Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andreas Tjernsli – Arbeid- og velferdsdirektoratet Oslo Kommune og inkluderende arbeidsliv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andreas Tjernsli – Arbeid- og velferdsdirektoratet Oslo Kommune og inkluderende arbeidsliv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Andreas Tjernsli – Arbeid- og velferdsdirektoratet Oslo Kommune og inkluderende arbeidsliv

2 NAV, 17.07.2014Side 2 Kort om NAV-reformen - Hovedmål  Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning  Et velfungerende arbeidsmarked  Rett tjeneste og stønad til rett tid Idegrunnlaget og elementene i IA-avtalen er nå også de bærende prinsipper for alt arbeid i NAV

3 NAV, 17.07.2014Side 3 Ny IA-avtale med tillegg  Ny intensjonsavtale for perioden 2006-2009  Tillegg til intensjonsavtalen etter konflikten om sykelønns- avtalen  Bærende elementer i IA-arbeidet – arbeidsplassen er en god arena for forebygging og løsning – et godt arbeidsmiljøarbeid som fokuserer løpende både på forebygging og tilrettelegging, er en forutsetning for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet – tidsfaktoren er avgjørende og tidlig intervenering er nødvendig – dialog mellom arbeidstaker, tillitsvalgt og arbeidsgiver er grunnleggende – aktivitetsprinsippet må gjennomstrømme systemene

4 NAV, 17.07.2014Side 4 Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. mars  Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker.  Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt på full tid i 12 uker, skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte.  Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV-kontoret innkalle til et nytt dialogmøte etter senest 6 måneder.

5 NAV, 17.07.2014Side 5 Delmål 1: Sykefravær  Virksomhetene skal gjennom dialog komme fram til mål for sykefraværsarbeidet og sette måltall for sykefraværsutviklingen.  Virksomhetene skal også etablere etterprøvbare aktivitetsmål  Virksomhetene skal se til at målene er en integrert del av et godt og målrettet arbeidsmiljøarbeid/HMS-arbeid.  Virksomhetene skal utarbeide gode oppfølgingsplaner senest innen 6 uker

6 NAV, 17.07.2014Side 6 Delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne  Virksomhetene skal sette seg aktivitetsmål for sitt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid for sine arbeidstakere med redusert arbeidsevne for å forebygge overgang fra arbeid til uføreytelser.  Virksomhetene skal samarbeide med arbeids- og velferdsetaten og sette aktivitetsmål i forhold til hvordan de sammen kan stille sin IA-kompetanse og sine muligheter til disposisjon for "IA-plasser"

7 NAV, 17.07.2014Side 7 Delmål 3: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen  Ha et livsfaseperspektiv som inngår i det daglige helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og i personalpolitikken  Arbeide for å forhindre for tidlig avgang i omstillingsprosesser.  Vurdere mulige incentiver for å utsette avgang til frivillige pensjonsordninger. Det skal settes aktivitetsmål for dette arbeidet.

8 NAV, 17.07.2014Side 8 NAVs utfordringer mht å gi Oslo Kommune gode tjenester  NAV er inne i en av de største reformene i norsk historie – Pensjonsreformen – Kompetansereform for ca 18.000 ansatte – Stor fusjonsprosess med tre etater som skal slås sammen – Tekniske systemer skal tilpasses og snakke sammen – Ca 470 NAV-kontorer skal etableres innen 2010 – Samtidig er det krav om ”business as usual”  Men dette gir også nye muligheter – Utvidet tjenesteportefølje – En mer sømløs bruk av virkemidler – Enklere utveksling av informasjon – Bredere kompetanse til å støtte Oslo Kommune

9 NAV, 17.07.2014Side 9 Oslo Kommunes utfordringer i henhold til IA-avtalen  Ca 95% av Oslo Kommunes virksomheter har en IA-avtale Utvikling av legemeldt sykefravær 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal 2002 9,60 % 20039,80 %9,40 %9,30 %9,40 % 20049,80 %8,60 %7,70 % 20058,30 %7,60 %7,70 %8,20 % 20068,90 %7,90 % 8,10 % 20078,60 %7,60 %

10 NAV, 17.07.2014Side 10 Hvordan fordeler dette seg i Oslo Kommune på diagnoser? 2. kvartal 2007 Almenne og uspesifiserte lidelser8350 (6,6%) Sykdommer i fordøyelsesorganene5242 (4,1%) Sykdommer i hjerte/karsystemet5017 (4,0%) Muskel/skjelett - lidelser45719 (36,0%) -Rygglidelser12083 (9,5%) -Nakke-, skuldre-, armlidelser10597 (8,4%) -Andre muskel/skjelettlidelser23039 (18,2%) Sykdommer i nervesystemet5840 (4,6%) Psykiske lidelser26008 (20,5%) -Lettere psykiske lidelser11270 (8,9%) -Angst / depressive lidelser13479 (10,6%) -Andre psykiske lidelser1259 (1,0%) Sykdommer i luftveiene9594 (7,6%) Svangerskapssykdommer9131 (7,2%) Annet11965 (9,4%)

11 NAV, 17.07.2014Side 11 Oslo kommunes utfordringer i kroner og øre  Antall ansatte: 42.428  Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær: 8,05%  Antall ansatte borte hver eneste dag: 3415  Dette betyr: ca 785.000 tapte dagsverk pr år  Hver av disse dagsverkene koster: 1500 kr pr dag*  Dvs pr år: 1178175000 eller ca 1,2 mrd Konsekvensen av dette er tap i produksjon og kvalitativt dårligere tjenester til Oslo kommunes borgere *I anslaget ligger tap i produksjonen, og økte utgifter til overtid og vikarer (Kilde: Arbeidsmiljøsenteret)

12 NAV, 17.07.2014Side 12 Behov for arbeidskraft og vekst i arbeidsstyrken

13 NAV, 17.07.2014Side 13 Flere kilder til å dekke behovet for arbeidskraft i Oslo kommune?  Registrerte arbeidsledige september 2007: 43 419  Yrkeshemmede september 2007: 80 857  Personer med uføreytelse: 330 435  Sykefravær: 5,7% (legemeldt)  I tillegg har vi utenlandsk arbeidskraft Dette omtales som arbeidskraftreserven

14 NAV, 17.07.2014Side 14 Hvordan møte de nevnte utfordringene?  Enda mer systematisk arbeid med de tre delmålene i IA- avtalen  Utnytt og krev enda mer av relasjonen til NAV Arbeidslivssenter Oslo, samt resten av NAV-systemets ressurser her i Oslo  Gjøre Oslo Kommunes ledere og medarbeidere enda bedre i stand til å komme tidlig i gang med oppfølging av de som står i fare for å falle ut eller allerede er falt ut  Utnytte den nevnte arbeidskraftreserven enda bedre for å fylle arbeidskraftbehovet


Laste ned ppt "Andreas Tjernsli – Arbeid- og velferdsdirektoratet Oslo Kommune og inkluderende arbeidsliv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google