Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernetjenesten i Kristiansund.  Å sikre et godt arbeidsmiljø er et viktig lederansvar. Alle ledere med personalansvar i kommunen har følgelig ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernetjenesten i Kristiansund.  Å sikre et godt arbeidsmiljø er et viktig lederansvar. Alle ledere med personalansvar i kommunen har følgelig ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernetjenesten i Kristiansund

2  Å sikre et godt arbeidsmiljø er et viktig lederansvar. Alle ledere med personalansvar i kommunen har følgelig ansvar for å forebygge mobbing, trakassering og annen utilbørlig opptreden. Vernetjenesten i Kristiansund

3  Kommunens ledere skal sørge for at Arbeidsmiljølovens bestemmelser og krav til arbeidsmiljøet blir overholdt.  Lederne har i den forbindelse ansvar for å følge opp kommunens prosedyrer for konflikthåndtering og iverksette aktuelle tjenesterettslige tiltak i f.h.t. konfliktens alvorlighetsgrad. Vernetjenesten i Kristiansund

4  Enhets-/seksjonsleder er ansvarlig som arbeidsgiver for et forsvarlig arbeidsmiljø og håndtering av konflikter på enhets- /seksjonsnivå.  Personalsjefen er ansvarlig som arbeidsgiver på rådmannsnivå i h.h.t. delegasjon fra rådmannen. Vernetjenesten i Kristiansund

5  Verneombudet skal i h.h.t. AML § 6-2 ivareta arbeidstakernes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet. Vernetjenesten i Kristiansund

6  Verneombudet kan dessuten bistå den enkelte arbeidstaker ved å ta imot klage og videreformidle denne til enhets-/seksjonsleder. Vernetjenesten i Kristiansund

7  Siden verneombudet har en lovpålagt varslingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven § 6-2 ved forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbesaker, kan ikke verneombudet ivareta anonymitet i slike saker. Dersom den ansattes nærmeste leder er involvert som part i saken, plikter verneombudet å bringe saken videre til vedkommende leders nærmeste overordnede. Vernetjenesten i Kristiansund

8  I tillegg til sin generelle plikt til sammen med arbeidsgiver å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet, representerer tillitsvalgte sine medlemmer overfor arbeidsgiver når det enkelte medlems rettigheter knyttet til ansettelsesforholdet er gjenstand for endring. I konfliktsaker gjelder dette når det vurderes å iverksette tjenesterettslige tiltak som følge av brudd på AML`s bestemmelser og/eller kommunens leveregler ”Oss i mellom”. Vernetjenesten i Kristiansund

9  Tillitsvalgt kan dessuten bistå den enkelte arbeidstaker ved å ta imot klage og videreformidle denne til enhets-/seksjonsleder. Tillitsvalgt kan også fungere som rådgiver for ansatte som vurderer om de skal løfte saken til arbeidsgiver/leder, og har i den forbindelse mulighet til ikke å gå videre med saken dersom den ansatte bestemmer seg for det. Vernetjenesten i Kristiansund

10 Varsel Undersøkelse Uheldig? Aktivitet og gjenoppretting Oppfølging og kontroll Klage Undersøkelse Påregnelig Informasjon til klager og andre involverte parter Vernetjenesten i Kristiansund

11 Søknad Vurdering Konklusjon Informasjon til søker Eventuelt: tiltak Vernetjenesten i Kristiansund


Laste ned ppt "Vernetjenesten i Kristiansund.  Å sikre et godt arbeidsmiljø er et viktig lederansvar. Alle ledere med personalansvar i kommunen har følgelig ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google