Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alger, fiskefór og biodrivstoff

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alger, fiskefór og biodrivstoff"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alger, fiskefór og biodrivstoff
Olav M. Kvalheim

2 Er klimadebatten avsluttet?
Hvis ikke, hva betyr det for valg av løsninger som satses på ?

3 Histogram av global temperatur, 1907-2007

4 Global temperatur, rekonstruert fra 18 forskjellige tidsserier

5 Global nedkjøling, BT Russiske solforskere har forutsagt at vi er i starten på en ny liten istid som vil ”bunne” ca (200 års solsyklus)

6

7 Kyoto- og Gøteborg- protokollene
Norge må redusere sine utslipp av CO2 med 5% i forhold til 1990-utslipp i perioden Norge må redusere sine utslipp av NOx med 29% innen 2009

8 Komponenter i røykgass og kvantum for et kraftverk med årsproduksjon 3 TWh
H2O (vann) Mtonn CO2 (klimagass) Mtonn NOx - (forsuring, bakkenært ozon) tonn CO Uforbrent gass (HC)

9 CO2 i luft og hav 39 100 Gt karbon i CO2 i havet (>98%)
750 Gt karbon i CO2 i atmosfæren (<2%), økt fra 600 Gt siden den industrielle revolusjon

10 IEA Greenhouse Gas R&D Programme

11 Fiskefôr -> CO2 fra luft til hav
Ved å biofiksere CO2 fra gasskraftverk i mikroalger som ernæringsmessig har egenskaper som gjør dem verdifulle i fiskefôr, flytter vi CO2-utslipp fra atmosfæren til havet (CO2- fra oppdrettsfisk som spiser fôr) og påskynder opprettelsen av den naturlige balansen mellom CO2 i hav og luft.

12 Det marine eventyret, Norges Forskningsråds visjon, 2001
Hvis vi satser på forskning og utnytter mulighetene i havet, kan vi skape et nytt norsk næringsliv og legge et grunnlag for levedyktige samfunn langs kysten. Da vil virksomhet basert på på havets ressurser og tilstøtende næringer kunne bidra med 150 milliarder kroner årlig. Det vil si en femdobling i forhold til verdien av dagens norske produksjon av sjømat på ca. 35 milliarder.

13 Markedsbehov for fiskefôr
Verdens samlede fiskeproduksjon (fangst) utgjør ca. 110 millioner tonn hvert år og forventes ikke å kunne stige innenfor en bærekraftig utvikling. I dag produseres det ca. 16 mill. tonn fiskefôr verden over. Det forventes en global økning av såvel produksjonsvolum som forbruk av fiskefôr innen akvakultur; ca. en tredobling fra dagens nivå frem mot år 2010 hvor forventet årlig behov for fiskefôr vil være på ca. 50 millioner tonn (Rosenlund og Sandnes, 2000). Alternativt råstoff til villfisk i fiskefôr er derfor påkrevd for å unngå overbelasting av havets fiskeressurser.

14 Biodrivstoff fra alger
Ikke realistisk i Norge. Må kunne produseres for priser under NOK 5 pr. kg, dvs trenger svært god tilgang på naturlig lys og må kunne produseres i åpne anlegg (typisk ørken eller ørkenlignende områder)

15 Massebalanse 1 tonn CO2 omdannes til ca. 0.6 tonn tørr algemasse

16 For 100 000 tonn tørr algemasse
tonn CO2 ca tonn nitrat ca tonn fosfat

17 Potensiale fra gasskraftverk på 3TWh
tonn tørr algemasse - 18% av total CO2 omdannes ved produksjon basert på kun dagslys (GreenFuelTechologies)

18 Økonomisk verdi For et gasskraftverk av Kollsnes størrelse vil det kunne produseres min tonn tørrstoff alge basert kun på naturlig lys. Den forventede knapphet på marint fôr, og i særdeleshet marint fett og marint protein, antas å gi en stigende trend i fôrprisene fremover.

19 Innovasjon/Nyhetsverdi
Selv om det foregår algeproduksjon innenfor nisjen farmasi og helsekost, er koblingen til fiskefôr i den skala vi snakker om i dette prosjektet unikt og vil presentere en styrking både av havbruksnæringen og kraftverksselskapene, samtidig som den vil kunne redusere miljøproblemene knyttet til bruk av fossile brennstoff.

20 Miljøvennlig gasskraftverk med fórproduksjon

21 Konklusjon CO2 (røykgass), gjødsel(nitrat m.m.), spillvarme og kjølevann brukes i produksjonsanlegg for algedyrking (fotosyntese) Alger brukes som råstoff til fór til fisk og til helsekostprodukter (høye priser)

22 FoU-utfordringer Bioreaktorteknologi Algetyper
Optimalisering av vekstbetingelser Produksjonspris ca. 10 NOK/kg

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Alger, fiskefór og biodrivstoff"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google