Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.03.2005PSY2203 Schale Azak Prososial utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.03.2005PSY2203 Schale Azak Prososial utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Prososial utvikling

2 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Plan for undervisningen Eisenbergs modell om prososial utvikling Hoffmans teori om utvikling av moral og empati Hvordan fremme prososial atferd hos barn

3 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Først noen begrepsavklaringer Hva er prososial atferd? Hva er antisosial atferd? Hva er moral?

4 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Eisenbergs modell (1) Relevante faktorer for barns prososiale atferd – utvikling og utføring: a)Sosialkognitive evner b)Sosialisering c)Personlighet d)Emosjoner e)Situasjon

5 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Eisenbergs modell (2) Alle faktorene henger sammen og påvirker hverandre Deler opp modellen i følgende 3 deler: Første del som leder til en vurdering av en persons behov, motivasjonsdel, og sammenheng mellom intensjon og handling.

6 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Motivasjonsfaktorer (1) Kilde til motivasjon – personlige faktorer 1.Identitet som hjelper 2.Selvtillit vs fokus på seg selv 3.Personlige mål

7 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Motivasjonsfaktorer (2) Kilde til motivasjon – emosjonelle faktorer 1.Empati 2.Sympati 3.Personlig ubehag

8 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Motivasjonsfaktorer (3) Kilde til motivasjon – kognitive faktorer 1.Forventning av effekt av prososial handling, kost-nytte analyse 2.Vurdering av årsak til en persons behov, selvforskyldt eller et offer 3.Vurdering av forventninger hos egen referansegruppe

9 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Intensjon og handling Selv om man bestemmer seg for å hjelpe, er det ikke sikkert at man faktisk vil gjøre det Fordi 1.Motivasjonen kan reduseres over tid 2.Kan oppfatte seg ute av stand til å hjelpe 3.Har ikke utført handlingen tidligere eller bare få ganger

10 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hoffmans teori (1) Empatibasert teori om utviklingen av moral Predisponert for empati, utvikles til moden prososial handling gjennom følgende faktorer 1.Biologisk fundament 2.Kognitiv utvikling 3.Sosialisering

11 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hoffmans teori (2) Moden empati: En affektiv respons som er passende for en annens situasjon istedenfor ens egen Antar en biologisk disponering for altruistisk atferd som kan observeres ellers i dyreriket og på tvers av kulturer – Hoffmans begrep for denne disposisjonen er empati.

12 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hoffmans teori (3) Ulike former for empatisk aktivering: Primitiv og moden Primitive former: (krever lite kogn.resursser) 1.Mimicry: Motorisk imitasjon som trigger følelser f eks ansiktsuttrykk og stemme. Er i følge Hoffman både et prososialt motiv og handling. 2.Klassiskbetinging: F eks far holder barnet kjærlig og trygt i armene og smiler og barnet kjenner en trygg og god følelse. Etter noen slike erfaringer vil smilet alene kunne utløse den gode og trygge følelsen 3.Direkte assosiasjon: Utløsning av empati pga av assosiasjoner til egen erfaring.

13 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hoffmans teori (4) Modne former: (krever mer kogn.resursser) 1.Språklig assosiasjon: Vekking av empati gjennom språk f eks skrift som beskriver en annens affektive tilstand. 2.Sosial perspektivtaking: Selv-fokusert (hvordan man selv vil føle det) eller andre-fokusert (hvordan man tror personen føler det). 3.Metakognitiv bevissthet: Klarer å plassere egne følelsesreaksjoner som respons på at en annen person opplever noe

14 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Stadier i utviklingen av empati (1) Stadie 0: Reaktiv gråt – Hoffman hevder at dette skyldes at spedbarnet ikke kan skille seg selv psykologisk fra andre. Se kritikk. Stadie 1: Egosentrisk empati – utløser handlinger for å redusere eget ubehag Stadie 2: Kvasiegosentrisk empati – forsøker å hjelpe, men hjelpen som gis ut fra hva barnet selv ville trenge i samme situasjon. F eks gi bamsen sin til den som trenger hjelp.

15 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Stadier i utviklingen av empati (2) Stadie 3: Empati som respons på en annens situasjon – utvikler seg gradvis fra å forstå at en hendelse kan vekke ulike følelser hos andre enn seg selv, til å vurdere andres følelser på bakgrunn av situasjon. Stadie 4: Empati som går ut over den umiddelbare situasjonen - f eks empati med en sosial gruppe

16 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Stadier i utviklingen av empati (3) Lavere stadier kan fortsette å eksistere selv om man blir i stand til empati på et høyere stadie. Selv hos voksne kan man se egosentrisk empati (jf. Batesons ”personal distress”)

17 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hindringer for prososial atferd Kognitiv resonnering om årsak og om situasjonen er berettiget kan svekke empati eller fremme empati Overaktivering av empati kan forhindre prososial atferd Tendens til å vekke sterkere empati for personer som ligner oss eller kjenner + tendens til å vekke sterkere empati direkte i en situasjon kan forhindre vekking av empati for andre som ikke er her og nå

18 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (1) Hoffman: Barn trenger hjelp fra voksne til å nøytralisere egne egoistiske og sinte følelser ved konflikt gj. forklaring av det andre barnets følelser Foreldre-barn interaksjon v/ brudd på handlingsnorm er svært sentral I den moralske sosialiseringsprosessen

19 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (2) Intervensjoner som fremmer desentrering og perspektivtaking gj. utløsing og kultivering av empati og skyld v/ brudd 1.Utheve den andres perspektiv 2.Peke på det andre barnets ubehag 3.Understreke at det var barnet handling som forårsaket det

20 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (3) Gi barnet optimalt nivå av press: - For lite press vil ikke få barnet til å stoppe og ta inn beskjedene fra foreldrene - For mye press i form av makt eller trussel om trekke tilbake kjærlighet vil gjøre barnet mer fokusert på seg selv jf forskjellen mellom skyld og skam

21 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (4) Med økende funksjonsnivå kognitivt og lingvistisk, barnet blir i stand til å konstruere følelsesladede skript som sier noe om konsekvensen av egne handlinger for andre – internalisering av moralske normer.

22 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (5) Internalisering av en moralsk norm: 1.Opplever at den normative informasjonen kommer fra en selv 2.Føler seg overbevist om en indre forpliktelse til å leve opp til den normen 3.Føler empatibasert skyld når man har brutt normen og/ eller forsøker å bøte på skaden eller annen type prososial handling mot offeret

23 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Hvordan fremme prososialitet? (6) Noen studier finner følgende: Disiplin som fokuserer på foreldrenes makt gjør barnet fokusert på seg selv og ytre konsekvenser og som kan reduserer barnets prososiale atferd Empati er linken mellom “inductive discipline” og prososial atferd Uttrykke skuffelse over barnets atferd – fremme prososial atferd

24 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Sammenheng mellom prososial atferd og kjærlig oppdragelsesstil? Studie av Robarcheck & Robarcheck i 1992 av to kulturer som har kjærlig oppdragelsesstil (von Tetzchner, 2001): Waorani-folket – svært krigersk, ved angrep tar den enkelte ansvar for seg selv uten å tenke på familie og venner. Semai-folket i Malaysia som har en ekstrem vektlegging av samhold, særlig innen familien. Kjærlig oppdragelse fremmer fellesverdiene i kulturen uansett hva de er

25 07.03.2005PSY2203 Schale Azak Svakheter ved Hoffmans teori Overser betydningen av rettferdighet som motiv ved prososiale handlinger (jf hjelpe- alturisten vs reform-alturisten) Fokuserer ikke på betydningen av ego- styrke i prososiale handlinger Stern: Barnet har en gryende selv- opplevelse allerede ved 0-2 md. Først kommer dannelsen av et selv og andre, deretter er intersubjektivitet mulig.


Laste ned ppt "07.03.2005PSY2203 Schale Azak Prososial utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google