Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Haugesund Sparebank: - 62 årsverk - 9 kontorer / filialer - Forvaltningskapital ca 5 milliarder Bankens Visjon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Haugesund Sparebank: - 62 årsverk - 9 kontorer / filialer - Forvaltningskapital ca 5 milliarder Bankens Visjon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Haugesund Sparebank: - 62 årsverk - 9 kontorer / filialer - Forvaltningskapital ca 5 milliarder Bankens Visjon:

2

3 3 Basel II - Vi startet arbeidet i "Stor utfordring" - Behov for ny kompetanse og ressurser - 1 nyansettelse (risikostyring)

4 4 Basel II Internrevisjonens rolle: - Uavhengige vurderinger i implementeringarbeidet - "Sparringpartner" - Forstå og forklare/bli forklart

5 Standard metoden "Internal Rating Based" metode Modell-metode Standard metoden Avansert Metode AMA "Internal Rating Based" metode "Basic Indicator Approach" Dr.innt. x 15% x12,5x8% Kjernekapital Markedsrisiko Aksjer Renter Valuta Operasjonell risiko Kreditt risiko (minstekrav) Risikovektet egenkapital Tilleggskapital Kapitalbehov Pilar III Offentliggjøring av informasjon til markedet Pilar II Regulerer både bank og tilsynsmyndighet Pilar I Minstekrav til ansv.kapital Basel II Oversikt over nye kapitaldekningsregler ICAAP – prosesser: (Egenkapitalkrav beregnet gjennom ICAAP- prosesser) Ov overordnet styring og kontroll Kredittrisiko (konsentr.., høyrisikokunder etc.) Likviditetsrisiko Markedsrisiko - Renterisiko (durasjon) - Kursrisiko - Valutarisiko Operasjonell Risiko SREP - Supervisory review and evaluation process (Risikobasert tilsyn) Analytikere / Investorer -Org.struktur, -Risikostyringssystem -Rapporteringskanaler -Risikokontroll -Oppbygging -Organisering

6 6 Basel II Organisering:  - Økonomiavdelingen - økonomisjef - ansvarlig risikostyring  - Intern revisjon (egenevaluering, vurdering av kvaliteten på styring og kontroll, kvalitetsikring)

7 7 Basel II Kompetanseoppbygging  Kurs, foredrag etc.  Internal Governance - Egenevaluering 21 punkter ref. skjema for egenevaluering.  Informasjoner internt (administrasjon, styret og kontrollkomiteen  Struktur på materiell Stresstestgrunnlag er hentet ifra bl.a. "Finansiell Stabilitet" og "Faktorer bak bankenes problemlån" (Norges Bank) og Håndbok fra SPAMA "Risikostyring i små og mellomstore banker "

8 8 Basel II Sikkerhetsobjekter - depot  Teknisk/system-messig endring i depotsystem - systemkontroller og testinger  Krav til EK via sikkerhetsobjekter og nye vekter:  Nye EK-vekter (Pilar 1)  Datakvalitet i denne sammenheng er svært viktig, ref. effekt minstekrav Pilar I

9 9 Basel II "Forholdsmessighetsprinsippet" Bankens størrelse, risikoprofil og kompleksitet Benytter oss av SPAMA-håndbok: "Risikostyring i små og mellomstore banker " Grunn til å berømme KT for oppbyggingen av modulene som er til god hjelp for banken og internrevisjonen ved evaluering av bankens system for styring og kontroll.

10 10 Basel II - Pilar II Likviditetsrisiko:  Strategi og overordnede retningslinjer  Stresstester  Modell i Excel

11 11 Basel II - Pilar II - Likviditetsrisiko Likviditetsdokument : Strategi og overordnede retningslinjer - Strategi - Likviditetsrisikorammer - Beredskapsplaner Organisering og ansvarsforhold - Organisering og ansvarsforhold - Adm.banksjef, Økonomisjef og Regnskapsavdelingen - Ressurser og kompetanse Måling - Systemer for risikomål og prognoser - Stresstester Overvåking og rapportering - Rutiner for overvåking - Styre og ledelsesrapportering - Ekstern rapportering

12 12 Basel II - Pilar II - Likviditetsrisiko Likviditetsdokument : STRESSTESTER: Middels krise i banken - Uventede store fall i innskuddsmassen, frafall av st ø rre innskuddskunder. - 3 st ø rste innskudd pr. d.d ca 250 mill Stor krise i banken - Store tap i banken og svekket kredittverdighet. Middels krise i markedet - Norges bank trekker inn likviditet i markedet, dette kan f ø re til kamp om de st ø rre innskuddskundene. - Norges bank ø ker renteniv å et dramatisk Stor krise i markedet - Krigsfrykt etc.

13 13 Basel II - Pilar II - Likviditetsrisiko

14 14 Basel II - Pilar II - Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko Tap av innskudd i stresstest : Eiendelstype Beløp KostfaktorKostnad Beløp dekket inn (rente p.a. x periode) Trekkfasilitet ,2575 % Låneavtale ,3450 % Kredittramme ,1533 % Aksjer omløp ,0000 % Obligasjoner oml ,5000 % Samlet ICAAP tall

15 15 Basel II - Pilar II - Kredittrisiko Kredittrisiko:  Konsentrasjonsrisiko - Store engasjementer (% av ansvarlig kapital) - Bransjekonsentrasjon - Næring med høy risiko  Modell i Excel

16 16 Basel II - Pilar II - Kredittrisiko Strategi og policies Strategi - Definisjoner - Policies - Godkjennelse av nye forretningsaktiviteter Organisering og ansvarsforhold – rutiner og prosedyrer Organisering og bemanning - Kredittbevilgningsprosessen - Depotbehandling – Utbetaling Målemetoder Risikoklassifisering Næringsliv - Risikoklassifisering Personmarked Fremtidsutsikter Utvikling i makroøkonomiske forhold – Stresstesting Overvåking og rapportering Intern rapportering og oppfølging - Ekstern rapportering Uavhengig kontroll Styrets rolle

17

18 18 Basel II - Pilar II - Markedsrisiko  Aksjerisiko: Vi har ikke handelsportefølje (Pilar I) - men har en restrisiko i forhold til Pilar II (kursrisiko omløpsmidler)  Renterisiko (vi har lite fastrenteprodukter)  Konkursrisko (obl. utsteder)  Valutarisiko (vi har ikke mye valuta)  Modell i Excel

19 19 Basel II - Pilar II - Markedsrisiko Strategi og overordnede retningslinjer - Strategi - Markedsrisikorammer - Sentrale retningslinjer Organisering og ansvarsforhold - Organisering og ansvarsforhold - Ressurser og kompetanse - Insentivsystemer Måling av markedsrisiko Porteføljesystemer mv. Bruk av avanserte risikomodeller Stresstester Overvåking og rapportering Rutiner for overvåking Styre og ledelsesrapportering Ekstern rapportering Uavhengig kontroll

20 20 Basel II - Pilar II - Markedsrisiko Markedsrisiko - renterisiko, konkursrisiko og aksjerisiko Eksponering ICAAP vekt ICAAP tall (ned 2%) ICAAP tall (opp 2%) Renterisiko Balansen Utl å n fastrente ,00 % ( ) Innskudd h ø yrente ,50 % ( ) Obligasjoner Utstedte Beholdning ,42 % ( ) Konkursrisiko Obligasjoner (Investments grade – lav risiko) ,17 % Kursrisiko Aksjeeksponering Oml ø psmidler ,00 % Samlet ICAAP tall

21 21 Basel II - Pilar II - Operasjonell risiko Operasjonell risiko: Vi må bygge opp mer grunnlagsdata bl.a. tapshendelsesdatabase, og vil sette fokus på å finne frem til realistiske og troverdige modeller og således foreta kapitalavsetning og sette inn tiltak i prosesser for å redusere operasjonell risiko. Vi har imidlertid foretatt en gjennomgang av følgende:

22 22 Basel II - Pilar II - Operasjonell risiko Operasjonell risiko: "..risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser" TAPSHENDELSESDATABASE 7 tapshendelseskategorier: - Internt bedrageri - Eksternt bedrageri - "Hvitvasking" - Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen - HMS-regler - Kunder, produkter og forretningspraksis - Informasjonsplikt, frarådningsplikt, taushetsplikt osv. - Skade på fysiske eiendeler - Brann, innbrudd, terror etc. - Avbrudd i drift eller systemer - IT-svikt, brudd i telekommunikasjon, strømbrudd osv. - Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling - Feilregistrering av data, manglende utførelse osv.

23 RISIKOANALYSE METODER OG FORUTSETNINGER: LEDELSESMESSIG STYRING OG INTERVENSJONER: SAMMENLIGNING MELLOM MINIMUMSKRAV TIL KAPITAL UNDER PILAR 1 OG ICAAP: SENSITIVITETSTESTER OG FREMTIDSSCENARIOER KNYTTET TIL ALVORLIGE ØKONOMISKE TILBAKESLAG KREDITT LIKVIDITET SUMMERING AV KAPITALBEHOV FOR ULIKE RISIKOER USIKKERHET I MODELLBEREGNINGENE BEGRENSNINGER I STYRING OG KONTROLLRUTINER KVALITETSKONTROLL OG GODKJENNING AV ICAAP BRUK AV ICAAP I INSTITUSJONEN KAPITALBEHOVSKJEMA VEDLEGG 38

24

25 25 Basel II Kapitalbehovskjema Sammenligning av kapitalbehov Institusjon: Haugesund Sparebank Dato Mill. krMinstekrav Basel IMinstekrav Basel IIICAAP Basel II Kredittrisiko Operasjonell risiko Sum Pilar I Kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko renterisiko Operasjonell risiko Sum Pilar II Sum Pilar 1 og Buffer Totalt egenkapitalbehov Faktisk ansvarlig kapital

26 26 Basel II - Pilar II Diversifiseringseffekter: Vi har valgt å ikke trekke ifra diversifiseringseffekter dvs. å vurdere om de enkelte risiki vil inntreffe samtidig eller ikke. Dette er forhold vi vil se på over tid og også i forhold til div. stresstester

27 27 Basel II AVSLUTNING: Vi er ikke ferdige ! Vi er åpne for utveksling av materiell/erfaringsutveksling. Viktig: Det interne miljøet (styrets og ledelsens holdninger til risiko og risikostyring, integritet, etiske verdier, kompetanseutvikling, organisasjonsstruktur,delegering av ansvar og myndighet etc. Senere i år skal banken foreta en oppsummering, gjennomføre en beslutningsprosess og konsekvensvurdering for det totale opplegg.


Laste ned ppt "1 Haugesund Sparebank: - 62 årsverk - 9 kontorer / filialer - Forvaltningskapital ca 5 milliarder Bankens Visjon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google