Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Bjerke Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012 Kristin Enstad og Merete Stavn,bydelsadminstrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Bjerke Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012 Kristin Enstad og Merete Stavn,bydelsadminstrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012 Kristin Enstad og Merete Stavn,bydelsadminstrasjonen

2 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan, men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne. Har ikke egen vedtakskompetanse, er saksforberedende organ for bydelsutvalget.( gjennom rapporter jfr Merete Stavn) Tilsynet er frivillig for alle brukere/pårørende. Skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med lov- forskrift-regler gitt av stat eller Oslo kommune. Påpeke forhold som kan bedres.

3 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Nye lover 1.1.2012 av betydning er helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven Rettigheter samlet i én lov (pbrl.) Plikter – både de som motsvarer rettighetsbestemmelsene og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene (Hotjl.)

4 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Pasient og bruker-rettighetsloven § 2-1a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste …” Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.

5 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Helse- og omsorgstjenesteloven: § 4-1. Forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a.den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, b.den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, c.helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og d.tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

6 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Bydelens, etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsområder (hotjl) § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Helsetjeneste i skoler og helsestasjon, svangerskap, barsel. BBJ Legevakt m.m. Helsevernetaten Fastlegeordningen. BBJ Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. BBJ Helsetjenester i hjemmet. BBJ /Tils.u Personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. BBJ /Tils.u Plass i institusjon Sykehjemsetaten/Tils.u Avlastningstiltak.BBJ.

7 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Kap. 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Pasientrettighetsloven § 2-5. Rett til individuell plan. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Kommunens plikt. § 7-2. Koordinator. § 7-3. Koordinerende enhet.( Søknadskontoret BBJ)

8 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Tjenestene, ansvarlig leder og lovbest. Økern sykehjem og dagsenter: Katrine Selnes- Hotjl :Institusjon Dagsenter Årvoll, Anne Svello Knoph Dagsenter Ervald og boliger med miljøarbeidertjenester,1Villa eik 2Lunden og 3Hagan : Elin Agasøster –Hotjl: Praktisk bistand og opplæring og helsetjenester i hjemmet/habilitering.

9 Oslo kommune Bydel Bjerke Kristin Enstad Program kl 17- 19. Økern Sykehjem og dagsenter v/ Katrine Selnes Sykehjemsetaten) institusjon 30min Årvoll dagsenter v/Anne Svello Knoph BBJ 15min Ervald dagsenter, Villa Eik, Lunden og Hagan boliger med miljøarbeidertjenester (nb ikke institusjoner)30 min Runde : Rutiner for samarbeid mellom tilsynsutvalg og ansvarlig ledere for tjenestene framover.?v/Kristin 10 min Pause ca 18 15 Tilsynsutvalgets oppgaver,rapportering, maler og rutiner for samarbeid med bydelsadministrasjonen v/Merete Stavn.30 min Avslutning v/ Kristin Enstad


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Bjerke Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012 Kristin Enstad og Merete Stavn,bydelsadminstrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google