Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2007 Direktørmøte 12. oktober 2006 Strategidirektør Bård Øistensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2007 Direktørmøte 12. oktober 2006 Strategidirektør Bård Øistensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2007 Direktørmøte 12. oktober 2006 Strategidirektør Bård Øistensen

2 Husbankens budsjett 2005 - 2007

3 Husbankens låneramme i 2007 13,0 mrd kr i låneramme Avvikling av øremerkede lånemidler til sykehjemsplasser, eldreboliger og rehabiliteringshjem i utlandet Videre satsing på startlån for unge og vanskeligstilte Grunnlån for: Universell utforming og miljø Finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen Nødvendig boligforsyning i distriktene Lånefinansiering av nye barnehager Innføring av 10-års fastrente høsten 2006

4 Bostøtten Totalramme 2 286,5 mill. kr Øker bevilgningen med 53,9 mill. kr Innføring av månedlige vedtak 2000 kr i lik minsteutbetaling for alle målgrupper Nedjusterer formuegrensen med 50 000 kr Utredning av hele ordningen med mål om forbedringer og forenklinger Meldeplikten avvikles

5 Satsing på Groruddalen Ny tilskuddsordning til bolig, by- og stedsutvikling 43 mill. kr i statsbudsjettet 2007 Skal bedre miljøforholdene og levekårene i Groruddalen Medvirking og profilering Husbanken skal forvalte ordningen og de skal ha en sentral rolle sammen med Oslo kommune

6 Kompetansetilskuddet Bekjemping av bostedsløshet har høy prioritet i 2007 Nytt budsjetteringssystem Aktivitetsnivå (tilsagnsramme) 81 mill. kr - utbetalingsprofil 50 – 30 - 20 % i hhv år 1,2 og 3 Bevilgning 40,5 mill. kr Tilsagnsfullmakt 40,5 mill. kr En svak nedgang (-1, 8 mill.kr) i aktivitetsnivå sammenlignet med saldert budsjett 2006.

7 Bostedsløshet Forsterker innsatsen Tiltak skal prioriteres innenfor Husbankens låne- og tilskuddsordninger Kompetansetilskuddet og bostøtten er styrket Prosjekt: Varig bolig fremfor hospits og andre midlertidige botilbud Forhandle ny samarbeidsavtale med KS høsten 2006

8 Rentekompensasjon for skolebygg Opprusting av skoleanlegg Kommuner og fylkeskommuner får dekket renteutgiftene Stor interesse Til nå er det faset inn 13 mrd. kr Investeringsrammen er 2 mrd. kr i 2007 Hele investeringsrammen på 15 mrd. kr er faset inn 2 år før tiden

9 Boligtilskudd Aktivitetsnivå 614,7 mill. kr. Økning av bevilgningen med 11,2 mill. kr i forhold til 2006 Økning i aktivitetsnivå med 40,7 mill.kr Prioritere tiltak innenfor strategien ”På vei til egen bolig”

10 Studentboliger Tilsagnsramme: 2007: 108 426 mill kr, ca 460 boliger mot 2006: 124 091 mill kr, ca 606 boliger Nytt ellers: Igangsettelse må skje innen 4 år etter tilsagn Noen eldre tilsagn vil bli omfordelt KRD skal i løpet av 2007 ta initiativ til evaluering av ordninga

11 Rentekomp. kirkebygg Videreføres Ordningen med en rentekompensasjon for kirkebygg og kirkeinventar videreføres. Det foreslås en bevilgning på 39 mill kr til dekning av renteutgifter for investeringsrammene som ble gitt for 2005 og 2006 (til sammen kr 1 milliard ).

12 Administrasjonsbudsjettet foreslås økt med til sammen 7,7 mill. kr. Driftsutgifter: + 3,7 mill. kr til 283 mill. kr. Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold: + 4 mill. kr til 14 mill. kr. Begrunnelse: implementering av det nye IKT- systemet for bostøtte. Lønnsoppgjøret vil gi økte lønnskostnader på omlag 7,3 mill. kr.

13 Administrasjonsbudsjettet Reduksjon i arbeidsgivers pensjonsandel fra 10,26 % til 8,97 % vil gi en utgiftsreduksjon i 2007 på om lag 1,9 mill. kr. Reduksjonen i arbeidsgiveravgift fra 14,1 pst. til 7,9 pst. for RK Bodø vil gi en utgiftsreduksjon på om lag 0,56 mill. kr. I tillegg til dette har Husbanken i 2006 hatt flere engangsutgifter knyttet til ulike jubileumsarrangementer som ikke vil påløpe i 2007. Samlet sett ser dette ut som et godt administrasjonsbudsjett for Husbanken for 2007.


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2007 Direktørmøte 12. oktober 2006 Strategidirektør Bård Øistensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google