Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4 Grenser mellom 4A-1 og 4A-2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4 Grenser mellom 4A-1 og 4A-2."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4 Grenser mellom 4A-1 og 4A-2

2 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Noen nøkkelbegrep Ordinært tilpassa opplæring Behov Likeverdig Tilpassa opplæring - læring og tilpassing Utbytte – tilfredsstillende utbytte Spesialundervisning Grunnleggende ferdigheter – basisferdigheter Vedlikeholde

3 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4A -1 § 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

4 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth ”Dei faga ein treng for å få vitnemål” Eksamensretta grunnskoleopplæring med fokus på kvalifisering til videregående skole: Norsk Matematikk Engelsk Samfunnsfag Naturfag For å kunne bruke IKT som verktøy i faga: Grunnleggende IKT, digitale ferdigheter Voksne som ikke har utbytte av det vanlige tilbudet, kan få spesialundervisning (via PPT) Utdanningsvalg

5 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Mer om begrepene vanlig undervisning og spesialundervisning Når en skal ta stilling til om en voksen har rett til spesialundervisning etter første ledd i § 4A-2, må en på mange måter gjøre de samme vurderingene som for elever i opplæringspliktig alder som blir vurdert etter § 5-1 første ledd.

6 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4A-2 § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

7 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Hensikten med spesialundervisning For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. Hva sier gjeldende lovverk....lovtekst For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. §5–1: I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven.

8 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Grunnleggjande dugleik Kan være: Grunnleggende kommunikasjon logopedi tegnspråk el CI blindeskrift Augmentativ komm: * tegn til tale – stimulering * symbolspråk * bryterkommunikasjon/ taleprotese Lese- og skriveopplæring Trening på å delta i fellesskapet ADL-trening Basiskompetanse i Kunnskapsløftet - VOX

9 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Kunne utvikle - halde vedlikehalde Forskrift om habilitering og rehabilitering (2008) innen helselovgiving § 2 Definisjon av habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

10 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Hensikt med spesialundervisning Eksempel fra Ålesund, driftsavtale ”Bidra til å gi voksne likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats med andre i yrke og samfunnsliv. Skolen skal bidra til integrering gjennom kvalifisering av innvandrere. Skolen skal hjelpe den enkelte elev til et mer meningsfylt liv.”

11 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Spesialundervisning vs vanlig undervisning

12 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Spesialundervisning vs vanlig undervisning

13 IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Spesialundervisning vs vanlig undervisning


Laste ned ppt "IKVO Bodø 21.10.10. Guri Bøe og Anne-Grethe Skjærseth Opplæringslova kap 4 Grenser mellom 4A-1 og 4A-2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google