Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiprosess i Jæren Industripartner AS ASVL Landsmøte Tromsø 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiprosess i Jæren Industripartner AS ASVL Landsmøte Tromsø 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiprosess i Jæren Industripartner AS ASVL Landsmøte Tromsø 4
Strategiprosess i Jæren Industripartner AS ASVL Landsmøte Tromsø 4. juni 2009

2

3 Funksjonell strategi VISJON MÅL FORETAKSSTRATEGI
Funksjonelle strategier Marked Marked Personell FoU Produksjon System osv

4 Arbeid med forretningsidé
Hvem er våre kunder? Hva er kundenes behov / problem? Hva er våre produkter / tjenester? Hva er vår unike styrke? Forretningsidéen: Vår unike løsning på kundens behov

5 Forretningsidé Vi skal for vår kjernevirksomhet i egen regi eller i organisert samarbeid med andre ha det mest komplette tilbud av NAV (arbeid, trygd og sosial) sine ulike arbeidsrelaterte tiltak for yrkeshemmede og den beste kompetanse på yrkesrettet attføring i kommunene Klepp, Time og Hå. Vi skal være underleverandør til det lokale næringsliv av varer og tjenester innenfor områder som passer vår arbeidskraft og hvor våre arbeidstakere kan mestre å utføre arbeidet mest mulig selvstendig. Vi skal ha konkurransedyktige priser og kvalitet og tilby en unik logistikk gjennom vår nærhet til markedet.

6 Arbeid med visjon En visjon er et engasjerende mentalt bilde av hvordan man ønsker virksomheten skal bli. Visjonen signaliserer ambisjonsnivå.

7 Å skape en visjon En visjon skal:
Angi retning til organisasjonen ved å være et engasjerende mentalt bilde av en ønsket framtid. Appellere både til intuisjon og rasjonalitet. Gi mening for mange. Fungere som et samlingsmerket. Det er ledelsens oppgave å: Gjøre den visjonære grunnholdning synlig for alle i virksomheten. Arbeide med “bedriftskulturen” slik at den også blir visjonært orientert.

8 Visjon Jæren Industripartner skal bidra til at yrkeshemmede får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere yrkeshemmede i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet.

9 Strategi 2008 / 2011 Forretningsidé Visjon NAV Kommuner Produksjon
Næringskunder Organisasjon Kompetanse Økonomi Finans Mål Strategier Mål Strategier Mål Strategier Mål Strategier Mål, strategier og resultater for hvert område følges opp rullerende på ukentlige ledermøte, et område hver uke Nye mål og strategier utarbeides i årlig strategiprosess i juni og fastlegges av styret i august, økonomi i budsjettprosess i oktober - desember

10 Milepælplan strategiprosess 2008
Eiermøte med klar-lagte ønsker fra eierne Utkast til ny strategi-plan Styrebe-handling av utkast Oppdatertstrategi-plan god-kjent av styret Budsjett-ramme styre-behandlet Budsjett og oppdatert strategi-plan Endelig styre-behand-ling 16.05. Dato 26.06. 28.08. 24.10. 19.12. Heldags møte med ordførere, rådmenn og kommunal direktører oppvekst/ levekår Heldags strategi-møte, evaluering resultat, nye mål og strate-gier neste periode Utkast til strategi-plan gjennom-gås av styret Revidert utkast er bearbeidet av leder-gruppen og be-handles på ny av styret Leder-gruppen har utarbeidet forslag til budsjett-ramme med investe-ringer Budsjett for neste år utar-beidet og strategi-planen oppda-teres om nødvendig Endelig budsjett og strategi-plan behandles av styret

11 Formål med eiermøtet i forkant av strategiprosess
Heldagsmøte med Ordførere, Rådmenn, Kommunalsjefer Helse / Sosial / Omsorg, styret samt nøkkelpersoner fra administrasjon for å diskutere: Endringer i rammebetingelsene for virksomheten, for eksempel NAV reformen, ny samarbeidsavtale NAV etc. Områder innen dagens virksomhet i bedriften som ønskes forsterket. Oppgaver innen eierkommunene som det er ønskelig å bruke bedriftens kompetanse og ressurser for å løse på kommersielle vilkår. Hva som er aktuelt ut fra bedriftens vedtekter, forretningsidé og økonomiske forutsetninger.

12 NAV og eierkommunene Mål 2008 - 2011:
NAVs foretrukne samarbeidspartner innen arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede og arbeidsrelatert attføring i Time / Klepp / Hå. På kommersielle vilkår bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver i eierkommunene Strategier : EQUASS sertifisering av virksomheten. Fortsatt satsing på bredde i tilbud av NAV tiltak Overvåke hva som blir lagt ut på anbud på Doffin Tilpasse virksomheten til endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

13 Utvidelse av tiltak Satse på nye NAV tiltak:
Raskere tilbake / nye tiltak for langtidssykemeldte Kvalifiseringsprogrammet Satse mer på AMO kurs Kartlegge hva vi trenger av metoder og kompetanse. Kurse attføringskonsulentene og ansette nye person når etterspørselen øker Kommunalt finansierte tiltak: Rusprosjektet Kommunalt finansierte VTA-plasser

14 Produksjon og næringslivskunder
Mål : Rasjonell produksjon og jevn tilgang av oppdrag som passer vår arbeidskraft og gir relevant praksis for attføring Strategier : Benytte produksjonsutstyr, prosesser og teknologi som næringslivet for øvrig Arbeidsoppdrag som ikke krever faglært arbeidskraft og som arbeidstakerne kan læres opp til å utføre selvstendig Skaffe års avtaler som gir forutsigbarhet i produksjon Forbedring av effektiviteten i alle produksjonsavd. Ny CNC dreiebenk på mekanisk Produksjon utstyr for myke refleksbrikker

15 Organisasjon Mål organisasjon 2008 - 2011:
Ny organisasjon med klarere ansvar og bedre utnyttelse av personal og kompetanse Strategier : Attføring ansvarlige for leveranser til NAV / kommunene. Samle Attføring for bedre utnyttelse av personal og kompetanse på tvers av tiltakene Produksjon ansvarlig varer og tjenester til næringsliv og arbeidspraksisplasser for Attføring. Bedriftskultur i tråd med verdigrunnlag Trygghet, Respekt og Utvikling. Innføre et lønnssystem basert på individuell vurdering i samsvar med Overenskomsten Medarbeidersamtaler og personlige utviklingsplaner

16 Kompetanse Mål kompetanse 2008 - 2011:
Å utvikle kompetanse i samsvar med krav fra NAV Strategier for kompetanseutvikling i : Evalueringssamtaler og personlige utviklingsplaner for VTA deltakere og deltakere i attføring Innføre kompetansebevis Gi Attføringskonsulentene kompetanse i forhold til nye NAV tiltak som vi gir tilbud på Skaffe mer kompetanse i kursrelaterte tiltak enten internt eller i nettverk med andre bedrifter Mer kompetanse om rusmisbrukere, jf. kommunalt tiltak Lederutvikling gjennom personlige utviklingsplaner for alle ledere

17 Økonomi Mål økonomi Øke sum driftsinntekter fra arbeidsmarkedstiltak / tilskudd og salg av varer / tjenester fra produksjon med 10 % og redusere økningen i personalkostnader Strategier 2009 Nye NAV tiltak innen ikke skjermet sektor og AMO kurs Nye VTA - plasser finansiert av kommunene En ny mer effektiv organisasjon Øke kapasiteten ved effektivisering av produksjonen Skaffe nye oppdrag som sikrer god og jevn utnyttelse av produksjonskapasiteten Sikre fornyelse av alle rammeavtaler i produksjon Kartlegge og redusere svinn og avvik Stram kostnadsstyring i driften

18 Nøkkeltall


Laste ned ppt "Strategiprosess i Jæren Industripartner AS ASVL Landsmøte Tromsø 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google