Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Utslipp til sjø - Miljøovervåking - PROOFNY - OIC/OSPAR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Utslipp til sjø - Miljøovervåking - PROOFNY - OIC/OSPAR"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Utslipp til sjø - Miljøovervåking - PROOFNY - OIC/OSPAR
Fagsjef miljø - Einar Lystad - Norsk olje og gass Næringslivsseminar Newtontoppen – Longyearbyen Tirsdag den 14. oktober, 2014

2 Næringenes andel av verdiskapingen Bruttoprodukt i prosent av samlet BNP

3 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten Milliarder 2012-kroner

4 Nye energiformer vil komme……..

5 Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt kostnad Milliarder 2013-kroner
Kilde: ECON Oil & Gas

6 Statens Pensjonsfond – Utland Markedsverdi ved inngangen til året og forventet avkastning. Mrd. NOK

7 Regjeringens langsiktige ambisjoner for petroleumsproduksjonen (fra St
Regjeringens langsiktige ambisjoner for petroleumsproduksjonen (fra St.meld , Petroleumsmeldingen) The white paper also shows the long term produciton ambition of this Government. Higher than any previous production profile issued by the authorities, and going all the way up to 2040. A large part from undiscovered resources, a large part of this will have to come from the northern areas

8 PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Utslipp til sjø
Åpning av områder Konsesjon til virksomhet Tillatelse til virksomhet fra M-dir Utslipp fra boring (borekjemikalier og utboret bergmasse/kaks) Utslipp fra produksjon (olje-i-vann, produksjonskjemikalier) Injeksjon Akutte utslipp (olje og kjemikalier)

9 Kjemikaliebruk i boring og produksjon
Inndelt i fargeklasser etter hvor miljøfarlige de er Sort – kun unntaksvis lov å bruke og slippe ut (sikkerhet) Rød - miljøfarlige – substitusjon – tillatt å slippe ut etter godkjennelse Gul - kjemikalier som er i bruk - kjente egenskaper - normalt tillatt å slippe ut Grønn - Kjemikalier som er vurdert å ha ingen eller svært liten miljøeffekt Røde og sorte kjemikalier skal prioriteres for substitusjon!! Dette har gitt resultater!! Utgjorde i 2013 kun 0,063 promille

10 Miljøovervåking All overvåking utføres etter myndighetenes retningslinjer og krav Utføres av uavhengige konsulenter (Akvaplan-niva, DNV-GL, UNIFOB) Resultatene er offentlige og finnes hos M-dir og i Norsk olje og gass MOD-database Sedimentovervåking (havbunnsovervåking) hvert tredje år per region Kjent teknikk – grabbskudd på havbunnen Prøvene siles og bestemmes mht organismer Ved oljeinnhold > 50 mg/kg påvirkes faunaen Prøvetaking i et aksekors rundt utslippet – 250 m – 500 m – 1000 m – 2000 m Referansestasjon(er) m unna Grunnlagsundersøkelse før produksjonsboring og i antatt sårbare områder Vannsøyleovervåking (fra overflaten til havbunnen) 1 felt per år med store utslipp av prod.vann Bruk av bur med fisk og blåskjell Membraner som samler olje og kjemikalier (SPMD) Prøvetaking i økende avstand fra utslippet 500 m – 1000 m m Eks: Region III – Oseberg i Nordsjøen 2013 Det ble undersøkt 186 stasjoner på 11 felt i regionen Bunnsedimenter med > 50 mg/kg gikk fra 1,6 km2 i 2010 til 1,0 km2 i løpet av 3 år (reduksjon på ca. 40 %) Dokumentert individer fra 677 taxa Eks: Vannsøyleundersøkelse – Oseberg / Veslefrikk i Nordsjøen 2013 Fangst av villfisk Biomarkører Lave og ubetydelige nivåer hos fisk Ikke funnet hydrokarboner i fiskefilet

11 PROOF – PROOFNY i Havet og kysten programmet i Norges forskningsråd
Stort forskningsprosjekt siden 2002 og PROOFNY fra 2006 Ca. 70 prosjekter og rundt 120 vitenskapelige publikasjoner og rapporter Norsk olje og gass bidro med 12 mill NOK årlig Blant konklusjonene: Har redusert bekymringen for omfanget av effekter av borekaksutslipp Tidligere «sårbar bunnfauna» som koraller er robuste Det er små forskjeller i sårbarhet hos arktiske og mer tempererte arter Olje brytes ikke vesentlig langsommere ned i arktisk sammenlignet med mer tempererte strøk All evidence suggests that the effects of present discharges are local, and in general confined to within 1- 2 km from an outlet both in the waters and on the seabed, and that the risk of widespread impact from the operational discharges is low.

12 Oil Industry Committee - OIC
OSPAR Oil Industry Committee - OIC Oslo – Paris kommisjonen (15 medlemsland) Faggrupper ( OIC-RSC-Biodiversity- ) Oslo konvensjonen 1972 Paris konvensjonen 1974 OSPAR 1992 Sintra-vedtaket avvikling og unntak Felles regler for utslipp av olje-i-vann / Produsert vann 30 mg/l Borekakshauger og utlekking / tiltaksgrenser OIC har møte i mars, årlig Risk based approach Quality Status Report – QSR 2010

13 Takk for meg


Laste ned ppt "- Utslipp til sjø - Miljøovervåking - PROOFNY - OIC/OSPAR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google