Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie? Kari Bergeius Andersen Thomas Braut Svendsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie? Kari Bergeius Andersen Thomas Braut Svendsen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie? Kari Bergeius Andersen (kari@sbdl.no) Thomas Braut Svendsen (thomas@sbdl.no)

3 Dagens tema: ”Vi tar for oss lovendringer som trer i kraft 1. juli d.å. og ser nærmere på spørsmål omkring ferie, feriepenger, sykmeldt i ferien m.m.” 1.Hvilke lovendringer må vi forholde oss til i løpet av sommeren? 2.Annet som er på vei? 3.Andre spørsmål om ferie?

4 Endringer pr 1. juli 2014

5 HVILKE ENDRINGER TRER I KRAFT 1. JULI, OG HVILKEN BETYDNING HAR DE? Lover: – Rett til å utsette ferie ved sykdom (Ferieloven) – Forenkling av reglene for oppfølgning av sykemeldte (Aml & Folketrygdloven) – Reduksjon av mødrekvoten og fedrekvote (Folketrygdloven) – Ansattes representasjon i konsern – innføring av adgang til å inngå avtale med et flertall av de ansatte (Aksjeloven, Almennaksjeloven, Selskapsloven, Statsforetaksloven) – Opphevelse av plikt til å melde fra om AMU-utvalg til Arbeidstilsynet (Aml) – Forbud mot røykerom på arbeidsplassen mv (Tobakkskadeloven) Annet: – Ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger – Opphevelse av krav om originalbilag (papir) for reiseregninger og utleggsoppstillinger

6 I tillegg varslet endringer i bl.a Adgang til midlertidig ansettelse Arbeidstid Likebehandlingsprinsippet ved innleie Aldersgrenser

7 Nærmere om ferie

8 NÆRMERE OM ENDRINGER MHT SYKDOM OG FERIE Dagens situasjon: – Helt arbeidsufør før ferien Kan kreve utsettelse til senere i ferieåret – Helt arbeidsufør i ferien Kan kreve tilsvarende antall virkedager utsatt til senere i ferieåret Vilkår: Arbeidsufør i minst 6 virkedager Nå: 6-dagers vilkåret tas bort! NB: Fortsatt krav til legeerklæring NB: Kan ikke kompenseres med utbetaling ved årsslutt, også dette må overføres til neste år.

9 HVA BØR GJØRES NÅ? Gi de ansatte informasjon før ferien! Minne om betydningen av legeerklæring!

10 Andre spørsmål om ferie?

11 Poengene nå på sommerstid (§§5, 6 og 7): Arbeidsgivers ansvar å pålegge, arbeidstakers ansvar å ta ut – kan ikke lenger ”kjøpe ut” arbeidstaker, ikke en gang ved sykdom eller permisjon – Utsettelse eller overføring til neste år – Unntak for arbeidstakere som ikke har full feriepengeopptjening, med mindre virksomheten stenger i en viss periode Hovedferien bør være fastsatt allerede, ellers gjør det nå – Arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager) avvikles mellom 1. juni og 30. september (hovedferieperioden) Unntak: Arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret – Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret, kan også tas ut som enkeltdager

12 Oppsigelse fra arbeidsgiver – Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden Oppsigelse fra arbeidstaker – Utgangspunkt: Ferie kan fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse. Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid – Arbeidstaker kan bare kreve ferien avviklet før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret Ferieavvikling i oppsigelsestid, feriel. § 8

13 Lovendringer: Oppfølgning/tilrettelegging ved sykdom

14 Nye lovendringer i aml viderefører ny IA-avtale IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Poenget: Fra krav og byråkrati til ”tillit”

15 Hovedlinjene: Oppfølgingsplan (aml § 4-6 (3)): – Skal i utgangspunktet utarbeides for alle helt og delvis sykmeldte, men kan unnlates » Ellers når åpenbart unødvendig (ikke nytt) – Hensikt: Færre «uproduktive» oppfølgingsplaner » Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen formidles til sykmelder senest innen 4 uker » Arbeidsgiver skal ”sørge for” at planen sendes NAV senest en uke før dialogmøter hvor NAV innkaller Dialogmøte 1 innen 7 uker (aml § 4-6 (4)): – Gjelder i utgangspunktet for 100 % sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når ”arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder” anser det hensiktsmessig – Hensikt: Færre «unødvendige» dialogmøter

16 Hovedlinjene forts: Endringer i sykmelders plikt til deltakelse i dialogmøtet (aml § 4-6 (4)): – Bare dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, evt arbeidstaker alene, ønsker det – Sykmelder kan likevel fritas dersom ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon Endringer i bedriftshelsetjenestens møteplikt i dialogmøtet - NAV, bedriftshelsetjeneste og andre relevante aktører kan dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det Arbeidsgivers plikt til dokumentasjon (aml §4-6 (5)): – ” Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgningsplan og dialogmøte har vært fulg opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.” Altså: Fortsatt sette igjen spor etter seg om hvilke vurderinger og beslutninger som er tatt.

17 Hovedlinjene forts (folketrygdloven §8-7 a)). Pliktig rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9 uker oppheves. – Arbeidsgiver skal dog kunne dokumentere oppfølgning for myndighetene ved behov Presisering av at dialogmøte 2 (NAV-regi) innen 26 uker kan avholdes tidligere dersom en av aktørene krever det Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke overholder sine plikter. Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.

18 Lovendring: Reduksjon av mødre- og fedrekvote Mødre- og fedrekvote reduseres fra 14 uker til 10 uker Lovendringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelse ved adopsjon 1. juli eller senere Den totale stønadsperioden for foreldrepenger er fortsatt den samme. – Fødsel: 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. – Adopsjon: 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad

19 Lovendring: Forbud mot røykerom mv Enkeltkontorer, men ikke – hjemmekontor – beboelsesrom på institusjoner – petroleumssektoren til havs – når virksomhetenes art hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden, typisk ved strenge sikkerhetskrav Barnehagers lokaler og uteområder Grunnskolers og videregående skolers lokaler og uteområder

20 Annet aktuelt?

21 Verdt å reflektere over: Informasjon fra departementet 11. juni om endringer som vil bli foreslått (vedlegg til presentasjonen): – Hvilken betydning vil dette kunne få? Midlertidig ansettelse Åpning av arbeidstidsreglene Heving av aldersgrense For spesielt interesserte: Ryanair-saken gir god veiledning vedrørende internasjonale arbeidsforhold – Kjennelse forrige uke om at oppsigelsessak mot irsk selskap skal gå for norske domstoler

22 Takk for idag! kari@sbdl.nothomas@sbdl.no Følg oss på Facebook, meld deg på våre nyhetsbrev og kom på våre frokostmøter! www.sbdl.no


Laste ned ppt "Endringer i sommer - hva nytt skjer mens vi er på ferie? Kari Bergeius Andersen Thomas Braut Svendsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google