Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon Stavanger – november /04/2017

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon Stavanger – november /04/2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon Stavanger – november 2013 04/04/2017
Undersøkelse utført av YS-arbeidslivsbarometer: mer enn av halvparten av de som er spurt vet lite eller ingenting om egen pensjon Undersøkelse (800 respondenter)Aftenposten søndag 29. september: «Hvilke ansattegoder tror du de ansatte setter mest pris på?» Kan velge 3 alternativer. 54% svarer pensjon, deretter fleksible arbeidstider (49%) og deretter bonusordninger (29%) Hvorfor er pensjon så viktig?? Dette skal du leve av livet ut! Erstatte lønn når du ikke lenger er i jobb. Målet: gi deltakerne en generell innsikt i pensjonsendringene. For dere som er tillitsvalgte nyttige tips. Sette i gang en tankeprosess og bevisstgjøring rundt dette med pensjon

2 Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP
04/04/2017 Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP Annet Pensjonsforedrag er en pedagogisk utfordring. Spesielt når man blir bedt om å snakke om det meste rundt pensjon. Den letteste måten å tilnærme seg på, er å ta utgangspunkt i den enkelte av dere har krav på. Og hva gjelder for meg? Annet: fripoliser, egen pensjonssparing Jeg skal snakke om de tre alderspensjon, AFP og tjenestepensjon Er det noen ikke har AFP-ordningen, eller ikke vet om de har AFP-ordning? 04 April 2017

3 Hvorfor er pensjon blitt så aktuelt?
04/04/2017 Hvorfor er pensjon blitt så aktuelt? «Den store pensjonsreformen» fra Folketrygdens alderspensjon AFP (tariffrevisjonen 2008) Banklovkommisjonens arbeid Endringer i dagens tjenestepensjonsordninger Ny tjenestepensjonslov fra 2014? Pensjon i hovedoppgjøret tariff 2014? Evaluering av AFP-ordningen 2017? Overalt kan du lese om pensjon. Pensjon opptar politikere. Folketrygdens alderspensjon: Ny ordning gjelder alle født etter 1943 04 April 2017

4 Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes
04/04/2017 Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6) 2050: (1,6) Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år. Jfr Aftenposten : Debatt v/Steinar Holden: ”Unge tjener på pensjonsreformen” Professor v økonomisk institutt, UiO: Med økende levealder ville en videreføring av det gamle pensjonssystemet føre til at nivået på skatter og avgifter blir ”for høyt”. Dette fordi dekning av eldre og uføre kostnader, må dekkes inn med økte skatter eller kutt i andre offentlige goder. 04 April 2017

5 Bakgrunn Stigende levealder
Den gjennomsnittlige levealder øker kraftig. Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner. 04 April 2017

6 Aldersgrenser og pensjoneringsalder
04/04/2017 Aldersgrenser og pensjoneringsalder Pensjon skal sikre inntekt i alderdommen (intensjonen for folketrygdens alderspensjon) Aldersgrensen – dvs tidspunktet du må slutte i bedriften pga alder 70 år iht aml § 15-13a Bedriftsfastsatt aldersgrense Pensjonsalder er det tidspunktet du tidligst kan ta ut pensjon 62 år iht folketrygdens alderspensjon, AFP vedtekter, tjenestepensjon Avhengig av tilstrekkelig opptjening Opptjening av pensjon Inntil fylte 75 år (folketrygdloven) Hva er pensjon? Eller hva er intensjonen med å yte /gi pensjon? Når har man rett til pensjon? Ikke lenger tema når man blir pensjonist, men når er det man tar ut pensjon. Dette fordi man kan jobbe til man er 70 og ta ut pensjon når man er 62. Ergo: kan jobbe og ta ut pensjon samtidig. Dette er resultat av «pensjonsreformen». Bedriftsfastsatt aldergrense, (f.eks 67 år): Tre kriterier må være oppfylt: Konsekvent praktisert Aldersgrensen må være allmen kjent blant de ansatte Tilfredsstillende pensjonsordning i bedriften 04 April 2017

7 DNB: Folk har urealistiske pensjonsforventninger (Dagens Næringsliv, 14.okt.2013)
Det er hos kvinnene det er størst gap mellom hva man mener er akseptabel prosentdel av inntekten som pensjon, og hva man faktisk vil få. I gjennomsnitt mener kvinner at man trenger 76 prosent av inntekten å leve av som pensjonist. Mennene sier de trenger 70 prosent. – Kvinnene kan se enda lenger etter gullpensjonen enn menn. De tjener mindre, sparer mindre og lever lenger. I tillegg har kvinner færre opptjeningsår til pensjon og ønsker å gå av med pensjon tidligere enn menn, sier Dalsbø. Kommunikasjonsdirektør Vidar Korsberg Dalsbø i DNB 04 April 2017

8 04/04/2017 Alderspensjon Formålet med alderspensjon er å sikre inntekt for personer i alderdommen og å legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Vilkår for rett til alderspensjon: Må være medlem av folketrygden. Den som ikke er medlem i trygden, får likevel alderspensjon dersom vedkommende har minst 20 års samlet botid (ftl §19-3) Grunnlag hovedregel (også andre bestemmelser i folketrygdloven): Ftl §19: Alderspensjon etter gammel ordning. Gjelder for personer født til og med årskullet 1962 Ftl §20: Alderspensjon for personer født fra og med Loven gjelder forholdsmessig for personer født etter 1954. Formål med begge paragrafer er: Sikre inntekt i alderdommen Legge til rette for fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon.

9 Ny pensjonsordning i Folketrygden
04/04/2017 Ny pensjonsordning i Folketrygden Hovedprinsipper og nye begreper Økonomisk ”Bærekraftig” – et samfunnspolitisk ståsted Følge arbeidslinjen – skal lønne seg å jobbe Opptjening for alle inntektsår Levealdersjustering Omsorg for små barn og førstegangstjeneste medregnes Kombinere jobb og pensjon uten avkorting Hensikten med den nye pensjonsreformen er at den skal være samfunnsmessig bærekraftig. Det betyr at man skal sikre fremtidig pensjon for fremtidige pensjonister. Nødvendig med et system som skal omfatte alle arbeidstakere og basert på at det skal lønne seg å jobbe. Fra du er 13 år har du anledning til å tjene opp pensjonspoeng i folketrygdordningen. Levealdersjustering ble innført. Det betyr at man tar hensyn til forventet levealder pr årskull. SSB beregner dette. Omsorg for små barn inntil seks år gir pensjonspoeng. 04 April 2017

10 Årskull avgjør ny eller gammel alderspensjon
04/04/2017 Årskull avgjør ny eller gammel alderspensjon Født før 1943 (2013: > 70 år) Født perioden 1943 – 1953 (2013: mellom 60 og 70 år) Født perioden 1954 – 1962 (2013: mellom 59 og 51 år) Født 1963 eller senere (2013: < 50 år) Ny og gammel alderspensjon – hovedinndeling etter alder Dette er hovedinndelingen som du bør vite om i folketrygdens pensjonsordning. Lov om Folketrygd: §19 gjelder for de som er født t.o.m. 1962 Lov om folketrygd: §20 ny folketrygd. Dette kapitlet gjelder for personer født fra og med For personer født i årene skal alderspensjonen bestå av en forholdsmessig andel beregnet etter dette kapitlet og etter kapittel 19 04 April 2017

11 Født perioden 1943 - 1953 Opptjening etter gammel pensjonsordning
04/04/2017 Født perioden Opptjening etter gammel pensjonsordning 20 beste inntektsår avgjør pensjonen din (”besteårsregelen”) Beregnes ved bruk av pensjonspoeng Opptjening av pensjonspoeng for inntekt frem til fylte 75 år, men maks 40 års opptjening Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid (ftl § 3-16) Uttak av pensjon: levealdersjustering Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening (ftl §19-11) Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (ftl §19-10) Tidligere kun opptjening av pensjonspoeng til 70 år. Endring i forb m pensjonsreformen: Opptjening frem til fylte 75 år: Lov om folketrygd § 3-5 En person kan tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Ved uttak av alderspensjon før fylte 67 år må visse vilkår være oppfylt. §19-11: For å ta ut alderspensjon før fylte 67 år må summen av grunnpensjon, tilleggspensjon og pensjonstillegg etter §§ 19-5 og 19-9 når vedkommende fyller 67 år, minst tilsvare minste pensjonsnivå med full trygdetid når vedkommende fyller 67 år. § Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid        For år da et medlem har utført omsorgsarbeid, godskrives det tre og et halvt pensjonspoeng i følgende tilfeller: a)Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår godskrives tre og et halvt pensjonspoeng selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. Pensjonspoengene godskrives den som mottar barnetrygd for barnet etter barnetrygdloven, dersom ikke noe annet er bestemt i forskrift. b)Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, skal det godskrives pensjonspoeng selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Det er forutsatt at det er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.        Det kan godskrives pensjonspoeng etter første ledd fra og med det året vedkommende fyller 17 år, til og med det året vedkommende fyller 69 år. 04 April 2017

12 Født perioden 1954 – 1962 «Overgangskullene»
04/04/2017 Født perioden 1954 – 1962 «Overgangskullene» Opptjening etter gammel og ny pensjonsordning Eks født 1954: 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 1/10 etter nye regler Eks født 1962: 1/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 9/10 etter nye regler Uttak av pensjon (etter ) Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (Kan endre uttaksgrad og stanse pensjonen) Overgangsordning for årskullene 1954 til Kombinasjon / brøk av gammel og ny ordning. §  Uttak av alderspensjon        Inntektspensjon fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet, se § 20-4. Garantipensjon fastsettes på grunnlag av beholdning etter avkorting, se § 20-11 tredj Godskriving av omsorgsopptjening før 1992 (kilde: For de som er født i 1954 eller senere og har hatt omsorg for barn under 7 år før 1992, kan få godskrevet omsorgsopptjening tilbake i tid. Denne kan ikke legges sammen med annen pensjonsopptjening. Og dette bare mulig hvis inntekten var mindre enn 4 G i det aktuelle året (= 3 pensjonspoeng). Dette har betydning for pensjonsopptjening etter nye regler og ny AFP. De som er født mellom 1948 og 1953: dette vil kun ha betydning for AFP-opptjeningen. § 20-8. Pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid        Et medlem som har utført omsorgsarbeid, får hvert kalenderår en pensjonsopptjening tilsvarende 18,1 prosent av et beløp på 4,5 ganger grunnbeløpet 1 i følgende tilfeller: a)Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår opptjenes det samme beløpet selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. b)Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. § 20-14: Alderspensjonen kan tas ut helt eller delvis. Laveste uttaksgrad er 20%. Dette kan endres underveis når det er gått ett år fra uttakstidspunktet. Tilsvarende gjelder for senere endringer. Pensjonsutbetalingen kan også stanses. § Vilkår for uttak av alderspensjon før 67 år        For å ta ut alderspensjon før fylte 67 år må summen av inntektspensjon og garantipensjon når vedkommende fyller 67 år, minst tilsvare garantipensjonsnivået med full trygdetid når vedkommende fyller 67 år. Se § andre ledd om framskriving av garantipensjonsnivå til 67 år. I beregningene skal garantipensjonsnivå med høy sats benyttes, se § Se også § tredje ledd.        Ved gradert pensjon, skal den delen av pensjonsbeholdningene som ikke er tatt ut, se § 20-14, forutsettes tatt ut ved 67 år og medregnes i beregningene etter første ledd.        Dersom vedkommende mottar avtalefestet pensjon med statstilskott, skal den delen som er livsvarig og gjenstand for regulering medregnes i beregningene etter første ledd. 04 April 2017

13 Født etter 1963 Bare nytt system for opptjening og uttak 04/04/2017
Alderspensjon består av inntektspensjon beregnet ut fra en opparbeidet pensjonsbeholdning. Til personer som har opparbeidet liten eller ingen pensjonsbeholdning gis det garantipensjon. Jfr § 20-3. § 20-4. Pensjonsbeholdning        Pensjonsbeholdningen danner grunnlag for beregning av inntektspensjon, og bygges opp ved summen av årlig pensjonsopptjening. Pensjonsopptjening skjer på grunnlag av: a) pensjonsgivende inntekt (§ 20-5) b) førstegangstjeneste (§ 20-6) c) mottak av dagpenger (§ 20-7) d) antatt inntekt ved mottak av uførepensjon (§ 20-7 a) e) omsorgsarbeid (§ 20-8).        Summen av årlig pensjonsopptjening etter første ledd bokstavene a til d kan ikke overstige 18,1 prosent av et beløp tilsvarende 7,1 ganger grunnbeløpet. Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet for kalenderåret som legges til grunn.        Pensjonsopptjeningen for et kalenderår oppreguleres med lønnsvekst og tilføres pensjonsbeholdningen ved utløpet av året ligningen for det aktuelle året er ferdig. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten, 04 April 2017

14 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening
04/04/2017 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning Ny ordning «Besteårsregelen» (20 beste år) Alleårsregelen (13-75 år) Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt Beregner årlige pensjonspoeng (inntekt – 1G) / 1G, knekkpunkt 6G 100 % av lønn inntil 6 G 33 % av lønn inntil 12 G Opparbeider pensjonsbeholdning 18,1% av all inntekt opp til 7,1G Lov om folketrygd Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid (ftl § 3-16):Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid For år da et medlem har utført omsorgsarbeid, godskrives det tre og et halvt pensjonspoeng i følgende tilfeller: a)Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår godskrives tre og et halvt pensjonspoeng selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. Pensjonspoengene godskrives den som mottar barnetrygd for barnet etter barnetrygdloven, dersom ikke noe annet er bestemt i forskrift. b)Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, skal det godskrives pensjonspoeng selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Det er forutsatt at det er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.        Det kan godskrives pensjonspoeng etter første ledd fra og med det året vedkommende fyller 17 år, til og med det året vedkommende fyller 69 år. Lov om AFP-tilskott § 6, 2. avsnitt: Grunnlaget for beregning av avtalefestet pensjon Grunnlaget for avtalefestet pensjon skal være summen av vedkommendes inntekt i de enkelte år med registrert pensjonsgivende inntekt i folketrygden, inkludert beløp det beregnes opptjening av etter folketrygdloven §§ 20-6, 20-7, 20-7 a og For år før 2010 det er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter folketrygdloven § 3-16, omregnes de godskrevne pensjonspoengene til inntekt og medregnes i grunnlaget. For år før 2010 det er godskrevet pensjonspoeng ved uførhet, skal summen av opptjente og godskrevne pensjonspoeng etter folketrygdloven §§ 3-14 og 3-19 omregnes til inntekt og medregnes i grunnlaget. For arbeidstakere som er født i 1948 eller senere og som i år før 1992 utførte omsorgsarbeid som nevnt i folketrygdloven § 3-16 første ledd bokstav a, skal det for slike år ikke regnes med en lavere inntekt enn fire ganger gjennomsnittlig grunnbeløp for vedkommende år. § 20-8. Pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid        Et medlem som har utført omsorgsarbeid, får hvert kalenderår en pensjonsopptjening tilsvarende 18,1 prosent av et beløp på 4,5 ganger grunnbeløpet 1 i følgende tilfeller: a) Medlemmet har minst halve året hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt seks år innen årets utgang. For barnets fødselsår opptjenes det samme beløpet selv om omsorgen har vart mindre enn et halvt år. Opptjening gis den som mottar barnetrygd for barnet etter barnetrygdloven, dersom ikke noe annet er bestemt i forskrift. b) Medlemmet har minst halve året utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden. Omsorgsarbeidet må utgjøre minst 22 timer pr. uke. Dersom omsorgsarbeidet tar slutt på grunn av varig institusjonsopphold eller dødsfall, opptjenes det samme beløpet selv om omsorgsarbeidet avsluttes før halve året er gått. Det er forutsatt at det har vært pensjonsopptjening for omsorgsarbeidet i de tre umiddelbart foregående årene.        Det kan gis pensjonsopptjening etter første ledd fra og med det året vedkommende fyller 17 år, til og med det året vedkommende fyller 69 år. 04 April 2017

15 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening
04/04/2017 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning Ny ordning 40 års opptjeningstid (evt avkorting, om maks.40 år) Ingen begrensning (jfr «arbeidslinjen») Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid Omsorg 4,5 G for: Barn under skolealder Syk, funksjonshemmet, eldre person Førstegangstjeneste 2,5G De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjon, gis minstepensjon De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon 04 April 2017

16 Alderspensjon (folketrygden) - uttak
04/04/2017 Alderspensjon (folketrygden) - uttak Gammel ordning Ny ordning Fleksibelt uttak av pensjon (fra fylte 62 år, dersom stor nok beholdning/opptjening) Minimum uttak alderspensjon 20%. Kan endres underveis. (20%, 40%, 50%, 60% og 80% mulig, kanendres) Levealdersjustering (bruk av delingstall) Kan ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Livsvarig ytelse 04 April 2017

17 Regulering av pensjon Skjer 1.mai hvert år
Gammel ordning Ny ordning Opptjening G regulering Lønnsveksten Utbetaling Lønnsvekst minus 0,75 % Skjer 1.mai hvert år 1.mai 2013: 1 G utgjør ,- 04 April 2017

18 Levealdersjustering og delingstall
04/04/2017 Levealdersjustering og delingstall Vi lever lenger! Levealdersjustering: Tilpasning av levealder for hvert årskull Beregnes av SSB Delingstall: Antall år forventet gjenværende levetid du har når du tar ut pensjon. Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå Basert på prinsippet om at det skal lønne seg å vente med uttak av pensjon. Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder.        Alderspensjon skal være nøytral i forhold til uttaksalder. Nøytralt uttak vil si at forventet nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger skal være uavhengig av uttaksalder.        Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av forholdstall, se § 19-7. Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i forholdstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i forholdstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull.        Det fastsettes forholdstall for hvert årskull fra og med 1943-kullet til og med 1962-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige forholdstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles forholdstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes forholdstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. §  Levealdersjustering og nøytralt uttak        Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder.        Levealdersjustering og nøytralt uttak gjennomføres ved hjelp av delingstall, se §  Levealdersjusteringen kommer til uttrykk gjennom endring i delingstall fra et årskull til det neste for en gitt uttaksalder. Nøytralt uttak kommer til uttrykk gjennom forskjeller i delingstall ved ulike uttaksaldre innen hvert årskull.        Det fastsettes delingstall for hvert årskull fra og med 1954-kullet, som gjelder for uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Det fastsettes månedlige delingstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles delingstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes delingstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. §  Fastsetting av delingstall        Delingstallene fastsettes endelig det året et årskull fyller 61 år.        Delingstallene fastsettes på bakgrunn av forventet gjenstående levetid på uttakstidspunktet beregnet ut fra gjennomsnittet av observerte dødelighetsrater for eldre årskull de siste ti årene forut for fastsettingstidspunktet. Ved fastsettingen tas det hensyn til dødelighet fram til uttakstidspunktet. Regulering etter § 20-18 inngår i beregningene. Som diskonteringsrente ved fastsetting av delingstallene brukes lønnsvekst, se § 20-18.        Månedlige delingstall fastsettes ved lineær interpolering mellom de to tilstøtende delingstallene for uttaksalder i hele år.        Delingstallene fastsettes med to desimaler. 04 April 2017

19 04/04/2017 Ny AFP Vii tar utgangspunkt i ny AFP som trådde i kraft Men er nødt til å vise til gammel ordning for å se forskjeller og sammenhenger. Spesielt for kraftbransjen (Lyse AS): «Overføringsavtale» – det betyr at bedriften har ansatte som er omfattet av offentlig AFP og ansatte som er omfattet av Fellesordning i privat sektor. Bakgrunnen er bedriftens tidligere offentlige tilknytning (KS-bedrift). I 2008 innførte bedriften innskuddsbasert tjenestepensjon for nyansatte og ansatte før 2008 fikk velge om de ville være på ytelses- eller innskuddsordning. De som følger gammel ordning fra tiden i offentlig sektor , er omfattet av AFP i offentlig sektor. Overføringsavtalen er at bedriften har søkt om og fått fritak fra Fellesordningen for de ansatte som følger offentlig AFP.

20 Sett deg godt inn i regelverket!!
04/04/2017 AFP – privat sektor Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven av feb. 2010) Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) Sett deg godt inn i regelverket!! Tilskottsloven – nødvendig med lovregulering da staten finansierer 1/3 av AFP ordningen Fellesordningen for AFP reguleres av AFP–tilskottsloven og vedtekter godkjent av Arbeidsdepartementet. AFP-vedtektene endres over tid. Etablert med virkning fra Allerede endret flere ganger. Det er styret i Fellesordningen som endrer på basis prinsipielle behov / tilpasninger. Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. krever inn premier for ny AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. Etter at Fellesordningen har vurdert om arbeidstakerne har rett til AFP, sendes saken til NAV som foretar en siste vilkårsprøving, og beregner størrelse på pensjonen. også NAV som utbetaler pensjonen. Gammel AFP utfases i årene 2011 til 2015. 04 April 2017

21 Historikk Tariffestet 1988 fra 66 år (fra 1.1.1989)
04/04/2017 Historikk Tariffestet 1988 fra 66 år (fra ) Tidligpensjon, ment for ”slitere” med pensjoneringsalder 67 år Senere tariffrevisjoner utviklet ordningen til å bli stadig bedre. Uttak mellom 62 og 67 år Inntektsbegrensning (15.000,-) - evt avkorting hvis høyere inntekt AFP utbetales inntil 67 år Gradert uttak hvis enighet med arbeidsgiver ”Pensjonsreformen” (fra ) – samordnet tariffoppgjør ny AFP FAFO-rapport: (Tove Midtsundstad, 2002): 3 hovedgrupper brukere: Slitere med jobbstart ung alder, lav utd, ca 45 års arbeidsliv (industriarbeideren) Ledere/Akademikere, ca Kvinner i salgs- /service- eller kontoryrker (tjenesteyteren) – kortere yrkeskarriere Tidligere en inntektsbegrensning på ,-. Dette endret på midten av 2000-tallet (2003?) til ,- Kunne ta ut del-AFP dersom enighet med arbeidsgiver. 04 April 2017

22 Ny AFP- ordning AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen
04/04/2017 Ny AFP- ordning AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minstepensjonsnivå (garantipensjonen) Mulighet til å kombinere jobb og pensjon Uttak AFP: enten 100% eller ingenting Livsvarig tillegg Holder at bedriften er omfattet av tariffavtale og at det minimum må finnes et medlem som er omfattet av avtalen. Dersom bedriften har tariffavtale, vill AFP-rettigheter gjelde for alle ansatte. Dersom funksjonæravtalen er den eneste tariffavtalen på bedriften og Negotia ikke har medlemmer der, kan det bety at avtalen bortfaller. Derfor viktig til enhver tid å ha medlemmer omfattet av avtalen. (dette prinsippet er ikke nytt) Uttak AFP: 100% eller ingenting. Før kunne man ta ut del-AFP dersom enighet med bedriften. Eks: jobbe 50% og AFP-pensjonist 50% (folketrygdens utbetalinger begynte ved 67 år) AFP livsvarig tillegg: dette er nytt. Før fikk man AFP pensjon til man fylte 67 år. Uttak av AFP og pensjon fra folketrygden må tas ut fra samme tidspunkt. Kan få avslag på AFP hvis man ikke søker om folketrygdpensjon også. Garantipensjon: Man må ha opparbeidet seg pensjon som minimum utgjør garantipensjonsnivå for at man skal kunne ta ut pensjon ved 62 år. 04 April 2017

23 Ansiennitetsvilkår ved 62 år
04/04/2017 Ansiennitetsvilkår ved 62 år Må være omfattet av ordningen 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Overgangsordninger for årskull, § 3-4 (4): 1944 – 1951: jobbet minimum 3 av de siste 5 år 1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år 1953: jobbet minimum 5 av de siste 7 år 1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Innehar mindre enn 20% stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift Ansiennitetsvilkår kan ikke oppfylles etter fylte 62 år Ansiennitetsbestemmelsene kraftig skjerpet i den nye AFP-ordningen. I gammel ordning (t.o.m ) ordning måtte man være omfattet av ordningen 3 av de siste 5 år. Nå må man være omfattet lenger. I realiteten må alle som er 55 år og eldre være omfattet av en AFP-ordning for at man skal opparbeide AFP-rettigheter. 04 April 2017

24 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet
04/04/2017 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet Må være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet Fellesordningen på uttakstidsspunktet Sammenhengende ansatt de 3 siste år Minimum 20% stilling de 3 siste årene før uttak. Kan ha hatt /flere avbrudd i til sammen inntil 26 uker i perioden Inntekt > 1G (omregnet til årsinntekt) på uttakstidspunktet, samt inntekt >1G foregående år (§3-1) 04 April 2017

25 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet forts.
04/04/2017 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet forts. 26 ukers avbrudd utvides med ytterligere 26 uker ved mottak av: Sykepenger Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Arbeidsavklaringspenger / rehabiliterings- eller attføringspenger fra folketrygden ….og samtidig har arbeidet < 20 % av full stilling Samtidig fravikes kravet om å være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet …. men være ansatt på uttakstidspunktet AFP vedtektene 04 April 2017

26 Du kan miste retten til AFP!
04/04/2017 Du kan miste retten til AFP! Mottak av uførepensjon fra Folketrygden etter fylte 62 år Lønn eller vederlag de 3 siste år før fylte 62 år uten tilsvarende arbeidsplikt Som årlig er > 1,5G «Seniorpolitiske tiltak» som ikke er knyttet opp mot en generell seniorpolitisk ordning Omfatter ikke: erstatning grunnet urettmessig oppsigelse (ny) lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse (ny) kombinasjon av ovennevnte Du kan miste retten til AFP selv om øvrige vilkår er oppfylt! Hovedregel: Kan ikke motta både uførepensjon og AFP! Du har rett til å si fra deg uførepensjonen. Dette kan for eksempel være aktuelt for arbeidstakere som har mottatt delvis uførepensjon og samtidig arbeidet i minst 20 prosent stilling. Om du vil ha rett til AFP vil likevel være avhengig av om du oppfyller alle vilkår i AFP-regelverket. Urettmessig oppsigelse Lønn i oppsigelsestid etter AGs oppsigelse 04 April 2017

27 Eksempel uttak pensjon og AFP
04/04/2017 Eksempel uttak pensjon og AFP Dette diagrammet er kun et eksempel på hvor stor del / hvor viktig AFP er for medlemmene. Dette er et eksempel på medlem som har opparbeidet full ansiennitet til å ta ut AFP. Han er 62 år (2011) (født des. 1949), bedt om serviceberegning hos NAV, full trygdetid (40 år), forholdstall for årskullet ved uttak 62 år 1,309 (basert på forventet levealder). Medlemmet er på gammel alderspensjon med opptjent pensjonspoeng 5,63 og ellers gamle opptjeningsregler (besteårsregelen) Eksemplet viser hvor stor del av pensjonen som er AFP pensjon. Derfor AFP veldig viktig for medlemmene, og nødvendig som bakteppe for tillitsvalgte. Å miste rettigheter til AFP, betyr store økonomiske tap. AFP utgjør ca 1/5 av pensjonsutbetalingen (da ikke regnet med tjenestepensjon). Alderspensjon fra folketrygden utgjør kr ,- pr år AFP mellom 62 og til og med 66 år utgjør ,- AFP fra 67 år utgjør ,- FALLGRUVE: AG og AT inngår sluttavtale med forutsetning om AFP uten innvilget av AFP. 04 April 2017

28 Utestasjonerte (nye AFP-regler jan. 2012)
04/04/2017 Utestasjonerte (nye AFP-regler jan. 2012) AFP-ordningen kan søkes utvidet til å kunne gjelde arbeidsforhold i utlandet (AFP-vedtektene §2-6 (11)) For rett til ansiennitet: Må være medlem av folketrygdens pensjonsdel under hele utenlandsoppholdet Må være tilsluttet bedriften i minst 12 mdr før utstasjonering starter Må være tilsluttet bedriften minst 3 måneder etter opphør av utstasjoneringen Krever at bedriften må sende inn oversikt over hvem som er utstasjonert hver 3.måned. Krever at arbeidsgiver betaler premie for de utstasjonerte Etter aml § klausul om repatriering AFP-vedtektene: §2-6 (11) 04 April 2017

29 Viktige hensyn – avhengig av alder
04/04/2017 Viktige hensyn – avhengig av alder – – Dersom det gis/ foreslås ulike tiltaks- , sluttpakker til eldre arbeidstakere, er det viktige hensyn: Avbrekk må være mindre enn 26 uker, evt 26 uker ekstra ved sykdom. 62+: Gavepensjon/ sluttpakke/ sluttavtale. Sjekke opp om man fyller vilkår for å få alderpensjon og AFP. Det er ikke sikkert at man har god nok pensjonsbeholdning / opptjening når man er 62 år. Mange år med deltid eller lav inntekt, mange år utenfor arbeidslivet, ikke tilstrekkelig medlemsskap i folketrygdordningen (utenlandsbakgrunn / innvandring mm) 59-62 år: Ytelser de 3 siste år før fylte 62 år. Kan ikke ta imot sluttpakker større enn 1,5G pr år. Mister senere rett til AFP pga vedtektenes §3-7 (alternativt må bedriften kompensere AFP-ordningen – kostbart). 55-59 år: utfordring – AFP-vedtektenes §3-4: ansiennitetsvilkår får rett til AFP (7 av de siste 9 år). Dersom AFP i gml bedrift og begynner i ny bedrift med AFP, må oppholdet være mindre enn 26 uker (de siste tre år periode < 26 uker) for å opprettholde retten til AFP, vedtekter §3-2(2). Hvor lang tid har jeg på meg til å komme i nytt arbeid? 50+: bevissthet rundt egen arbeidssituasjon – mer sårbar fremover Frivillig fratreden – viktig stikkord her. 04 April 2017

30 04/04/2017 Beregning av AFP Beregnes ut fra summen av inntekt fra det enkelte år med pensjonsgivende inntekt i folketrygden (t.o.m. 61 år) 0,314% av årlig inntektsgrunnlag Beregnes ut fra årlig inntekt inntil 7,1G Justeres med forholdstall (ved uttak etter 70 år, legges 70 år til grunn) Uttak før 67 år: Den livsvarige delen av AFP skal reduseres ved pensjonsuttaket, slik at den samlede nåverdien av pensjonen ikke påvirkes av kronetillegget. Dersom pensjonsbeløpet ikke er tilstrekkelig (oppspart) til at denne reduksjonen kan foretas, tilstås ikke kronebeløpet. NB: ved individuell pensjonsberegning, be om AFP beløp for uttak før og etter fylte 67 år. 04 April 2017

31 Beregning av AFP forts. Ved uttak før 67 år gis et fast kronetillegg.
04/04/2017 Beregning av AFP forts. Ved uttak før 67 år gis et fast kronetillegg. Regulering av AFP: 1.mai årlig I samsvar med lønnsvekst, deretter fratrekk 0,75% Det faste kronetillegget etterreguleres ikke 04 April 2017

32 Finansiering av ny AFP Staten betaler 1/3 + kompensasjonstillegg
Bedriftene betaler premier basert på arbeidstakernes innberettete inntekt mellom 1G og 7,1G til og med det år arbeidstakeren fyller 61 år. Premiesatser AFP: 2011: 1,4 % 2012: 1,7 % 2013: 2,0 % 2014: 2,2 % 04 April 2017

33 Avtale om AFP-inngåelse og søknadsfrist
04/04/2017 Avtale om AFP-inngåelse og søknadsfrist Den ”gamle” 6.mdr fristen (jfr Aftenpostendommen) er bortfalt. Kan dermed inngå avtale mellom bedriften og den ansatte uavhengig av en slik frist. Tips: inngå ikke avtaler med sluttpakke og AFP-uttak uten forbehold om innvilget AFP-søknad. Søknadsfrist om AFP: max 4.måneder i forkant Jfr vedtekter for Fellesordningen og departementet Begrunnet i at ”ting kan skje i ansettelsesforholdet” 04 April 2017

34 Sluttvederlagsordningen
04/04/2017 Sluttvederlagsordningen

35 Sluttvederlagsordningen
04/04/2017 Sluttvederlagsordningen Bedriften må være omfattet av tariffavtale (avtaler med sluttvederlagsbilaget) Etablert i 1966, med senere endringer Formål: Økonomisk kompensasjon for ansatte > 50 år som blir ”uforskyldt” oppsagt, blir uføre eller ved kronisk sykdom. 04 April 2017

36 04/04/2017 Individuelle vilkår Ansatt må være omfattet av ordningen i siste 3 mdr før oppsigelse blir gitt. Uføre/ kronisk sykdom: omfattet ordningen før sluttdato. Ansatt må ha fylt 50 år, og ikke ha rett til AFP Ansatt minimum 10 år sammenhengende, eller…. Ansatt sammenlagt 20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng,eller…. ….minst 15 års sammenhengende medlemsskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato. Bedriften må ha vært omfattet av tariffavtale siste 3 mdr før oppsigelse. 04 April 2017

37 Individuelle vilkår…… forts.
04/04/2017 Individuelle vilkår…… forts. Ved permittering eller mottak av arbeidsavklaringspenger, anses tilknytning til bedriften i inntil ett år (fra siste arbeidsdag) Ytelsen gis ved hel- eller delvis oppsigelse pga nedbemanning, avvikling eller konkurs. Avtale om fratreden ifm nedbemanning, sidestilles med oppsigelse. Sluttpakker/etterlønn: vederlag innvilges ikke hvis nytt arbeid før dagpenger er tilstått. 04 April 2017

38 Individuelle vilkår…. forts.
04/04/2017 Individuelle vilkår…. forts. Minimum 10 år før nytt sluttvederlag kan innvilges Sluttvederlag ytes ikke til ansatte som tar ut AFP AFP kan ytes selv om mottatt sluttvederlag OBS! Dette er bare muntlig bekreftet – ikke dokumentert Ansatte som fyller vilkår for å ta ut AFP, vil ikke få innvilget sluttvederlag (jfr telefon til Sluttvederlagsordningen 10.juni 2011). 04 April 2017

39 Sluttvederlagsordningene – endring i satser (og premie)
04/04/2017 Sluttvederlagsordningene – endring i satser (og premie) 50 år: kr ,- 51 år: kr ,- 52 år: kr ,- 53 år: kr ,- 54 år: kr ,- 55 år: kr ,- 56 år: kr ,- 57 år: kr ,- 58 år: kr ,- 59 år: kr ,- 60 år: kr ,- 61 år: kr ,- 62 år: kr ,- 63 år: kr ,- 64 år: kr ,- 65 år: kr ,- 66 år: kr ,- Premieinnbetalingen for arbeidsgiver er redusert: Full stilling: 20,- pr mnd 20-29 timer: 16,- 4-12 timer: 12,- 04 April 2017

40 04/04/2017 Tjenestepensjon

41 Tjenestepensjon – Hva er det?
04/04/2017 Tjenestepensjon – Hva er det? Bedriften lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning Minstekravet er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) Pensjonsordning der bedrift og livselskap er part Ansatte ikke «part» i avtalen Ansatte rolle og påvirkning? (forhandlings- eller drøftingsrett?) Eksisterende alternativer OTP Ytelsespensjon innskuddspensjon 04 April 2017

42 Dagens tjenestepensjonsordninger
04/04/2017 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om innskuddspensjon (LOI) Lov om foretakspensjon (LOF) Bedriften kan være omfattet av en / flere ordninger. Kan ha «lukket» en ordning til å gjelde for noen ansatte, og at annen ordning gjelder for nyansatte, yngre medarbeidere osv. 04 April 2017

43 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
04/04/2017 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulert minstekrav Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon Virkning fra Lovbestemt at alle bedrifter med mer enn en ansatt skal ha en tjenestepensjonsordning for de ansatte (der det er to ansatte eller fler.) Bakgrunn: mange bedrifter uten noen tjenestepensjon. 04 April 2017

44 Innskuddsbasert pensjon
04/04/2017 Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd av prosent av inntekt (inntil 5%(evt.8%)) Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år. Uførepensjon kan tegnes Ved død skal beholdning overføres til etterlatte (LOI §7-7) Pensjonskapitalbevis ved fratreden før uttak av pensjon. Knekkpunkt på 6% Landbrukets HMS-tjeneste: Innskuddsordning for alle ansatte >20 år med minimum 20% stilling. Da bedriften gikk over til innskuddsordning, forble ansatte >52 år på ytelsesordning. Inneholder også gruppelivsforsikring (døds- og uføreforsikring) for ansatte og deres ektefeller/ samboere. (Uføreordningen kun for ansatte) 04 April 2017

45 Ytelsesbasert tjenestepensjon
04/04/2017 Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) Full opptjening etter et visst antall år vanlig er 30 år Livsvarig utbetaling Bedriften bærer risiko Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter Nivå på pensjon: summen av alderspensjon og ytelsespensjon skal netto utgjøre ca 66%. 04 April 2017

46 Ny tjenestepensjonslov - bakgrunn
04/04/2017 Ny tjenestepensjonslov - bakgrunn Banklovkommisjonen – utvalg nedsatt av Finansdepartementet. Se på eksisterende tjenestepensjonsordninger (utfordringer, tilpasninger) Flere utredninger og Negotia har svart på flere av dem. Ytelsesordningene gir økonomiske belastninger for bedriftene Krav om regnskapsføring (gjeldspost under balanseføringene) for fremtidige pensjonsforpliktelser Eu-bestemmelser medfører strengere kapitalkrav (Solvens I og II) Økte kostnader pga økt levealder Lave renter og avkastning Nødvendig å tilpasse tjenestepensjon til folketrygdreformen Fleksibelt uttak fra 62 år Følge arbeidslinjen – det skal lønne seg å stå i jobb Levealdersjustering – man lever stadig lenger Dagens innskuddsbaserte pensjon har «knekkpunkt» ved 6G 04 April 2017

47 NY tjenestepensjonslov – forslag (Stortingsproposisjon – Prop.199 L)
04/04/2017 NY tjenestepensjonslov – forslag (Stortingsproposisjon – Prop.199 L) Foreslår èn ny tjenestepensjonsordning Departementet vektlegger harmonisering med: Prinsipp om alleårsopptjening Fleksibelt uttak Levealdersjustering Høyere innskudd for kvinner enn for menn, men pensjonsutbetaling uavhengig av kjønn Konsekvensutredning Fripoliser ved avvikling av dagens ytelses- /innskuddsordning Overgangsordninger uklart Ikrafttredelse Forklaringer: Banklovkommisjonens arbeid foreslo to alternativer: Grunnmodell og Standardmodell. Beholdt fleksibiliteten fra begge modellene. 04 April 2017

48 NY tjenestepensjon – forslag ny modell
04/04/2017 NY tjenestepensjon – forslag ny modell Arbeidsgiver betaler innskudd - % av den ansattes lønn Opparbeider pensjonsbeholdning, sammensatt av: Sum av årlige innskudd Avkastning (eller garanter økning fra år til år) Tilført dødelighetsarv «Nullgaranti» Innskuddene inntil 7% av inntekt for lønn mellom 0 og 12 G + evt tilleggsinnskudd på inntil 18,1% for lønn mellom 7,1 og 12 G (høyere for kvinner pga kompensasjon for ulik forventet levealder) Oppregulering - bedriften kan velge mellom: Garantert oppregulering av pensjonsbeholdning ved lønnstillegg* Tilføre oppnådd avkastning** Banklovkommisjonens utredning foreslo to nye modeller. Etter høringsrunden foreligger en ny modell som videreføres (en sammenslåing av de to foreslåtte modellene). *Lønnsvekst i forhold til individuell lønnsvekst (ved lønnsforhandlinger) eller alminnelig lønnsvekst **Eventuell avkastning som overstiger det som er nødvendig for å gi garantert regulering skal settes av i et reguleleringsfond. Reguleringsfondet kan benyttes til å dekke oppregulering i de år der avkastningen ikke er tilstrekkelig. Oppreguleringen vil kun gjelde de medlenmmer som er ansatt (§ 4-6) Dødelighetsarv (§ 4-5): er basert på at pensjonsbeholdningen for medlemmer tilføres midler som frigjøres ved bortfall av medlemmer som dør før uttak av pensjon. Nullgaranti: garanti på at pensjonsbeholdningen ikke synker i nominell verdi 04 April 2017

49 NY tjenestepensjon – forslag uttak pensjon
Uttak mulig fra 62 år eller senere Utbetaling fra senest 75 år Fleksibelt uttak: Velge hvor stor andel av pensjonen som tas ut Velge uttak kombinert med fortsatt arbeid og videre pensjonsopptjening Velge å ta ut tjenestepensjon uten å ta ut alderspensjon fra folketrygden Livsvarig uttak (hovedregel), men adgang til opphørende ytelser 10 år (minimum utbetalingstid) Minimum til fylte 80 år Evt at pensjon utgjør 30% av 1G 04 April 2017

50 NY tjenestepensjon – forslag uttak pensjon
04/04/2017 NY tjenestepensjon – forslag uttak pensjon Regulering av løpende pensjon (bedriften velger mellom): Lønnsvekst minus 0,75% Iht avkastning Ved uttak omgjøres pensjonsbeholdning til garanterte årlige pensjonsutbetalinger Regulering av løpende pensjon: tjenestepensjonen vil dekke for inntekt over 7,1G. Dette kan gi spesielle fordeler for høytlønnete dersom pensjonsreguleringen blir bedre enn regulering av folketrygden (som er på 7,1 G minus 0,75%) 04 April 2017

51 Hva skjer med eksisterende ordninger?
04/04/2017 Hva skjer med eksisterende ordninger? Ingen forslag om å fjerne eksisterende tjenestepensjonsordninger OTP videreføres Innskuddsbasert pensjon videreføres, basert på tilpasning ny folketrygd: Innskudd fastsettes som % av lønn inntil 12 G (ingen %-sats foreslått) knekkpunkt 7,1 G Maksimumssatsene følges av forskrift Ytelsesbasert pensjon videreføres Ikke foreslått overgangsordninger fra eksisterende ordninger til ny tjenestepensjonslov. Eksisterende regelsett for utstedelse av fripoliser gjelder Innskudd: Fastsettes gjennom forskrifter i dag hhv maksnivå på 5 og 8%. Følger naturlig å heve disse? Ikke forelagt pålegg overfor AG å betale for lønn mindre enn 1G, dvs videreføring av gjeldende rette. Stor kritikk i høringen , derfor ikke foreslått overgangsordninger. Ikke nødvendig for at ny lov skal tre i kraft. 04 April 2017

52 04/04/2017 Oppsummering

53 Hvordan fylle opp ”pensjonspengesekken”?
04/04/2017 Hvordan fylle opp ”pensjonspengesekken”? Antall år i arbeid Vente med å ta ut pensjon Jobbe ved siden av studiene og/eller ha sommerjobb. Deltidsjobb bør unngås Ved jobbsøknad /valg av arbeidsgiver - sjekk tjenestepensjonen de tilbyr. Kunnskap om AFP- vilkår (spesielt viktig de siste arbeidsårene) 04 April 2017

54 Hvor kan jeg henvende meg?
04/04/2017 Hvor kan jeg henvende meg? Alderspensjon fra folketrygden: NAV; nettjenesten Din pensjon, Kontaktsenter Pensjon: Telefon eller ditt lokale NAV kontor, Tjenestepensjon: Arbeidsgiver velger fritt hvilket selskap som skal benyttes, kontakt derfor personalavdeling/personalansvarlig AFP privat sektor: Fellesordningen for AFP, telefon , Skatt: Skatteetaten, 04 April 2017

55 Tips – gode nettsider www.nav.no www.pensjon2011.no www.afp.no
04/04/2017 Tips – gode nettsider 04 April 2017


Laste ned ppt "Pensjon Stavanger – november /04/2017"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google