Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringerike kommune 19.07.20141 Om prosessen frem til i dag Det har vært en omfattende prosess med involvering av alle ledernivåer. Oppdraget var å lage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringerike kommune 19.07.20141 Om prosessen frem til i dag Det har vært en omfattende prosess med involvering av alle ledernivåer. Oppdraget var å lage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringerike kommune 19.07.20141 Om prosessen frem til i dag Det har vært en omfattende prosess med involvering av alle ledernivåer. Oppdraget var å lage en mulighetsskisse innenfor egen sektor: Hvis du skal redusere minimum 5% i aktivitetsnivået, hvilke tiltak velger du, og hva blir da konsekvensene? Forankret prosess - deltakelse i alle ledernivåer.

2 Ringerike kommune 19.07.20142 Status I all hovedsak mottar innbyggerne i Ringerike kommune gode tjenester. Det viser KOSTRA-tall, få klager til fylkesmannen og tilbakemeldinger fra innbyggere. I 2008 hadde kommunen et merforbruk på 85,5 millioner. I 2009 var merforbruket 25 millioner og i 2010 var det et mindreforbruk på 10,8 millioner. Prognosene for årets budsjett tyder på at tiltak virker.

3 Ringerike kommune 19.07.20143 Status Samarbeidet mellom kommunen og næringslivet har hatt stor oppmerksomhet. Dette har ført til optimisme i forhold til å få igangsatt nye prosjekter. Sykefraværet i Ringerike kommune har gått ned seks måneder på rad. Det har vært en dreining fra langtidsfravær til kortidsfravær. Dette tyder på at satsningen på langtidsfrisk og fokus på økt arbeidsglede har gitt resultater.

4 Ringerike kommune Det unike oppdraget Kommunens unike oppdrag er å drive samfunnsutvikling og yte tjenester. Begge deler henger sammen. Forvalte felles godene på en etisk forsvarlig måte. Sikre likebehandling. Best mulig tjenester innenfor de ressursene som er til rådighet og som kommunestyret fastsetter. Forventningene vil alltid være større enn de ressurser som er til rådighet. 19.07.20144

5 Ringerike kommune 19.07.20145 Mål Kommunens særpreg og oppgaver: Omdømme Folkehelse Sammen for barn og unge Kommunen som tjenesteyter Kommunen som forvalter Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som arbeidsgiver

6 Ringerike kommune 19.07.20146 Mål Langsiktige strategier: Ledelse og administrative støttefunksjoner Arealbruk ENØK Investeringer med tanke på fremtidig redusert ressursbruk Helhetlige tiltak for barn og unge Åpenhet og etikk

7 Ringerike kommune 19.07.20147 Samfunnet Ringerike Ringerike kommune og Ringeriksregionen 2012 -2015: Kommunens samfunnsoppdrag Arealplanlegging og by/tettstedsutvikling Ringeriksregionen mot 2030 Rådmannen inviterer kommunestyret til å vedta et måltall for vekst

8 Ringerike kommune 19.07.20148 Utfordringer Få driftsnivået i varig balanse. Nedbetale akkumulert underskudd. Håndtere etterslep på vedlikehold/et forsvarlig investeringsnivå. Håndtere nye behov/øke kvalitet på eksisterende tjenester.

9 Ringerike kommune Profil på budsjettet 1 Dette budsjettet tar i hovedsak tak i utfordringen med å få driftsnivået i balanse. Når driftsnivået er i varig balanse er det mer håndterbart å gå løs på de neste utfordringene. Budsjettet inneholder ingen flate reduksjoner. Alle tiltak som er foreslått er identifisert og konkretisert. Helt bevisste valg. 19.07.20149

10 Ringerike kommune 19.07.201410 Profil på budsjett 2 1.De mest omfattende tiltakene tas innenfor helse- og omsorg. 2.Økt bevilgning til frivillige lag og foreninger/kulturtiltak med 100.000, vekst til Ringerike frivilligsentral. 3.Det foreslås ingen kostnadsreduserende tiltak innen barnehage og skole. For skole økes budsjettet til spesialundervisning med 5 millioner kroner årlig. Til sammen 20 millioner i planperioden. Marginale reduksjoner teknisk, noe inntektsbortfall. 4.Reduksjon i administrasjon og fellestjenester. 5.Økning av plankapasiteten.

11 Ringerike kommune Befolkningsutvikling 2012 - 2015 Ringerike har en marginal befolkningsvekst, langt lavere enn landsgjennomsnittet. Ringerike har en høyere andel yngre sosialhjelpsmottakere og flere sosialhjelpsmottakere som får stønad over lang tid. Ringerike har en befolkning med større og mer sammensatte behov enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Også i denne handlingsplanperioden vil Ringerike være en lavskattekommune. 19.07.201411

12 Ringerike kommune Befolkningsutvikling 2012 – 2015 19.07.201412

13 Ringerike kommune 19.07.201413 Befolkningsutvikling 2012 – 2015

14 Ringerike kommune Statsbudsjettet – skattøret Kommunene økning med 0,3% til 11,6% Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd 19.07.201414

15 Ringerike kommune Statsbudsjettet – deflator Deflator 3,25 % (sammenveid indeks for lønns- og prisutvikling) Lønnsvekst 4,0 %, kompensert i budsjettet Prisvekst 1,95 %, ikke kompensert i budsjettet 19.07.201415

16 Ringerike kommune Statsbudsjettet Samhandlingsreformen –Overføring til kommunen 36,5 millioner kroner, beregnet kostnad 37,3 millioner kroner. 1,5 timer valgfag 8. trinn – beregnet kostnad 0,37 millioner kroner. Nominell videreføring maksimalpris barnehage. Opptrapping likebehandling privat/kommunale barnehager (91-92 %) – kostnad 0,855 millioner kroner (helårsvirkning). Omlegging kontantstøtte – kan bety sprangvise kostnadsøkninger. 19.07.201416

17 Ringerike kommune Statsbudsjettet – skjønnsmidler 19.07.201417

18 Ringerike kommune Budsjettramme på områder 19.07.201418

19 Ringerike kommune Folkevalgte styringsorganer Endringer i rammene 19.07.201419

20 Ringerike kommune 19.07.201420 Rådmannens ledergruppe og stab Endringer i rammene

21 Ringerike kommune 19.07.20142119.07.201421 Støtteenheter

22 Ringerike kommune Ledelse og fellesutgifter 1 Følgende enheter: –Rådmannens ledergruppe og stab, Økonomienheten, IKT- enheten, Forvaltnings- og driftsenheten, Organisasjons- og personalenheten, kommuneadvokatkontoret. Oppdrag/funksjon: –Enhetene er både administrative støtteenheter som skal gjøre linjeorganisasjonen god, og forvaltningsenheter med egne saksbehandlingsoppgaver nødvendige for driften av kommunen, men som ikke er til direkte støtte for linjeorganisasjonen. 19.07.201422

23 Ringerike kommune Ledelse og fellesutgifter 2 Det er gjennomført betydelige endringer i enhetene i de siste årene. Dette for å skape robuste fagmiljøer, kraftsamle kompetanse rundt prioriterte områder, rendyrke funksjoner, og tydeliggjøre oppdrag og ansvarsområder. Om lag 40 % av budsjettene til støtteenhetene er låste midler i form av kontingenter, lisenser, forsikringspremier, lønnsmidler til frikjøpte tillitsvalgte, mm. 19.07.201423

24 Ringerike kommune Ledelse og fellesutgifter 3 Reduserte økonomiske rammer for ledelse og støtte- enheter fører til økt arbeidspress for linjeorganisasjonen siden lovpålagte og andre nødvendige oppgaver som tidligere ble utført av støtteenhetene må utføres av linjeorganisasjonen. Reduserte økonomiske rammer fører til at fokus dreies til gjennomføring av lovpålagte/nødvendige forvaltnings- oppgaver i forhold til nødvendig omstillings- og utviklingsarbeid. 19.07.201424

25 Ringerike kommune Mål Enhetene skal legge til rette for god ledelse, som sikrer god økonomistyring, innbyggervennlig tjenesteyting, og gode støtte- og driftssystemer til kommunens ansatte og innbyggere. Enhetene skal videreutvikle virksomhets- og styringssystemer. Enhetene skal sikre gode styringsdata som grunnlag for politisk styring og administrativ ledelse samt resultatmåling som kan bidra til læring og utvikling av tjenestene. Enhetene skal etablere gode rutiner for innkjøp og sikre at disse implementeres i hele organisasjonen. Legge til rette for at innkjøp gjøres ut fra etiske og miljømessige standarder. 19.07.201425

26 Ringerike kommune Tiltak Noen større kostnadsreduserende tiltak: –Ikke avsette driftsmidler til dekning av egenandel i forbindelse med store forsikringssaker, 0,5 millioner kroner –Utmelding av Kommunens opplæringskontor (KOB), ca 0,6 millioner kroner –Opprettholde sentrale kompetanseaktiviteter på samme nivå som høsten 2011, som gir en innsparing på 0,5 millioner kroner i 2012 i forhold til budsjett 2011. –Ikke erstatte medarbeidere som slutter, 2 stillinger med halvårsvirkning 2012, ca 0,5 millioner kroner. 19.07.201426

27 Ringerike kommune Tabell oppvekst og kultur 19.07.201427

28 Ringerike kommune Tabell oppvekst og kultur 19.07.201428 Endringer i rammene

29 Ringerike kommune Oppvekst og kultur Skole øker med 5 millioner i hvert av årene, totalt 20 millioner til spesialundervisning. Fortsatt utvikling av ”Ringeriksskolen” og ”Ringeriksbarnehagen” med nye handlingsplaner. Kulturskolen går inn i 2012 med nye spesialtilpassede lokaler i sentrum og med nyansatt rektor. Konstruktive og aktive medarbeidere ved kulturskole og bibliotek har hatt utfordringer med å drive utviklingsarbeid samtidig med reduserte rammer. Fokus på å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de rammene som er gitt. Faglig stolthet blant medarbeiderne i alle enheter. 19.07.201429

30 Ringerike kommune Utfordringer Både skole-, barnehage- og kultursektoren i Ringerike ligger lavt i KOSTRA-statistikken sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Det foreslås ingen endringer i tjenestetilbudet i kultursektoren. Offensive budsjettvedtak for bibliotek og kulturskole er fulgt opp. Fortsatt økning i spesialundervisning. 19.07.201430

31 Ringerike kommune Mål Skoler og barnehager skal reflektere aktivt over egen praksis og bruke erfaringer, forskning og brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid. Skoler og barnehager skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Kulturtjenester skal sikre bredde, fordypning og synergieffekter mellom amatører og profesjonelle, både mellom utøverne og overfor publikum. 19.07.201431

32 Ringerike kommune Tiltak 1 Budsjettet for oppvekst og kultur vil være i balanse i forhold til handlingsprogrammet for 2012. Det foreslås ingen kostnadsreduserende tiltak innen barnehage og skole. Økt ramme til spesialundervisning med 5 millioner kroner. Økt ramme som følge av lovendring og nasjonale føringer. Virksomhetslederstillingen innen kultur foreslås stående ledig ett år til. 19.07.201432

33 Ringerike kommune Helse og omsorg 19.07.201433

34 Ringerike kommune Tabell helse og omsorg 19.07.201434

35 Ringerike kommune Helse og omsorg Ringerike kommune har i dag systemer som sikrer en rettferdig tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er i 2011 etablert et kvalitetsutvalg som følger kvaliteten på tjenestene og registrerer avvik og tilbakemeldinger. De fleste effektiviseringstiltakene foreslås tatt innenfor tjenester til funksjonshemmede, institusjoner og hjemmetjenester. Dette etter grundig kartlegging og sammenligning av KOSTRA-tall. En reduksjon i tjenestetilbud er søkt unngått i størst mulig grad. 19.07.201435

36 Ringerike kommune Utfordringer 1 Konsulentanalyser viser at kommunen har et betydelig potensiale i å redusere utgiftene uten at det går på bekostning av forsvarlige tjenester. Kommunen bruker mye ressurser på tjenester til yngre funksjonshemmede. Kommunen har utfordringer knyttet til tjenestevolum og sirkulasjon i institusjonsplasser. Dette styres gjennom kriterier for tildeling av tjenester og tildelingspraksis. 19.07.201436

37 Ringerike kommune DEMOGRAFISK UTVIKLING – ELDRE INNBYGGERE 19.07.201437

38 Ringerike kommune Utfordringer 2 Samhandlingsreformen kommer til å påvirke pleie- og omsorgstjenestene i mange år fremover. Det foreslås en litt forsiktig tilnærming. Medfinansiering vil også gi kommunen utfordringer. Tjenestetilbudet innen rusomsorg, psykisk helse og boligsosialt arbeid i Ringerike kommune er fragmentert. Tjenester til innbyggere med demensdiagnoser må ha et spesielt fokus. 19.07.201438

39 Ringerike kommune Utfordringer 3 I forhold til sammenlignbare kommuner bruker barneverntjenesten i Ringerike kommune mer penger på tiltak utenfor hjemmet enn tiltak i hjemmet. Det jobbes videre med gjennomføring av en kursendring. Et økende antall innbyggere har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV og behovet for hjelp går over lengre tid enn tidligere. 19.07.201439

40 Ringerike kommune Mål Helse og omsorg utarbeider en strategisk plan for samhandlingsreformen. Tjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte gjennom å fremme overgang til arbeid. Tjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Tiltak skal forbygge sykdom og utjevne helseforskjeller. 19.07.201440

41 Ringerike kommune Tiltak 1 Tildelingspraksis er fortsatt fokus. Tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå. Ledertetthet og nedbemanninger får også i 2012 et stort fokus. Det iverksettes arbeidstiltak for sosialhjelpsmottakere. Arbeidet med gjeldsrådgivning styrkes i planperioden. Tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge intensiveres. 19.07.201441

42 Ringerike kommune Tiltak 2 Tjenestene til brukergruppen psykisk helse/rus samordnes for å sikre kvalitet og helhet i tjenesten. Gradvis nedtrapping av avlastningstilbudet for å balansere kapasiteten til yngre brukere og sikre en bedre beboersammensetning i alle anlegg. Helsetjenestene til barn og unge i Hønefoss samlokaliseres. 19.07.201442

43 Ringerike kommune Tiltak 3 Vurdere om boliger/institusjoner som har heldøgns bemanning kan øke antall plasser. Vurdere om omsorgsboliger som i dag ikke har slik bemanning bør ha stasjonær bemanning. Øke inntekter ved å øke brukerbetalingen på enkelte tjenester. 19.07.201443

44 Ringerike kommune Oversikt over tiltak 19.07.201444 TTF = tiltak til funksjonshemmede

45 Ringerike kommune Tabell teknisk sektor 19.07.201445

46 Ringerike kommune Tabell teknisk sektor Endringer i rammene 19.07.201446

47 Ringerike kommune Teknisk sektor Videreføring av tjenestenivået. Veg og bygningsmasse viser fortsatt tegn på dårlig vedlikehold. Bedret kapasitet innen arealplan. 19.07.201447

48 Ringerike kommune Utfordringer Betydelig etterslep på vedlikehold på veger og bygninger. Tilrettelegge for utvikling av Ringerikssamfunnet: –kommuneplaner –reguleringsplaner –samferdselsprosjekter 19.07.201448

49 Ringerike kommune Mål Ha gjennomgått og tilpasset aktivitetsnivået til politisk vedtatte økonomiske rammebetingelser. Ha videreutviklet servicenivået overfor kommunens innbyggere og brukere slik at vi oppleves som en profesjonell, positiv og forutsigbar samarbeidspartner. Ha fylt rollen som aktiv eiendomseier, -forvalter og -utvikler for Ringerike kommune. 19.07.201449

50 Ringerike kommune Tiltak Oppstart hovedplan veg: tilstand og prioriteringer. Revidere, oppgraderings-/vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Utbedrings- og utskiftingsplan for kommunens 22 heiser (skoler og institusjoner). Styrke plansiden med 1 stilling i 2012. Nye selvkostområder: private reguleringsplaner, byggesak, kart og oppmåling. Forbedre eiendomsforvaltersiden. 19.07.201450

51 Ringerike kommune Avsetninger og overføringer 19.07.201451

52 Ringerike kommune Finans og utvikling i lånegjeld 19.07.201452

53 Ringerike kommune Ubundet investeringsfond 19.07.201453

54 Ringerike kommune Investeringer 1 19.07.201454

55 Ringerike kommune Investeringer 2

56 Ringerike kommune Rentable investeringer 19.07.201456

57 Ringerike kommune Finansiering 19.07.201457

58 Ringerike kommune 19.07.201458

59 Ringerike kommune Gjennomføring av budsjettet Budsjett 2012 og handlingsprogram 2012-2015 fordrer stram styring. Det er krevende, men forsvarlig. Alle tjenestene i Ringerike kommune vil også etter de foreslåtte reduksjoner være innenfor de rammer lover og forskrifter fastsetter. Det vil fremdeles være forutsigbarhet i tjenestetilbudet til innbyggerne i Ringerike. 19.07.201459


Laste ned ppt "Ringerike kommune 19.07.20141 Om prosessen frem til i dag Det har vært en omfattende prosess med involvering av alle ledernivåer. Oppdraget var å lage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google