Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DIABETESFOTEN – EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD NFF FAGKONGRESS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DIABETESFOTEN – EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD NFF FAGKONGRESS."— Utskrift av presentasjonen:

1 DIABETESFOTEN – EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD NFF FAGKONGRESS 22. SEPTEMBER 2007 SOLA

2 DIABETES MELLITUS RØYKING HYPERLIPIDEMI HYPERTONUS ARTERIOSKLEROSE SENSOMOTORISK NEVROPATI AUTONOM NEVROPATI MUSKELATROFI LUMBRICALES ET INTEROSSEI MUSKELATROFI LUMBRICALES ET INTEROSSEI CHEIROPATI REDUSERT SVETTING TØRR HUD REDUSERT SVETTING TØRR HUD A-V-SHUNTING MANGLENDE SENSIBILITET OG LEDDSANS MANGLENDE SENSIBILITET OG LEDDSANS ØKT TRYKK I FOTSÅLEN ØKT TRYKK I FOTSÅLEN HYPERKERATOSER VARMETAP RISIKOFOT ISKEMISK SÅR NEVROISKEMISK SÅR NEVROPATISK SÅR SKADE COMPLIANCE OVERVEKT DÅRLIG REGULERT DIABETES TIDLIGERE SÅR / AMPUTASJON / KARKIRURGI NEDSATT SYNSEVNE OVERVEKT DÅRLIG REGULERT DIABETES TIDLIGERE SÅR / AMPUTASJON / KARKIRURGI NEDSATT SYNSEVNE

3 1 NORMAL FOT 2HØYRISIKOFOT 2 HØYRISIKOFOT 3SÅR 3 SÅR 4CELLULITT 4 CELLULITT 5NEKROSE 5 NEKROSE 6AMPUTASJON 6 AMPUTASJON OMARBEIDET FRA: FOSTER A, EDMONDS M. SIMPLE STAGING SYSTEM: A TOOL FOR DIAGNOSIS AND MANAGEMENT. DIABETIC FOOT JOURNAL 2000:3(2);56-62

4 ” I MARVEL THAT SOCIETY WOULD PAY A SURGEON A LARGE SUM OF MONEY TO REMOVE A PERSON`S LEG, BUT NOTHING TO SAVE IT.” GEORGE BERNARD SHAW, 1856-1950

5 EPIDEMIOLOGI / ØKONOMI Antall kjente diabetikere i Norge: 90.000-120.000 15% vil få et diabetisk fotsår Prevalens av diabetiske fotsår: 4-10 % Major-amputasjoner hos diabetikere per år i Norge: 500 Andel som må gjennom flere amputasjoner: 8-22 % ipsi-, 26-44 % kontralateral Overlever > 5 år etter amputasjon: 40 % (25 % hvis > 80 år) 70 % av utgifter til diabetes går til behandling av senkomplikasjoner Innleggelser til behandling av diabetiske fotkomplikasjoner utgjør 75 % av totalkostnad til behandling av diabetesfotsår Utgifter til amputasjoner per år i Norge: 300 millioner NOK Andel amputasjoner som kan unngås ved bedre profylakse: opp til 85 %

6 FEM HJØRNESTEINER Identifisering av risikoføtter Regelmessig inspeksjon og undersøkelse av risikoføtter Vurdere fottøy Behandling av hyperkeratoser, negleforandringer og lignende Opplæring av personer med diabetes, pårørende og helsepersonell PRAKTISKE RETNINGSLINJER: DEN DIABETISKE FOT. NORSK INTERESSEFAGGRUPPE FOR SÅRHELING OG NORGES DIABETESFORBUND, 2001; HTTP://WWW.DIABETES.NO/NOVUS/UPLOAD/ARTICLE/FOT.PDF

7 RISIKOVURDERING PULSSTATUS NEVROPATI-SCREENING DEFORMITETER

8 RISIKOVURDERING THE TAYSIDE FOOT RISK ASSESSMENT PROTOCOL NORMAL FØLELSESSANS + PALPABLE PULSER ATP OG ADP + IKKE SÅR TIDLIGERE - FOTDEFORMITETER + INTAKT SYN MANGLENDE SENSIBILITET ELLER IKKE PALPABLE PULSER ELLER BETYDELIG NEDSATT SYN ELLER ANNET FYSISK HANDICAP (FOR EKSEMPEL APOPLEXI, ADIPOSITAS) TIDLIGERE FOTSÅR PGA. NEVROPATI/ISKEMI ELLER IKKE PALPABEL PULS + NEVROPATI ELLER HYPERKERATOSER + RISIKOFAKTOR (NEVROPATI, ISKEMI, DEFORMITET) ELLER TIDLIGERE AMPUTERT AKTUELT FOTSÅR, SMERTEFULL NEVROPATI SOM ER VANSKELIG Å BEHANDLE LAV RISIKOMODERAT RISIKOHØY RISIKOAKTUELT FOTSÅR FOTUNDERSØKELSE MINST EN GANG I ÅRET AV FASTLEGE, DIABETOLOG, FOTTERAPEUT MED SPESIALKUNNSKAP INNEN DIABETESFOT ELLER DIABETESSYKEPLEIER. UNDERSØKES FOR NEVROPATI, ISKEMI OG DEFORMITETER. INNDELES I KATEGORIER AVHENGIG AV SYMPTOMENE NEDENFOR:

9 RISIKOVURDERING LAV RISIKOMODERAT RISIKOHØY RISIKOAKTUELT FOTSÅR STELLER NEGLENE SELV ETTER OPPLÆRING TRENGER IKKE Å GÅ TIL FOTTERAPEUT FOTUNDERSØKELSE X 1 / ÅR AV LEGE SKAL TIL FOTTERAPEUT HVER 4.-12. UKE (STELL AV NEGLER, BEHANDLING AV HARD HUD) SKAL TIL FOTTERAPEUT MED FORDYPNING INNEN DIABETESFOT ELLER TIL DIABETESFOTTEAM SPESIALSKOTØY DIABETESFOTTEAM INTAKT BESKYTTELSES- SENSIBILITET SENSORISK NEVROPATI ELLER ISKEMI TIDL. SÅR ELLER AMP. ELLER ISKEMI + NEVROPATI ELLER HYPERKERATOSE + RISIKOFAKTOR FOTSÅR

10 REALITET I NORGE… 236 pasienter undersøkt i forbindelse med øyebunns- fotografering 33 % type-I, 67 % type-II-diabetes Screening med Semmes-Weinstein – monofilament positiv i 30,1% LEGEN SJEKKER FØTTENE… V/ HVER LEGEBESØK1,3% MER ENN X 1 / ÅR11,0% X 1 / ÅR9,7% ALDRI78,1% UNDERSØKELSE FRA LISTER SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD, 2000

11 AMPUTASJONER I NORGE UHLVING, BERGREM 1999 ¹KAPELRUD 2006 ² ANDEL DIABETIKERE AV ALLE AMPUTERTE 29 % AUST-AGDER 47 % TROMS 41 % SAMLET I 4 FYLKER 51 % HEDMARK INSIDENS MAJOR- AMPUTASJON 7 PER 1000 DIABETIKERE I 4 FYLKER 4 PER 1000 DIABETIKERE I HEDMARK RISIKO I FORHOLD TIL IKKE- DIABETIKERE 31 GANGER SÅ STOR33 GANGER SÅ STOR ALDER (GJENNOMSNITT) 74,276 ¹ UHLVING S, BERGREM H. LOWER EXTREMITY AMPUTATIONS IN PEOPLE WITH DIABETES, A COMPARISON OF 4 REGIONS IN NORWAY. DIABETOLOGIA SUPPL. 1999;42(SUPPL1):A303 ² KAPELRUD H. UNDEREKSTREMITETAMPUTASJONER OG DIABETES. TIDSSKR NOR LÆGEFOREN 2006;126:2261-3

12 FOREBYGGING OG BEHANDLING FELLESERKLÆRING FORUTSETNINGER: Kontakt og samarbeid sentralt og lokalt Kompetanse Forebygging og behandling av komplikasjoner i føttene Motivere for bedre mestring av sykdommen Bidra til å avdekke udiagnostisert diabetes MÅL: Personer med diabetes skal ikke få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Styrke opplæring i egenomsorg Fotundersøkelse av alle diabetikere minimum en gang pr. år Etablere gode rutiner for henvisning til spesialist / diabetesteam Etablering av diabetesfotteam, minimum ett i hvert fylke FELLESERKLÆRING NDF, NFF, IFID, NOF, NOTF, NIFS, NSAM, NSF/FFD, NKKF, NORSK SELSKAP FOR ENDOKRINOLOGI: FOREBYGGING OG BEHANDLING AV DIABETESFOTEN. DIABETESFORUM 2005:4

13 MÅL Amputasjonsprofylakse Når amputasjonen ikke kan forhindres, må mest mulig mobilitet for pasienten være målet Identifikasjon av risikopasienter

14 HVORDAN DET EGENTLIG SKAL VÆRE… PASIENT MED DIABETES PASIENT MED DIABETES EGENANSVAR

15 HVORFOR ER DET IKKE SÅNN? Lav prestige i arbeidet med føtter Manglende økonomiske muligheter Organisering av diabetesfotteam Samarbeid primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste / innen sektorene Manglende kommunikasjon Manglende dokumentasjon (for eksempel amputasjonsregister, undersøkelse QoL) Retningslinjene er ikke kjent hos alle

16 DIABETESFOTTEAM ENDOKRINOLOG BLODSUKKERKONTROLL HYPERTONI HYPERLIPIDEMI PROFYLAKSE/ TEAMLEDER INFEKSJONSMEDISINER BLØTVEVSINFEKSJONER OSTEOMYELITT FOTTERAPEUT HYPERKERATOSER NEGLEPATOLOGI ENKLE AVLASTNINGER PROFYLAKSE/OPPLÆRING DIABETESSYKEPLEIER BLODSUKKERKONTROLL ENKLE SÅRBEHANDLINGER OPPLÆRING PROFYLAKSE ORTOPEDIINGENIØR ORTOSER AVLASTNINGER SKOTØY GIPSTEKNIKKER TOTAL CONTACT CASTING KARKIRURG UTREDNING PAD KARREKONSTRUKSJON PTA (+ RADIOLOG) PLASTIKKIRURG SÅRREVISJONER REKONSTRUKSJONER ORTOPED FEILSTILLINGER AVLASTNING CHARCOT-FOT AMPUTASJONER OSTEOMYELITT HYPERBARMEDISINER VURDERING HBO GENERELL KIRURG SÅRREVISJONER AMPUTASJONER AVLASTNING SÅRBEHANDLING MINDRE PLASTIKKIRURGI SÅRSYKEPLEIER ENKLE SÅRBEHANDLINGER ENKLE AVLASTNINGER NEVROLOG VURDERING NEVROPATI DERMATOLOG NECROBIOSIS LIPOIDICA TINEA PEDIS

17 FORUTSETNINGER FOR EN VELLYKKET SAMAREBID Pasientens vel i fokus Felles mål Kommunikasjon på tvers av yrkesgrupper Kjennskap til egne faglige grenser Kjennskap til andres muligheter og hvordan disse integreres / respekt for andres kunnskaper Gode samtaler / informasjon til pasienten Faglig dyktighet Faglig oppdatering

18 FORDELER Diagnose stilles raskere Kortere behandlingsforløp Resultater Kostnadseffektiv Tilgang til alle nødvendige spesialister Fornøyde pasienter Fornøyde behandlere

19 EN LØSNING? MED. LEGE KAR KIRURG DIA.SPL. ORTOP. VERKSTE D FOT TERAPEU T ANDRE SPESIAL. DATA- NETTVERK MOBILTELEFON MED KAMERA + INTERNETT SOFTWARE TIL DOKUMENTASJON SOFTWARE TIL DOKUMENTASJON TILTAK HJEMMESYKEPLEIEN LEGEKONTOR SYKEHUSPOLIKLINIKK ORTOP. VERKSTED FOTTERAPI PASIENT I FOKUS

20 1. UNDERSØKELSE ANAMNESE FOTUNDERSØKELSE (HUD, DEFORMITET, SKOTØY) PULSER I UNDEREKSTREMITET GANGDISTANSE ANKEL-ARM-INDEKS MONOFILAMENTTEST REFLEKSSTATUS TRENGER BEHANDLING? NEI* * UPÅFALLENDE FUNN LAV RISIKO KONTROLL OM 12 MÅNEDER JA HØY RISIKO KOMBINASJON AV RISIKOFAKTORER, TIDL. HATT FOTSÅR DIABETESFOTTEAM MODERAT RISIKO NEVROPATI ELLER ARTERIOSKLEROSE FOTTERAPEUT FASTLEGE KONTROLL ETTER 3 MÅNEDER MÅL OPPNÅDD? KONTROLL OM 12 MÅNEDER KONTROLL HVER 3.-6. MÅNED, Ø-HJELP HVIS SÅR JA NEI INTENSIVERT BEHANDLING DIABETES- TEAM

21 AMPUTASJONER SSHF FLEKKEFJORD 2006-2007 88 pasienter til oppfølging på sårpoliklinikken f.o.m. 01.01.2006 t.o.m. 01.09.2007 47 kvinner, 41 menn Aldersgjennomsnitt 69,2 år (16-100) Diabetes type 1 n=13, type 2 n=75 Diabetesvarighet gj.snitt 17,02 år (1-65) Oppfølging gj.snitt 25,8 måneder (1-104) 15 døde i oppfølgingsperioden 2 residiver, 7 fikk nye sår andre steder

22 AMPUTASJONER SSHF FLEKKEFJORD 2006-2007 LAV RISIKOMODERAT RISIKOHØY RISIKO 12 (13,6%)10 (11,4%)66 (75,0%) TAB. 1 RISIKOKATEGORIER HOS 88 PASIENTER TÅHÆLFOTSÅLELEGG/ANKELUTEN SÅR 24 (33,8%)17 (23,9%)11 (15,5%)19 (26,8%)17 TAB. 2 SÅRLOKALISERING NEVROPATISKNEVROISKEMISKISKEMISKUTEN RF 22 (31,0%)19 (26,8%)23 (32,4%)7 (9,8%) TAB. 3 SÅRDIAGNOSE

23 AMPUTASJONER SSF FLEKKEFJORD 2006-2007 LÅRKNELEGGTÅMAJORAMP.MINORAMP 22377,9% TAB. 4 AMPUTASJONSNIVÅER / ANDEL AMPUTASJONER LAV RISIKOMODERAT RISIKOHØY RISIKO O014 TAB. 5 RISIKOKATEGORI OG AMPUTASJON NIVÅOSTEOMYELITTISKEMIANNET LÅR01*1* (TETT BYPASS) KNE02*0 LEGG02*1 (TVERRSNITT C4) TÅ520 TAB. 6 ÅRSAK TIL AMPUTASJON I FORHOLD TIL AMPUTASJONSNIVÅ * VURDERT AV KARKIRURG

24 KONKLUSJONER Det er kun få pasienter som får kvalifisert tverrfaglig oppfølging For lite profylakse 1.Manglende risikovurdering 2.Mangelfull oppfølging 3.Dårlig samarbeid Henvises ofte alt for sent hvis sår 1 NORMAL FOT 2HØYRISIKOFOT 2 HØYRISIKOFOT 3SÅR 3 SÅR 4CELLULITT 4 CELLULITT 5NEKROSE 5 NEKROSE 6AMPUTASJON 6 AMPUTASJON ! ! !

25 KONKLUSJONER Det er kun få pasienter som får kvalifisert tverrfaglig oppfølging For lite profylakse Det er uforandret mange amputasjoner Hvem skal ha ansvaret for risikovurdering? Opplæring leger Opplæring pasienter Integrasjon av fotterapeuter i helsevesenet Amputasjonsregister Etablering av flere diabetesfotteam Nasjonal standard diabetesfotteam KUN NÅR ALLE (HELSEPERSONELL, PASIENTER, MYNDIGHETENE) BLIR BEVISSTE PÅ SINE ANSVARSOMRÅDER, OG NÅR MINIMUMSMÅLENE (RISIKOVURDERING HOS ALLE MED DIABETES, FOREBYGGING AV SÅR OG AMPUTASJONER, MEST MULIG MOBILITET) OPPNÅS, VIL VI KUNNE SNAKKE OM EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING!! KUN NÅR ALLE (HELSEPERSONELL, PASIENTER, MYNDIGHETENE) BLIR BEVISSTE PÅ SINE ANSVARSOMRÅDER, OG NÅR MINIMUMSMÅLENE (RISIKOVURDERING HOS ALLE MED DIABETES, FOREBYGGING AV SÅR OG AMPUTASJONER, MEST MULIG MOBILITET) OPPNÅS, VIL VI KUNNE SNAKKE OM EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING!!

26 TA VARE PÅ FØTTENE!

27 NIFS-SEMINAR 2008 Tema:Trykksår Sted:Grieghallen, Bergen Tidspunkt:14./15. februar 2008 Info/påmelding:www.nifs-saar.no


Laste ned ppt "DIABETESFOTEN – EN TVERRFAGLIG LIVSLANG OPPFØLGING MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD NFF FAGKONGRESS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google