Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Program for dagen •Fellessang og underholdning for alle •For elevene: Skoleaktiviteter og lek, boller og saft •For foresatte: Diverse informasjon om skole og skolestart –Generell informasjon om skole og Osloskolen –Connect – Zippys venner –Tidlig innsats - Early years (TIEY) –Klasseinndeling –Helsesøster v/Kari Markegård –Aktivitetsskole –Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) •Ca 11.30: Elevene hentes utenfor bygning B 22.05.2013 Førskoledag 2013 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2012 Førskoledag 2012 3 Hva skal elevene lære? •Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: www.udir.no/grep www.udir.no/grep •Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). •I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: –Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig –Å kunne lese og regne –Å kunne bruke digitale verktøy

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2012 Førskoledag 2012 4 Organisering av skoledagen •Fremmøte på morgenen •Morgensamling informasjon om dagens aktiviteter •Undervisningsdel / TIEY •Friminutt •Undervisingsdel / TIEY •Mat og drikke •Friminutt •Undervisningsdel •Lek / pause •Aktivitetsskole / avslutte skoledagen •Henting på Aktivitetsskolen

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2012 Førskoledag 2012 5 Skole-hjem samarbeid •Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen •Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel •Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside –Læringsplattformen Fronter –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemiljøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2013 Førskoledag 2013 6 Vurdering og oppfølging av elevene •Den overordnede målsettingen er å øke læringsutbyttet for alle elever. •Elevsamtale gjennomføres minst to ganger pr. skoleår. •Alle elever skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. •Underveisvurdering gis for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. •Prøveplan Oslo omfatter blant annet kartlegging av elevenes lese- og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn. Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2013 Førskoledag 2013 7 Skolens ledelse og ansatte •Rektor –Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen •Ledelse –Rektor, ass.rektor, inspektør •Sosiallærer –Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc. •Kontaktlærer –Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. •PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) –Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning •Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner •Bøler skole er en Connect-skole •Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet •Lærere tidlig ute for å ta imot klassene •Tett oppfølging i friminutt •Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og rasisme •Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus •Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PP- tjeneste / helsetjeneste ) •Bruk av sosialiseringsprogram – Zippys venner på 1. – 4. trinn 22.05.2013 Førskoledag 2013 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 22.05.2013 9 Førskoledag 2013

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Programmet har som mål å lære barna • å mestre dagliglivets utfordringer og problemer • å støtte andre som har det vanskelig • å identifisere og snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 22.05.2013 10 Førskoledag 2013

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 MODULER 24 timer • Følelser • Kommunikasjon • Vennskap • Å takle konflikter • Endring og tap •Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 22.05.2013 11 Førskoledag 2013

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats / Early years (TIEY) •Undervisningsmetodikk med fokus på grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. • Metoden har læringsstasjoner knyttet til læringsmål for uka eller læringsstasjoner knyttet opp til fag. •Flere dager i uka, ca 90 minutter •Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever skal få tilpasset opplæring •Nivådifferensiert stasjoner – hver elev skal få utfordring på sitt nivå 22.05.2013 Førskoledag 2013 13

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Tidlig innsats – Early Years •En stasjon er lærerstyrt stasjon •På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig •I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner. •Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med lærer. •I forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse. 22.05.2013 Førskoledag 2013 14

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Klasseinndeling Mål: Likeverdige klasser hvor et godt og trygt læringsmiljø skal prege hverdagen •Bosted –”Knipper” av elever settes sammen –Elever fra samme boområde kan gjerne gå i forskjellige klasser, men målet er at alle skal ha noen nær seg –Skoleveivalg •Kjønn •Tilrettelegging for elever med særskilte behov •Språkfunksjonalitet 22.05.2013 Førskoledag 2013 15

15 Oslo kommune Utdanningsetaten PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste) •Støttefunksjon for skolen i forhold til elever med særskilte behov –Observasjon i klassene –Rådgivning i forhold samarbeid skole – hjem –Logopedutredninger •Deltar i skolens ressursteam og utvidete ressursteam 22.05.2013 Førskoledag 2013 16

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2012 Førskoledag 2012 17 Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

17 Oslo kommune Utdanningsetaten 19 Rammeplan for Aktivitetsskolen •Sikre en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet •Gi retning for innhold og organisering •Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling •Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner •De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret! 22.05.2013 Førskoledag 2013

18 Oslo kommune Utdanningsetaten 18 Mål og innhold i Aktivitetsskolen •5 målområder med retningsgivende føringer: •Natur, teknikk og miljø •Fysisk aktivitet og lek •Kunst, kultur og kreativitet •Mat og helse •Leksehjelp 22.05.2012 Førskoledag 2012

19 Oslo kommune Utdanningsetaten 20 Oslostandard for Aktivitetsskolen •Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet •Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: –Innhold og ambisjoner –Trygghet, trivsel og omsorg –Struktur og forutsigbarhet –Dialog og samarbeid 22.05.2012 Førskoledag 2012

20 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2013 Førskoledag 2013 21 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen •Foreldrekontakter •Foreldreråd •FAU •Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) •Elevråd •Driftsstyre •Skolemiljøutvalg •Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. •Samarbeid med Trafikketaten, Samferdselsetaten og bydelene.

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolestart og oppstart på AKS •Første skoledag er 19. august. Barn og voksne møter ved auditoriet utenfor hovedinngangen (inngang E) klokken 10.00. Skoledagen varer til 13.00. –Elevene må ha med seg mat og drikke –Foresatte blir med inn i klassene for så å samles til et "første" foreldremøte der det velges klassekontakter, avtaler følgesgrupper m.m. –Generell informasjon v/rektor •AKS har oppstart 1. august kl. 08.00 22.05.2013 Førskoledag 2013 16

22 Oslo kommune Utdanningsetaten 22.05.2012 Førskoledag 2012 22 Lykke til!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Bøler skole og Osloskolen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google