Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012
Oslo kommune Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring Kristin Enstad og Merete Stavn ,bydelsadminstrasjonen

2 Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ
Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan , men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne. Har ikke egen vedtakskompetanse, er saksforberedende organ for bydelsutvalget.( gjennom rapporter jfr Merete Stavn) Tilsynet er frivillig for alle brukere/pårørende. Skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med lov- forskrift-regler gitt av stat eller Oslo kommune. Påpeke forhold som kan bedres. Kristin Enstad

3 Nye lover 1.1.2012 av betydning er helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven
Rettigheter samlet i én lov (pbrl.) Plikter – både de som motsvarer rettighetsbestemmelsene og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene (Hotjl.) Kristin Enstad

4 Pasient og bruker-rettighetsloven
§ 2-1a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste   …”   Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b. Kristin Enstad

5 Helse- og omsorgstjenesteloven:
§ 4-1. Forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a.den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, b.den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, c.helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og d.tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Kristin Enstad

6 Bydelens , etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsområder (hotjl)
Oslo kommune Bydelens , etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsområder (hotjl) § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Helsetjeneste i skoler og helsestasjon, svangerskap, barsel. BBJ Legevakt m.m. Helsevernetaten Fastlegeordningen. BBJ Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. BBJ Helsetjenester i hjemmet. BBJ /Tils.u Personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. BBJ /Tils.u Plass i institusjon Sykehjemsetaten/Tils.u Avlastningstiltak.BBJ. Kristin Enstad

7 Kap. 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
Pasientrettighetsloven § 2-5. Rett til individuell plan. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Kommunens plikt. § 7-2. Koordinator. § 7-3. Koordinerende enhet.( Søknadskontoret BBJ) Kristin Enstad

8 Tjenestene, ansvarlig leder og lovbest.
Økern sykehjem og dagsenter: Katrine Selnes- Hotjl :Institusjon Dagsenter Årvoll , Anne Svello Knoph Dagsenter Ervald og boliger med miljøarbeidertjenester,1Villa eik 2Lunden og 3Hagan : Elin Agasøster –Hotjl: Praktisk bistand og opplæring og helsetjenester i hjemmet/habilitering. Kristin Enstad

9 Program kl Økern Sykehjem og dagsenter v/ Katrine Selnes Sykehjemsetaten) institusjon 30min Årvoll dagsenter v/Anne Svello Knoph BBJ 15min Ervald dagsenter, Villa Eik, Lunden og Hagan boliger med miljøarbeidertjenester (nb ikke institusjoner)30 min Runde : Rutiner for samarbeid mellom tilsynsutvalg og ansvarlig ledere for tjenestene framover.?v/Kristin 10 min Pause ca 18 15 Tilsynsutvalgets oppgaver ,rapportering, maler og rutiner for samarbeid med bydelsadministrasjonen v/Merete Stavn.30 min Avslutning v/ Kristin Enstad Kristin Enstad


Laste ned ppt "Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google