføring av høring av planen m.v. (Rundskriv T3/99 og kap i DN-håndbok ) Miljødirektoratet skal ha forvaltningsplaner til faglig gjennomgang og endelig godkjenning ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

8 Faser i arbeidet med forvaltningsplan
ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

9 Forvaltningsmål og bevaringsmål
Utgangspunktet er verneformålet (§2) Forvaltningsmål – overordna mål for forvaltninga «Junkerdal nasjonalpark skal forvaltes slik at eksisterende hytter/byggverk kan benyttes som i dag, samtidig som etablering av nye byggverk unngås». (Eksempel fra Junkerdal Nasjonalpark – bygninger og anlegg) «Opprettelse og forvaltning av Junkerdal nasjonalpark skal stimulere til utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. Videre skal forvaltningen av nasjonalparken sikre allmennheten muligheter for jakt, fiske og friluftsliv for dagens og fremtidige generasjoner.» (Eksempel fra Junkerdal Nasjonalpark – jakt, fiske og friluftsliv) ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

10 Forvaltingsmål og bevaringsmål, forts.
Definerer den tilstanden en ønsker en naturkvalitet i verneområdet skal ha Skal være målbare og si noe om tilstanden (god – middels – dårlig) Miljødirektoratet har utarbeidet maler som skal følges Eksempel på bevaringsmål: Svartelista arter skal være fraværende i verneområdet Inngrepsstatus skal være uendret Landskapsbildet skal ivaretas ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

11 Oppbygging av forvaltningsplaner
Generelt om verneområdet: Kort beskrivelse av området med fokus på verneverdier, sårbarhet og utfordringer knyttet til verneformålet Naturfaglige verdier – landskap og geologi, klima, vegetasjon, dyreliv Menneskelig bruk – kulturminner, innfallsporter og stier, tekniske inngrep Brukerinteresser – tidligere og nåværende bruk (Reindrift, jord- og skogbruk, friluftsliv, hytter og bygninger, motorisert ferdsel, reiseliv……) Status og utfordringer Mål Rammer og regelverk Tiltak Temakart (vedlegg) Forvaltningsoppgaver og tiltak (skjøtsel, oppsyn, drift, informasjon, overvåking….) Retningslinjer Tiltak (vedlegg) Saksbehandling Forvaltningsmyndigheter, lovverk, føringer og forvaltning ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

12 Vedlegg til forvaltningsplanen
Verneforskrifta Temakart Bevaringsmål Tiltaksplan Skjøtselsplan (-er) Andre avtaler/dokumenter ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

13 Temakart i planen Områder med spesielt sårbare naturverdier/verneverdier Brukerinteresser (turisthytter, kulturminner, reindrift m.m.) Forvaltningsstiltak (skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m) Områder der en skal følge opp forvaltnings-/bevaringsmål Ved å ha flere gode temakart, kan en på en enkel måte se om det er motstridende interesser i ulike deler av verneområdet. ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

14 Tiltak og tiltaksplan Styret skal vurdere behov for skjøtsel og tilrettelegging og evt. nødvendig gjennomføring av dette Vise hvilke tiltak det er ønskelig å gjennomføre for å informere om, ivareta og styrke verneverdiene Må være i tråd med forvaltningsplanen/skjøtselsplanen Forvaltningstiltaka skal iverksettes på et kunnskapsbasert grunnlag Prioritering skal bl. a. skje ut fra om det er noen verneverdier som vurderes som truet (jf. Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder til tiltak i verneområder DN Notat 2007 – 1) ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

15 Mange ulike typer tiltak
Tilrettelegging – Rasteplasser, merking, klopplegging Skjøtsel Øvrig infrastruktur – veier, parkeringsplasser, toalett Informasjon – innfallsporter, brosjyrer, plakater, nettsider Overvåking – plan for overvåking av verneverdiene Utredninger og kartlegginger Behov for mer kunnskap om verneverdiene? Kartlegging av inngrep (veier, bygninger, øvrige installasjoner) ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

16 Framdrift


Laste ned ppt "Forvaltningsplan for Rohkunborri nasjonalpark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google