Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidsperspektiver på olje og gass i nord: Hvorfor er nordområdene så viktige?
Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes 27. mars 2009

2

3 Verden trenger olje og gass 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C
Mtoe Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har utarbeidet et scenario hvor man stabiliserer konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som anses forenlig med å begrense temperaturøkningen til 2-gradersmålet. Viktig nøkkel til stabilisering er, ved siden av effektivisering, at olje og gass får en mye større andel på bekostning av kull. Tilgang på energi er viktig, ikke minst for videre utvikling i land som i dag ikke har samme levestandard som vi har her hjemme. Vi har gjennom de senere år sett en sterk økonomisk vekst i Asia. Veksten i Asia gjør at stadig flere husholdninger får økt kjøpekraft. I 2008 økte oljeforbruket i Kina med hele 8,7 prosent. Dermed stod Kina for nærmere 80 prosent av økningen i verdens oljeforbruk. Blant de dominerende energikildene har kull hatt den største veksten. Forbruket økte med 4,5 prosent i fjor. Kull er fortsatt den klart viktigste energiressursen for Asias vekstøkonomier. Til tross for stor satsning på fornybar energi, vil ikke dette kunne erstatte fossile brensler de nærmeste tiårene. Verden vil med andre ord være avhengig av olje og gass i mange tiår fremover. Kilde: IEA, World Energy Outlook 2008

4 – Trenger ekstra oljeproduksjon
”Verden trenger en energirevolusjon for å unngå klimakrise. Men også mye ekstra oljeproduksjon.” IEA-sjef Nobou Tanaka Stavanger Aftenblad 19. mars 2009 Dette uttalte IEA-sjefen til Stavanger Aftenblad i forrige uke. I artikkelen sier han at olje og gass vil være helt sentralt for å bidra til å dekke verdens energibehov i årene fremover.

5 Fremtidig produksjon avhengig av nye funn
5,000 Fremtidig produksjon avhengig av nye funn ODs forventningsbane Total produksjon på norsk sokkel Kilde: OD Denne figuren viser produksjonen Oljedirektoratet forventer de kommende årene. Halvparten av produksjonen i prognosen kommer fra funn som enda ikke er gjort. Disse funnene ligger inne i regjeringens prognoser og nasjonalbudsjett. Figurforklaring: Mørk blå: Dette er eksisterende produksjon Mellomblå: Dette er økt produksjon i eksisterende felt Lyseblå: Funn som man ikke har tatt stilling til enda Gult: Uoppdagede ressurser Produksjonen på norsk sokkel har de siste årene nådd sitt høyeste forventede nivå. Gassproduksjon fra større felt og felt som nylig er satt i produksjon sikrer for tiden et høyt totalt produksjonsnivå. Men, oljeproduksjonen har vært fallende siden 2002, og har falt med ca 30 prosent. Det er sannsynlig at nivået for produksjonen totalt sett vil falle fra midten av neste tiår. Men bare halvparten av ressurspotensialet på norsk sokkel vil på dette tidspunktet være produsert. Det tar lang tid fra et område åpnes for leting til en kan forvente produksjon fra området. I snitt 18 år fra tildeling til produksjon for store utbygginger. Dette betyr at myndighetene bør tildele nye og attraktive leteområder – ikke minst om vi skal klare å oppnå myndighetens egne ambisjoner. Status leting i dag: Siste store funn var Ormen Lange for tolv år siden Mange, men små funn. Klarer ikke erstatte det som blir tatt ut med nye funn Norge trenger betydelige funn Nordland 6, 7 og Troms 2 spesielt attraktive med hensyn til mulighetene for å gjøre store funn

6 Omfattende rapport om olje og gass i nord
Konkret Identifiserer og rangerer fem mest interessante leteområder Ringvirkninger Mulighet for arbeidsplasser Beste kunnskap Sammenfatter argumenter og beste kunnskap om miljø Virksomhet er forsvarlig Bredt samarbeid KonKraft: Norsk Industri, LO, Norges Rederiforbund og OLF Høsten 2007 initierte daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen et arbeid med en nasjonal strategi for petroleumsvirksomheten. Som svar på dette har KonKraft levert sju del rapporter. Rapport nr seks kom ble overlevert i begynnelsen av mars. Den omhandler olje- og gassvirksomhet i nord, fremfor alt områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Olje- og gassindustrien er blitt utfordret ift å si fra om hvilke havområder som er interessante for leting etter olje og gass Vi har også fått mange spørsmål om mulige ringvirkninger som følge av eventuell aktivitet. Begge disse spørsmålene blir det forsøkt å gitt svar på i rapporten.

7 Scenarier for funn, utbygging - De fem høyest prioriterte områdene
Rangert de områder som er mest lovende, basert på tilgjengelig, geologisk informasjon Nordland VI – Ribbanbassenget Nordland VI – Utrøsthøgda Nordland VII – nordlige del Nordland VII – sentrale til sørlige del Troms II Her ser dere et kart som viser havområdene Nordland 6 og 7, samt Troms 2. Gjennom KonKraft-arbeidet har eksperter/letesjefer i oljeselskapene rangert områdene. Rangeringen er foretatt ut fra beste tilgjengelige geologisk informasjon. Nordland VI Et funn i Ribbanbassenget (lokasjon 1 på figuren) vil ligge ca 100 kilometer fra fastlandet og ca 100 kilometer fra hovedøyene i Lofoten. Et funn på Utrøsthøgda (lokasjon 2 på figuren) vil ligge ca 200 kilometer fra fastlandet og ca 100 kilometer fra Lofoten. Nordland VII For Nordland VII tas det utgangspunkt i at de interessante områdene ligger henholdsvis ca 60 kilometer fra kysten utenfor Lofoten og ca kilometer fra land utenfor Andøya (lokasjon 3 og 4 i figuren). Troms II Lokasjon 5 i Troms II ligger ca kilometer utenfor Senja. Går vi videre og ser på mulig aktivitet ut fra funn i disse områdene, ser vi [neste slide]

8 Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli?
Forutsetninger Samlet ressurspotensial 3,4 mrd fat o.e. olje og gass ECON Pöyry tatt utgangspunkt i utbygginger som svarer til 2 mrd fat o.e. Antagelse om 2 store og 3 middels store funn, samt en del mindre funn Resultat permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen Vurderinger Havbunnsutbygginger med ilandføring fremstår som gode alternativ Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten Offshore vs. Ilandføring: Feltstørrelse og avstand til land Teknologiutvikling for ilandføring av olje fra Nordland VI Havbunnsutbygging og ilandføring krever stort ressursgrunnlag … at mulighetene absolutt er gode for betydelige ringvirkninger. Gjennom arbeidet i KonKraft-rapport 2, ble det skissert et totalt ressurspotensial i områder på 3,4 milliarder fat o.e. ECON Pøyry ble bedt om å se på mulige ringvirkninger. Forutsetningene som er lagt inn i beregningene, som altså er utført av ECON, tar utgangspunkt i utbygginger på 2 milliarder fat oljeekvivalenter. ECON antar to store funn – altså på størrelse med Frigg og Norne-feltene. I tillegg kommer tre middels store funn – på størrelse med Njord eller Mikkel, samt noen mindre funn. ECONs beregninger tilsier arbeidsplasser på land, de aller fleste i denne regionen. Mulige virkninger i Vesterålen – ECONS vurderinger: Med utgangspunkt i den skisserte aktiviteten, er det grunn til å anta at det i Vesterålen enten kan etableres en kombinert olje- og gassterminal eller at man velger en offshoreløsning, eventuelt en kombinasjon. Gitt at det gjøres funn, antas derfor petroleumsvirksomheten å kunne legge grunnlag for en varig øking i antall sysselsatte på mellom I dag er det i overkant av arbeidsplasser i Vesterålen sett under ett. Mellom nye arbeidsplasser i Vesterålen høres kanskje ikke så mye ut. Men relaterer man det til for eksempel Oslo, er dette tilsvarende arbeidsplasser i hovedstaden. Vurderinger KonKraft-rapporten og industrien har notert seg innspill fra regionen. Vi har vurdert nøye, og kommet frem til følgende: Havbunnsutbygginger med ilandføring fremstår som gode alternativ Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten Offshore vs. Ilandføring: Feltstørrelse og avstand til land Teknologiutvikling for ilandføring av olje fra Nordland VI Havbunnsutbygging og ilandføring krever stort ressursgrunnlag

9 Mange pågående debatter: Kunnskap foreligger
Vet mye om seismikk Skader ikke fiskebestandene Unngå gyteperioder, fiske Men kan ha en skremmeeffekt Er en arealutfordring Utslipp av produsert vann Ikke relevant i nord Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett overvåking av både havbunn og vannsøyle Utbygging og arealbeslag Sikkerhetssoner på 100 m2 - 0,01 promille Overfiskbare havbunnsannlegg Dialog om plassering av innretninger Det er ikke til å komme forbi at det er en del skepsis knyttet til olje- og gassvirksomhet i Nordland 6, 7 og Troms 2. Slik er det ofte når nye områder blir diskutert i tilknytning til petroleumsvirksomhet. Egentlig bare et sunnhetstegn. Men diskusjonen bør dreie seg om fakta – ikke bare følelser. Og vi har mye faktakunnskap på plass: Til tross for at mange har sterke meninger knyttet til innsamling av seismikk: Seismikk har ingen negativ innvirkning på fiskebestandene. Det er det stor og bred enighet om blant forskerne, både nasjonalt og internasjonalt. Det snakkes om at egg og larver kan ta skade. Men det blir ikke samlet inn seismikk i gyteperioder – myndighetene operer med såkalte seismikkvinduer, og stiller klare krav til hvor og når seismikk kan samles inn. MEN: Seismikk kan skremme fisk – derfor har som sagt myndighetene kontroll på hvor og når det kan samles inn seismikk. Og det er ikke til å stikke under stol at sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er spesiell – smal og med konsentrert fiske – derfor vil det ved eventuell virksomhet være avgjørende med tett samarbeid og dialog mellom ulike næringer. Det blir også snakket om utslipp til sjø i forbindelse med leting og produksjon. Men dette er ikke en relevant problemstilling i nord. Myndighetene stiller krav om null fysiske utslipp. Dette kravet følges til punkt og prikke. Fiskerinæringen er også opptatt av arealbeslag. Det er fullt forståelig. Men verken minimale sikkerhetssoner (500 meter fra ytterkanten på en leterigg), eller overfiskbare havbunnsanlegg bør by på for store problemer. Og historien har lært oss at det er avgjørende å ha en god dialog med fiskerne om plassering av innretninger og lignende.

10 Steng ikke døren til fremtiden!
Områdene Nordland 6, 7 og Troms 2 representerer en naturlig videreutvikling av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Vi har tro på at det er mye olje og gass under havbunnen her. Denne oljen og gassen er ikke bare viktig for Norge, men kan også gi store muligheter regionalt og lokalt. Enkelte snakker om at disse havområdene må vernes for evig og alltid. Det er å lukke øynene for fremtiden. Verden går fremover. Det vi har fått til, og det vi har utviklet gjennom 40 år på norsk sokkel er det beste eksemplet på det. Det vet selskapet jeg er en del av mye om – vi har vært med gjennom alle disse årene. Fra oljenæringens side er vi sikre på at vi kan drive ansvarlig aktivitet også her, i tett dialog med lokalsamfunnene, næringsliv og politikere. Alt ligger til rette for å få til noe! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Steinar Våge Styreleder, OLF Adm. dir. ConocoPhillips Stokmarknes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google