Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

2 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt  Kostnadene ved strengere regulering vil trolig være beskjedne  Mer kapital og likviditet i bankene gir lavere sannsynlighet for nye kriser Kilde: Analyser publisert av Basel-komiteen 18. august 2010 2 Norges Bank Finansiell Stabilitet

3 Sterk vekst i bankenes balanser 31.12.1995 =100 Kilde: OECD Bank Profitability Statistics 3 Norges Bank Finansiell Stabilitet

4 Markedsfinansiering er blitt viktigere Finansiering i prosent av forvaltningskapital. Norske banker og OMF-foretak Kilde: Norges Bank 4 Norges Bank Finansiell Stabilitet

5 Egenkapital og kjernekapital Prosent. Norske banker og OMF-foretak Kilder: Norges Bank og Finanstilsynet 5 Norges Bank Finansiell Stabilitet

6 6 Kilde: Thomson Reuters Store kostnader ved finanskriser Firekvartalers vekst i BNP. Prosent Norges Bank Finansiell Stabilitet

7 Prosess  Des 09:Forslag fra Basel-komitéen  Feb 10: Forslag fra EU-kommisjonen  April: Høringsuttalelser  Mai: Bankdata for konsekvensanalyser  Juli: Revidert forslag fra Basel-komitéen  August: Konsekvenser for makroøkonomien  Sept: Kapitalkrav, kapitalbuffere og innfasing  Nov: G20-møte i Seuol  Mål at det aller meste av pakken blir klar i løpet av året 7 Norges Bank Finansiell Stabilitet

8 Forslag om mer kapital og likviditet i bankene  Økt kapitaldekningskrav og nytt krav om minimum egenkapitalandel  Bedre kvalitet på kjernekapitalen  Bygge opp buffere i gode tider som kan brukes i dårlige tider  Regulere systemviktige banker strengere enn andre banker  Mer likvide eiendeler og mer stabil finansiering 8 Norges Bank Finansiell Stabilitet

9 Innfasing av Basel III  Gradvis innfasing 1.1.2013 - 31.12.2018  Kravene kan innfases raskere i Norge  Noen land går foran 9 Norges Bank Finansiell Stabilitet

10 Forslag til tallfestede likviditetskrav 1.Liquidity coverage ratio ≥ 100 % - krav om likvide eiendeler 2.Net stable funding ratio > 100 % - krav om stabil finansiering 10 Norges Bank Finansiell Stabilitet

11 ” Liquidity Coverage Ratio”: Banken må tåle 30 dagers likviditetsstress  Forslag desember 2009: o Smal eller bred definisjon av likvider o Betydelige tap av innskudd  Revidert forslag juli 2010: o Bred definisjon av likvider o Mindre tap av innskudd o Varsler egne regler for land med små statspapirmarkeder  September 2010: o Kravet gjelder fra 2015 11 Norges Bank Finansiell Stabilitet

12 Kilde: Norges Bank Mange norske banker har for lite likviditet Bankenes likvide eiendeler i prosent av krav pr 31. desember 2009 Antall banker. 12 Norges Bank Finansiell Stabilitet

13 Kilde: Norges Bank Små sparebanker har lite likviditet Bankenes likvide eiendeler i prosent av krav pr 31. desember 2009. Gjennomsnitt for gruppen. 13 Norges Bank Finansiell Stabilitet

14 ”Net stable funding ratio”: Stabil finansiering av lite likvide eiendeler  Forslag desember 2009 o Stabilitet betyr lang løpetid ( ≥ 1 år) eller forventet stabilitet i stressperioder  Revidert forslag juli 2010 o Mindre tap av innskudd o Sikre boliglån trenger mindre stabil finansiering o Innføres i 2018 14 Norges Bank Finansiell Stabilitet

15 Kilde: Norges Bank De fleste bankene klarer revidert forslag Bankenes stabile finansiering i prosent av krav pr 31. desember 2009 Antall banker. 15 Norges Bank Finansiell Stabilitet

16 Kilde: Norges Bank Sparebankene ligger godt an Bankenes stabile finansiering i prosent av krav 31. desember 2009. Gjennomsnitt for gruppen. 16 Norges Bank Finansiell Stabilitet

17 Mulige tilpasninger til likviditetskravene  Mer statspapirer: norske og utenlandske  Mer langsiktig markedsfinansiering  Bindingstid på innskudd  Verdipapirisering av utlån (OMF)  Mer likvide OMF-markeder  Selge unna lite likvide eiendeler  Kortere utlån  Lavere belåningsgrad på boliglån 17 Norges Bank Finansiell Stabilitet

18 Andre forhold som kan være en utfordring for bankenes likviditet og finansiering  Refinansiering av bytteordning og lange F-lån  Endringer i regler for sikkerhet for lån i Norges Bank  Endringer i regler for pengemarkedsfond  Solvens 2 i forsikring 18 Norges Bank Finansiell Stabilitet

19 Kilde: Norges Bank Forfallsstruktur i bytteordningen og for lange F-lån Milliarder kroner 19 Norges Bank Finansiell Stabilitet

20 Kilde: Norges Bank Bytteordningen har tilført likvide eiendeler Norske bankers mest likvide aktiva. Prosent av forvaltningskapital 20 Norges Bank Finansiell Stabilitet

21 Forslagene på soliditet: Oversikt 1.Kapitalbasen 2.Høyere kapitalkrav 3.Motvirke prosyklikalitet 4.Uvektet egenkapitalandel 5.Systemviktige institusjoner 21 Norges Bank Finansiell Stabilitet

22 Kapitalbasen - krav til kjernekapitalen  Forslag desember 2009 o Strengere fradrag i kjernekapitalen o Hybridkapitalen må ha bedre evne til å bære tap  Revidert forslag juli/september 2010 o Lemper på innstrammingen i fradragene o Fradragene fases først inn fra 2014  Forholdsvis liten effekt for norske banker fordi norske regler allerede er strenge 22 Norges Bank Finansiell Stabilitet

23 Mer kjernekapital Krav til kjernekapital i prosent av risikovektet beregningsgrunnlag 23 Norges Bank Finansiell Stabilitet 4 6

24 Kapitalbuffere utover minstekravet  Fast kapitalbuffer (bevaringsbuffer)  Motsyklisk buffer på toppen av fast buffer o Bygges opp når kredittveksten er høy  Grensekryssende banker bruker et vektet gjennomsnitt av nasjonale bufferkrav o Datterbank i vertsland holder buffer lokalt o Filial i vertsland holder buffer i hjemland  Nasjonale myndigheter bestemmer når motsyklisk buffer reduseres/fjernes 24 Norges Bank Finansiell Stabilitet

25 Uvektet egenkapitalandel  Forslag desember 2009: o Teller: kjernekapital eller ren egenkapital o Nevner: bokførte eiendeler + eksponering utenom balansen  Revidert forslag juli/september 2010: o Vurderer 3% fra 2018 beregnet som gjennomsnitt over et kvartal o Teller: kjernekapital o Bankene skal offentliggjøre uvektet egenkapitalandel fra 2015 25 Norges Bank Finansiell Stabilitet

26 Kilde: Finanstilsynet Konsekvenser av uvektet egenkapitalandel på 3% Fordeling av antall finansinstitusjoner i Norge etter egenkapitalandel 1. kv. 2009 26 Norges Bank Finansiell Stabilitet

27 Systemviktige finansinstitusjoner  Basel forslag desember 2009 – lite konkret o Høyere risikovekter på eksponering mot store institusjoner o Utvikle metoder for måling av systemviktighet o Vurdere strengere kapital- og likviditetskrav  FSB juni 2010: Overordnede prinsipper (foreløpige)  Basel forslag juli 2010 o Utvikler en mulig tilnærming for å stille økte krav til systemviktige banker  Viktig med et godt kriseløsningsregime o Gir økt tapsrisiko for aksjonærer og kreditorer o Særlig utfordring for grensekryssende institusjoner 27 Norges Bank Finansiell Stabilitet

28 Avslutning  Strengere krav kommer, men stramme nok til å forhindre framtidige finanskriser?  Norske banker har et godt utgangspunkt og bør kunne tilpasse seg tidlig til de nye kravene  Nye regler kan gjøre det noe dyrere å drive bank  Bedre regulering er en ubetinget fordel for økonomiens stabilitet og langsiktige vekst 28 Norges Bank Finansiell Stabilitet

29 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010


Laste ned ppt "Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google