Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!
Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!

2 Program for dagen Oslo kommune Utdanningsetaten
Fellessang og underholdning for alle For elevene: Skoleaktiviteter og lek, boller og saft For foresatte: Diverse informasjon om skole og skolestart Generell informasjon om skole og Osloskolen Connect – Zippys venner Tidlig innsats - Early years (TIEY) Klasseinndeling Helsesøster v/Kari Markegård Aktivitetsskole Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Ca 11.30: Elevene hentes utenfor bygning B Førskoledag 2013 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy Førskoledag 2012 3

4 Organisering av skoledagen
Oslo kommune Utdanningsetaten Organisering av skoledagen Fremmøte på morgenen Morgensamling informasjon om dagens aktiviteter Undervisningsdel / TIEY Friminutt Undervisingsdel / TIEY Mat og drikke Undervisningsdel Lek / pause Aktivitetsskole / avslutte skoledagen Henting på Aktivitetsskolen Førskoledag 2012 4

5 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
Oslo kommune Utdanningsetaten Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Skole-hjem samarbeid: Foreldremøter Utviklingssamtaler Skolens nettside Læringsplattformen Fronter Tverrfaglige møter Driftsstyre Skolemiljøutvalg FAU Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Førskoledag 2012 5

6 Vurdering og oppfølging av elevene
Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering og oppfølging av elevene Den overordnede målsettingen er å øke læringsutbyttet for alle elever. Elevsamtale gjennomføres minst to ganger pr. skoleår. Alle elever skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Prøveplan Oslo omfatter blant annet kartlegging av elevenes lese- og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn. Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Førskoledag 2013 6

7 Skolens ledelse og ansatte
Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens ledelse og ansatte Rektor Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Ledelse Rektor, ass.rektor, inspektør Sosiallærer Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc. Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste Førskoledag 2013 7

8 Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner
Oslo kommune Utdanningsetaten Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner Bøler skole er en Connect-skole Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet Lærere tidlig ute for å ta imot klassene Tett oppfølging i friminutt Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og rasisme Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PP- tjeneste / helsetjeneste ) Bruk av sosialiseringsprogram – Zippys venner på 1. – 4. trinn Førskoledag 2013 8

9 ZIPPYS VENNER Oslo kommune Utdanningsetaten
Førskoledag 2013 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 9

10 Programmet har som mål å lære barna
Oslo kommune Utdanningsetaten Programmet har som mål å lære barna å mestre dagliglivets utfordringer og problemer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Førskoledag 2013 10

11 Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter Endring og tap
Oslo kommune Utdanningsetaten 6 MODULER 24 timer Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter Endring og tap Mestring Førskoledag 2013 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 11

12 Tidlig innsats / Early years (TIEY)
Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats / Early years (TIEY) Undervisningsmetodikk med fokus på grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Metoden har læringsstasjoner knyttet til læringsmål for uka eller læringsstasjoner knyttet opp til fag. Flere dager i uka, ca 90 minutter Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever skal få tilpasset opplæring Nivådifferensiert stasjoner – hver elev skal få utfordring på sitt nivå Førskoledag 2013 13

13 Tidlig innsats – Early Years
Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats – Early Years En stasjon er lærerstyrt stasjon På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner. Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med lærer. I forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse. Førskoledag 2013 14

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Klasseinndeling Mål: Likeverdige klasser hvor et godt og trygt læringsmiljø skal prege hverdagen Bosted ”Knipper” av elever settes sammen Elever fra samme boområde kan gjerne gå i forskjellige klasser, men målet er at alle skal ha noen nær seg Skoleveivalg Kjønn Tilrettelegging for elever med særskilte behov Språkfunksjonalitet Førskoledag 2013 15

15 PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste)
Oslo kommune Utdanningsetaten PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) Støttefunksjon for skolen i forhold til elever med særskilte behov Observasjon i klassene Rådgivning i forhold samarbeid skole – hjem Logopedutredninger Deltar i skolens ressursteam og utvidete ressursteam Førskoledag 2013 16

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring! Førskoledag 2012 17

17 Rammeplan for Aktivitetsskolen
Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen Sikre en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet Gi retning for innhold og organisering Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret! Førskoledag 2013 19 19

18 Mål og innhold i Aktivitetsskolen
Oslo kommune Utdanningsetaten Mål og innhold i Aktivitetsskolen 5 målområder med retningsgivende føringer: Natur, teknikk og miljø Fysisk aktivitet og lek Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Leksehjelp Førskoledag 2012 18 18

19 Oslostandard for Aktivitetsskolen
Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: Innhold og ambisjoner Trygghet, trivsel og omsorg Struktur og forutsigbarhet Dialog og samarbeid Førskoledag 2012 20

20 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Oslo kommune Utdanningsetaten Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen Foreldrekontakter Foreldreråd FAU Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Trafikketaten, Samferdselsetaten og bydelene. Førskoledag 2013 21

21 Skolestart og oppstart på AKS
Oslo kommune Utdanningsetaten Skolestart og oppstart på AKS Første skoledag er 19. august. Barn og voksne møter ved auditoriet utenfor hovedinngangen (inngang E) klokken Skoledagen varer til Elevene må ha med seg mat og drikke Foresatte blir med inn i klassene for så å samles til et "første" foreldremøte der det velges klassekontakter, avtaler følgesgrupper m.m. Generell informasjon v/rektor AKS har oppstart 1. august kl Førskoledag 2013 16

22 Lykke til! Oslo kommune Utdanningsetaten Førskoledag 2012 22.05.2012


Laste ned ppt "Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google