Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Økonomiplan 2008 -2011 Rådmannens forslag 6.nov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Økonomiplan 2008 -2011 Rådmannens forslag 6.nov."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Økonomiplan 2008 -2011 Rådmannens forslag 6.nov.

2 2 Overordnet strategi Kommuneplan 2007 -2018: –Hovedlinjer fra kommuneplan 2003 – 2014 –Byjubileum 2011 Økonomiplan 2008 -2011 –Fireårsperspektiv –Virksomhetene og kommunale foretak –Styringsverktøy: Balansert målstyring (BMS)

3 3 Overordnet strategi forts. Oppbygging av dokumentet: Generell del og 14 programområder: Fokusområder –Bysamfunnet –Brukerne –Medarbeiderne –Læring og fornyelse –Økonomi Årsmelding 2008

4 4 Bakgrunn 2004-2007: Vekst i driftsrammene Reell vekst i driftsrammene for P1-13* på ca. 9% i perioden 2004-2007 - tilsvarende ca. 140 mill. kr: 2004: - 49 mill. kr 2005: + 46 mill. kr 2006: + 72 mill. kr 2007: + 70 mill. kr Prioriterte områder (reell vekst nto. rammer 2004-2007) **: Oppvekst+ 72 mill. kr Kultur+ 22 mill. kr Pleie og omsorg+ 89 mill. kr Grunnskoleopplæring+ 58 mill. kr Sosiale tjenester+ 31 mill. kr *) P14 Vann og avløp holdes utenfor pga. selvkostregimet **) Ikke korrigert for oppgaveendringer mv.

5 5 Hovedtrekk i rådmannens forslag Rådmannen fremlegger økonomiplanen for 2008 – 2011 med et saldert budsjett for 2008 med en brutto utgift på 2,69 milliarder kroner. Rådmannens forslag innebærer 2008 videreføring av aktiviteten i gjeldende økonomiplan som øker driftsutgiftene med 54,5 mill. utover styrkingen i 1. tertial med 14 mill som er videreført (sosiale tjenester, oppvekst og kultur).

6 6 Hovedtrekk i rådmannens forslag forts. Det er innbakt en avsetning til disposisjonsfond på 20 mill. kr i 2008. Ved utgangen av 2008 vil fondet være om lag 130 mill. kr. (Ikke avsetninger til fond i resten av perioden).

7 7 Hovedtrekk i rådmannens forslag forts. Budsjettet følger opp tidligere vedtak for investeringsbudsjettet som summeres til ca. 1.500 mill. i planperioden. Konsekvenser av høye investeringer fører til økning i renter og avdrag. Lavere investeringer mot slutten av perioden fører til lavere kompensasjon av investeringsmoms Fra budsjettbalanse i 2008 til omstillingsbehov på ca. 29 mill. i 2009, stigende til ca. 83 mill. i 2011.

8 8 Usikkerhetsmomenter i planperioden Renteutviklingen Renteutvikling kombinert med høye investeringer samtidig med sterk kostnadsverkst i bygg og anleggsbransjen Lønns- og prisutviklingen Innlemming av to tunge øremerkede tilskuddsordninger i rammetilskuddet Endringer i momskompensasjons-ordningen Nytt inntektssystem (Sørheim-utvalget) Eieruttak EB

9 9 Driftsbudsjett - hovedtrekk

10 10 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 01 Barnehager –Ca 225 nye barnehageplasser i 2008/09, 92% dekning –Prosjekt gratis kjernetid for 30 4-5 åringer 02 Oppvekst –Rammeøkning 10,2 mill kr –Habilitering –Barnevern –Omsorgslønn –Bemanningsøkning –Drift barnebolig

11 11 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 04 Byutvikling –Rammeøkning – 1 mill bl.a.: –Tilsyn byggesak –Kvalitetsutvikling 05 Helse –Rammeøkning legedekning ved sykehjemmene – 1 mill 06 Kultur –Rammeøkning 8,7 mill. kr bl.a.: –Drift nytt badeanlegg –Union Scene –Kapitalutgift Drammen teater

12 12 Hovedtrekk i driftsbudsjettet forts 09 Pleie omsorg –Rammeøkning drift 7,6 mill bl.a –Kapasitetsøkning hjemmebasert omsorg –Bemanning sykehjem 11 Samferdsel –Nye fellesarealer – 2 mill 12 Grunnskole –Rammeøkning drift 12,8 mill bl.a. elevtallsvekst 13 Sosiale tjenester –FOUprosjekt 0,5 mill

13 13 Hovedtrekk i driftsbudsjettet. Betalingssatser og gebyrer –Rådmannen foreslår svært få endringer ut over ordinær prisstigning (4,2 %). –Unntaket er vann- og avløpsgebyr, som foreslås økt med henholdsvis 5 % og 20 %, og renovasjonsavgiften foreslås videreført på dagens nivå. –Vann- og avløpsområdet har et selvkostregime og økningen nå skyldes tunge investeringer i infrastruktur.

14 14 Investeringsrammer pr. programområde

15 15 Hovedtrekk i investeringsbudsjettet Nesten 1,5 mrd. i investeringer i perioden Tiltak for 634 mill. i 2008 De viktigste tiltakene: –Skolebygg; ny ungdomsskole Marienlyst, rehabilitering Danvik skole, samt rehabilitering og inventar og utstyr –Byutvikling; opprusting Strømsø Torg, fullføring av Elvebredden på Strømsø –Kultur; nytt badeanlegg, kunstgress Marienlyst og Åskollen, rehabilitering av kirker. –VA; ”utette” ledninger og renseanlegg

16 16 Lånefondet – gjeldsutvikling 2007-2011

17 17 Utover oppførte prosjekter i investeringsplanene for perioden er det ytterligere prosjekter som i denne omgang kun er omtalt, men som vurderes innarbeidet ved neste rullering: –Tilfartsvei Vest (Sundland) – avsatt 10 mill til planlegging i 2008 –Skoger skole – avsatt 2 mill til planlegging i 2008 –Skolesituasjonen på Konnerud –Frydenhaug skole – avsatt 2 mill til planlegging i 2009 –Boliger for sosialt vanskeligstilte Utfordringer for investeringsbudsjettet

18 18 Økonomiplan 2008 -2011 Rådmannens forslag 6.nov.


Laste ned ppt "1 Økonomiplan 2008 -2011 Rådmannens forslag 6.nov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google