Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie?
Kari Bergeius Andersen Thomas Braut Svendsen

3 Dagens tema: ”Vi tar for oss lovendringer som trer i kraft 1. juli d.å. og ser nærmere på spørsmål omkring ferie, feriepenger, sykmeldt i ferien m.m.” Hvilke lovendringer må vi forholde oss til i løpet av sommeren? Annet som er på vei? Andre spørsmål om ferie?

4 Endringer pr 1. juli 2014 rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, fjernsynsovervåkning, adgangskontroll mv.

5 Hvilke endringer trer i kraft 1. juli, og hvilken betydning har de?
Lover: Rett til å utsette ferie ved sykdom (Ferieloven) Forenkling av reglene for oppfølgning av sykemeldte (Aml & Folketrygdloven) Reduksjon av mødrekvoten og fedrekvote (Folketrygdloven) Ansattes representasjon i konsern – innføring av adgang til å inngå avtale med et flertall av de ansatte (Aksjeloven, Almennaksjeloven, Selskapsloven, Statsforetaksloven) Opphevelse av plikt til å melde fra om AMU-utvalg til Arbeidstilsynet (Aml) Forbud mot røykerom på arbeidsplassen mv (Tobakkskadeloven) Annet: Ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger Opphevelse av krav om originalbilag (papir) for reiseregninger og utleggsoppstillinger

6 I tillegg varslet endringer i bl.a
Adgang til midlertidig ansettelse Arbeidstid Likebehandlingsprinsippet ved innleie Aldersgrenser

7 Nærmere om ferie rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, fjernsynsovervåkning, adgangskontroll mv.

8 Nærmere om endringer mht sykdom og ferie
Dagens situasjon: Helt arbeidsufør før ferien Kan kreve utsettelse til senere i ferieåret Helt arbeidsufør i ferien Kan kreve tilsvarende antall virkedager utsatt til senere i ferieåret Vilkår: Arbeidsufør i minst 6 virkedager Nå: 6-dagers vilkåret tas bort! NB: Fortsatt krav til legeerklæring NB: Kan ikke kompenseres med utbetaling ved årsslutt, også dette må overføres til neste år.

9 Gi de ansatte informasjon før ferien! Minne om betydningen
Hva bør gjøres nå? Gi de ansatte informasjon før ferien! Minne om betydningen av legeerklæring!

10 Andre spørsmål om ferie?
rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, fjernsynsovervåkning, adgangskontroll mv.

11 Poengene nå på sommerstid (§§5, 6 og 7):
Arbeidsgivers ansvar å pålegge, arbeidstakers ansvar å ta ut kan ikke lenger ”kjøpe ut” arbeidstaker, ikke en gang ved sykdom eller permisjon Utsettelse eller overføring til neste år Unntak for arbeidstakere som ikke har full feriepengeopptjening, med mindre virksomheten stenger i en viss periode Hovedferien bør være fastsatt allerede, ellers gjør det nå  Arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager) avvikles mellom 1. juni og 30. september (hovedferieperioden) Unntak: Arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret, kan også tas ut som enkeltdager

12 Ferieavvikling i oppsigelsestid, feriel. § 8
Oppsigelse fra arbeidsgiver Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden Oppsigelse fra arbeidstaker Utgangspunkt: Ferie kan fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse. Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid Arbeidstaker kan bare kreve ferien avviklet før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret

13 Lovendringer: Oppfølgning/tilrettelegging ved sykdom
rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, fjernsynsovervåkning, adgangskontroll mv.

14 Nye lovendringer i aml viderefører ny IA-avtale
IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Poenget: Fra krav og byråkrati til ”tillit”

15 Hovedlinjene: Oppfølgingsplan (aml § 4-6 (3)):
Skal i utgangspunktet utarbeides for alle helt og delvis sykmeldte, men kan unnlates Ellers når åpenbart unødvendig (ikke nytt) Hensikt: Færre «uproduktive» oppfølgingsplaner Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen formidles til sykmelder senest innen 4 uker Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen sendes NAV senest en uke før dialogmøter hvor NAV innkaller Dialogmøte 1 innen 7 uker (aml § 4-6 (4)): Gjelder i utgangspunktet for 100 % sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når ”arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder” anser det hensiktsmessig Hensikt: Færre «unødvendige» dialogmøter

16 Hovedlinjene forts: Endringer i sykmelders plikt til deltakelse i dialogmøtet (aml § 4-6 (4)): Bare dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, evt arbeidstaker alene, ønsker det Sykmelder kan likevel fritas dersom ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon Endringer i bedriftshelsetjenestens møteplikt i dialogmøtet - NAV, bedriftshelsetjeneste og andre relevante aktører kan dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det Arbeidsgivers plikt til dokumentasjon (aml §4-6 (5)): ”Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgningsplan og dialogmøte har vært fulg opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.” Altså: Fortsatt sette igjen spor etter seg om hvilke vurderinger og beslutninger som er tatt.

17 Hovedlinjene forts (folketrygdloven §8-7 a)).
Pliktig rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal dog kunne dokumentere oppfølgning for myndighetene ved behov Presisering av at dialogmøte 2 (NAV-regi) innen 26 uker kan avholdes tidligere dersom en av aktørene krever det Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke overholder sine plikter. Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.

18 Lovendring: Reduksjon av mødre- og fedrekvote
Mødre- og fedrekvote reduseres fra 14 uker til 10 uker Lovendringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon 1. juli eller senere Den totale stønadsperioden for foreldrepenger er fortsatt den samme. Fødsel: 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Adopsjon: 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad

19 Lovendring: Forbud mot røykerom mv
Enkeltkontorer, men ikke hjemmekontor beboelsesrom på institusjoner petroleumssektoren til havs når virksomhetenes art hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden, typisk ved strenge sikkerhetskrav Barnehagers lokaler og uteområder Grunnskolers og videregående skolers lokaler og uteområder

20 Annet aktuelt? rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, fjernsynsovervåkning, adgangskontroll mv.

21 Verdt å reflektere over:
Informasjon fra departementet 11. juni om endringer som vil bli foreslått (vedlegg til presentasjonen): Hvilken betydning vil dette kunne få? Midlertidig ansettelse Åpning av arbeidstidsreglene Heving av aldersgrense For spesielt interesserte: Ryanair-saken gir god veiledning vedrørende internasjonale arbeidsforhold Kjennelse forrige uke om at oppsigelsessak mot irsk selskap skal gå for norske domstoler

22 kari@sbdl.no thomas@sbdl.no
Takk for idag! Følg oss på Facebook, meld deg på våre nyhetsbrev og kom på våre frokostmøter!


Laste ned ppt "Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google