Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth
Opplæringslova kap 4 Grenser mellom 4A-1 og 4A-2 Presentere oss. Vi skal: Innlede til ei økt med erfaringsutveksling på hvordan vi skal forstå kap 4. Med fokus på grenseoppgangen mellom spes u og vanlig u. UDIR kommer med et rundskriv nå, Konferanser i alle fylker om kap 4. I arbeidet med å forstå og forvalte dette feltet kan vi komme borti tema som for enekelte er veriladda. OG vi kan komme bort minst et par tradisjonerinnenfor forståelsen av spesped-begrepet, eller spesialundervisning. PÅ den ene sida; kategorisk forståelse med fokus på diagnose og en funksjonshemming som noe som handler om trekk ved individet ogrettigheter knytta til timetall, på den andre sida; det kontekstuelle, med fokus på samspill mellom individ og omgivelser, der en funksjonshemming oppfattes som relatert til omgivelsenes tilpasning. Rettighetene er gjerne knytta til muligheten til likeverdighet og optimalt handlingsrom. Voksnes rettigheter: IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

2 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth
Noen nøkkelbegrep Ordinært tilpassa opplæring Behov Likeverdig Tilpassa opplæring - læring og tilpassing Utbytte – tilfredsstillende utbytte Spesialundervisning Grunnleggende ferdigheter – basisferdigheter Vedlikeholde Hva betyr begrepa for deg? IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

3 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth
Opplæringslova kap 4A -1 § 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne        Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.        Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis. Intensjon: Opplæringa skal tilpasses alle: Betyr at alle skal ha utbytte. Står ikke ”de fleste” IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

4 ”Dei faga ein treng for å få vitnemål”
Eksamensretta grunnskoleopplæring med fokus på kvalifisering til videregående skole: Norsk Matematikk Engelsk Samfunnsfag Naturfag For å kunne bruke IKT som verktøy i faga: Grunnleggende IKT, digitale ferdigheter Hva kan være behovet Kvalifisering til vgs Økte krav i arbeidslivet Dette kan jeg – ta igjen noe en ikke har fått… Utdanningsvalg Voksne som ikke har utbytte av det vanlige tilbudet, kan få spesialundervisning (via PPT) IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

5 Mer om begrepene vanlig undervisning og spesialundervisning
Når en skal ta stilling til om en voksen har rett til spesialundervisning etter første ledd i § 4A-2, må en på mange måter gjøre de samme vurderingene som for elever i opplæringspliktig alder som blir vurdert etter § 5-1 første ledd. Retten til spesialundervisning er relativ!!! Avhengig av hvordan det vanlige tilbudet er lagt opp. Jo bedre tilpassa opplæring , jo mindre behov : Eksempel med en voksen døv/døvblitt: Før 2002: Spesialundervisning på diagnose, mens en nå kan tenke seg at med tilrettelegging som er teoretisk mulig. Tilpassa opplæring: Ulike syn på dette: Individuell tilpassing, indviduelle oppgaver=tilpassing: 1:1 Haug: Mye individuelt arbeid i skolen, uten at det fører til læring . LÆRING viktigere enn tilpassing. Kan tilpassa oppl være læringstrykk i kombinasjon med vurdering for læring? Rett kompetanse til eleven BETYR kompetanse til å gjenkjenne og anerkjenne prestasjoner og gi god vurdering for læring!!! Tilpasse opplæringa : En tilpassingsskala heller enn ”vanlig# og spes.u. . At retten til spesialundervisning er relativ innebærer at Tilpassa opplæring er en skala, der spesialundervisninga er skreddersøm i den grad det fokuserer på læringsutbytte. IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

6 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth
Opplæringslova kap 4A-2 § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område        Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.        Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. ¤A-1 og 2 henger tett sammen - !. Leddet relaterer seg til ”Det ordinære opplæringstilbudet” beskrevet i 4A-1; dei fem faga! Kan også se ”det ordinære oppl tilbudet for vaksne” i relasjon til innvandrere på norskkurs som har krav på tilpassa opplæring. Tilfredsstillande utbytte: Likverdig rett. IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

7 Hensikten med spesialundervisning
For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. Hva sier gjeldende lovverk....lovtekst §5–1: I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Når det ordinært tilpassa tilbudet ikke gir eleven tilstrekkelig utbytte. … Kanskje et trekk ved norskv voksenoppl at det er viktigere å ha et tilbud i år etter år, enn å glede seg over å ha fullført et oppl løp? Dokumentasjon!! Det gåt ikke an å slutte nå , det går så fint.. Men komplisert: Innhaldet gjeld så langt det passar (§5-5) IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

8 Grunnleggjande dugleik
Kan være: Grunnleggende kommunikasjon logopedi tegnspråk el CI blindeskrift Augmentativ komm: * tegn til tale – stimulering * symbolspråk * bryterkommunikasjon/ taleprotese Lese- og skriveopplæring Trening på å delta i fellesskapet ADL-trening Basiskompetanse i Kunnskapsløftet - VOX 4A-2, 2.ledd Når du avslutter opplæring: Ikke miste noe, men ha fått noe - ellers er en på feil spor! IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

9 Kunne utvikle - halde vedlikehalde
Forskrift om habilitering og rehabilitering (2008) innen helselovgiving § 2 Definisjon av habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

10 Hensikt med spesialundervisning
Eksempel fra Ålesund, driftsavtale ”Bidra til å gi voksne likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats med andre i yrke og samfunnsliv. Skolen skal bidra til integrering gjennom kvalifisering av innvandrere. Skolen skal hjelpe den enkelte elev til et mer meningsfylt liv.” IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

11 Spesialundervisning vs vanlig undervisning
Forskjell IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

12 Spesialundervisning vs vanlig undervisning
Utfordring til salen Grupper---- Hva skiller spesialundervisning fra annen undervisning? Likheter? IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth

13 Spesialundervisning vs vanlig undervisning
Forunderlig, men ikke uventa funn!! Avspeiler et syn på spes u . Solstad har sagt at spesu i norge synes å være mer et juridisk anliggende enn et pedagogisk…Sml Finland der behovet minker, omvendt i Norge – Mitt poen er altså: Det hjelper ikke med rett til spesialundervisning hvis ikke kompetansen er der!!! Med kompetanse mener jeg da Kompetanse til å gjenkjenne og anerkjenne en persons mulighet til å lære og hjelpe vedkommende til å lære mer!!! Filmsnutt: Kort om filmen, dere får en lynkjapt klipp som jeg har med for å illustrere poenget. Følg god med. IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth


Laste ned ppt "IKVO Bodø Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google