Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei 070514 KBL konferansen. Oppvekst, Byutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei 070514 KBL konferansen. Oppvekst, Byutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei KBL konferansen. Oppvekst, Byutvikling og Helse- og velferd.

2 Boligetablering for enslig mindreårige flyktninger, tverretatlig samarbeid. Overgang barn voksen  Organisering av bolig og flyktningarbeidet i kommunen  Forankring og helhetlig kommunalt ansvar  Eksisterende boligmasse og mulighet for differensierte og fleksible boligløsninger  Etablert bolig for enslig mindreårige flyktninger

3 Trondheim kommune  Innbyggereca Trondheim bosetter ca nybosatte flyktninger inkludert familiegjenforente pr år  Bystyre - Formannskap – Rådmann - Tonivåmodell - 6 kommunaldirektører for tjenesteområdene; Kultur og næring, Oppvekst og utdanning, Organisasjon, Finans, Byutvikling, Helse og velferd

4 Forankring og samhandling, ”vilje og evne” til bosetting av flyktninger  Forankring -Politisk -Administrasjonen, rådmannen og utøvende tjenester  Bosettingsavtaler forutsetter -Strategisk planlegging, samhandling, samarbeid og handling. -Kunnskap og Kompetanse -”Ingen bolig ingen bosetting”

5 Forankring og samhandling. Bosetting av flyktninger, et kommunalt ansvar  Felles ansvar og innsats på alle nivå -Strategisk og operativt nivå (Leder og utførernivå) -Stans et sted forsinker jevn bosetting -God og trygg bolig, boligkarriere er sentralt i dette arbeidet

6 Enslig mindreårige flyktninger i overgang barn - voksen  God start og en vei til egen selvstendig bolig -Bidra til sikring av overgang barn –> voksen og boligetablering -Differensierte behov fordrer differensierte og fleksible boligløsninger  Hovedmålsetting ifht boligetablering for målgruppen -Privat utleiebolig, normalisering -Bidra til selvhjulpenhet, selvstendighet -Kommunal utleiebolig og ”det lille ekstra” -Innehar differensierte og fleksible bolig- og tjeneste tilbud -> behov for ”noe” som ikke eksisterte

7 Behov for bolig med ”det lille ekstra”, mer enn en bolig  Hva da?  Behov for et hus med selvstendige boenheter -Muliggjør fleksible muligheter for ivaretakelse og bygging av både indre og ytre bomiljø. -Innad i huset, leietakerne -Metodikk ifht til bistand som kan anvendes i ”gruppen” leietakerne i -> huset og ”individuell” bistand -Naboskap

8 Hva var behovet?  ”Det lille ekstra”-> skreddersøm -Individuell og fleksibel bistand fra tjenesteapparatet -Bygge nettverk -Heve bokompetanse -Økonomi -Sosiale relasjoner -Dag aktivitet -Kontinuitet og over tid ved behov  Hovedmålgruppen: Enslig mindreårige med behov for mer enn en bolig.

9 Utgangspunkt ”Ungbo modellen/ tankegangen” Ungbo modellen: -Kollektiv (flest) -Dubletter (noen få) -Enkeltstående boliger (noen få) -Åpen tildeling -> år kan søke -Sentralt er sammensetning av beboere i kollektivene -Ungdom støtter ungdom. Gode rollemodeller og positive miljøskapere. -Folk skaper gode normer -Selvbærende bomiljø -Reduserer behov, oppfølging fra øvrige tjenesteapparat, ansatte som ser dem og kan initiere mer bistand ved behov

10 Bygget og leietakernes behov ses i en sammenheng  Fysisk bygg og beliggenhet har sammenheng med innhold og metodikk på ulike nivå. -Bygget og antall boenheter maks 6-8 men helst noe mindre -Beliggenhet i veletablert bo område, integrert.  Utgangpunktet. Behov for boenheter for sirkulasjon av EMF ut av BFT (bv) tiltak og inn i en boligkarriere med trygge rammer i voksensiden.  ”Åpenhet” rundt beboerne i huset og kringliggende naboskap /naboer – ofte kjent med huset eid av kommunen

11 "Bolig med det lille ekstra ” – i det ordinære systemet  ”Ungbo modell” inspirert metodikk utg. punkt  Voksen flyktning bistår ung flyktning  Trygghetsfaktor/ stabilitet  Ikke alene i en selvstendig bolig -Støttende naboskap, nettverksbyggende -Bygger sosialt liv -Organisere dagligliv -Åpenhet og dialog mot nærmiljø, naboer på tunet og omkringliggende, viktig faktor

12 Fysisk bygg  Befaringer eksisterende boligmasse:  Vurderinger egnethet ifht, kostnad  Fysisk utforming av huset – gjenspeile behovet i forhold til målgruppen, leietakerne flyktninger -Fasade, standard, beliggenhet ( god, innbydende, nøkternt ) -Leietaker eierforhold -> overgang utflytting privat selvhjulpenhet og selvstendighet -Ordinært bomiljø – omkringliggende bosetting viktig -Bidra til integrering

13 Fysisk bygg  Indre fysisk utforming: -Muligheter for antall boenheter: -”Flest mulig” boenheter – akseptabel m2 ifht målgruppen og sammensetning av leietakere -Ønsker ikke fellesareal foruten oppgang – selvstendige boenheter -Unngå mulighet for oppholdssted som kan føre til negative virkninger for bomiljø og påvirke den enkelte

14 Rekkehusbolig  1 leilighet ombygd til 3 bo enheter. (PU)  Felles oppgang og fellesarealer  Veletablert boområde nord øst for sentrum  Omkringliggende bebyggelse hus i rekke og eneboliger  Velforening i område

15 Rekkehus  Ombyggingsbehov: -Øke med 2 boenheter – 5 totalt -Lukking eller ombygging av fellesareal utenom felles oppgang -Avstenging (ombygging) annet disponible rom (krever mer) -Etablering av vaskekjeller (muliggjør flere enheter) og boder

16 Rekkehus  Muligheter v. bruksendring, ombygging, innvendig ifht kriterier og juridiske krav  Prosjektutvikler Utbygging -Kostnad -Brannvernkrav -Arkitekt/ prosjektutvikler/ leder. Utbygging

17 Rekkehuset  Høst 2012 ferdig til innflytting med reguleringsplaner, bruksendring etc. på plass.  Innhold, metodikk,ansvar og rolle klart på systemnivå -Kommunal utleiebolig 3+2 enheter -Ordinære husleiekontrakter 6 mnd klausulert med 3 kant avtale -> oppfølging – bokompetanse – selvstendiggjøring - beholde boligen. Legge til rette for boligkarriere. -Klausulering – forankret i boligvedtak

18 Beboer sammensetning Tildeling av bolig, sammensetning i huset Flere aktuelle EMF med behov: -Samhandling, samarbeid mellom ( Oppvekst) barn & voksentjenester ( H&V) -Aktuelle unge kartlegges -Alder nær 18 – 20 år -Overgang fra barn til voksen - Bolig og behov for ”det lille ekstra” -Bomiljø -H&V–> tildeling -H&V- > gjennomførere samtaler med aktuelle leietakere  Viktig med åpenhet ifht hva boligen er - >noe mer

19 Beboersammensetning Voksne flyktninger for nybosetting: -Kartla kriterier ifht hva vi vurderte ville fungere -Kjønn (ulik) -Landbakgrunn (ulik) -Interesse for ungdom -Trygge og gode rollemodeller -Utdanning – arbeid. -Ressurser– noe å gi til medmennesker, ungdom

20 Beboersammensetning  Så innenfor de kommunen hadde gitt tilsagn om bosetting -En aktuell mann -Informert og forespurt. Takket ja. Entusiastisk  H&V i samhandling med IMDI Region Midt Norge for å etterspørre aktuelle som ennå ikke hadde fått bosettingskommune. -Flere aktuelle kvinner - En valgt ut for info og forespørsel. Takket ja -” Skal jeg få bidra fra første dag”. Svært fornøyd

21 Leietakere, sammensetning  3 leiligheter, enslig mindreårige flyktninger - 2 menn og 1 kvinne -Afghanistan og Etiopia -Alle i dag aktivitet / jobb eller utdanning(krav)  2 leiligheter for voksne flyktninger 1 kvinne og 1 mann Egypt og Eritrea Bistandsbehov: -Høyne bo kompetanse / ivaretakelse av boforhold -Husordensregler, dugnad -Renhold -Personlig økonomi, betale regninger etc. -Sosialt nettverk støtte -Stå i dag aktivitet, arbeid eller utdanning

22 Innflytting  Bomiljø (Huseier) -En fast kontaktperson med ansvar for huset.  Beboer organisering -Kontaktperson, leietaker representant -Utpekte en av de voksne fra starten inntil demokratisk valg etter innflytting. -Beboer møte, rett etter innflytting, underveis -Velforeningen

23 Innflytting, bomiljø  Beboermøte-> 1 x pr 4-6 uke i starten  Beboerorganisering  Husordensregler ( kommunale) – ønsker de tilleggsregler?  Gangvask, liste  Bruk av vaskekjeller  Forholdet til de nære naboene  Hagearbeid  Dugnad  Garasjer  Container for rydding 1x pr år (TE)  Hekk ( TE)  Plenklipping – (TE)ordner med klipper. Beboerne klipper

24 Oppfølging i bolig  Ved behov for individuell oppfølging / bistand -Oppvekst, Oppfølgingstjenesten for enslig mindreårige og evt. overgang voksentjenester/ oppfølging  Behov for bistand en liten stund til. -Individuell oppfølging fra oppfølgingstjeneste i Oppvekst -Ved behov overlapping voksen oppfølging -Bomiljøtjenesten sentral rolle – Sentral rolle og bindeledd internt i kommunen gjennom hele leieforholdet – >Gode å trygge boforhold

25 Oppsummering  Forankring, tverretatlig samarbeid  ”Ungbo modellen”, tankegangen  Flyktning bistår flyktning  Rollemodeller og dynamisk miljøskapende  Sikre gode overganger. Gode trygge boforhold  Etablert samarbeid, samhandling barn – voksentjenester  Individuell bistand og oppfølging ved behov  Bygget, utforming ses i sammenheng med modell  Beboersammensetning  Bomiljøarbeid, essensielt gjennom hele boligforholdet! Det bygger bro og en forutsetning for å skape og ivareta gode trygge boforhold.

26 Huset og leietakerne i dag  Å bo trygt og godt med ” det lille ekstra” -Rolig og velfungerende bomiljø -Gjensidig støttende, ung voksen – voksen -Alle i jobb og/ eller utdanning  Fokus fremover ifht bolig -Videre boligkarriere, privat bolig -Dialog, samarbeid og planlegging av forløp

27 Økonomi  Ombyggingskostnader 5 leiligheter - Kr 1.460`  Brannsikkerhetstiltak -Kr 0.6 `  Totalkostnad -Ca 2.1 mill kr

28 Slutt Trondheim kommune Byutvikling Eierskapsenheten Trondheim Eiendom Utbyggingsenheten Oppvekst Barne- og familietjenesten Heimdal Omsorgsenheten for barn- og unge Helse- og velferd Helse- velferdskontor Midtbyen

29 Tverretatlig samarbeid og resultater  Investeringsmidler bolig – 2012 – 2015 Oppvekst.  4 mill pr år.  Enkelt boliger i sameier/ BL -> i TK Boligportefølje ( tildeling i voksen HV)  BOA  EKV – tiltak i BFT ( BV)


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei 070514 KBL konferansen. Oppvekst, Byutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google