Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 PRESENTASJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 PRESENTASJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 PRESENTASJON

2 God kontroll med utgiftene Illustrert med lønnsutgifter 2 Regnskapsmessig overskudd på 92 mill. i 2011. Fortsatt nødvendig med stram kostnadsstyring

3 Betydelig høyere skattevekst enn landet Figur. Akkumulert endring fra året før 3

4 Fortsatt høy befolkningsvekst Siden 2000 har folketallet i Bergen økt tilsvarende størrelsen på Haugesund by (35.000). 1. juni var det 265.244 bergensere. Framskrivning fra SSB viser at Bergen passerer 300.000 i 2022. Klart flere fødte enn døde. Fødselsoverskudd mange år frem. Flere innbyggere eldre enn 90 år de nærmeste årene. Fra 2020 også betydelig økning i antall eldre over 80 år. Flere barn i førskolealder. Mot slutten av økonomiplanperioden også flere skolebarn Befolkningsveksten har vært større enn forutsatt i statlige rammer. Kommunene har vært underfinansiert. 4

5 Ressursbruk i 2011 Avvik fra beregnet utgiftsbehov Figuren viser kun tjenestene som er omfattet av det nasjonale inntektssystemet (IS) 5

6 Sammenliknet med resten av landet brukte Bergen: 6 Tallene er fra regnskap 2011 og korrigert for forskjeller i utgiftsbehov og inntektsnivå

7 Eiendomsskatt Ingen eiendomsskatt på boliger i Bergen Endrer satsen for næringseiendommer med 2 promille Fortsatt lavere promille på næring enn før finanskrisen i 2009. 7

8 Byrådets prioriteringer 8

9 Hovedtall i budsjett og økonomiplan Totalt brutto driftsbudsjett på 16,95 mrd. i 2013 Budsjettet øker med 1 milliard fra 2012. Forutsatt nominell vekst i frie inntekter på 5,1 prosent. Realveksten utgjør 1,8 prosent. Resten består av kompensasjon for lønns- og prisvekst (2,95 %) og oppgaveendringer (0,4 %). Realveksten skal dekke økt tjenestebehov som følge av at befolkningen vokser. Dette er beregnet til 1,1 prosent. 9

10 Utbytte BKK Håndtering av fylkesmannens lovlighetsvedtak har redusert kommunens disposisjonsfond. Årlig utbyttekrav på 300 mill. i opprettholdes i tråd med styrets forslag. Av disse avsettes 107 mill. på fond for å gjøre kommunens drift mindre sårbar for svingninger i BKKs resultater. 10

11 Byrådets prioriterte investeringer 11

12 Gjennomføring av investeringer Omfattende investeringsprogram –Skal gjennomføres i en situasjon med høy aktivitet i bygge- og anleggsbransjen og presset markedssituasjon. Etat for utbygging får ansvar for planlegging og prosjektering av større investeringer. Byrådet er opptatt av å holde kostnadene nede. –Standardiserte løsninger og offentlig-privat samarbeid (OPS) blir tatt i bruk som virkemidler. 12

13 Gjeldsgraden var i 2011 lavere enn både storby- og landsgjennomsnittet Driftsfinansiering og kapitalfrigjøring bidrar til å redusere lånebehovet. Store investeringer øker gjelden 13

14 Satsing på vedlikehold Foreslår å investere 1,71 milliarder til rehabilitering og nybygging av skoler. I tillegg kommer OPS- prosjekter til en verdi av ca. 900 millioner kroner. Driftsrammene til vedlikehold økes med 30 prosent for å sikre verdibevaring. Vedlikeholdskomponenten økes til 180 kroner per kvadratmeter årlig. Skoler med etterslep og historiske bygg gis ekstra tilskudd til vedlikehold. 14

15 BARNEHAGE OG SKOLE

16 Barnehage Det skal etableres både private og kommunale barnehageplasser i året som kommer. Målet er å oppfylle barnehageretten. Plassene skal tilbys der man bor eller jobber. Legger fram kvalitetsmelding og en kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen for å heve kvaliteten.

17 Skole Byrådets ambisjon er å skape Norges beste skole. Gjennomfører en betydelig satsing på oppgradering av skolebygg. En ytterligere styrking av «Tidlig innsats» og videre satsing på «Ny Giv» for å løfte elevene som trenger det mest.

18 HELSE OG OMSORG

19 Helsetjenester Økningen på 2,5 millioner kroner fra 2012 videreføres Styrker tjenesten med ytterligere 3,9 millioner kroner i 2013 –Gir økt tilgang på helsesøster og skolepsykolog Samhandlingsreformen koster mer enn forutsatt. –Større aktivitet på sykehusene enn staten la til grunn 4 millioner til Frisklivssentralen

20 Barnevern 4 millioner til styrking av tjenesten Økende behov for tiltak utenfor familien –Familieveiledningssentrene skal utvides til å dekke mer av behovet for hjelpetiltak –Tidlig innsats barn i risiko (TIBIR) skal innføres i alle bydeler 1,55 millioner til avtale om behandlingstilbud rettet mot voldsutøvere og personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

21 Styrker og investerer i eldreomsorgen 7,1 millioner kroner til legedekning og bemanning på korttidsplasser. Økt kapasitet på oppfølging av tilsyn og kvalitetsarbeid 1 million kroner til aktivisering på sykehjemmene. Tar i bruk kompetansesenter for demensomsorg i 2013. 49 boliger i Dag Hammarskjölds vei får Omsorg Pluss- standard. Omsorg Pluss-anlegg ved Gartnermarken står ferdig i 2014 (50 boliger + bokollektiv for 6 demente). Nytt sykehjem med 90 plasser i 2015. Ytterligere en sykehjemstomt skal anskaffes. Faser ut tosengsrom.

22 Bo- og hjemmetjenester styrkes Hjemmesykepleien styrkes med 10 millioner kroner. Ansetter kreftkoordinator. 7,5 millioner kroner til nye botjenester og avlastning for utviklingshemmede. –Ytterligere økning på 7,5 millioner i 2014- 2 millioner kroner til å styrke dagtilbudet til utviklingshemmede.

23 SOSIAL, BOLIG OG OMRÅDESATSING

24 Kraftig opptrapping av rusomsorgen 21 millioner over tre år til etablering av Mottaks- og oppfølgingssentre 3,3 millioner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 0,7 millioner til koordinering av arbeidet med handlingsplanen mot åpne russcener

25 Flere får egen bolig I 2013 vil over 100 nye kommunale boliger stå ferdig De resterende boligene i boligprogrammet forventes å være bestilt innen utgangen av 2013. Boligprogrammet har hatt målsetning om 400 nye boliger. 500 millioner til startlån gjennom Husbanken.

26 BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ

27 Byutvikling, klima og miljø Ekstraordinært investeringsbudsjett på 40 millioner til vedlikehold og oppgradering av kommunale veier og installasjoner som broer, murer, trapper og rekkverk Bybanen fremme ved Lagunen i 2013 Høy boligproduksjon langs bybanen. Renovasjonsgebyrene reduseres med 2,1 %

28 KULTUR, NÆRING OG IDRETT

29 Kultur Øker kulturtilskuddene med 6,6 millioner Styrker egenprodusert teater og scenekunst for barn og unge, blant annet Nye Fyllingsdalen Teater Hovedbiblioteket blir søndagsåpent Frivillighetssentralene styrkes med 0,42 millioner Skolekorps-, kor- og orkester styrkes med kr. 0,6 millioner

30 Idrett Hovedanlegget i svømming- og stup ferdigstilles. Fyllingsdalen idrettshall oppgraderes og utvides. Idretts- og kulturanlegget ved Ny Krohnborg oppveksttun har sitt første driftsår. FIKS Bergen videreføres som fast tiltak (kr. 6,5 mill).

31 Kirke og trossamfunn 7200 nye gravplasser de neste 4 årene. 650 flere gravplasser i 2013. I tilknytning til ny gravplass på Tennebekk blir det også livssynsnøytralt seremonirom. 20 millioner hvert år til restaurering av middelalderkirker. Styrker Bergen kirkelige fellesråd med 1 millioner kroner som bl.a. skal gå til diakoni.

32


Laste ned ppt "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 PRESENTASJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google