Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING

2 Hva er elevvurdering? Skolen må ha god oversikt over elevens kompetanse og utvikling (LK-06- Kompetansemål) Kartlegging og tilbakemelding - Konstruktive tilbakemeldinger - Tilpasse undervisningen - Hjelpe eleven til å komme videre

3 Kompetansenivå i fag De 5 grunnleggende ferdighetene
Kompetansemål i læreplanen etter og 10 årstrinn Konkretisering av kompetansemålene og kjennetegn på måloppnåelse Slik at elevene forstår hva som skal læres og hva som forventes av dem Og at de kan være med på å diskutere hva som trengs for å få kompetanse på et høyere nivå ”Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de må lære for å nå målene.”

4 UNDERVEISVURDERING (vurderingsforskriften)
Det skal legges vekt på løpende underveisvurdering i opplæringen som rettledning til eleven, jf. § 4-4. Den skal hjelpe til å fremme læring, utvikle kompetansen og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

5 Underveisvurdering Formål: Å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring Formålet med opplæringen i grunnskole og videregående skole er at den skal ”tilpasses evnene og forutsetingene til den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten” (opplæringsloven § 1-2). ”Alle elever skal få møte oppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og vokse på og som de makter og mestrer”.

6 § 4-5a Dialog om anna utvikling
”Læraren skal jamnleg ha dialog med eleven om utviklinga i lys av § 1-2 i opplæringslova, generell del og prinsipper for opplæringa i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.” (føyd til )

7 UNDERVEISVURDERING Skal gis fortløpende, og være veiledende
Tilbakemelding på: Mestring Arbeidsprosess Forbedringer Hvor langt man har kommet ift. målene Veien videre Både med og uten karakter

8 Hvorfor underveisvurdering?
For å gjøre eleven bedre i stand til å reflektere over og vurdere sitt eget arbeid og egen framgang For at eleven skal kunne samtale om egen læring med lærer og foresatte Gi eleven bedre forståelse av hva han/hun er i stand til å gjøre, og samtidig få forståelse for at arbeidsinnsats er viktig Få tillitt til eget arbeid Gi eleven mulighet til å kunne påvirke tilretteleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen (elevmedvirkning) Utvikle elevens evne til å nyttiggjøre seg informasjon og tilbakemelding

9 Sluttvurdering Formål:
Å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. - Standpunktvurdering - Eksamensvurdering - Vurdering til fag- og svenneprøver Tallkarakter (1- 6) Bokstavkarakter – Orden og oppførsel (G , Ng Lg) Bestått / ikke bestått

10 Orden og atferd Orden: - Elevens arbeidsinnsats - Skolens ordensregler
Ugyldig fravær kan resultere i nedsatt ordenskarakter

11 Orden og atferd Atferd - Oppførsel på skoleområdet
- Oppførsel mot medelever, lærer og andre - Oppfølging av ordensregler Enkelthendelser skal ikke vektlegges Siste halvår avgjør standpunktkarakteren Krav om varsel G (God) Ng (Nokså god) Lg (Lite god)

12 Vurdering på barnetrinnet
Underveisvurdering uten karakter Hvordan meddele eleven og foresatte? Kommentarer på skriftelig og muntlig arbeid og prøver Hjem – skole samtaler Elevsamtalen Gjennom mappevurdering Gjennom logg Gjennom elevens arbeidsplan Skriftlig vurdering

13 Vurdering på ungdomstrinnet
Vurdering med karakter ( 1, 2, 3, 4, 5, 6) Ulike typer karakterer - Karakterer på prøver og annet arbeid - Terminkarakter - Standpunktkarakter - Eksamenskarakter Fritak fra vurdering med karakter

14 Elevmedvirkning og samarbeid mellom hjem og skole
§ 3-4 i opplæringslova: Eleven skal delta i vurderingsarbeidet Egenvurdering Elevsamtalen Rollefordeling mellom hjem og skole St.mld. 30 ( )

15 Ulike vurderingsmetoder og klagerett
Se eget ark + dvd presentasjon


Laste ned ppt "VURDERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google