Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BAKGRUNN FOR PROSJEKTET"— Utskrift av presentasjonen:

1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Ny plan for psykisk helse /helsestasjon og skolehelsetjeneste. Nyopprettet Familiesenter - et lavterskeltilbud (organisert under helsestasjonen) ved hjelp av penger fra Opptrappingsplanen for Psykisk helse. Aktuelle tiltak/metoder som Marte Meo, Mødregruppe og Familiesamtaler var allerede i bruk ut i fra familiesenteret. Fokus i kommunen på psykisk helse sett i et familie- / systemperspektiv. Etablert samarbeidsrutiner/prosedyrer ift. ”hvordan møter vi barn som har foreldre med psykiske vansker/rusproblem/kronisk fysisk syke”.

2 ORGANISERING

3 FOKUS Få oversikt over eksisterende tiltak/tilbud i kommunen og samordne disse. Kartlegge behov for videre tiltak. Informere og gjøre modellkommuneforsøket kjent i kommunen. Jobbe tett i prosjektgruppa. Iverksette gruppe som arbeider med å finne kartleggingsverktøy i forhold til gravide som bruker rus. Oppdage mødre med lettere depresjoner etter fødsel og iverksette tiltak etter behov. Iverksette en gruppe som arbeider med å se på hva barnehagene trenger av kompetanseheving innen psykisk helse og rus. BARNET MOR FAR SAMSPILL

4 TILTAK pr. dato Opprettholde et samarbeidsforum på systemnivå
mellom kommunene, BUP OG Jæren DPS. Kartlegging av depresjoner hos mødre v/ 6 – 8 ukers kontroll ved helsestasjonen . Mødregruppe ved familiesenteret . (Barnets alder ca mnd) i samarbeid med nabokommune. Oppfølgingssamtaler ved helsestasjonen for de som ikke ønsker å gå i gruppe. Kartlegging av rusbruk i svangerskapet, ved jordmødrene og 2 leger.I Lage handlingsveileder /Revidere samarbeidsrutiner Ressursgruppe/Plan for utvidelse av holdningsarbeidet i skolene. Iverksatt kompetansehevingsprogram i 2 pilotbarnehager med hele personalgruppen. Marte Meo veiledning til foreldrev/ familiesenteret Familiesamtaler v/familiesenteret For eldre barn/unge; Gruppetilbud ( DUÅ /FAM.ART/KID-kurs)

5 KARTLEGGINGSVERKTØY EPDS- skjema brukes ved 6 ukers kontroll til alle
på helsestasjonene. Helsesøstrene har fått kompetanseheving fra JDPS i forhold til depresjon og den vanskelige samtalen. Det gis veiledning fra BUP og JDPS til gruppeledere for mødregruppene. Erfaringene er at helsesøster har fått økt fokus på foreldrene sin psykiske helse og betydningen av dette i samspillet med barnet. Bruk av TWEAK og AUDIT (nå norsk Tweak) i forhold til avdekking av rus i svangerskapet. Ca. 70 personer er kartlagt fra aug.09.Ca. 60% skårer i risikosonen før graviditet. Erfaringene er at mødrene gjerne snakker om temaet, men er overrasket over at de skårer så høyt .

6 UTFORDRINGER FRAMOVER
SE /OPPDAGE barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige på et tidlig tidspunkt. Mange barn får ikke hjelp fordi vi som er rundt barna ikke ser hvordan de har det eller at vi ikke våger å gjøre noe fordi vi er usikre. SYSTEMATISERE OG VIDEREUTVIKLE SAMARBEIDSRUTINENE mellom alle oss som møter barna, fastleger , jordmødre og med 2.linjetjenesten. OPPDATERING ift. kartleggingen av deprimerte mødre/bruk av EPDS Oppsummere erfaringene fra kartleggingen av rusbruk i svangerskapet og sørge for IMPLEMENTERING HOS ALLE LEGENE (og privat jordmor). Videre implementering av KOMPETANSEHEVINGSPROGRAMMET I ALLE BARNEHAGENE . KOMPETANSEHEVING INNEN PSYKISK HELSE/RUS for andre tilsette som arbeider med målgruppen. Endre rutinene for ”ÅPEN KONSULTASJON som BUP har ved helsestasjonen slik at flere yngre barn blir fanget opp. Opprettholde KONTINUITETEN I TILBUDENE ved familiesenteret. Utdanne flere MARTE MEO terapeuter. Senke terskelen for HENVENDELSE TIL BARNEVERNET.


Laste ned ppt "BAKGRUNN FOR PROSJEKTET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google