Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger – november 2013 Pensjon. Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP Annet 18 July 20142 Negotia presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger – november 2013 Pensjon. Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP Annet 18 July 20142 Negotia presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger – november 2013 Pensjon

2 Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP Annet 18 July 20142 Negotia presentasjon

3 Hvorfor er pensjon blitt så aktuelt? «Den store pensjonsreformen» fra 1.1.2011 Folketrygdens alderspensjon AFP (tariffrevisjonen 2008) Banklovkommisjonens arbeid Endringer i dagens tjenestepensjonsordninger Ny tjenestepensjonslov fra 2014? Pensjon i hovedoppgjøret tariff 2014? Evaluering av AFP-ordningen 2017? 18 July 20143 Negotia presentasjon

4 18 July 20144 Negotia presentasjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6) 2050: (1,6) Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år.

5 Bakgrunn Stigende levealder Den gjennomsnittlige levealder øker kraftig. Fra 2011 til 2012 økte forventet levealder for menn med 0,4 år, mens den var stabil for kvinner. 18 July 20145 Negotia presentasjon

6 Aldersgrenser og pensjoneringsalder Aldersgrensen – dvs tidspunktet du må slutte i bedriften pga alder 70 år iht aml § 15-13a Bedriftsfastsatt aldersgrense Pensjonsalder er det tidspunktet du tidligst kan ta ut pensjon 62 år iht folketrygdens alderspensjon, AFP vedtekter, tjenestepensjon Avhengig av tilstrekkelig opptjening Opptjening av pensjon Inntil fylte 75 år (folketrygdloven) 18 July 20146 Negotia presentasjon Pensjon skal sikre inntekt i alderdommen (intensjonen for folketrygdens alderspensjon)

7 DNB: Folk har urealistiske pensjonsforventninger (Dagens Næringsliv, 14.okt.2013) Det er hos kvinnene det er størst gap mellom hva man mener er akseptabel prosentdel av inntekten som pensjon, og hva man faktisk vil få. I gjennomsnitt mener kvinner at man trenger 76 prosent av inntekten å leve av som pensjonist. Mennene sier de trenger 70 prosent. – Kvinnene kan se enda lenger etter gullpensjonen enn menn. De tjener mindre, sparer mindre og lever lenger. I tillegg har kvinner færre opptjeningsår til pensjon og ønsker å gå av med pensjon tidligere enn menn, sier Dalsbø. Kommunikasjonsdirektør Vidar Korsberg Dalsbø i DNB 18 July 20147 Negotia presentasjon

8 Alderspensjon

9 18 July 20149 Negotia presentasjon Ny pensjonsordning i Folketrygden Hovedprinsipper og nye begreper Økonomisk ”Bærekraftig” – et samfunnspolitisk ståsted Følge arbeidslinjen – skal lønne seg å jobbe Opptjening for alle inntektsår Levealdersjustering Omsorg for små barn og førstegangstjeneste medregnes Kombinere jobb og pensjon uten avkorting

10 18 July 201410 Negotia presentasjon Årskull avgjør ny eller gammel alderspensjon Født før 1943 (2013: > 70 år) Født perioden 1943 – 1953 (2013: mellom 60 og 70 år) Født perioden 1954 – 1962 (2013: mellom 59 og 51 år) Født 1963 eller senere (2013: < 50 år)

11 18 July 201411 Negotia presentasjon Født perioden 1943 - 1953 Opptjening etter gammel pensjonsordning 20 beste inntektsår avgjør pensjonen din (”besteårsregelen”) Beregnes ved bruk av pensjonspoeng Opptjening av pensjonspoeng for inntekt frem til fylte 75 år, men maks 40 års opptjening Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid (ftl § 3- 16) Uttak av pensjon: levealdersjustering Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening (ftl §19-11) Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (ftl §19-10)

12 18 July 201412 Negotia presentasjon Født perioden 1954 – 1962 «Overgangskullene» Opptjening etter gammel og ny pensjonsordning Eks født 1954: 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 1/10 etter nye regler Eks født 1962: 1/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 9/10 etter nye regler Uttak av pensjon (etter 1.1.2011) Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (Kan endre uttaksgrad og stanse pensjonen)

13 18 July 201413 Negotia presentasjon Født etter 1963 Bare nytt system for opptjening og uttak

14 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordningNy ordning «Besteårsregelen» (20 beste år)Alleårsregelen (13-75 år) Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt Beregner årlige pensjonspoeng (inntekt – 1G) / 1G, knekkpunkt 6G 100 % av lønn inntil 6 G 33 % av lønn inntil 12 G Opparbeider pensjonsbeholdning 18,1% av all inntekt opp til 7,1G 18 July 201414 Negotia presentasjon

15 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordningNy ordning 40 års opptjeningstid (evt avkorting, om maks.40 år) Ingen begrensning (jfr «arbeidslinjen») Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid Omsorg 4,5 G for: 1) Barn under skolealder 2) Syk, funksjonshemmet, eldre person Førstegangstjeneste 2,5G De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjon, gis minstepensjon De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon 18 July 201415 Negotia presentasjon

16 Alderspensjon (folketrygden) - uttak Gammel ordningNy ordning Fleksibelt uttak av pensjon (fra fylte 62 år, dersom stor nok beholdning/opptjening) Minimum uttak alderspensjon 20%. Kan endres underveis. (20%, 40%, 50%, 60% og 80% mulig, kanendres) Levealdersjustering (bruk av delingstall) Kan ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Livsvarig ytelse 18 July 201416 Negotia presentasjon

17 Regulering av pensjon Skjer 1.mai hvert år 1.mai 2013: 1 G utgjør 85.245,- 18 July 201417 Negotia presentasjon Gammel ordningNy ordning OpptjeningG reguleringLønnsveksten UtbetalingLønnsvekst minus 0,75 %

18 Levealdersjustering og delingstall Vi lever lenger! Levealdersjustering: Tilpasning av levealder for hvert årskull Beregnes av SSB Delingstall: Antall år forventet gjenværende levetid du har når du tar ut pensjon. Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå Basert på prinsippet om at det skal lønne seg å vente med uttak av pensjon. 18 July 201418 Negotia presentasjon

19 Ny AFP

20 AFP – privat sektor Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven av feb. 2010) Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) 18 July 201420 Negotia presentasjon Sett deg godt inn i regelverket!!

21 18 July 201421 Negotia presentasjon Historikk Tariffestet 1988 fra 66 år (fra 1.1.1989) Tidligpensjon, ment for ”slitere” med pensjoneringsalder 67 år Senere tariffrevisjoner utviklet ordningen til å bli stadig bedre. Uttak mellom 62 og 67 år Inntektsbegrensning (15.000,-) - evt avkorting hvis høyere inntekt AFP utbetales inntil 67 år Gradert uttak hvis enighet med arbeidsgiver ”Pensjonsreformen” (fra 1.1.2011) – samordnet tariffoppgjør 2008 - ny AFP

22 18 July 201422 Negotia presentasjon Ny AFP- ordning AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minstepensjonsnivå (garantipensjonen) Mulighet til å kombinere jobb og pensjon Uttak AFP: enten 100% eller ingenting Livsvarig tillegg

23 Ansiennitetsvilkår ved 62 år Må være omfattet av ordningen 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Overgangsordninger for årskull, § 3-4 (4): 1944 – 1951: jobbet minimum 3 av de siste 5 år 1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år 1953:jobbet minimum 5 av de siste 7 år 1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Innehar mindre enn 20% stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift Ansiennitetsvilkår kan ikke oppfylles etter fylte 62 år 18 July 201423 Negotia presentasjon

24 18 July 201424 Negotia presentasjon AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet Må være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet Fellesordningen på uttakstidsspunktet Sammenhengende ansatt de 3 siste år Minimum 20% stilling de 3 siste årene før uttak. Kan ha hatt /flere avbrudd i til sammen inntil 26 uker i perioden Inntekt > 1G (omregnet til årsinntekt) på uttakstidspunktet, samt inntekt >1G foregående år (§3-1)

25 18 July 201425 Negotia presentasjon AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet forts. 26 ukers avbrudd utvides med ytterligere 26 uker ved mottak av: Sykepenger Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Arbeidsavklaringspenger / rehabiliterings- eller attføringspenger fra folketrygden ….og samtidig har arbeidet < 20 % av full stilling Samtidig fravikes kravet om å være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet …. men være ansatt på uttakstidspunktet

26 Du kan miste retten til AFP! Mottak av uførepensjon fra Folketrygden etter fylte 62 år Lønn eller vederlag de 3 siste år før fylte 62 år uten tilsvarende arbeidsplikt Som årlig er > 1,5G «Seniorpolitiske tiltak» som ikke er knyttet opp mot en generell seniorpolitisk ordning Omfatter ikke: erstatning grunnet urettmessig oppsigelse (ny) lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse (ny) kombinasjon av ovennevnte 18 July 201426 Negotia presentasjon

27 Eksempel uttak pensjon og AFP 18 July 201427 Negotia presentasjon

28 Utestasjonerte (nye AFP-regler jan. 2012) AFP-ordningen kan søkes utvidet til å kunne gjelde arbeidsforhold i utlandet (AFP-vedtektene §2-6 (11)) For rett til ansiennitet: Må være medlem av folketrygdens pensjonsdel under hele utenlandsoppholdet Må være tilsluttet bedriften i minst 12 mdr før utstasjonering starter Må være tilsluttet bedriften minst 3 måneder etter opphør av utstasjoneringen Krever at bedriften må sende inn oversikt over hvem som er utstasjonert hver 3.måned. Krever at arbeidsgiver betaler premie for de utstasjonerte 18 July 201428 Negotia presentasjon

29 Viktige hensyn – avhengig av alder 62+ 59 – 62 55 – 59 50+ 18 July 201429 Negotia presentasjon

30 18 July 201430 Negotia presentasjon Beregning av AFP Beregnes ut fra summen av inntekt fra det enkelte år med pensjonsgivende inntekt i folketrygden (t.o.m. 61 år) 0,314% av årlig inntektsgrunnlag Beregnes ut fra årlig inntekt inntil 7,1G Justeres med forholdstall (ved uttak etter 70 år, legges 70 år til grunn)

31 18 July 201431 Negotia presentasjon Beregning av AFP forts. Ved uttak før 67 år gis et fast kronetillegg. Regulering av AFP: 1.mai årlig I samsvar med lønnsvekst, deretter fratrekk 0,75% Det faste kronetillegget etterreguleres ikke

32 Finansiering av ny AFP Staten betaler 1/3 + kompensasjonstillegg Bedriftene betaler premier basert på arbeidstakernes innberettete inntekt mellom 1G og 7,1G til og med det år arbeidstakeren fyller 61 år. Premiesatser AFP: 2011: 1,4 % 2012: 1,7 % 2013: 2,0 % 2014: 2,2 % 18 July 201432 Negotia presentasjon

33 18 July 201433 Negotia presentasjon Avtale om AFP-inngåelse og søknadsfrist Den ”gamle” 6.mdr fristen (jfr Aftenpostendommen) er bortfalt. Kan dermed inngå avtale mellom bedriften og den ansatte uavhengig av en slik frist. Tips: inngå ikke avtaler med sluttpakke og AFP-uttak uten forbehold om innvilget AFP-søknad. Søknadsfrist om AFP: max 4.måneder i forkant Jfr vedtekter for Fellesordningen og departementet Begrunnet i at ”ting kan skje i ansettelsesforholdet”

34 Sluttvederlagsordningen

35 18 July 201435 Negotia presentasjon Sluttvederlagsordningen Bedriften må være omfattet av tariffavtale (avtaler med sluttvederlagsbilaget) Etablert i 1966, med senere endringer Formål: Økonomisk kompensasjon for ansatte > 50 år som blir ”uforskyldt” oppsagt, blir uføre eller ved kronisk sykdom.

36 18 July 201436 Negotia presentasjon Individuelle vilkår Ansatt må være omfattet av ordningen i siste 3 mdr før oppsigelse blir gitt. Uføre/ kronisk sykdom: omfattet ordningen før sluttdato. Ansatt må ha fylt 50 år, og ikke ha rett til AFP Ansatt minimum 10 år sammenhengende, eller…. Ansatt sammenlagt 20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng,eller…. ….minst 15 års sammenhengende medlemsskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato.

37 18 July 201437 Negotia presentasjon Individuelle vilkår…… forts. Ved permittering eller mottak av arbeidsavklaringspenger, anses tilknytning til bedriften i inntil ett år (fra siste arbeidsdag) Ytelsen gis ved hel- eller delvis oppsigelse pga nedbemanning, avvikling eller konkurs. Avtale om fratreden ifm nedbemanning, sidestilles med oppsigelse. Sluttpakker/etterlønn: vederlag innvilges ikke hvis nytt arbeid før dagpenger er tilstått.

38 18 July 201438 Negotia presentasjon Individuelle vilkår…. forts. Minimum 10 år før nytt sluttvederlag kan innvilges Sluttvederlag ytes ikke til ansatte som tar ut AFP AFP kan ytes selv om mottatt sluttvederlag OBS! Dette er bare muntlig bekreftet – ikke dokumentert

39 18 July 201439 Negotia presentasjon Sluttvederlagsordningene – endring i satser (og premie) 50 år: kr 20 000,- 51 år: kr 20 000,- 52 år: kr 25 000,- 53 år: kr 30 000,- 54 år: kr 40 000,- 55 år: kr 50 000,- 56 år: kr 55 000,- 57 år: kr 60 000,- 58 år: kr 65 000,- 59 år: kr 70 000,- 60 år: kr 75 000,- 61 år: kr 80 000,- 62 år: kr 80 000,- 63 år: kr 65 000,- 64 år: kr 50 000,- 65 år: kr 35 000,- 66 år: kr 20 000,-

40 Tjenestepensjon

41 Tjenestepensjon – Hva er det? Bedriften lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning Minstekravet er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) Pensjonsordning der bedrift og livselskap er part Ansatte ikke «part» i avtalen Ansatte rolle og påvirkning? (forhandlings- eller drøftingsrett?) Eksisterende alternativer OTP Ytelsespensjon innskuddspensjon 18 July 201441 Negotia presentasjon

42 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om innskuddspensjon (LOI) Lov om foretakspensjon (LOF) 18 July 201442 Negotia presentasjon

43 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulert minstekrav Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon 18 July 201443 Negotia presentasjon

44 Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd av prosent av inntekt (inntil 5%(evt.8%)) Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år. Uførepensjon kan tegnes Ved død skal beholdning overføres til etterlatte (LOI §7-7) Pensjonskapitalbevis ved fratreden før uttak av pensjon. 18 July 201444 Negotia presentasjon

45 Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) Full opptjening etter et visst antall år vanlig er 30 år Livsvarig utbetaling Bedriften bærer risiko Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter 18 July 201445 Negotia presentasjon

46 Ny tjenestepensjonslov - bakgrunn Banklovkommisjonen – utvalg nedsatt av Finansdepartementet. Se på eksisterende tjenestepensjonsordninger (utfordringer, tilpasninger) Flere utredninger og Negotia har svart på flere av dem. Ytelsesordningene gir økonomiske belastninger for bedriftene Krav om regnskapsføring (gjeldspost under balanseføringene) for fremtidige pensjonsforpliktelser Eu-bestemmelser medfører strengere kapitalkrav (Solvens I og II) Økte kostnader pga økt levealder Lave renter og avkastning Nødvendig å tilpasse tjenestepensjon til folketrygdreformen Fleksibelt uttak fra 62 år Følge arbeidslinjen – det skal lønne seg å stå i jobb Levealdersjustering – man lever stadig lenger Dagens innskuddsbaserte pensjon har «knekkpunkt» ved 6G 18 July 201446 Negotia presentasjon

47 NY tjenestepensjonslov – forslag (Stortingsproposisjon – Prop.199 L) Foreslår èn ny tjenestepensjonsordning Departementet vektlegger harmonisering med: Prinsipp om alleårsopptjening Fleksibelt uttak Levealdersjustering Høyere innskudd for kvinner enn for menn, men pensjonsutbetaling uavhengig av kjønn Konsekvensutredning Fripoliser ved avvikling av dagens ytelses- /innskuddsordning Overgangsordninger uklart Ikrafttredelse 18 July 201447 Negotia presentasjon

48 NY tjenestepensjon – forslag ny modell Arbeidsgiver betaler innskudd - % av den ansattes lønn Opparbeider pensjonsbeholdning, sammensatt av: Sum av årlige innskudd Avkastning (eller garanter økning fra år til år) Tilført dødelighetsarv «Nullgaranti» Innskuddene inntil 7% av inntekt for lønn mellom 0 og 12 G + evt tilleggsinnskudd på inntil 18,1% for lønn mellom 7,1 og 12 G (høyere for kvinner pga kompensasjon for ulik forventet levealder) Oppregulering - bedriften kan velge mellom: Garantert oppregulering av pensjonsbeholdning ved lønnstillegg* Tilføre oppnådd avkastning** 18 July 201448 Negotia presentasjon

49 NY tjenestepensjon – forslag uttak pensjon Uttak mulig fra 62 år eller senere Utbetaling fra senest 75 år Fleksibelt uttak: Velge hvor stor andel av pensjonen som tas ut Velge uttak kombinert med fortsatt arbeid og videre pensjonsopptjening Velge å ta ut tjenestepensjon uten å ta ut alderspensjon fra folketrygden Livsvarig uttak (hovedregel), men adgang til opphørende ytelser 10 år (minimum utbetalingstid) Minimum til fylte 80 år Evt at pensjon utgjør 30% av 1G 18 July 201449 Negotia presentasjon

50 NY tjenestepensjon – forslag uttak pensjon Regulering av løpende pensjon (bedriften velger mellom): Lønnsvekst minus 0,75% Iht avkastning Ved uttak omgjøres pensjonsbeholdning til garanterte årlige pensjonsutbetalinger 18 July 201450 Negotia presentasjon

51 Hva skjer med eksisterende ordninger? Ingen forslag om å fjerne eksisterende tjenestepensjonsordninger OTP videreføres Innskuddsbasert pensjon videreføres, basert på tilpasning ny folketrygd: Innskudd fastsettes som % av lønn inntil 12 G (ingen %-sats foreslått) knekkpunkt 7,1 G Maksimumssatsene følges av forskrift Ytelsesbasert pensjon videreføres Ikke foreslått overgangsordninger fra eksisterende ordninger til ny tjenestepensjonslov. Eksisterende regelsett for utstedelse av fripoliser gjelder 18 July 201451 Negotia presentasjon

52 Oppsummering

53 18 July 201453 Negotia presentasjon Hvordan fylle opp ”pensjonspengesekken”? Antall år i arbeid Vente med å ta ut pensjon Jobbe ved siden av studiene og/eller ha sommerjobb. Deltidsjobb bør unngås Ved jobbsøknad /valg av arbeidsgiver - sjekk tjenestepensjonen de tilbyr. Kunnskap om AFP- vilkår (spesielt viktig de siste arbeidsårene)

54 Hvor kan jeg henvende meg? Alderspensjon fra folketrygden: NAV; nettjenesten Din pensjon, Kontaktsenter Pensjon: Telefon 55 55 33 34 eller ditt lokale NAV kontor, www.nav.no Tjenestepensjon: Arbeidsgiver velger fritt hvilket selskap som skal benyttes, kontakt derfor personalavdeling/personalansvarlig AFP privat sektor: Fellesordningen for AFP, telefon 22 98 98 00, www.afp.no Skatt: Skatteetaten, www.skatteetaten.no 18 July 201454 Negotia presentasjon

55 18 July 201455 Negotia presentasjon Tips – gode nettsider www.nav.no www.pensjon2011.no www.afp.no www.norskpensjon.no www.minpensjon.no www.skatteetaten.no


Laste ned ppt "Stavanger – november 2013 Pensjon. Hva er du omfattet av? Folketrygdens alderspensjon Tjenestepensjon AFP Annet 18 July 20142 Negotia presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google