Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Elev/Lærling Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Byrådet Oslo bystyre Om Osloskolen Organisering 172 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) 83 000 elever og lærlinger 13 000 ansatte 1700 lærebedrifter Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Satsing på basisfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk) Godt og trygt læringsmiljø Fullføre og bestå hele opplæringsløpet Fleksibel og tilpasset opplæring Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens ledelse og ansatte Rektor Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Ledelse Rektor, assisterende rektor, inspektør Sosiallærer Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern osv. Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen Foreldrekontakter Foreldreråd Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside –Læringsplattformen Fronter –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemiljøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: www.udir.no/Lareplaner/ Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne skrive –Å kunne regne –Å kunne bruke digitale verktøy

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering og oppfølging av elevene Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Organisering av skoledagen Skoledagen –undervisning, leksetilbud og Aktivitetsskolen,1. – 4.trinn. Timetall –Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. Leksehjelp –Elever på 1. – 7. årstrinn får tilbud om leksehjelp Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Førskoledager – Korsvoll skole To skoledager som gir elevene en forsmak på skolehverdagen Samtale, synge, tegne, gjøre oppgaver Måltid, vaske hender Friminutt der de møter andre skolebarn Møte med faddere – gode hjelpere i fjerdeklasse

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Ved skolestart Innesko og skiftetøy - navnet Sjekk sekken daglig – beskjeder eller informasjon Organisere gå-grupper Vennegrupper og sosiale tiltak Bursdager – inkluderende Vi bruker lang tid ved skolestart på innkjøring

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Viktig å tenke på fremover mot skolestart Snakk positivt om det å begynne på skolen Sekk, pennal og utstyr – tenk praktisk Selvstendighet – spising, klær på/av, toalett Tålmodighet – vente på tur Øve blyantgrep og bruk av saks. Skrive navnet sitt Les for og med barna – være gode leseforbilder Bestille skolemelk? Vurder om eleven skal begynne på AKS – åpent fra 01.08

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan Aktivitetsskolen Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder. Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet Gir retning for innhold og organisering Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling Forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret.

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: –Innhold og ambisjoner –Trygghet, trivsel og omsorg –Struktur og forutsigbarhet –Dialog og samarbeid

14 Oslo kommune Utdanningsetaten LYKKE TIL FØRSTE SKOLEDAG!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google