Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen Mo i Rana, tirsdag 10. desember Foto: Bjørn Erik Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen Mo i Rana, tirsdag 10. desember Foto: Bjørn Erik Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen Mo i Rana, tirsdag 10. desember Foto: Bjørn Erik Olsen

2 Påkjørsel av hjortevilt • Medfører betydelige kostnader for samfunnet. – Økonomiske/materielle kostnader – Lidelser for dyrene – Tap av menneskeliv • Nordland har mye elg og rein

3 Nasjonale målsettinger “Påkjørsler av dyr er et omfattende problem på både veg og bane. Sikkerhetsmessig er problemet størst på veg, men i begge transportformene er dette et problem med tanke på dyrevelferd, økonomiske konsekvenser, trafikkavvikling og menneskelige belastninger ved påkjørslene.” “ Tallet på drepte og hardt skadde skal halveres innen 2024. “ - Nasjonal transportplan

4 Kommunale målsettinger • Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 2012, § 3 ”Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingene av bestandene av elg,hjort og rådyr, der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skade på jord-og skogbruk og omfanget av viltulykker på vei og bane".

5 Regionale målsettinger Nordland fylkeskommune • Regional viltmyndighet • Stor vegeier Regional plan • Målsettinger • Handlingsplan

6 Utfordringer i Nordland Mye veier • 8 857 km offentlige veier (2007) • 644 km E6 Mye jernbane • 729 km jernbane (Nordlandsbanen) Mye påkjørsler

7 Elgpåkjørsler langs veg og jernbane i Nordland 2007-2012 Veg 1647 elg Jernbane 1 050 elg

8 Hva kan vi gjøre? • Samarbeid – Vegvesenet – Jernbaneverket – Kommunene – Fylkeskommunen

9 Påkjørselsutvalget • Opprettet i 2013 • Består av representanter fra: – Vegvesenet – Jernbaneverket – Reindriftsforvaltningen – Nordland fylkeskommune – Fylkesmannen (kommer inn i 2014) – Bodø kommune – Rana kommune – Saltdal kommune – Vefsn kommune – Grane kommune

10 Utvalg for arbeid mot påkjørsel av hjortevilt og rein Mandat: 1. Det opprettes et utvalg som har til hensikt å redusere påkjørsler av hjortevilt og rein. Utvalget skal utarbeide en handlingsplan med prioriterte tiltak. Denne skal også angi ansvarlig etat. 2. Utvalget er for alle etater og organer som er berørte eller har interesser i forbindelse med påkjørselsproblematikk av hjortevilt og rein. 3. Utvalget skal møtes to ganger i året for å oppdatere handlingsplanen og utveksle erfaringer. 4. Nordland fylkeskommune påtar seg driften og ledelsen av utvalget. Fylkeskommunen stiller også med sekretær for utvalget og innkaller til møter.

11 Mulige tiltak • Vegetasjonsrydding • Vinterforing • Brøyting • Faunapassasjer • Gjerder – Permanente – Midlertidige • Lyd/lys-skremsler • Droner • Nofence

12 Konkrete prosjekter

13 Tverrånes-Illhøllia • Rana kommune med støtte fra Nordland fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) – Vegetasjonsrydding – Vinterforing – Startet 2012

14 Skålbones • Vegvesenet – Lysmastesystem langs Fv 17 på Skålbones ved Tverlandet i Bodø kommune – Satt opp høsten 2013

15 Kvarv • Vegvesenet – Lys/lyd- skremselssystem – Settes opp vinteren 2013/2014

16 Holmvassdalen • Jernbaneverket – Gjerde

17 Vegen videre • Utarbeide flerårig handlingsplan – Tiltak – Fremdrift  Bruke påkjørselsutvalgets arbeid i den regionale planen. Løfte opp problematikken med påkjørsler.

18 La elgen leve!


Laste ned ppt "Reduksjon av hjorteviltpåkjørsler på vei og bane Tom André Edvardsen Mo i Rana, tirsdag 10. desember Foto: Bjørn Erik Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google