Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRKSOMHETSPLAN SYKEHUSUNDERVISNINGEN 2014 – 2015 ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRKSOMHETSPLAN SYKEHUSUNDERVISNINGEN 2014 – 2015 ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRKSOMHETSPLAN SYKEHUSUNDERVISNINGEN 2014 – ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Opplæringsloven § 13-3a: Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner. Oppland fylkeskommune kjøper denne tjenesten av Lillehammer kommune.

2 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
SAMFUNN OG RAMMEBETINGELSER Lovgrunnlag: Opplæringsloven § 13-3a: Grunnskoleopplæring. Spesialundervisning førskolebarn §5-7 og grunnskoleelever §5-1. Oppland fylkeskommune kjøper tjenester av Lillehammer kommune som driver skolen. Skolen er administrativt underlagt Hammartun skole. K-06 og lokale planer styrer vår virksomhet. Strategi- og utviklingsplan for Lillehammerskolen - tilpasset vår skole. Oppdaterte og varierte læremidler, tilrettelagt for ulike aldersgrupper 2 stillingshjemler og 20% administrasjonsressurs. Spesialpedagogene har bred kompetanse på grunnskolenivå Elever fra videregående ønskes også velkommen. Uka og dagen planlegges for å ivareta elevenes rettigheter. For barn under skolepliktig alder med behov for spesialpedagogisk hjelp, gjøres avtaler med leger, pleiepersonale og foresatte. Romslige funksjonelle lokaler ligger i sykehusets kontorfløy Skolen er tilrettelagt for trivsel, mestring og læring.

3 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
PROSESSER: All undervisning skal, i henhold til Kunnskapsløftet -06, være tilpasset opplæring. Kontaktlærer har ansvar for kontakt/rapportering til foresatte, avdeling, hjemmeskole mv. Innholdet i undervisningen bygger på hjemmeskolens planer. Undervisningen legges opp i samarbeid med elev/foresatte og kontaktsykepleier. Vi tar hensyn til den enkeltes sykdom, dagsform, behandlings- og undersøkelsesprogram. I tillegg til grunnskoleundervisning, arbeider vi med observasjon og kartlegging i et tverrfaglig samarbeid med sykehusavdelingen, PPT, BUP og Øverby kompetansesenter. Dokumentasjon: Elevmapper med bl.a. planer, elevarbeider, mv. Melding/rapport til hjemmet, hjemmeskolen og pasientjournal om undervisningen. Rapporter vedrørende observasjoner, utredninger og testing. Årsrapport til Oppland fylkeskommune.

4 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
ELEVENE: har ulike sykdommer, skader/funksjonshemminger og får et individuelt tilpasset opplæringstilbud mens de er på sykehuset. Skolen samarbeider med sykehusavdelinger, foresatte og hjemmeskole. Vi tar hensyn til helsetilstand, behandling og undersøkelsesprogram. har tilbud om undervisning under hele sykehusoppholdet. Vi har ca. 130 elever per år i alderen De er på skolen fra en dag til flere uker, noen elever kommer tilbake for nye innleggelser – enkelte over flere år. er hovedsakelig fra Oppland fylke, men også fra andre deler av landet. De representerer ulike nasjoner og språk. ligger på ulike avdelinger på sykehuset, men hovedsakelig på barne- og ungdomsposten. undervises på skolen, eventuelt kan undervisningen foregå på rommet. Søsken kan etter avtale også få et skoletilbud hos oss.

5 SYKEHUSUNDERVISNINGEN
KOMPETANSE OG HOLDNINGER: Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Vi arbeider mot målet gjennom økt læreplanforståelse, fag- og spesialpedagogisk kompetanse. En forutsetning for å kunne tilpasse opplæringa til den enkelte elev er kunnskap om- og pedagogiske følger av ulike sykdommer skader funksjonshemminger Vurdering: Uformell, løpende vurdering og tilbakemelding til elever, foresatte og hjemmeskole. Formell, skriftlig rapportering ved observasjoner, utredninger og tester. Elever og foresatte skal møtes med åpenhet, tillit og respekt.

6 VISJON FOR LILLEHAMMERSKOLEN
Elevene i Lillehammerskolen opplever en skole der de blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og de får støtte og utfordring i sin utvikling og læring. I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte.

7 Ledelse Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Mål Tiltak Ansvar Vurdering Elevene skal få oppfylt retten til opplæring mens de er på sykehuset. Organisere året, uka og dagen slik at flest mulig elever kan få et opplæringstilbud på sykehuset Aktiv informasjon på ulike avdelinger samt info-brosjyre og hjemmeside Organisere elevene i grupper i den grad det er mulig Aldersblandede grupper Undervisningstiden ligger flytende innenfor t bunden tid. Dvs lærerne underviser etter elevenes behov og antall Undervisningsleder og lærere Kontaktlærere i samarbeid med sykepleiere på barneavdelingen Samarbeidsmøter/vurderings- møte med barne- og ungdomspostens ledelse. Høst og vår 2015 Samarbeid med foresatte og elever Elevene skal få et godt tilpasset tilbud mens de er på skolen. Det skal bl.a. tilpasses elevens helsetilstand, behandlings – og undersøkelsesprogram. Elevene skal møte faglig dyktige lærere. Legge til rette for faglig etter- og videre- utdanning av lærerne øke kunnskapen om faglige og pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer, skader og funksjonshemminger Lærerne skal kunne utvikle faglig styrke og trygghet i sin arbeidssituasjon. Legge til rette for erfaringsdeling og drøftinger.

8 Ledelse av grupper og enkeltelever.
Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt arbeids- og læringsmiljø. Mål Tiltak Ansvar Vurdering Bidra til faglig framgang og positive opplevelser. Styrke det friske i barnet. Raskt opprette et tillitsforhold til eleven. Kartlegge hva elevene har behov for og kan mestre. Bruke motiverende og tilpassede læremidler. Samarbeide med foresatte og hjemmeskole. Sammen med elevene utarbeide dagsplaner med målsettinger. I den grad det er mulig, organisere arbeidet i grupper. Kontaktlærerne. Uformell vurdering og kartlegging. Formell vurdering, kartlegging, utredning og testing. Samtale med elev og foresatte. Melding til hjemmet og hjemmeskolen etter hjemreise for elever som har hatt undervisning i 3 dager eller mer.

9 Læring og utvikling Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring. Mål Tiltak Ansvar Vurdering IKT Bevisst bruk av iPad mot oppsatte læringsmål Lære elevene gode triks for generell bruk av iPad Samle et begrenset utvalg gode apper og bli fortrolig med bruken av disse Presentere/bruke disse sammen med elevene der det er naturlig i forhold til deres kunnskaps- og arbeidsmål utlån av iPad til elevene Øke den geometrisk forståelse og se sammenhenger gjennom dynamisk utforsking Løse oppgaver med geogebra Opparbeide idèbank til inspirasjon for enkle raske oppgaver, samt ha materiell klart Kompetanseheving: Egenutvikling Geogebra nettkurs Kontaktlærerne. Melding om undervisning til hjemmet, hjemmeskolen og pasientjournal etter hjemreise Matematikk Beherske bruk av GeoGebra i arbeid mot u-trinnets mål for geometri. Kunst og Håndverk Idèbank med parate gode oppgaver

10 Skolevurdering Skolene vurderer sentrale sider ved sin virksomhet og iverksetter tiltak etter grundig refleksjon. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom trygghet, trivsel og mestring gir den enkelte mulighet for utvikling og læring Ukentlig planleggings- og utviklingsarbeid ved skolen. Løpende oppfølging av tiltaksrekke; Ledelse, ledelse av grupper og enkeltelever og læring og utvikling Halvårlig gjennomgang av tiltaksrekke (se pkt. ovenfor) Kontaktlærere og leder Halvårlig vurdering; Høst 2014 og vår 2015


Laste ned ppt "VIRKSOMHETSPLAN SYKEHUSUNDERVISNINGEN 2014 – 2015 ”…en ordentlig skole, men ingen vanlig skole…” Mål: Å skape et positivt læringsmiljø som gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google