Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kollegaveiledning, video og refleksjon i opplæring av universitetslærere
Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen Seksjon for Universitetspedagogikk

2 Seksjon for universitetspedagogikk
Skal styrke den pedagogiske basiskompetansen i fagmiljøene ved NTNU ”Formålet med PEDUP er å bidra til at universitetslærere videreutvikler sin kompetanse til å planlegge, gjennomføre og reflektere over sine pedagogiske oppgaver, og gi forutsetninger for å identifisere utfordringer i pedagogisk praksis og sette i gang utviklingsrettede tiltak.”   Har jo blitt bedt om å snakke om et selvvalgt tema innenfor Universitetspedagogikk. Ha rjo jobbet her en stund, og på nettsidene står det at: Seksjon for univ. Ped skal …. Blant annet gjennom PEDUP , og formålet med PEDUP er å:

3 I dag Vil se på deler av et undervisningsopplegg for midlertidige ansatte ved NTNU våren 2007 Har dette opplegget bidratt til å utvikle deltakernes evne til å reflektere rundt sin egen undervisning?

4 Lille- PEDUP V 2007 40 timer Læring, undervisning og formidling, veiledning, skriving som redskap for læring, vurderingsformer, IKT i læring I dag: 9 timer om læring, undervisning og formidling

5 Lille-PEDUP 16 deltakere
Forelesninger om læring, om presentasjonsteknikk og formidling (ca. 5 timer) Deltakerne holdt en miniforelesning som ble filmet (4 min.) Fikk tilbakemelding fra deltakere og kursholdere umiddelbart og innen en uke

6 B A C A Tilbakemeldningen skal være beskrivende heller enn vurderende
Den skal være spesifikk heller en generell Den skal rettes mot noe vedkommende kan gjøre noe med

7

8 Refleksjon Refleksjon er det vi ser når vi ser når vi ser oss i speilet. Hva vi er? Men hvordan kan dette gjøre oss bedre? I dagligtale: henviser til det å se på, eller tenke på noe Så: det vi skal se på i dag: Kan dette opplegget bidra til at deltakerne styrker sine evner til å reflektere rundt egen praksis? Da tror jeg det er viktig at vi først ser på hva refleksjon er?

9 Refleksjon ”Reflection on your teaching, and seeing what is wrong and how it may be improved, requires that you have an explicit theory of teaching” Biggs, 2003 Detektere det som ikke funker, hvordan det kan forbedres, krever en uttalt teori for undervisning Sier også at den uttalte teorien ofte mangler, underviser ofte slik vi har blitt undervist selv, uten at vi er bevisst at vi tar valg. NB! Vil helst reflektere rundt det som er negativt, vanskelig og ubehagelig! (se Kuit mfl, 2001), eller ikke bra nok! Tror det positive er minst like viktig å reflektere rundt, skal se på det seinere

10 En reflektert lærer ”A reflective teacher is one who compares their own experience and knowledge of educational theory that predicts what might happen” Kuit mfl. (2001) Forutse hva som kan skje ut i fra det vi vet av erfaring og teori? Men: I forberedelsen, men bør også gjøres etterpå, og kanskje underveis når du har mye erfaring. Schôn: Reflection in action

11 Refleksjon Se på undervisning med bakgrunn i erfaring og teori
Reflektert praksis: handler om en prosess, og ikke om en enkel evaluering av praksis Refleksjon alene er ikke nok for at utvikling skal oppstå- praksisen må også utvikles (Beaty, 1998) Prosess som innebærer teori, erfaring og utvikling Så: ikke nok å bare se på undervisningen, må også ha erfaring og teori Og må jobbe mot å bli bedre…. UTVIKLING av praksis er viktig, vi skal ikke bare speile, men også se hvordan vi kan bli bedre Biggs: 19 års erfaring eller 19 ganger et års erfaring

12 Metode Datamateriale: Spørreskjema med 9 åpne spørsmål, observasjoner, utviklingsarbeider fra noen deltakere Oppsummering av analysen Positive forhold Begrensende forhold Så til saken: Hvordan har jeg prøvd å finne ut om opplegget har bidratt til at deltakerne har blitt mer reflekterte? I dag rekker jeg dessverre bare oppsummere resultatene, og hvis det er noen realister i salen som gjerne vil ha konklusjonen fort: JA opplegget har bidratt til at deltakerne har endret praksis. For dere andre, her kommer oppsmmeringen av analysen. Har delt den i to i dag: Positive forhold: som bidro til at de faktisk ble mer reflekterte Begrensende forhold, som bremset utviklingen og som bidro til et eventuelt uforløst poteniale…

13 Positive forhold Gruppe Teori Tillit Video Selvtillit Praksisendring

14 Positive forhold: gruppe
”Det var veldig fint å lære av andres måter å gjøre ting på. Jeg opplevde at det finnes mange måter å løse utfordringen som ligger i å undervise på, og jeg har tatt til meg noen av de andres metoder og løsninger” 1: Eksempler og tverrfaglighet (hjelper dem til å bevisstgjøre seg de tradisjonene de er offer for) 2: Støtte

15 Positive forhold: gruppe
”Tilbakemeldingene var nyttige, og jeg hadde tro på dem. Dette fordi jeg hadde noenlunde samme opplevelse av meg selv da jeg så meg på video, og fordi jeg var enig i gruppas vurderinger når det gjaldt de andre deltakerne” Kvalitetssikring!

16 Positive forhold: teori
Refleksjon: Erfaring og teori Forlesningene på forhånd dekket flere behov Sette i gang tankevirksomhet rundt områdene Bevisstgjøre eget kunnskapsgrunnlag og tradisjoner Bli bedre kjent med de andre på gruppa De fleste mener forelesningene er relevante og tilstekkelige Noen mener det er viktig å ikke ha for mye teori på forhånd Litt usikre på hva de kunne bruke teorien de fikk på forhånd til Læringsaktivitet i forbindelse med teori om læring, undervisning og presentasjonsteknikk

17 Positive forhold: teori
”Forelesningene var relevante, men jeg tror ikke den var avgjørende for hvordan presentasjonene foran kameraet ble lagt opp. Vanskelig å endre praksis ut fra en slik forelesning” NB! Viktig med læringsaktiviteter! Og øvelse. Vi endrer ikke praksis ut i fra en forlesning: Vi må øve!

18 Positive forhold: tillit
Kollegaveiledning med utviklingsperspektiv Klima preget av trygghet og tillit Tillit: personlig og faglig Men det å øve krever mot, vi er ofte utrygge når vi gjør ting vi er usikre på. Dette er en slags kollegaveiledning, alle skal veilede hverandre - målet er jo utvikling (ikke vurdering). Vi skal ikke bare stadfeste at du er så god og du er så god, vi skal jobbe med at alle blir bedre enn de er.

19 Positive forhold: tillit
”Dette blir jo på en måte en evaluering av hvordan man framstiller seg selv, noe som strengt tatt ikke er så mange skrittene unna hvem man er. Og det er jo litt personlig. Lixom.” Denne deltakeren beskriver godt hvor sårbar situasjonen oppleves, og hvor viktig den personlige tilliten til de andre i situasjonen er

20 Positive forhold: tillit
”Jeg opplevde det som veldig nyttig, og fordi vi hadde hatt noe tid sammen i plenum hadde jeg lært å kjenne de andre deltakerne som innsiktsfulle, dyktige og oppriktige. Dermed var det også lett å ha tillit til dem…” ” Tilbakemeldningene var nyttige, og jeg har tillit til dem. Dette fordi jeg hadde noenlunde samme opplevelse av meg selv da jeg så meg på video” Så: hadde de den nødvendige tilliten for at refleksjon og utvikling kan oppstå? De fleste utsagnene går i veldig positiv retning, de beskriver et inkluderende og støttende klima, i tillegg ser vi av disse utsagnene at de hadde stor respåekt og tillit til de andre på gruppene sine. Denne siste kommentaren peker også på en annen ting: videoene Flere sa uoppfordret at de opplevde videofilmingen og seingen på opptaket som ubehagelig og sårbart. Så man kan spørre sg- hvorfor bruke video

21 Positive forhold: video
Opptakene bidro til: Speiling Illustrasjoner Konkretiseringer Dokumentasjon Kvalitetssikring ”Ser jo at det er stort samsvar mellom kommentarene jeg fikk rett etter opptaket og hvordan jeg opplever å se meg” Så hvis sårbart? Hvorfor video på toppen av det hele, kan ikke det føre til mer utrygghet? Jeg mener ikke det, flere sier også at de hadde trodd det var mye verre enn det føltes, var helt greit. OG jeg opplevde opptakene var veldig nyttige i opplegget, de bidro til:

22 Positive forhold: selvtillit
”Egentlig ikke endret noe særlig. Har fått bedre selvtillit og tro på meg selv. Det er bra for den videre utviklingen” ”Det å bli ledet gjennom denne prosessen var totalt sett nyttig, sett fra et overordnet perspektiv: Det ble mindre farlig og mer alminnelig å betrakte seg selv med et observerende blikk” Flere av deltakerne sier de har fått bedre selvtillit knytte til sin egen undervisning etter dette opplegget: Selvtillit og Er ikke ferdig utviklet, vil fortsette! Og flere har blitt mindre redd for på eksponere seg selv etter dette, de har satt igang opplegg som innebærer tilbakemeldninger fra studenter og kolleger i ettertid

23 Positive forhold: selvtillit
”…videoopptakene og tilbakemeldingene var veldig nyttig fordi de forsterket noen ting jeg var usikker på og gjør at jeg vil fortsette med de tingene som jeg gjør på en bra måte” Tilbake til det med positive ting og refleksjon! Og flere nevner de er bekymret for at klimaet er så bra at tilbakemeldingene blir positive… Tror dette kan ha sammenheng med det positive fokuset vi oppmuntret til i tilbakemeldingen. Noen få av deltakerne påpeker at de fikk få negative tilbakemeldinger, men mange positive. Trenger ikke bare reflektere rundt feil og mangler, det kan også være veldig utviklende å se på hvorfor til funker så bra! Eller hvorfor det funket så bra!

24 Positive forhold: praksisendring
Ja, de har endret praksis (9 av 11): Oppbygging av innhold Stemmebruk Bevegelse i auditoriet Mer variasjon i undervisningen Bedre samspill med Power Point slides Ja, de har endret praksis! Hva har de endret på?

25 Positive forhold: praksisendring
”Når jeg foreleser etter å ha gått gjennom dette, tar jeg liksom en liten ”kikk” på meg selv (før jeg starter bl.a.) og da er det PEDUP brillene jeg kikker gjennom” Se seg selv utenfra, speiling er i hvert fall et utgangspunkt for refleksjon!!! Spesielt når du har så gode briller

26 Begrensende forhold Bergrensende forhold Tid Teknikk Uklarhet
Jeg har funnet tre forhold som jeg mener har bidratt til at jeg ikke kan si hipp hurra og hallelujah!

27 Begrensende forhold: tid
Forkunnskaper Presentasjoner Tilbakemeldinger Teorigrunnlaget Tid; ble en stressfaktor 4 min presentasjoner ligner ikke på det de gjør til vanlig Førte også til at det ble vanskelig for dem å relatere det de gjorde til en vanelig forelesning Mange hadde stor utbytte av tilbakemeldingene de fikk umiddelbart etter presentasjonene, men opplevde at det ble litt kort tid til denne

28 Begrensende forhold: teknikk
”Rommet var mer teknisk enn det jeg hadde sett for meg, og det var litt avskrekkende og distraherende” Og : teknisk medhjelper, ble bedt om å vente litt, ble ekstra nervøse. Kanskje like greit å gjøre teknikken mer usynlig og litt enklere? Utrygghet/angst dårlig utgangspunkt for refleksjon

29 Begrensende forhold: uklarhet
Målsetting Teori Form på tilbakemelding Hvordan kan de bruke den reflekterende tilnærmingen selv i ettertid? Forbinder det veldig konkret med videofilming Pass på; nå kommer biggs!!!! Så som avslutning; hva skal jeg konkludere med: litt tidlig å konkludere, vil bringe inn litt teori på slutten her:

30 John Biggs (2003) Deler universitetslærere inn i tre nivåer:
Nivå 1: Skiller mellom gode og dårlige studenter Overføring av informasjon- professoren sier det han vet og går, studentene skal absorbere det Nivå 2: Fortsatt formidling, men mer tro på at læreren kan formidle ting på gode eller dårlige måter. En god nivå 2 lærer har mange presentasjonsteknikker, varierer mye og underholder publikummet sitt. Reflekterer over hvordan han kan presentere stoff bedre, så er mer sofistikert Nivå 3: Ser mer helhet, er opptatt av klargjøringer og tydelighet og sammenheng mellom de didakiske elementene. Er også opptatt av å legge til rette for at læring og forståelse skal skje. Denne læreren vet at studentene må være aktive på et eller annet nivå for å lære. Er opptatt av HVA STUDENTENE GJØR?

31 Konklusjon Opplegget fungerer, men må være en del av en større enhet der man løfter blikket og ser på undervisning og refleksjon knyttet til undervisning til å omfatte mer enn forelesning og presentasjon av informasjon. Vi må oppmuntre universitetslærere til å se på studentenes forståelse heller enn utelukkende å se på om studentene så og hørte det som ble sagt (støttes av Kuit mfl., 2001)


Laste ned ppt "Nettverkskonferansen 2007 Marte Bratseth Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google