Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling på Stiklestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling på Stiklestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling på Stiklestad
Dag Fjæstad NAFO

2 Hva er NAFO?

3 § 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012:
Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven.

4 § 3-12. Særskild språkopplæring ..
Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette

5 Veileder: Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever «Sent ankomne med liten skolebakgrunn kan ha store utfordringer med å mestre overgang fra grunnskole til videregående opplæring. De kan derfor ha behov for et ekstra år i ordinær grunnskole, og / eller innføringstilbud i videregående opplæring etter § Et godt samarbeid mellom lærere i innføringstilbudet og lærere som skal ha elevene senere er svært viktig.»

6 Særlig om ungdom som kommer til Norge siste del av 10. årstrinn
Personer som har vært innskrevet i en norsk grunnskole (offentlig eller privat) og som har fått utskrevet et vitnemål som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter forskrift til opplæringsloven § 3-40 eller forskrift til privatskoleloven § 3-39 har fullført grunnskolen. Disse har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Vi understreker at det ikke er et krav om at personen har bestått alle fag for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring, det er tilstrekkelig at man har fullført grunnskolen. I ytterste konsekvens innebærer dette at en person som har fått 1 i alle fag/har fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i alle fag eller en kombinasjon av 1 og IV har rett til vitnemål for fullført grunnskoleopplæring etter forskrift til opplæringsloven § 3-39 og forskrift til privatskoleloven § Kravet for å få vitnemål for gjennomført grunnskoleopplæring etter § 2-1 er ikke knyttet til bestått, men til elevens alder.

7 Særlig om .. Konsekvensen av dette er at en person som kommer til Norge siste halvår av det som for hans eller hennes jevnaldrende er 10. trinn blir plassert på 10. trinn og vil få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. Vitnemålet skal utstedes uavhengig av elevens kompetanse i fagene og uavhengig av hvor lenge hun eller han har oppholdt seg i Norge. Etter at ungdommen er skrevet ut av grunnskolen og har mottatt vitnemål, har hun eller han rett til videregående opplæring etter § 3-1, på linje med ungdommer som har gjennomgått hele grunnskolen i Norge3. Vedkommende har fått et vitnemål som dokumenterer fullført norsk grunnskole, og har rett til videregående opplæring etter § 3-1 og ikke rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1.

8 Særlig om .. Tilsvarende gjelder for personer over 16 år, som har fått utskrevet vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne etter forskrift til opplæringsloven § Disse vil heller ikke ha rett til mer grunnskoleopplæring etter § 4A-1 inntil hun/han har tatt ut ungdomsretten etter § 3-1 eller har fylt 25 år. 3 Det understrekes at kommunene i disse tilfeller kan tilby et ekstra opplæringsår i grunnskolen etter § 2-1. Ungdommen plikter ikke å ta imot tilbudet og kan selv velge å begynne på videregående opplæring, jf. § 3-1. Det er heller ikke noe i veien for at kommunen kan tilby ungdommen grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, men ungdommen har ikke rett eller plikt til dette.

9 Kontakten mellom skole og hjem avgjørende

10 FORSLAG TIL NY LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN KORT BOTID I NORGE

11 FORSLAG TIL NY LÆREPLAN I NORSK
Den nye læreplanen skal speile den reviderte ordinære læreplanen i norsk. Planen skal være likeverdig med den ordinære norskplanen og på innholdssiden ende opp på et likeverdig nivå som den. Den ordinære norskplanen krever en nærhet og innforståtthet til europeisk og særlig norsk kultur, den andre har et betrakterperspektiv. Språklæringsperspektivet er styrket og tydeliggjort

12 FORSLAG TIL NY LÆREPLAN I NORSK
Eksamen og vurdering i det nye norskfaget vil skille seg fra det ordinære norskfaget. Selv om det faglige nivået på eksamensoppgavene må tilstrebes å være det samme, må tekstutvalget som brukes i eksamensoppgavene være tilpasset målgruppa eksaminandene må ha en forberedelsestid der de kan lese tekstene knyttet til oppgaven oppgaver må ikke kreve innforståtthet i norsk kultur

13 FORSLAG TIL NY LÆREPLAN I NORSK
I vurderingen må en godta en del mellomspråksfeil, i alle fall på lavere karakternivåer, dersom de ikke virker hindrende for kommunikasjonen. På midlere og lavere karakternivåer må en f. eks. godta enkeltstående bøyningsfeil og syntaktiske feil, en viss ustøhet knyttet til substantivenes kjønn og enkelte preposisjonsfeil.


Laste ned ppt "Rådgiversamling på Stiklestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google