Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Hvem kan søke om spesialundervisning? • De ulike søkergruppene/skjema • AOLOV-koden • Elever med store vedvarende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Hvem kan søke om spesialundervisning? • De ulike søkergruppene/skjema • AOLOV-koden • Elever med store vedvarende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Hvem kan søke om spesialundervisning? • De ulike søkergruppene/skjema • AOLOV-koden • Elever med store vedvarende og omfattende funksjonshemminger • Minoritetsspråklige søkere

2 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 Opplæringslova § 5-1 Rett til spesialundervisning: ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning”

3 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 Opplæringslova § 5-1 Rett til spesialundervisning: ”I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven.”

4 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 Opplæringslova § 5-1 Rett til spesialundervisning: ” Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. ”

5 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 Opplæringslova § 5-1 Rett til spesialundervisning: ”Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf §§ 2-2 og 3-2. ”

6 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • søkeren må søke på vigo innen 01.02.2009 • i tillegg må søkeren fylle ut ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2009/2010”, krysse av i ruta ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” •PPT/Barne- og Familietjenesten må utarbeide sakkyndig vurdering ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2009/2010” må fylles ut

7 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Dersom det skal søkes om særskilt prioritert utdanningsprogram, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” • Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for særskilt prioritert utdanningsprogram Vg1 skoleåret 2009/2010” i tillegg til skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2009/2010”

8 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Dersom det skal søkes om utvidet rett, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” • Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering ved søknad om utvidet rett skoleåret 2009/2010” i tillegg til skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2009/2010”

9 Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Dersom det skal søkes om opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo- søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet ovenfor. • Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for tilrettelegging for elever med rett til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk skoleåret 2009/2010”

10 Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen i tilegg fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2009/2010” •Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2009/2010” Søknad om spesialundervisning 2009-2010

11 • Dersom det skal søkes om punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo- søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet over. • Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering av opplæringsbehovet for sterkt svaksynte og blinde elever skoleåret 2009/2010”

12 Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen fylle ut skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2009/2010” •Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2009/2010” Søknad om spesialundervisning 2009-2010

13 •Vi skal gå gjennom alle de nye skjemaene etterpå Søknad om spesialundervisning 2009-2010

14 •Ved inntaket i 2008 fjernet vi AOLOV-kodene fra alle skolene som ikke hadde egne grupper •Ved årets inntak kommer disse tilbake •Fagenhetens evaluering viste at det ikke gagnet elevene eller skolene at søkerkategorien ble tatt bort Søknad om spesialundervisning 2009-2010

15 •Tidligere har vi i Sør-Trøndelag brukt begrepet ”multifunksjonshemmet” •Fra inntaket 2009/2010 brukes begrepet ”Elever med store og vedvarende funksjonshemminger” •For søkere i denne gruppen krysses det av for dette under ”Har søker:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2009/2010” Søknad om spesialundervisning 2009-2010

16 Følgende kriterier legges til grunn for klassifiseringen: Psykisk utviklingshemming eller autisme sammen med minst to av følgende kriterier: •Store bevegelsesvansker •Store sensoriske vansker (syn/hørsel) •Stort og vedvarende behov for pleie og omsorg •Store språk- og kommunikative vansker •Store atferdsvansker Søknad om spesialundervisning 2009-2010

17 Det vil også i inntaket 2009/2010 være konkurranseprinsippet som gjelder Søknad om spesialundervisning 2009-2010

18 Jeg har nå ikke sagt noe om: •Hva er konkurranseprinsippet? •Prøveinntak •Hvem er med i prøveinntaket? •Når kjøres prøveinntaket? •Når sendes søknadene til skolene? Søknad om spesialundervisning 2009-2010

19 Jeg har heller ikke sagt noe om: •Inntakssamtale på skolene •Søkernes mulighet til å konkurrere videre eller å la det være (skjema for registrering av 1. februarsøkere som ikke er kommet inn på førsteønsket sitt) •Hva skjer med IOP og enkeltvedtak dersom eleven kommer inn på høyere ønske i det ordinære inntaket eller andreinntaket? •IOP og enkeltvedtak Søknad om spesialundervisning 2009-2010

20 Jeg har heller ikke sagt noe om: •”Strategiske/urealistiske søknader” •Frafall •Hvilke skoler har egne grupper for elever med store sammensatte behov for spesialundervisning? •Granskogen - Avdeling Y – Brundalen • Ta godt vare på brukerid og passord •Fordi det har jeg gjort tidligere år. Er det noe dere lurer på om disse emnene, så spør! Søknad om spesialundervisning 2009-2010

21 •Hva gjør vi når den sakkyndige vurderingen er for gammel? •Hva gjør vi når den sakkyndige vurderingen ikke er god nok? Søknad om spesialundervisning 2009-2010

22 Inntaksgrenser 2008-2009 Nedre inntaksgrense i Trondheim ved 2. inntaketSnitt StudkodeStudnavn BABYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK25,05 DHDESIGN OG HÅNDVERKSFAG31,95 ELELEKTROFAG34,33 HSHELSE- OG SOSIALFAG33,95 IDIDRETTSFAG31,97 MDMUSIKK, DANS OG DRAMA48,11 MKMEDIER OG KOMMUNIKASJON54,87 NANATURBRUK21,87 RMRESTAURANT- OG MATFAG22,14 SSSERVICE OG SAMFERDSEL25,53 STSTUDIESPESIALISERING26,11 TPTEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON25,05

23 Minoritetsspråklige søkere 01.08.2008 fikk opplæringslova en ny paragraf, § 3 - 12: ”Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

24 Minoritetsspråklige søkere § 3 – 12 fortsetter: Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til eleven”

25 Minoritetsspråklige søkere •Dette innebærer at minoritetsspråklige søkere ikke skal klassifiseres som spesialundervisningssøkere (med mindre de har behov for spesialundervisning i tillegg) •Alle minoritetsspråklige søkere må kartlegges, for å finne ut om de har behov for særskilt språkopplæring •Denne kartleggingen må gjøres på skolene

26 Minoritetsspråklige søkere •Ved inntaket i 2008 krysset 668 søkere av for at de var minoritetsspråklige •Fagenheten skal prøve å finne ut av hvem av de som krysser av at de er minoritetsspråklige § 3 – 12 vil gjelde for, men skolene må stå for kartlegginga •De grunnskolene som har startet kartlegging av elever i denne gruppen, oppfordres til å sende resultatene av kartlegginga til den videregående skolen der eleven blir tatt inn

27 Minoritetsspråklige søkere Forskriftens §§ 6 – 9 og 6 – 10 om vilkår for inntak, gjelder fortsatt Det innebærer at søkere må ha lovlig opphold i Norge og at de må ha gjennomført norsk grunnskole, hatt gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller ha kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole

28 Minoritetsspråklige søkere Det skal fattes enkeltvedtak for elever som skal ha særskilt språkopplæring etter § 3 – 12. Det er rektor på skolen som fatter enkeltvedtak

29 Minoritetsspråklige søkere Det skal følge ressurser med de elevene som får enkeltvedtak etter § 3 – 12 Det har også tidligere blitt gitt ressurser til opplæring for minoritetsspråklige elever Det må kjøres en prosess der representanter for skolene og Fagenheten er med, om kriteriene for denne tildelinga

30 Hvordan leveres søknadene? Grunnskolene sender søknadene på samme måte som i fjor ETT eksemplar sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Postuttak 7004 Trondheim

31 Hvordan leveres søknadene? De videregående skolene bes sende søknadene elektronisk – alt som skal følge søknaden skal ligge i Elark fra før Skolene bes fylle ut skjema med oversikt over søkerne til Fagenheten

32 Hvordan sendes søknadene? BrukeridNavnAOLOVBehov for egne oppl.mål men ikke søkt AOLOV Prioritert utdprog. på VG1 Utvidet rett Døv, søker oppl. I tegnspråklig miljø Synshemmet, søker punktskriftopplæring Min.spr. uten norsk grunnskole Øvrige søkere til spes.u.

33 Søknadene skal inneholde: •Utskrift av websøknaden •Vedlegg til vigo-søknad 2009/2010 •Sakkyndig vurdering fra PPT/Barne og Familietjenesten (en eller flere) •Karakterutskrift for termin 1(der eleven har det) •IOP og halvårsrapport fra termin 1 inneværende skoleår •IKKE stift det sammen, alt skal skannes! •NB! Send IOP og halvårsrapport for termin 2 til skolen søkeren er tatt inn på så snart dette er klart

34 Spørsmål vedrørende spesialundervisning kan rettes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Tlf: 73 86 60 00 bodil.grini@stfk.nobodil.grini@stfk.no tlf: 73 86 64 64 gunvor.thomassen@stfk.nogunvor.thomassen@stfk.no tlf: 73 86 62 27 inntak@stfk.noinntak@stfk.no tlf: 73 86 63 40

35


Laste ned ppt "Søknad om spesialundervisning 2009-2010 • Hvem kan søke om spesialundervisning? • De ulike søkergruppene/skjema • AOLOV-koden • Elever med store vedvarende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google