Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015 Førskoledag 2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015 Førskoledag 2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015 Førskoledag

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Program for dagen •Fellessang og underholdning for alle •For elevene: Skoleaktiviteter og lek, boller og saft •For foresatte: Diverse informasjon om skole og skolestart –Generell informasjon om skole og Osloskolen –Klasseinndeling –Connect – Zippys venner –Tidlig innsats - Early years (TIEY) –Helseinformasjon –PPT v/Shabana Dar –Aktivitetsskole •Ca 11.30: Elevene hentes utenfor bygning B Førskoledag

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Elev/Lærling Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Byrådet Oslo bystyre Om Osloskolen Organisering • 172 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) • elever og lærlinger • ansatte • 1700 lærebedrifter Satsingsområder • Bedre grunnleggende ferdigheter • Satsing på basisfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk) • Godt og trygt læringsmiljø • Fullføre og bestå hele opplæringsløpet • Fleksibel og tilpasset opplæring • Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg Førskoledag

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens ledelse og ansatte •Rektor Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen •Ledelse Rektor, assisterende rektor, inspektør •Sosiallærer Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern osv. •Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. •PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning •Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste Førskoledag

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva skal elevene lære? •Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: •Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). •I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne skrive –Å kunne regne –Å kunne bruke digitale verktøy Førskoledag

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Organisering av skoledagen •Skoledagen –undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen,1. – 4.trinn. •Timetall –Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. •Leksehjelp –Elever på 1. – 4. årstrinn får gratis leksehjelp •Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: •Fysisk aktivitet og lek •Natur, teknikk og miljø •Kunst, kultur og kreativitet •Mat og helse Førskoledag

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skole-hjem samarbeid •Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen •Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel •Ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid •Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside –Læringsplattformen Fronter –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemiljøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Førskoledag

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering og oppfølging av elevene •Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. •Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. •Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. I Oslo vurderes elevene i det elektroniske vurderingsverktøyet IUP •Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. •Kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn. Førskoledag

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen •Foreldrekontakter •Foreldreråd •Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) •Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) •Elevråd •Driftsstyre •Skolemiljøutvalg •Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. •Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene. Førskoledag

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner •Bøler skole er en Connect-skole •Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet •Lærere tidlig ute for å ta imot klassene •Tett oppfølging i friminutt •Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og rasisme •Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus •Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PP- tjeneste / helsetjeneste ) •Bruk av sosialiseringsprogram – Zippys venner på 1. – 4. trinn Førskoledag Førskoledag

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Førskoledag 2012 • å mestre dagliglivets utfordringer og problemer • å støtte andre som har det vanskelig • å identifisere og snakke om følelser Førskoledag

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten • Følelser • Kommunikasjon • Vennskap • Å takle konflikter • Endring og tap •Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Førskoledag

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats / Early years (TIEY) •Undervisningsmetodikk med fokus på grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. • Metoden har læringsstasjoner knyttet til læringsmål for uka eller læringsstasjoner knyttet opp til fag. •Tre - fire dager i uka, ca 90 minutter •Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever skal få tilpasset opplæring •Nivådifferensiert stasjoner – hver elev skal få utfordring på sitt nivå Førskoledag

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats – Early Years •En stasjon er lærerstyrt stasjon •På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig •I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner. •Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med lærer. •I forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse Førskoledag

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Klasseinndeling Mål: Likeverdige klasser hvor et godt og trygt læringsmiljø skal prege hverdagen •Bosted –”Knipper” av elever settes sammen –Elever fra samme boområde kan gjerne gå i forskjellige klasser, men målet er at alle skal ha noen nær seg –Skoleveivalg •Kjønn •Tilrettelegging for elever med særskilte behov •Språkfunksjonalitet Førskoledag

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 16 Skolehelsetjenesten Kontakt til helsesøster Telefon:  Helsesøster på den enkelte skole har det administrative ansvaret for skolehelsetjenesten  Skolene har oversikt over helsesøsters trefftider  Barneskolene har tilknyttet skolelege, som kan kontaktes via helsesøster  Skolehelsetjenesten kan, ved behov, henvise til andre instanser, blant annet barnefysioterapeut, familiesenter, sykehus, BUP/DPS med videre  Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skolen, PPT, fastlege, utekontakten, ungdomsklubbene og politi med flere  Ved sykdom hos eleven, må fastlege kontaktes  Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud for elever og foresatte  Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) •Støttefunksjon for skolen i forhold til elever med særskilte behov –Observasjon i klassene –Rådgivning i forhold samarbeid skole – hjem –Logopedutredninger •Deltar i skolens ressursteam og utvidete ressursteam Førskoledag

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Førskoledag Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan Aktivitetsskolen •Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder. •Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet •Gir retning for innhold og organisering •Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling •Forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret. 19

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen •Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet •Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: –Innhold og ambisjoner –Trygghet, trivsel og omsorg –Struktur og forutsigbarhet –Dialog og samarbeid Førskoledag

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten 18 Mål og innhold i Aktivitetsskolen •4 målområder med retningsgivende føringer: •Natur, teknikk og miljø •Fysisk aktivitet og lek •Kunst, kultur og kreativitet •Mat og helse –I tillegg skal det også legges til rette for arbeid med lekser i Aktivitetsskoletiden Førskoledag 2012

22 Oslo kommune Utdanningsetaten LYKKE TIL FØRSTE SKOLEDAG! Førskoledag


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen Skolestart 2014/2015 Førskoledag 2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google