Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet Innføring : Trinn og Vg. 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet Innføring : Trinn og Vg. 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet Innføring 2006-07: 1.- 9. Trinn og Vg. 1
: Vg.3 Alle skoler må tilby programfag til valg på ungd.trinnet.

2 Endringer Nye læreplaner i alle fag med tydelige kompetansemål
Grunnleggende ferdigheter skal styrkes Ny fag og timefordeling Lese- og skriveopplæring fra 1. årstrinn Lokal valgfrihet – arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen

3 Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål i læreplanene for fagene har integrert fem grunnleggende ferdigheter: - Å kunne uttrykke seg muntlig - Å kunne uttrykke seg skriftlig - Å kunne lese - Å kunne regne - Å kunne bruke digitale verktøy

4 Brukermedvirkning Læringsplakaten
Legge til rette for elevmedvirkning - elevene skal kunne foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen

5 Brukermedvirkning Prinsipper for opplæringen Elevmedvirkning
Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring.

6 Brukermedvirkning Prinsipper for opplæringen Samarbeid med hjemmene
Gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel vil stå sentralt Foreldre og foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt

7 Brukermedvirkning Prinsipper for opplæringen Samarbeid med hjemmene
Informasjon om - målene for opplæringen i fagene - elevenes faglige utvikling i forhold til målene - hvordan elevene kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse - hvordan opplæringen er lagt opp - hvilke arbeidsmåter og vurderingsformer som brukes

8 Brukermedvirkning Prinsipper for opplæringen Samarbeid med hjemmene
”Det må legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen”

9 Brukermedvirkning - utfordringer for Hunstad skole
Enda mer målrettet og utviklingsrettet arbeid i skolens rådsorganer Involvering av foreldrekontaktene i mye større grad i skolens utviklingsarbeid Fokus på elevsamtalen Fokus på foreldresamtalen Utarbeide plan/målark for brukermedvirkning

10 Foreldremedvirkning i skolen
Drøftet i Stortinget alle mener det samme men begrunner det forskjellig og trekker ulike konklusjoner Statsråden har i ulike sammenhenger presisert foreldremedvirkning - Mål: Sosial utjevning Satt ned et utvalg for å styrke FUGs arbeid Prosjekt Leksehjelp (Trond Fjell) Forskningen til Thomas Nordahl Helga Hjetlands proklamasjon ved skolestart

11 Helga Hjetland, ved skolestart 2006
1) Vi skal ha tydelige faglige forventninger til alle elever. 2) Vi skal bidra til å skape et trygt og utviklende læringsmiljø for alle elever. 3) Vi skal gi gode og tydelige tilbakemeldinger på det arbeidet elevene gjør. 4) Vi skal ha et godt samarbeid med foreldre og foresatte. 5) Vi skal ha strenge krav til egen faglig og pedagogisk kompetanse.

12 Djupedals uttalelse ”Kartlegginga syner at foreldra er informerte om at reforma startar i haust, men at dei i liten grad har vore med i førebuinga og planlegginga. Eit sentralt mål i Kunnskapsløftet er å styrkje samarbeidet mellom skule og heim. Foreldra skal ha eit medansvar og må involverast i iverksetjinga av reforma ved den enkelte skulen.” Rapporten ”Tidleg oppstart med nye læreplanar. Kartlegging av erfaringer med førebuing og iverksetjing”, 2006


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet Innføring : Trinn og Vg. 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google