Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernetjenesten i Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernetjenesten i Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernetjenesten i Kristiansund
Konfliktbehandling

2 Vernetjenesten i Kristiansund
Arbeidsgivers ansvar Å sikre et godt arbeidsmiljø er et viktig lederansvar. Alle ledere med personalansvar i kommunen har følgelig ansvar for å forebygge mobbing, trakassering og annen utilbørlig opptreden. Slik forebygging ivaretas i tillegg gjennom kommunens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS

3 Vernetjenesten i Kristiansund
Arbeidsgivers ansvar Kommunens ledere skal sørge for at Arbeidsmiljølovens bestemmelser og krav til arbeidsmiljøet blir overholdt. Lederne har i den forbindelse ansvar for å følge opp kommunens prosedyrer for konflikthåndtering og iverksette aktuelle tjenesterettslige tiltak i f.h.t. konfliktens alvorlighetsgrad. og at kommunens leveregler ”Oss i mellom” blir etterlevd.

4 Vernetjenesten i Kristiansund
Arbeidsgivers ansvar Enhets-/seksjonsleder er ansvarlig som arbeidsgiver for et forsvarlig arbeidsmiljø og håndtering av konflikter på enhets-/seksjonsnivå. Personalsjefen er ansvarlig som arbeidsgiver på rådmannsnivå i h.h.t. delegasjon fra rådmannen.

5 Vernetjenesten i Kristiansund
Verneombud Verneombudet skal i h.h.t. AML § 6-2 ivareta arbeidstakernes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette betyr at verneombudets oppgave er å se til at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig. Som ledd i dette skal verneombudet varsle arbeidsgiver/ansvarlig leder om forhold som påvirker arbeidsmiljøet negativt, herunder om det foreligger mulig brudd på Arbeidsmiljøloven og/eller kommunens leveregler/verdier.

6 Vernetjenesten i Kristiansund
Bistand Verneombudet kan dessuten bistå den enkelte arbeidstaker ved å ta imot klage og videreformidle denne til enhets-/seksjonsleder.

7 Lovpålagt varslingsplikt
Vernetjenesten i Kristiansund Lovpålagt varslingsplikt Siden verneombudet har en lovpålagt varslingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven § 6-2 ved forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbesaker, kan ikke verneombudet ivareta anonymitet i slike saker. Dersom den ansattes nærmeste leder er involvert som part i saken, plikter verneombudet å bringe saken videre til vedkommende leders nærmeste overordnede. I henhold til § 6-2 (1 og 2) plikter verneombudet å bringe saken videre til nærmeste ansattes leder, dersom verneombudet blir gjort oppmerksom på eller selv oppdager mobbing.

8 Vernetjenesten i Kristiansund
Tillitsvalgt I tillegg til sin generelle plikt til sammen med arbeidsgiver å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet, representerer tillitsvalgte sine medlemmer overfor arbeidsgiver når det enkelte medlems rettigheter knyttet til ansettelsesforholdet er gjenstand for endring. I konfliktsaker gjelder dette når det vurderes å iverksette tjenesterettslige tiltak som følge av brudd på AML`s bestemmelser og/eller kommunens leveregler ”Oss i mellom”.  

9 Vernetjenesten i Kristiansund
Tillitsvalgt kan dessuten bistå den enkelte arbeidstaker ved å ta imot klage og videreformidle denne til enhets-/seksjonsleder. Tillitsvalgt kan også fungere som rådgiver for ansatte som vurderer om de skal løfte saken til arbeidsgiver/leder, og har i den forbindelse mulighet til ikke å gå videre med saken dersom den ansatte bestemmer seg for det.

10 Vernetjenesten i Kristiansund
SAKSBEHANDLING Varsel Undersøkelse Uheldig? Aktivitet og gjenoppretting Oppfølging og kontroll Klage Undersøkelse Påregnelig Informasjon til klager og andre involverte parter Klage (påstand om brudd for egen del som kreves gjenopprettet) • Varsling (Innrapportert observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden)

11 Søknad Vurdering Konklusjon Informasjon til søker Eventuelt: tiltak
Vernetjenesten i Kristiansund SAKSBEHANDLING Søknad Vurdering Konklusjon Informasjon til søker Eventuelt: tiltak Søknad (ønske/behov men ingen brudd)


Laste ned ppt "Vernetjenesten i Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google