Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgivers plikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgivers plikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgivers plikter.
Vernetjenesten i Kristiansund

2 § 1-1. Lovens formål a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b)å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, Lovens formålbestemmelser er retningsgivende for tolkingen og praktiseringen av bestemmelsene i loven. Målet er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det er ikke nok at arbeidsmiljøet hindrer helseskader, det skal i tillegg virke helsefremmende. Videre skal arbeidsmiljøet være slik at arbeidssituasjonen blir meningsfylt. Lovens formål gjelder alle faktorer på en arbeidsplass som kan påføre de ansatte helseproblemer, fysiske så vel som psykiske b)Alle arbeidstakere skal være sikre på at lovverket verner dem mot usakelighet i alle sider av arbeidsforholdet, fra ansettelse til arbeidsforholdet er brakt til opphør. Vernetjenesten i Kristiansund

3 § 1-1. Lovens formål c)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e)å bidra til et inkluderende arbeidsliv. c) arbeidsmiljøet skal legges til rette for tilpasninger knyttet til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Mennesker er ikke like, det er heller ikke arbeidstakerne. d) Her understrekes det at lovens mål ikke kan nåes uten aktiv medvirkning fra dem det gjelder, og at problemene skal kunne løses på den enkelte arbeidsplass i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte og det offentlige (arbeidstilsynet). Partene i hver virksomhet har en plikt til å arbeide for et arbeidsmiljø som er i samsvar med loven Dette innebærer ikke bare en handlingsplikt for den enkelte, men også en plikt til å medvirke til at andre settes i stand til å gjøre sin del av oppgaven. e) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv er en naturlig konsekvens av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Bestemmelsen er en erkjennelse av at et godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv ikke er til hinder for god lønnsomhet eller utvikling av konkurranseevnen. Et inkluderende arbeidsliv handler også om å legge til rette for at flere skal komme i arbeid. Notat ang §1-1 Selv om § 1-1 er en formålbestemmelse, er det klart at paragrafen gir anvisninger, som hvis de brytes, vil bety en overtredelse av loven. Dette gjelder bla plikten til å arbeide i samsvar med lovens formål. Videre trekker paragrafen opp den ytre rammen for arbeidsmiljøet og plikten til å ta hensyn til alle sider av det. Vernetjenesten i Kristiansund

4 Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt, jf. § Noen av arbeidsgivers vesentlige plikter er listet opp i §§ 3-1 og 3-2, men loven inneholder også øvrige krav til arbeidsgiver. Selv om arbeidsgiver er pålagt hovedansvaret for at lovens krav etterheves, har arbeidstakeren en klar medvirkningsplikt til at så skjer. Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en naturlig del av den ordinære styringen av virksomheten. Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett. Hva tror dere menes med styringsrett? En vanlig definisjon av styringsrett er: retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og til å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten begrenses av lover, avtaler og saklighetsprinsipper. AML §2-1 tydeliggjør arbeidsgivers overordnede ansvar for at loven etterheves. § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, og ingen virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen. (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av arbeidsgivers plikter etter første ledd. Vernetjenesten i Kristiansund

5 § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Vernetjenesten i Kristiansund

6 Viktige sider ved loven
Kristiansund kommune Viktige sider ved loven Lovens generelle krav til arbeidsmiljøet er at det skal være fullt forsvarlig, se § I følge denne bestemmelsen skal arbeidsmiljøet være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. En del av kravene til utforming og innretning av arbeidsplassen er formulert i kap. 4. Det vil også fremgå at arbeidsmiljøproblemene i større eller mindre grad berører alle forhold innen virksomheten og derfor må vurderes i forbindelse med de fleste beslutninger som tas. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

7 Kristiansund kommune Det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøkravene blir gjennomført. Arbeidsmiljøloven § 2-1 pålegger arbeidsgiver ansvaret for å påse at arbeidsmiljøet i virksomheten er i samsvar med de bestemmelser som er gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

8 Arbeidsgiver må som leder av virksomheten drive et systematisk arbeidsmiljøarbeid. Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø inngår som en selvfølgelig del av den ordinære styringen av en virksomhet. Arbeidsgiveren har plikt til å ta initiativ til at virksomheten planlegges og organiseres slik at arbeidsmiljøkravene blir ivaretatt. Vernetjenesten i Kristiansund

9 Kristiansund kommune Arbeidsgiveren skal sørge for at det foretas løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, og at det drives et planmessig verne- og arbeidsmiljøarbeid, og har også plikt til å søke den sakkyndige bistand som er nødvendig for å få gjennomført lovens krav i virksomheten. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at det opprettes en vernetjeneste. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

10 Arbeidstakers plikter
Kristiansund kommune Arbeidstakers plikter Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

11 Kristiansund kommune Medvirkning Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker både rett og plikt til å medvirke i ulike sammenhenger. Arbeidstakers rett til blant annet medvirkning er nærmere omtalt i arbeidsmiljøloven § 4-2. § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

12 § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt
Kristiansund kommune § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Selv om det er et grunnleggende prinsipp at ansvaret for arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten ligger til arbeidsgiver, er arbeidstakere pliktige til å medvirke Arbeidstakerne har plikt til å medvirke til å skape et fult forsvarlig arbeidsmiljø, delta i det systematiske HMS-arbeidet og aktivt medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakernes plikt til å delta i verne- og miljøarbeidet må oppfylles. Hvis ikke vil arbeidsgiver, med rette, kunne hevde at han ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter loven. Arbeidsavtalen, (se §§14-5 og 14-6) regulerer ellers forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Av plikter følger det å bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og medvirke i det ulykkesforebyggende og helsefremmende arbeid. Plikt til å underrette arbeidsgiver og verneombud om feil eller mangler som kan medføre en fare for liv eller helse. Plikt til å avbryte arbeid som kan medføre fare for liv eller helse. Videre: plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. 2) Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, g) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet. (3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. 2d) Det presiseres at arbeidstaker ikke kan forholde seg passiv når vedkommende får kjennskap til at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, men har plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet om dette Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

13 Plikt til å medvirke Arbeidstaker skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidstaker skal: bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, straks si fra til arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at å fortsette kan medføre fare for liv eller helse, Vernetjenesten i Kristiansund

14 Plikt til å medvirke sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed så snart arbeidstaker får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen, Vernetjenesten i Kristiansund

15 Plikt til å medvirke medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner når arbeidstaker er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd, rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet Vernetjenesten i Kristiansund

16 Manglende medvirkning
kan medføre at forhold som bidrar til uheldige fysiske eller psykiske belastninger ikke kommer fram. Eventuelle brudd på plikten til å medvirke, for eksempel å ikke bruke påbudt verneutstyr, vil kunne gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et slikt brudd kan derfor gi grunnlag for advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse. Vernetjenesten i Kristiansund

17 Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning
Kristiansund kommune Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning Informasjons- og kommunikasjonskanaler som medarbeidersamtaler og personalmøter Vernetjeneste Arbeidsmiljøkartlegging: vernerunder, medarbeiderundersøkelser Avvikssystem som verktøy for å melde fra om eget arbeidsmiljø Arbeidsgiver kan iverksette flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel: Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

18 Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning
Tilrettelegge for varsling Opplæring som sikrer kunnskap til å bidra til eget arbeidsmiljø Samarbeid med fagforeninger, tillitsvalgte Representant fra de ansatte i styre/råd/utvalg Vernetjenesten i Kristiansund

19 Hva kan medvirkning bidra til?
Kristiansund kommune Hva kan medvirkning bidra til? Påvirkning av - og kontroll over egen arbeidssituasjon En følelse av å bli sett og hørt Balanse i maktstrukturer og stabilitet i arbeidsmiljøet Eierskap til virksomheten og arbeidsoppgaver Stolthet Noen eksempler: Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

20 Hva kan medvirkning bidra til?
Trygghet/ sikkerhet Ansvar Engasjement Motivasjon Utvikling/selvrealisering Vernetjenesten i Kristiansund

21 Mulige konsekvenser av at arbeidstakere ikke medvirker
Mistrivsel Turnover Manglende medvirkning, og de følelser dette ofte setter i sving, kan over tid bli en stor belastning. Man kan anta at dette kan være medvirkende årsaker til psykiske og fysiske helseproblemer, spesielt ved store endringer og omstillinger. Ulykker Dårlig arbeidsmiljø Vernetjenesten i Kristiansund

22 Vernetjenesten Vernetjenesten i Kristiansund

23 Arbeidsgiveren plikter å trekke verneombudet inn i alle saker som kan ha betydning for arbeidsmiljøet. Dette gjelder tradisjonelle helse- og risikoforhold, men også for andre sider ved arbeidsmiljøproblematikken som Tilrettelegging av arbeidet, se § 4-2. Vernetjenesten i Kristiansund

24 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Kapittel 2. Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter Vernetjenesten i Kristiansund

25 § 3-17. Taushetsplikt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
 Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver får vite om: a)noens personlige forhold, eller b)tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet.    Taushetsplikten gjelder ikke om de får samtykke fra virksomheten eller den opplysningene gjelder til å legge dem fram, eller dette er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere eller medlemmer av virksomhetens organer om ulykkes- eller helsefare i virksomheten.        Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at medlemmene skal være bundet av taushetsplikt. Unntakene fra taushetsplikten i annet ledd gjelder tilsvarende.        Er verneombudet eller et utvalgsmedlem i tvil om det kan skade å legge fram opplysninger, skal det rådføre seg med den opplysningen gjelder. Vernetjenesten i Kristiansund

26 § 2-2. Verneombudets oppgaver og medvirkning
    Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her §        Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte. Vernetjenesten i Kristiansund

27 § 6-2. Verneombudets oppgaver
Kristiansund kommune § 6-2. Verneombudets oppgaver (1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Oppgaver/myndighet Verneombudet skal ivareta arbeidstakerne og deres interesser ette arbeidsmiljøloven. Med arbeidstakere menes også ansatte som har arbeidsgiveransvar (enhetsledere, kommunalsjefer, personalsjef ol) Men skal ikke ivareta interessene til arbeidsgiver (Rådmann i kommunen) Arbeidsmiljøloven har utvidet verneombudets oppgaver og myndighet. I første rekke går oppgavene ut på å se til at lovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt (kap. 4). Det at verneombudet er tillagt tilsyns- og kontrollfunksjoner betyr ikke at arbeidsgivernes ansvar innskrenkes. Dersom loven eller forskriftene er overtrådt, blir ikke arbeidsgiveren ansvarsfri ved å vise til at verneombudet ikke har påtalt forholdet. Verneombudet bør foreta faste vernerunder innen sitt verneområde. Dette kan gjøres ved at verneombudet og arbeidslederen sammen går gjennom verneområdet, og noterer feil og mangler. AMU bør få en rapport om forholdene. Feil eller mangler som ikke kan rettes med en gang, skal meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant. For øvrig framgår verneombudets oppgaver av arbeidsmiljøloven § 6-2 og F § 4. Det er å foretrekke at konflikter løses internt ved virksomheten. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

28 Når skal verneombudet ta en sak?
Vernetjenesten i Kristiansund

29 Når skal verneombudet ta en sak?
Når verneombudet tar tak i en sak, skal det være ut ifra brudd eller fare for brudd på arbeidsmiljøloven. Er det ikke brudd(eller fare for brudd)så er det ikke noen sak for verneombudet. Vernetjenesten i Kristiansund

30 Siden verneombudet har en lovpålagt varslingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven § 6-2 ved forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbesaker, kan ikke verneombudet ivareta anonymitet i slike saker. I henhold til § 6-2 (1 og 2) skal verneombudet bringe saken videre til nærmeste ansattes leder dersom verneombudet blir gjort oppmerksom på eller selv oppdager mobbing. Dersom den ansattes nærmeste leder er involvert som part i saken, skal verneombudet bringe saken videre til vedkommende leders nærmeste overordnede. Vernetjenesten i Kristiansund

31 § 6-5. Utgifter, opplæring mv.
Kristiansund kommune § 6-5. Utgifter, opplæring mv. (1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. (2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Verneombudet skal ha ha ”den tid som er nødvendig” for å utføre sine oppgaver forsvarlig. Disse oppgavene skal i prinsippet utføres i arbeidstiden. Hva som er nødvendig tid, er det i utgangspunktet verneombudet selv som avgjør. Det er ikke noe i veie for at det treffes avtaler om dette, forutsatt at det ikke medfører at verneombudet får redusert mulighet til å utføre oppgavene sine Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

32 Kristiansund kommune Tid til å utføre vervet Når kan verneombudet ta seg tid til å utføre vervet sitt og hvem er det som avgjør hvor mye tid verneombudet har til dette vervet? Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i loveverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører jobben sin som de er valgt til av sine medarbeidere Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

33 Kristiansund kommune TID TIL ARBEIDET I utgangspunktet er det verneombudene selv som avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig. For verneombudene vil det i praksis være hensiktsmessig å skille mellom mer rutinemessige oppgaver og de tilfeller hvor verneombudet må gripe inn i farlige situasjoner som oppstår under arbeidet. Når det gjelder de rutinemessige oppgaver, bør disse utføres til faste tider. Dette bør verneombudet drøfte med sine nærmeste overordnede på forhånd, slik at tidspunktene kan tilpasses verneombudets ordinære arbeid. Oppstår derimot uforutsette situasjoner som krever at verneombudet griper inn, må han/ hun alltid kunne forlate sin arbeidsplass. Dersom arbeidsgiver og verneombudet ikke kommer til enighet om hvor lang tid som er nødvendig, bør de rådføre seg med Arbeidstilsynet. Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

34 Kristiansund kommune Tid til å utføre vervet! Det er et av verneombudets oppgaver å sette seg inn i lovverket som gjelder for sin arbeidsplass og å holde seg faglig oppdatert. Hvis ikke verneombudet gjør dette med jevne mellomrom, kan vi si at han/hun ikke utfører vervet sitt, som de er valgt til av sine medarbeidere. I vår hverdag har vi alle oppgaver som vi må utføre for å gjøre arbeidet vårt på en skikkelig måte. Det er da helt naturlig at vi får tid til å gjøre dette uten at vi får dårlig samvittighet. Men når vi skal gjøre jobben vår som verneombud på en skikkelig måte, får vi plutselig dårlig samvittighet og er redd for at det skal gå ut over våre medarbeidere. Selv om dette er noe vi skal gjøre i arbeidstiden og arbeidsoppgavene er nedfelt i loven. Det er arbeidsgivers oppgave at driften på arbeidsplassen blir utført på en forsvarlig måte og at Arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det innbefatter også at verneombudet får tid til å utføre vervet sitt og utført sine oppgaver etter samme lov Vernetjenesten i Kristiansund Hovedverneombudet

35 Husk at det er viktig med Dokumentasjon.
Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant. Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben. Vernetjenesten i Kristiansund

36 Her ser du en måte å legge opp saksgangen på:
Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig Vernetjenesten i Kristiansund

37 Lojalitet Som verneombud, er det viktig  å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen.  Å bruke media (presse) som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter. Og det skal alltid være  i henhold til brudd på Arbeidsmiljøloven.  Med det mener jeg at alle diskusjoner og uenigheter taes på arbeidsplassen og ikke i media. (sosiale nettverk, presse etc.) Det er viktig å prøve å løse problemet på lavest mulig nivå. før man tar det skrittet å gå videre med saken. Det er viktig å følge tjenestevei. Etter å ha fulgt vanlig saksgang og det fortsatt ikke er noen løsning på problemet og verneombudet mener at media (pressen) bør vite om det, må verneombudet først se om det er klare brudd på Arbeidsmiljøloven og at arbeidsgiver ikke har fulgt sin plikt til å løse dette bruddet Vernetjenesten i Kristiansund

38 Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
Husk at ditt bidrag er viktig Ta initiativ Bidra til god dialog 4. Del kunnskap 5. Ta deg tid Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen -vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø. Vernetjenesten i Kristiansund

39 Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
Bidra til en god tilbakemeldingskultur Gi anerkjennelse 8. Følg felles kjøreregler 9. Ta avstand fra mobbing 10. Vær inkluderende Vernetjenesten i Kristiansund

40 Oppsummering Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt. Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Vernetjenesten i Kristiansund


Laste ned ppt "Arbeidsgivers plikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google