Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om prosessen frem til i dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om prosessen frem til i dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om prosessen frem til i dag
Det har vært en omfattende prosess med involvering av alle ledernivåer. Oppdraget var å lage en mulighetsskisse innenfor egen sektor: Hvis du skal redusere minimum 5% i aktivitetsnivået, hvilke tiltak velger du, og hva blir da konsekvensene? Forankret prosess - deltakelse i alle ledernivåer.

2 Status I all hovedsak mottar innbyggerne i Ringerike kommune gode tjenester. Det viser KOSTRA-tall, få klager til fylkesmannen og tilbakemeldinger fra innbyggere. I 2008 hadde kommunen et merforbruk på 85,5 millioner. I 2009 var merforbruket 25 millioner og i 2010 var det et mindreforbruk på 10,8 millioner. Prognosene for årets budsjett tyder på at tiltak virker.

3 Status Samarbeidet mellom kommunen og næringslivet har hatt stor oppmerksomhet. Dette har ført til optimisme i forhold til å få igangsatt nye prosjekter. Sykefraværet i Ringerike kommune har gått ned seks måneder på rad. Det har vært en dreining fra langtidsfravær til kortidsfravær. Dette tyder på at satsningen på langtidsfrisk og fokus på økt arbeidsglede har gitt resultater.

4 Det unike oppdraget Kommunens unike oppdrag er å drive samfunnsutvikling og yte tjenester. Begge deler henger sammen. Forvalte felles godene på en etisk forsvarlig måte. Sikre likebehandling. Best mulig tjenester innenfor de ressursene som er til rådighet og som kommunestyret fastsetter. Forventningene vil alltid være større enn de ressurser som er til rådighet.

5 Mål Kommunens særpreg og oppgaver: Omdømme Folkehelse
Sammen for barn og unge Kommunen som tjenesteyter Kommunen som forvalter Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som arbeidsgiver

6 Mål Langsiktige strategier: Ledelse og administrative støttefunksjoner
Arealbruk ENØK Investeringer med tanke på fremtidig redusert ressursbruk Helhetlige tiltak for barn og unge Åpenhet og etikk

7 Samfunnet Ringerike Ringerike kommune og Ringeriksregionen
: Kommunens samfunnsoppdrag Arealplanlegging og by/tettstedsutvikling Ringeriksregionen mot 2030 Rådmannen inviterer kommunestyret til å vedta et måltall for vekst

8 Utfordringer Få driftsnivået i varig balanse.
Nedbetale akkumulert underskudd. Håndtere etterslep på vedlikehold/et forsvarlig investeringsnivå. Håndtere nye behov/øke kvalitet på eksisterende tjenester.

9 Profil på budsjettet Dette budsjettet tar i hovedsak tak i utfordringen med å få driftsnivået i balanse. Når driftsnivået er i varig balanse er det mer håndterbart å gå løs på de neste utfordringene. Budsjettet inneholder ingen flate reduksjoner. Alle tiltak som er foreslått er identifisert og konkretisert. Helt bevisste valg.

10 Profil på budsjett De mest omfattende tiltakene tas innenfor helse- og omsorg. Økt bevilgning til frivillige lag og foreninger/kulturtiltak med , vekst til Ringerike frivilligsentral. Det foreslås ingen kostnadsreduserende tiltak innen barnehage og skole. For skole økes budsjettet til spesialundervisning med 5 millioner kroner årlig. Til sammen 20 millioner i planperioden. Marginale reduksjoner teknisk, noe inntektsbortfall. Reduksjon i administrasjon og fellestjenester. Økning av plankapasiteten .

11 Befolkningsutvikling 2012 - 2015
Ringerike har en marginal befolkningsvekst, langt lavere enn landsgjennomsnittet. Ringerike har en høyere andel yngre sosialhjelpsmottakere og flere sosialhjelpsmottakere som får stønad over lang tid. Ringerike har en befolkning med større og mer sammensatte behov enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Også i denne handlingsplanperioden vil Ringerike være en lavskattekommune.

12 Befolkningsutvikling 2012 – 2015

13 Befolkningsutvikling 2012 – 2015

14 Statsbudsjettet – skattøret
Kommunene økning med 0,3% til 11,6% Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd

15 Statsbudsjettet – deflator
(sammenveid indeks for lønns- og prisutvikling) Lønnsvekst 4,0 %, kompensert i budsjettet Prisvekst 1,95 %, ikke kompensert i budsjettet

16 Statsbudsjettet Samhandlingsreformen
Overføring til kommunen 36,5 millioner kroner, beregnet kostnad 37,3 millioner kroner. 1,5 timer valgfag 8. trinn – beregnet kostnad 0,37 millioner kroner. Nominell videreføring maksimalpris barnehage. Opptrapping likebehandling privat/kommunale barnehager (91-92 %) – kostnad 0,855 millioner kroner (helårsvirkning). Omlegging kontantstøtte – kan bety sprangvise kostnadsøkninger.

17 Statsbudsjettet – skjønnsmidler

18 Budsjettramme på områder

19 Folkevalgte styringsorganer
Endringer i rammene

20 Rådmannens ledergruppe og stab
Endringer i rammene

21 Støtteenheter 21

22 Ledelse og fellesutgifter 1
Følgende enheter: Rådmannens ledergruppe og stab, Økonomienheten, IKT-enheten, Forvaltnings- og driftsenheten, Organisasjons- og personalenheten, kommuneadvokatkontoret. Oppdrag/funksjon: Enhetene er både administrative støtteenheter som skal gjøre linjeorganisasjonen god, og forvaltningsenheter med egne saksbehandlingsoppgaver nødvendige for driften av kommunen, men som ikke er til direkte støtte for linjeorganisasjonen.

23 Ledelse og fellesutgifter 2
Det er gjennomført betydelige endringer i enhetene i de siste årene. Dette for å skape robuste fagmiljøer, kraftsamle kompetanse rundt prioriterte områder, rendyrke funksjoner, og tydeliggjøre oppdrag og ansvarsområder. Om lag 40 % av budsjettene til støtteenhetene er låste midler i form av kontingenter, lisenser, forsikringspremier, lønnsmidler til frikjøpte tillitsvalgte, mm.

24 Ledelse og fellesutgifter 3
Reduserte økonomiske rammer for ledelse og støtte-enheter fører til økt arbeidspress for linjeorganisasjonen siden lovpålagte og andre nødvendige oppgaver som tidligere ble utført av støtteenhetene må utføres av linjeorganisasjonen. Reduserte økonomiske rammer fører til at fokus dreies til gjennomføring av lovpålagte/nødvendige forvaltnings-oppgaver i forhold til nødvendig omstillings- og utviklingsarbeid.

25 Mål Enhetene skal legge til rette for god ledelse, som sikrer god økonomistyring, innbyggervennlig tjenesteyting, og gode støtte- og driftssystemer til kommunens ansatte og innbyggere. Enhetene skal videreutvikle virksomhets- og styringssystemer. Enhetene skal sikre gode styringsdata som grunnlag for politisk styring og administrativ ledelse samt resultatmåling som kan bidra til læring og utvikling av tjenestene. Enhetene skal etablere gode rutiner for innkjøp og sikre at disse implementeres i hele organisasjonen. Legge til rette for at innkjøp gjøres ut fra etiske og miljømessige standarder.

26 Tiltak Noen større kostnadsreduserende tiltak:
Ikke avsette driftsmidler til dekning av egenandel i forbindelse med store forsikringssaker, 0,5 millioner kroner Utmelding av Kommunens opplæringskontor (KOB), ca 0,6 millioner kroner Opprettholde sentrale kompetanseaktiviteter på samme nivå som høsten 2011, som gir en innsparing på 0,5 millioner kroner i 2012 i forhold til budsjett 2011. Ikke erstatte medarbeidere som slutter, 2 stillinger med halvårsvirkning 2012, ca 0,5 millioner kroner.

27 Tabell oppvekst og kultur

28 Tabell oppvekst og kultur
Endringer i rammene

29 Oppvekst og kultur Skole øker med 5 millioner i hvert av årene, totalt 20 millioner til spesialundervisning. Fortsatt utvikling av ”Ringeriksskolen” og ”Ringeriksbarnehagen” med nye handlingsplaner. Kulturskolen går inn i 2012 med nye spesialtilpassede lokaler i sentrum og med nyansatt rektor. Konstruktive og aktive medarbeidere ved kulturskole og bibliotek har hatt utfordringer med å drive utviklingsarbeid samtidig med reduserte rammer. Fokus på å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de rammene som er gitt. Faglig stolthet blant medarbeiderne i alle enheter.

30 Utfordringer Både skole-, barnehage- og kultursektoren i Ringerike ligger lavt i KOSTRA-statistikken sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Det foreslås ingen endringer i tjenestetilbudet i kultursektoren. Offensive budsjettvedtak for bibliotek og kulturskole er fulgt opp. Fortsatt økning i spesialundervisning.

31 Mål Skoler og barnehager skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, forskning og brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid. Skoler og barnehager skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter mellom amatører og profesjonelle, både mellom utøverne og overfor publikum.

32 Tiltak Budsjettet for oppvekst og kultur vil være i balanse i forhold til handlingsprogrammet for 2012. Det foreslås ingen kostnadsreduserende tiltak innen barnehage og skole. Økt ramme til spesialundervisning med 5 millioner kroner. Økt ramme som følge av lovendring og nasjonale føringer. Virksomhetslederstillingen innen kultur foreslås stående ledig ett år til.

33 Helse og omsorg

34 Tabell helse og omsorg

35 Helse og omsorg Ringerike kommune har i dag systemer som sikrer en rettferdig tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er i 2011 etablert et kvalitetsutvalg som følger kvaliteten på tjenestene og registrerer avvik og tilbakemeldinger. De fleste effektiviseringstiltakene foreslås tatt innenfor tjenester til funksjonshemmede, institusjoner og hjemmetjenester. Dette etter grundig kartlegging og sammenligning av KOSTRA-tall. En reduksjon i tjenestetilbud er søkt unngått i størst mulig grad.

36 Utfordringer Konsulentanalyser viser at kommunen har et betydelig potensiale i å redusere utgiftene uten at det går på bekostning av forsvarlige tjenester. Kommunen bruker mye ressurser på tjenester til yngre funksjonshemmede. Kommunen har utfordringer knyttet til tjenestevolum og sirkulasjon i institusjonsplasser. Dette styres gjennom kriterier for tildeling av tjenester og tildelingspraksis.

37 DEMOGRAFISK UTVIKLING – ELDRE INNBYGGERE

38 Utfordringer Samhandlingsreformen kommer til å påvirke pleie- og omsorgstjenestene i mange år fremover. Det foreslås en litt forsiktig tilnærming. Medfinansiering vil også gi kommunen utfordringer. Tjenestetilbudet innen rusomsorg, psykisk helse og boligsosialt arbeid i Ringerike kommune er fragmentert. Tjenester til innbyggere med demensdiagnoser må ha et spesielt fokus.

39 Utfordringer I forhold til sammenlignbare kommuner bruker barneverntjenesten i Ringerike kommune mer penger på tiltak utenfor hjemmet enn tiltak i hjemmet. Det jobbes videre med gjennomføring av en kursendring. Et økende antall innbyggere har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV og behovet for hjelp går over lengre tid enn tidligere.

40 Mål Helse og omsorg utarbeider en strategisk plan for samhandlingsreformen. Tjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte gjennom å fremme overgang til arbeid. Tjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Tiltak skal forbygge sykdom og utjevne helseforskjeller.

41 Tiltak Tildelingspraksis er fortsatt fokus. Tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå.   Ledertetthet og nedbemanninger får også i 2012 et stort fokus. Det iverksettes arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere. Arbeidet med gjeldsrådgivning styrkes i planperioden. Tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge intensiveres.

42 Tiltak Tjenestene til brukergruppen psykisk helse/rus samordnes for å sikre kvalitet og helhet i tjenesten. Gradvis nedtrapping av avlastningstilbudet for å balansere kapasiteten til yngre brukere og sikre en bedre beboersammensetning i alle anlegg. Helsetjenestene til barn og unge i Hønefoss samlokaliseres.

43 Tiltak Vurdere om boliger/institusjoner som har heldøgns bemanning kan øke antall plasser. Vurdere om omsorgsboliger som i dag ikke har slik bemanning bør ha stasjonær bemanning. Øke inntekter ved å øke brukerbetalingen på enkelte tjenester.

44 Oversikt over tiltak TTF = tiltak til funksjonshemmede

45 Tabell teknisk sektor

46 Tabell teknisk sektor Endringer i rammene

47 Teknisk sektor Videreføring av tjenestenivået.
Veg og bygningsmasse viser fortsatt tegn på dårlig vedlikehold. Bedret kapasitet innen arealplan.

48 Utfordringer Betydelig etterslep på vedlikehold på veger og bygninger.
Tilrettelegge for utvikling av Ringerikssamfunnet: kommuneplaner reguleringsplaner samferdselsprosjekter

49 Mål Ha gjennomgått og tilpasset aktivitetsnivået til politisk vedtatte økonomiske rammebetingelser. Ha videreutviklet servicenivået overfor kommunens innbyggere og brukere slik at vi oppleves som en profesjonell, positiv og forutsigbar samarbeidspartner. Ha fylt rollen som aktiv eiendomseier, -forvalter og utvikler for Ringerike kommune.

50 Tiltak Oppstart hovedplan veg: tilstand og prioriteringer.
Revidere, oppgraderings-/vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Utbedrings- og utskiftingsplan for kommunens 22 heiser (skoler og institusjoner). Styrke plansiden med 1 stilling i 2012. Nye selvkostområder: private reguleringsplaner, byggesak, kart og oppmåling. Forbedre eiendomsforvaltersiden.

51 Avsetninger og overføringer

52 Finans og utvikling i lånegjeld

53 Ubundet investeringsfond

54 Investeringer

55 Investeringer

56 Rentable investeringer

57 Finansiering

58

59 Gjennomføring av budsjettet
Budsjett 2012 og handlingsprogram fordrer stram styring. Det er krevende, men forsvarlig. Alle tjenestene i Ringerike kommune vil også etter de foreslåtte reduksjoner være innenfor de rammer lover og forskrifter fastsetter. Det vil fremdeles være forutsigbarhet i tjenestetilbudet til innbyggerne i Ringerike.


Laste ned ppt "Om prosessen frem til i dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google