Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015
Førskoledag 2014

2 Program for dagen Oslo kommune Utdanningsetaten
Fellessang og underholdning for alle For elevene: Skoleaktiviteter og lek, boller og saft For foresatte: Diverse informasjon om skole og skolestart Generell informasjon om skole og Osloskolen Klasseinndeling Connect – Zippys venner Tidlig innsats - Early years (TIEY) Helseinformasjon PPT v/Shabana Dar Aktivitetsskole Ca 11.30: Elevene hentes utenfor bygning B Førskoledag 2014 Førskoledag 2014 2

3 Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Om Osloskolen Elev/Lærling Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Byrådet Oslo bystyre Organisering 172 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) elever og lærlinger ansatte 1700 lærebedrifter Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Satsing på basisfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk) Godt og trygt læringsmiljø Fullføre og bestå hele opplæringsløpet Fleksibel og tilpasset opplæring Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg Førskoledag 2014

4 Skolens ledelse og ansatte
Rektor Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Ledelse Rektor, assisterende rektor, inspektør Sosiallærer Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern osv. Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste Førskoledag 2014

5 Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Førskoledag 2014

6 Organisering av skoledagen
undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen,1. – 4.trinn. Timetall Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. Leksehjelp Elever på 1. – 4. årstrinn får gratis leksehjelp Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Førskoledag 2014

7 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: Foreldremøter Utviklingssamtaler Skolens nettside Læringsplattformen Fronter Tverrfaglige møter Driftsstyre Skolemiljøutvalg FAU Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Førskoledag 2014

8 Vurdering og oppfølging av elevene
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. I Oslo vurderes elevene i det elektroniske vurderingsverktøyet IUP Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn. Førskoledag 2014

9 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Foreldrekontakter Foreldreråd Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene. Førskoledag 2014

10 Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner
Oslo kommune Utdanningsetaten Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner Bøler skole er en Connect-skole Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet Lærere tidlig ute for å ta imot klassene Tett oppfølging i friminutt Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og rasisme Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PP- tjeneste / helsetjeneste ) Bruk av sosialiseringsprogram – Zippys venner på 1. – 4. trinn Førskoledag 2012 Førskoledag 2014 8

11 ZIPPYS VENNER å mestre dagliglivets utfordringer og problemer
Oslo kommune Utdanningsetaten ZIPPYS VENNER å mestre dagliglivets utfordringer og problemer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser Førskoledag 2012 Førskoledag 2014 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 9

12 Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter Endring og tap
Oslo kommune Utdanningsetaten Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter Endring og tap Mestring Førskoledag 2014 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 11

13 Tidlig innsats / Early years (TIEY)
Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats / Early years (TIEY) Undervisningsmetodikk med fokus på grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Metoden har læringsstasjoner knyttet til læringsmål for uka eller læringsstasjoner knyttet opp til fag. Tre - fire dager i uka, ca 90 minutter Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever skal få tilpasset opplæring Nivådifferensiert stasjoner – hver elev skal få utfordring på sitt nivå Førskoledag 2012 13

14 Tidlig innsats – Early Years
Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats – Early Years En stasjon er lærerstyrt stasjon På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner. Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med lærer. I forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse. Førskoledag 2012 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Klasseinndeling Mål: Likeverdige klasser hvor et godt og trygt læringsmiljø skal prege hverdagen Bosted ”Knipper” av elever settes sammen Elever fra samme boområde kan gjerne gå i forskjellige klasser, men målet er at alle skal ha noen nær seg Skoleveivalg Kjønn Tilrettelegging for elever med særskilte behov Språkfunksjonalitet Førskoledag 2012 15

16 Kontakt til helsesøster Telefon: 22 46 43 16
Skolehelsetjenesten Kontakt til helsesøster Telefon: Helsesøster på den enkelte skole har det administrative ansvaret for skolehelsetjenesten Skolene har oversikt over helsesøsters trefftider Barneskolene har tilknyttet skolelege, som kan kontaktes via helsesøster Skolehelsetjenesten kan, ved behov, henvise til andre instanser, blant annet barnefysioterapeut, familiesenter, sykehus, BUP/DPS med videre Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skolen, PPT, fastlege, utekontakten, ungdomsklubbene og politi med flere Ved sykdom hos eleven, må fastlege kontaktes Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for elever og foresatte Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

17 PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste)
Oslo kommune Utdanningsetaten PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) Støttefunksjon for skolen i forhold til elever med særskilte behov Observasjon i klassene Rådgivning i forhold samarbeid skole – hjem Logopedutredninger Deltar i skolens ressursteam og utvidete ressursteam Førskoledag 2012 16

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring! Førskoledag 2012 17

19 Rammeplan Aktivitetsskolen
Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder. Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet Gir retning for innhold og organisering Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling Forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret.

20 Oslostandard for Aktivitetsskolen
Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: Innhold og ambisjoner Trygghet, trivsel og omsorg Struktur og forutsigbarhet Dialog og samarbeid Førskoledag 2014

21 Mål og innhold i Aktivitetsskolen
Oslo kommune Utdanningsetaten Mål og innhold i Aktivitetsskolen 4 målområder med retningsgivende føringer: Natur, teknikk og miljø Fysisk aktivitet og lek Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse I tillegg skal det også legges til rette for arbeid med lekser i Aktivitetsskoletiden Førskoledag 2012 18 18

22 LYKKE TIL FØRSTE SKOLEDAG!
Førskoledag 2014


Laste ned ppt "Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google