Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen

2 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen

3 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen

4 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen

5 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen

6

7 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Økonomiplan Legalitetskontrollen hva er rammen? Hva er lovens minimum? Hva er optimalt?

8 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Legalitetskontrollen En økonomiplan vil måtte utformes innenfor den usikkerhet som ligger i at ingen med sikkerhet kan si hvordan inntekter og utgifter vil utvikle seg i årene fremover. Det er flere forhold som har stor betydning. Eksempelvis vil størrelse i overføringer til kommunesektoren først bli bestemt under det årlige statsbudsjettvedtaket i årene fremover. Kommunenes inntekter kan derfor utvikle seg annerledes enn signaler gitt fra regjering og departement. På utgiftssiden vil det være usikkerhet knyttet til utvikling i lønnsnivå, rentenivå, pensjoner mv. Denne usikkerheten øker selvsagt for hvert år fremover i økonomiplanen. Kravet til budsjettrealisme i kommunelovens § 44 er følgelig ikke noe krav til å forutse fremtiden i detalj, men en rammebestemmelse som krever et faglig forsvarlig skjønn og etter vår vurdering også en viss forsiktighet.

9 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen I en slik faglig vurdering må Fylkesmannen bygge på mest mulige objektive kriterier. Slike kriterier vil være signaler fra regjering og departementene om politikken som planlegges overfor kommunene i årene fremover, og av fagmiljøer som har god kunnskap om hva kommunesektoren nøkternt sett kan forvente seg. Vi er av den oppfatning at kommunesektoren selv har sterke fagmiljøer som kan anslå realistisk utvikling innenfor kommunesektoren. Kommunenes Sentralforbund (KS) utgir en prognosemodell som bygger på departementets uttalelser og kommunenes egne vurderinger av fremtidige inntekter. Modellen kan justeres med variabler for å ta hensyn til lokale forhold. Denne modellen brukes av svært mange av kommuner, og den er anerkjent også av fylkesmennene som en god prognosemodell. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tatt i bruk prognosemodellen til KS, og bruker denne til å måle budsjettrealismen i både budsjett og økonomiplan. Det er en bevisst strategi fra vår side å bruke den samme målemetode overfor alle kommunene i fylket. En slik strategi legger til rette for likebehandling og forutsigbarhet, og gir kommuner en mulighet for å se hvor grensene går i forhold til når budsjett og økonomiplan kan oppheves ved lovlighetskontroll. Det er også et poeng for oss å bruke en prognosemodell som vi forventer har en aksept hos den enkelte kommune.

10 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Etter det vi kan se har ikke Levanger kommune begrunnet hvorfor de har budsjettert med inntekter som ligger betydelig over inntektsanslaget i KS prognosemodell. Fylkesmannen er derfor ikke kjent med at det foreligger noen faglige nøkterne vurderinger som skulle tilsi betydelige avvik. Kommunens inntektsanslag fremstår derfor som ubegrunnet optimistisk, og er dermed i strid med kommunelov § 44 som krever en realistisk og sannsynlig fremskriving av inntektene. Vår oppfatning er at muligheten for å oppnå inntekter betydelig over prognosemodellen til KS forutsetter en villet kursendring som gir kommunesektoren større inntekter. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan selvsagt ikke utelukke en slik utvikling, men vår oppfatning er at det ikke ligger innenfor kommunelovens § 44 å forskuttere en politisk kursendring.

11 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Konklusjon: Økonomiplanen for 2003-2006 er i strid med kommuneloven § 44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan. Hvorfor ikke opphevet: Vi har fått opplyst at kommunen i løpet av kort tid skal starte arbeidet med ny økonomiplan. Den manglende realisme som er avdekket i forhold til kommuneloven § 44 kan rettes opp i kommende økonomiplan. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag finner at vedtak om økonomiplan for 2003-2006 ikke oppheves, men forventer at manglende realisme som er påpekt i dette brev rettes opp i økonomiplan for 2004-2007. Dersom også økonomiplan for 2004-2007 vedtas med inntektsanslag i strid med kommuneloven § 44, vil Fylkesmannen vurdere lovlighetskontroll av eget initiativ (kommuneloven § 59 nr 5).

12 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Videre utvikling i kommunens økonomi

13 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Momenter til økonomiplan Økonomisk balanse gjenopprettes –Ikke noe valg pga kommuneloven –Loven er bare en minimumsbestemmelse Handlingsrom skapes –FM NTR kun rådgiver –Hva er handlingsrom (minimum 2%) –Lokalt selvstyre Fritt justere inntekter og utgifter, organisering, tjenesteproduksjon osv… så langt lovens minimum ikke brytes

14 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen Hvorfor margin? KS sier det er nødvendig pga formuesbevaring –(KS ved Gussgård sa 4-6%) Rådgivningsselskaper sier det gir en sunnere økonomi –Ligger høyere enn FM NTR FM NTR sier minimum 2% –Dekker normale underskudd –Hindre ”brannslukking” –Sikre jevn tjenesteproduksjon –Langsiktig balanse gir mest penger til å produsere tjenester –Hard underskuddsdekning utfordrer lovens minimum –Mer realistisk kriseforståelse (ikke rope ulv hvert år)

15 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen ”Spillereglene er endret” Underskudd skal ikke ”belønnes” Det skal stilles krav til kommunene dersom de kommer under tilsyn –Vår strategi er å ”stille krav i nedoverbakke” og til bruk av skjønnsmidler Omstillingsmidler gis til kommuner som vil utvikle en mer solid økonomi


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og familieavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google