Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat nina.moglestue@n

2 Mål for dagen 01 July 20142 Negotia presentasjon Sluttpakker og AFP – noen viktige momenter Kjenne til rettigheter og verktøy når bedriften ønsker å endre tjenestepensjonsordningene Tjenestepensjoner → Status Folketrygdens alderspensjon

3 01 July 20143 Negotia presentasjon Pensjon – består av flere elementer Pensjon er de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. AFP Tjenestepensjon Folketrygden Sparepensjon Fripoliser

4 01 July 20144 Negotia presentasjon

5 01 July 20145 Negotia presentasjon

6 Alderpensjon (Folketrygden)

7 Privat sektor/offentlig sektor •I privat sektor - full fleksibilitet – jobbe og ta ut både folketrygdens alderspensjon – uten at pensjonen reduseres. 01 July 20147 Negotia presentasjon

8 01 July 20148 Negotia presentasjon Ny pensjonsordning i Folketrygden •Omfatter alle som er født i 1943 eller senere •Følge arbeidslinjen – skal lønne seg å jobbe •Fra besteårsregelen til alleårsregelen (13-75 år) •Levealdersjustering (og delingstall) •Omsorg for små barn medregnes •Kombinere jobb og pensjon uten avkorting av pensjon •Fleksibelt uttak av pensjon (fra 62 år og oppover) •Alderspensjonen (under opptjening og utbetaling) reguleres hvert år

9 01 July 20149 Negotia presentasjon Opptjeningsregler - ny pensjonsordning •Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt •Opptjenes årlig med 18,1% av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (85.245x7,1= 605.239,-) •Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid (avhengig av årskull) (ftl §20-8) •Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil verneplikt/ førstegangstjeneste (ftl §20-6)

10 01 July 201410 Negotia presentasjon Opptjeningsregler – ny pensjonsordning •All inntekt i perioden fylte 13 år fram til fylte 75 år •Merk: gjelder for de som i 2010 eller senere har fylt 13 år •Ytelser fra folketrygden som teller med: •dagpenger, omsorgsarbeid, fødselspermisjon, førstegangstjeneste •Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning (ftl §20-4) som reguleres hvert år med lønnsveksten. •De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon (ftl §§20-3, 20-10, 20-11)

11 01 July 201411 Negotia presentasjon Levealdersjustering •Vi lever lenger! •Regel i den nye pensjonsreformen som medfører at den årlige pensjonen justeres ned i takt med stigningen i forventet levealder. •Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå

12 01 July 201412 Negotia presentasjon Delingstall Antall år forventet gjenværende levetid du har når du går av med pensjon. •Beregning pr årskull (SSB) •Brukes i den nye pensjonsordningen for å beregne den årlige pensjonen. •Den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. •Basert på prinsippet om at det skal lønne seg å vente med uttak av pensjon.

13 01 July 201413 Negotia presentasjon Regulering av pensjon Opptjening og Utbetaling •Opptjening - reguleres med lønnsvekst •Utbetaling - alderspensjon under utbetaling skal hvert år reguleres med lønnsveksten minus 0,75 %. •Gjelder for alle født etter 1943 •(for 2012 utgjorde dette en vekst på 3,67%)

14 01 July 201414 Negotia presentasjon Pensjonens størrelse avhenger av: •Fødselsår og gjennomsnittlig levealder i årskullet •Inntektens størrelse gjennom hele livet •Hvilken alder du velger å ta ut pensjonen

15 Aldersgrenser: - arbeidsmiljølovens generelle grense - bedriftsinterne aldersgrenser

16 •Aml. – 70 år – hovedregel •Aldersgrenseloven – 70 år – hovedregel, hjemmel for lavare aldersgrense 01 July 201416 Negotia presentasjon

17 Opptjening alderspensjon/aldersgrenser •Mulighet for opptjening av alderspensjon – mellom 13 og 75 år (ftl 3-15), men hva skjer i praksis? •Opphør av arbeidsforhold grunnet alder - 70 år (aml §15-13a) 01 July 201417 Negotia presentasjon

18 Arbeidsmiljølovens generelle aldersgrense •Dersom det ikke foreligger noe annet grunnlag, vil aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven være 70 år, jfr. aml. § 15-13 a. •Arbeidsforholdet kan da avsluttes når arbeidstaker fyller 70 år. •AG kan ikke gå til oppsigelse av en AT bare pga alder før fylt 70 år. 01 July 201418 Negotia presentasjon

19 Bedriftsinterne aldersgrenser •Bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år vanlig og mye praktisert •Men, med pensjonsreformen vil mange kanskje ønske å stå utover 67 år - hva da? 01 July 201419 Negotia presentasjon

20 •Loven åpner for aldersgrenser under 70 år. •Forutsetning for lavere aldersgrense, f.eks 67 år: •Må følge av annet grunnlag (f.eks tariffavtale, ansettelsesavtale, personalhåndbok, pensjonsvedtekter), være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende for de berørte (aldersdiskriminering er forbudt i utgangspunktet) 01 July 201420 Negotia presentasjon

21 «Gjensidigesaken» - lovlig unntak fra forbudet mot aldersdiskriminering? •Tingretten : Gjensidiges aldersgrense på 67 år i strid med diskrimineringsforbudet i aml. § 13-1.Kriteriet for å anvende unntaksbestemmelsen i § 13-3 annet ledd var ikke oppfylt. •Lagmannsretten: Gjensidige frifunnet. Det forelå diskriminering, men den ordning Gjensidige praktiserte, falt inn under unntaksbestemmelsen i aml. §13-3 annet ledd. •Høyesterett: Direkte diskriminering, men i samsvar med unntaksbestemmelsen i aml. § 13-3annet ledd. 01 July 201421 Negotia presentasjon

22 Bedriftsintern aldersgrense lovlig der: Forutsetning lovlig praktisere bedriftsintern aldersgrense, må vurderes konkret: •Er ordningen konsekvent praktisert? •Allment kjent blant de ansatte? •Tilfredsstillende pensjonsordning ( hva er det?) 01 July 201422 Negotia presentasjon

23 Skriftlig varsel før fratreden – aml. § 15-13a •(2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. •(3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. •(4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder. 01 July 201423 Negotia presentasjon

24 Veien videre bedriftsinterne aldersgrenser? •Kommer det lovendring? •Våren 2013 satt ned en referansegruppe - vil kunne komme endringer i adgangen til å ha bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år. 01 July 201424 Negotia presentasjon

25 AFP i privat sektor (avtalefestet pensjon)

26 AFP – privat sektor •Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) •Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) 01 July 201426 Negotia presentasjon

27 Grunnleggende om AFP i privat sektor •AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen •Historisk – gi mulighet til verdig avgang etter et langt arbeidsliv •I dag en «gullkantet» ordning som utgjør ca 1/5 av alderpensjonen •Kan tas ut fra 62 år •Mulig å kombinere jobb og pensjon •Livsvarig utbetaling •Intensjonen – videreføre arbeidslinjen ……….. men!! Mange fallgruver som kan medføre bortfall av AFP- rettigheter. 01 July 201427 Negotia presentasjon

28 Opparbeiding av AFP-rettigheter •Ansiennitet før fylte 62 år (AFP-vedtekter § 3-4) •Hovedregel omfattet av ordningen 7 av de siste 9 år •Overgangsbestemmelser for årskull opp til 1954-kullet •Ansienniteten følger individet og ikke bedriften •Kan derfor ha jobbet ulike steder innen privat sektor •Bedriften må ha tariffavtale ved søknad om AFP •Sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker i de 3 siste årene i bedrift tilsluttet Fellesordningen (AFP-vedtekter § 3-2(1). •(kan ha avbrekk i til sammen 26 uker, § 3-2(2)) •Minimum 20% stilling, §3-2(3) •Inntekt > 1G (79 216,-) de to siste år før uttak 01 July 201428 Negotia presentasjon

29 AFP vedtekter § 3-4(1) Må ha jobbet minst 7 av de siste 9 år i bedrift omfattet av tariffavtale før fylte 62 år. Kan være i en eller flere bedrifter. •Overgangsordninger for årskull, § 3-4 (4): •1944 – 1951: jobbet minimum 3 av de siste 5 år •1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år •1953:jobbet minimum 5 av de siste 7 år •1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år 01 July 201429 Negotia presentasjon

30 AFP vedtekter § 3-7 01 July 201430 Negotia presentasjon Hvis man mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt de siste 3 år før fylte 62 år, mister man retten til AFP. •Den årlige verdien av ytelsen er større enn 1,5G pr år •Stillingsreduksjon med opprettholdelse av samme lønn

31 Viktige hensyn – avhengig av alder 62+ 59 – 62 55 – 59 50+ 01 July 201431 Negotia presentasjon

32 Eksempel uttak pensjon og AFP 01 July 201432 Negotia presentasjon

33 Inngåelse av sluttavtaler – tips! •Må inneholde tekst om at avtalen kun kommer til anvendelse dersom søknad om AFP innvilges av Fellesordningen. •Arbeidsfritak i oppsigelsestid - kun etter innvilget søknad om AFP •Søknad om AFP kan sendes inntil 4 måneder i forkant av uttak. •Avtaleinngåelse kan likevel skje tidligere, men må inneholde forbehold om innvilget AFP •Fellesordningen må ha mottatt søknad før utløp av arbeidsforholdets ordinære oppsigelsestid (AFP-vedtekter §3-2(5)) •Avtaler med sluttpakker /gavepensjon større enn 1,5G pr år og som inngås før fylte 62 år, må ha utbetalingsdato etter fylte 62 år. •Konferer med Negotia i forbindelse med drøftinger i bedriften om sluttpakker og gavepensjoner. 01 July 2014 33 Negotia presentasjon

34 Deltidsproblematikk •Må minimum ha 20 % stilling for å opparbeide rettigheter til AFP •I tillegg ikke ha inntekt fra annet sted som utgjør mer enn stillingen i bedrift der du har AFP. •Generelt er deltid et likestillingsproblem •Flest kvinner med deltid (frivillig eller ufrivillig) 01 July 201434 Negotia presentasjon

35 Rett til redusert arbeidstid •Arbeidsmiljølovens §10-2(4): Arbeidstaker som har fylt 62år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid på visse vilkår. •Vilkår at må kunne gjennomføres «uten vesentlig ulempe for virksomheten» •Konkret vurdering – kan ikke gi avslag på generelt grunnlag •Dersom avslag – husk frist fire uker fra avslaget ble gitt, til ta saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Be om bistand tillitsvalgte og Negotia. 01 July 201435 Negotia presentasjon

36 Tjenestepensjon i privat sektor - dagens ordninger

37 Privat sektor/offentlig sektor •Privat sektor – innskuddspensjon, ytelsespensjon, OTP •Offentig sektor – rett til pensjon tilsvarende minst 66 % av lønnen ved full opptjening (30 år) før levealdersjustering og samordning– ytelsesbasert bruttoordning. Egen garanti for årskullene født før 1959. 01 July 201437 Negotia presentasjon

38 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR •Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) •Lov om innskuddspensjon (LOI) •Lov om foretakspensjon (LOF) 01 July 201438 Negotia presentasjon

39 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 •Lovregulert minstekrav •Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G •Ingen krav om uførepensjon •Ingen krav om etterlattepensjon 01 July 201439 Negotia presentasjon

40 Innskuddsbasert pensjon •Lov om innskuddspensjon (LOI) •Innskudd av prosent av inntekt (inntil 5%(evt.8%)) •«knekkpunkt» ved inntekt på 6G •Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon → Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse •Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år. •Kan inneholde uførepensjon •Ved død kan beholdning overføres til etterlatte •Pensjonsspareavtale (forsikringsavtale) ved fratreden. 01 July 201440 Negotia presentasjon

41 Ytelsesbasert tjenestepensjon •Lov om foretakspensjon (LOF) •Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) •Full opptjening etter et visst antall år •vanlig er 30 år •Som hovedregel livsvarig utbetaling, men kan være tidsbegrenset •Bedriften bærer risiko •Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering •Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter 01 July 201441 Negotia presentasjon

42 Ytelsesbasert pensjon/innskuddsbasert pensjon •Ytelsesbasert pensjon: Pensjonen er en forhåndsavtalt, definert andel av sluttlønn, f.eks 66 % De ansatte vet hva de får i pensjon, men bedriften vet ikke hva som må innbetales hvert år. •Innskuddsbasert pensjon: Bedriften sparer et avtalt kronebeløp eller en avtalt prosentsats i forhold til den ansattes lønn. Bedriften vet hva som skal innbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får i pensjon. 01 July 201442 Negotia presentasjon

43 Oppgave 1.Hva slags tjenestepensjonsordninger har dere? 2.Hvordan er innholdet i din ordning (%-satser, uføredekning, annet)? 3.Hvordan ble ordningen etablert? 4.Hvem er det som bestemmer over ordningen? 5.Har endringer i pensjonsordningen vært tema hos dere? 01 July 201443 Negotia presentasjon

44 Tjenestepensjon - forslag til ny tjenestepensjonslov i privat sektor

45 Banklovkommisjonens innstillinger •NOU 2010: 6 – Pensjonslovene og folketrygdreformen I NOU 2012: 3 - Fripoliser og kapitalkrav •NOU 2012:13 – Pensjonslovene og folketrygdreformen II •Høringsfrist 1. oktober 2012 (Negotia har svart via YS) •NOU 2013:3 - Pensjonslovene og folketrygdreformen III •Høringsfrist 12.april 2013 (Negotia har svart via YS) •Finanstilsynet – håndtering av levealdersrisiko •Finanstilsynet – ny levealdersfremskriving (K2013) •MÅL - ny lov om tjenestepensjon fra 1.1.2014 ? •Inneholder forslag om ny lovtekst 01 July 201445 Negotia presentasjon

46 Prop. 199 L(2012-2013) Lov om tjenestepensjon •Nytt forslag til ny tjenestepensjon lagt frem basert på utredninger fra Banklovkommisjonen. •Forslag om endret knekkpunkt innskuddsordningene •Ytelsesordningene består foreløpig. •Noen hovedpunkter ny tjenestepensjon: 1.Innskudd maks 7 % lønn 0 – 12 G 2.Mulighet tilleggsinnskudd på 18,1 % lønn 7,1 G og 12 G 3.Pensjonsbeholdning (innskuddene + årlig avkastning/regulering) 4.Høyere innskudd for kvinner enn menn – sikre like høye pensjoner 5.I utgangspunktet livsvarige ytelser, kan avtales opphør ved 80 år 01 July 201446 Negotia presentasjon

47 Hvorfor ny tjenestepensjonsordning? •Nødvendig å tilpasse tjenestepensjonsordningene til trygdereformens alderspensjon. •Tilpasses at befolkningen lever lenger •Kapitalkrav •Økte krav om bedriftenes balanseføring •Fripoliser – begrenser arbeidsmobilitet 01 July 201447 Negotia presentasjon

48 Vi lever lenger – særlig de yrkesaktive – konsekvenser tjenestepensjoner •En stor utfordring for tilpassing av ny tjenestepensjon •Medfører store kostnader for livselskapene og bedriftene •Levealdersjustering •Konsekvens – de ansatte bærer risiko for fremtidig pensjon 01 July 201448 Negotia presentasjon

49 Hva videreføres? •OTP – obligatorisk tjenestepensjon → uendret •Innskuddsbasert tjenestepensjon → noen endringer •Ytelsesbasert tjenestepensjon – består foreløpig •Ny ordning 01 July 201449 Negotia presentasjon

50 Endringer i dagens innskuddspensjon •Kan fastsettes et tilleggsinnskudd i prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G •Ingen forslag om endring i maksimale innskuddssatser, eller om at betales inn innskudd av lønn inntil 1 G. 01 July 201450 Negotia presentasjon

51 Dagens næringsliv (www.dn.no) – 9.nov.2012www.dn.no Mangeårig leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig. “Vil sette bom stopp for lukrativ pensjonsordning” 01 July 201451 Negotia presentasjon

52 Ytelsespensjon •Består foreløpig. 01 July 201452 Negotia presentasjon

53 Ny modell - hybridmodell •Maksinnskudd 7 % av lønn mellom 0 – 12 G. •Mulighet tilleggsinnskudd på 18, 1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G, for å kompensere manglende pensjonopptjening folketrygden lønn over 7,1 G •Livsvarig utbetaling når ikke annet er avtalt. Kan avtale tidsavgrenset (80 år), minimum 10 år. •Regulering av pensjonsbeholdningen gjennom lønnsvekst eller faktisk avkastning. 01 July 201453 Negotia presentasjon

54 Tilskudd fra arbeidstakerne Det kan inngås en arbeidstakerfinansiert andel av pensjonsinnskuddet, maksimum halvparten av maks. årlig innskuddsgrense •Skjer ved inngåelse av kollektiv avtale mellom bedrift og minst 2/3 av ansatte (evt arbeidstakerforening bestående av minimum 2/3 av de ansatte) •Reservasjonsmulighet for ansatte •Bindes opp ved nyansettelse 01 July 201454 Negotia presentasjon

55 Status nå •Avvente Stortingsbehandling •Tidligst ikrafttreden 1.januar 2014. •Utredning uføre- og etterlattepensjon •Hva gjør arbeidsgiver i mellomtiden? 01 July 201455 Negotia presentasjon

56 Tillitsvalgt – hva nå?

57 •Veldig mye er uavklart for tiden •Gjenkjenne argumentasjon – avlive myter •Hvilken «hatt» har vedkommende du får info av på? •Pensjon er sentral del av den ansattes lønns- og arbeidsvilkår •En god pensjonsordning er et godt rekrutteringsvirkemiddel 01 July 201457 Negotia presentasjon Kunnskap er viktig

58 Endringsadgang – viktig avklare •Kan arbeidsgiver ensidig endre bestående pensjonsvilkår? Viktig å avklare hvorvidt ensidig endringsadgang eller ikke: •finansieringen av ordningen •ensidig etablert av bedriften el fremforhandlet/drøftet m de ansatte •Lovmessige begrensninger ?, hva sier arbeidsavtalen, personalhåndbok? •endret ensidig tidligere (utover rene lovpålagte endringer)? •Er ordningen trukket inn i f. eks lønnsforhandlinger 01 July 201458 Negotia presentasjon

59 Saksbehandlingskrav ved endring •Styringsgruppe for pensjon i bedriften (LOF §2-4, LOI §2-6) når minst 15 eller flere medlemmer: « skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres…» •Krav om informasjon og drøftelser (AML §8, HA (NHO/YS) kap 9) •Krav om styrebehandling (aksjeloven §§6-12, 6-14) 01 July 201459 Negotia presentasjon

60 Endring av tjenestepensjon? 1. Ståsted og hvilke behov har vi? 2. Hva slags ordninger har vi i dag? 3. Hvorfor behov endringer i dagens ordning? 4. Mulige alternative løsninger 5. Økonomiske konsekvenser 6. Standpunkt 7. Iverksettelse/kommunikasjon 01 July 201460 Negotia presentasjon

61 1. Ståsted og hvilke behov har vi? •Skal det drøftes eller forhandles – ? Utgangspunktet – endringsadgang. → men begrensninger dersom: • Etablerte rettigheter for arbeidstakerne (kollektive- eller individuelle avtaler, del av lønnsforhandlinger, etableringen av ordningen mm) 01 July 201461 Negotia presentasjon

62 forts. 1. Ståsted og hvilke behov har vi? •Avklare tillitsvalgtes rolle i prosessen •Dersom AG har forpliktet seg - hva har AG egentlig forpliktet seg til? •Avtaler om at pensjonsytelsene skal være på et visst nivå (eks 66%) •Kan bedriften ha bundet seg til å kun ha mulighet til å bytte til standardmodell hvis endring blir nødvendig? •Innskudd med minimums- / maksimumssatser •Løfte om «særlig god pensjonsordning» - Fokus Bank 01 July 201462 Negotia presentasjon

63 forts.1. Ståsted og hvilke behov har vi? •Opprette god dialog tidlig med AG uansett om drøftinger eller forhandlinger •Avklare gangen videre - prosessen •Alliere seg med andre fagforeninger i prosessen – sammen står vi sterkere hvis felles interesser 01 July 201463 Negotia presentasjon

64 forts. 1. Ståsted og hvilke behov har vi? Kvaliteten og innholdet i pensjonsordningen viktig – ikke bare om det er en ytelsesbasert- eller innskuddsbasert ordning el: •Størrelsen på de årlige pensjonsinnskuddene og beregnet pensjonsnivå i en ytelsesordning •Risikodekninger ( uføredekning, ektefelle-/samboerpensjon, barnepensjon) utover kun alderspensjon ? •Hensyn eldre/yngre arbeidstakere ulik lønn •Hva med de som kommer dårligere ut med ny ordning – kompensere? •AG behov forutsigbarhet kostnader – AT behov god og forutsigbar pensjon 01 July 201464 Negotia presentasjon

65 •Hva slags ordning har AG i dag – viktig finne ut som tillitsvalgt •Hvem omfattes av ordningen •Innhold i ytelsen – nivåer for dekning ? •Beregne hva de ulike «delene av» pensjonen koster (ektefellepensjon mm) •Når innholdet i dagens ytelser er kjent – enklere vite hvordan man kan innrette seg/besparelser •Er det mulighet endre innenfor dagens ordning? 01 July 201465 Negotia presentasjon 2. Hvilke ordninger er vi dekket av i dag?

66 3. Hvorfor er det behov endring i dagens ordninger? •Hvilken begrunnelse gir AG for behov endring? 1.Økonomi 2.Alle andre foretar endringer 3.Banklovkommisjonen osv. •Husk! Kan være mulig gjøre endringer innenfor bestående ordning. 01 July 201466 Negotia presentasjon

67 4. Alternative løsninger/muligheter •Hvilke alternativer er aktuelle? •Se på forskjellene i ordningene •Se på konsekvensene for AT ved de ulike ordningene 01 July 201467 Negotia presentasjon

68 5. Økonomiske konsekvenser •Gjøre økonomiske beregninger for AT for de ulike alternative ordningene – få kyndig hjelp av uavhengige fagpersoner til dette •Sammenlign de ulike ordningene •Hvilke parametre (forventet avkastning mm) legges til grunn for beregningene er viktige – får stor betydning for eventuell kompensasjon 01 July 201468 Negotia presentasjon

69 Beregninger og forutsetninger for beregningene •Foretatt flere beregninger •Se på forutsetninger for beregninger •Hva skjer med AFP i fremtiden mm? 01 July 201469 Negotia presentasjon

70 6. Standpunkt •Når enige om innhold i ordningen – bekrefte enigheten/tallene •Er det behov kompensere tap for enkelte? •Dersom endre – ivareta AT med kort tid igjen pensjonsalder •Befeste pensjonsordningen •Kommunisere prosess og innhold ut til AT 01 July 201470 Negotia presentasjon

71 7. Iverksettelse/kommunikasjon •Avklare hvem gjør hva 01 July 201471 Negotia presentasjon

72 Endring av tjenestepensjon •Fra ytelse til innskudd: •Hvis flere ordninger i bedriften – likeverdighet mellom pensjonsordningene i bedriften – forbud mot urimelig forskjellsbehandling •Valgfrihet for medlemmer på ordningen •Alder / uførhet – unntak •Hvis avvikling av ordning, må alle ut •Fripolise ved endring eller avvikling av ytelsesordning •Obs! engangskostnad for arbeidsgiver ift administrasjonsreserve (betydelig kostnad som påløper ved endring) 01 July 201472 Negotia presentasjon

73 Utgangspunkt i lovforslaget •Ytelsespensjonene består foreløpig •Et valg mellom: •Innskuddspensjonsordning (LOI) •OTP •Ytelsespensjon •Hybridmodell 01 July 201473 Negotia presentasjon

74 Valgmuligheter etter innføring av ny tjenestepensjonslov •Valg av pensjonsmodell(er) •Ytelsespensjon, innskuddspensjon, OTP, hybridmodellen. •Innskuddssatser på modellene? 01 July 201474 Negotia presentasjon

75 Hva kan Negotia bidra med? •Kurs, foredrag for grupper på forespørsel •Rådgivning mot tillitsvalgte ved omlegging av pensjonsordninger mm •Rådgivning mot enkeltpersoner •Vi regner ikke på hva som lønner seg – få arbeidsgiver til å dekke kostnader til pensjonsrådgiver som foretar utregninger (typisk i nedbemanninger med sluttpakker opp mot ta ut pensjon)

76 Informasjonsstrømmen •Informasjonsstrømmen er stor •Noen nyttige nettsteder: www.regjeringen.no www.nav.nowww.nav.no, nettjenesten Din pensjon www.norskpensjon.no www.minpensjon.nowww.minpensjon.no og www.negotia.no •


Laste ned ppt "Oslo, 19.oktober 2013 Pensjonskurs - for Hardanger avdeling Kathrine Hansen Fagsjef/Advokat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google