Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsstrategi Strategisk tenkning for undervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsstrategi Strategisk tenkning for undervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsstrategi Strategisk tenkning for undervisning

2 Dagens agenda: Artikkelskriving Repetisjon Arbeidoppgaver Fokus på ”Portefølje” Flere verktøy og eksempler 28.01.2009 Dag Sørmo 2

3 Artikkelskriving 28.01.2009 Dag Sørmo 3 Velg tema Finn problemstilling Oppdater deg på artikkelsjanger Bruk veileder

4 Strategisk tenkning Hvordan innta en by? Hva er målene? - hva skal erobres? - hva skal jeg bevare? Hvilke våpen skal brukes? Når har jeg kontroll over målet? Hvilken kontroll er mulig? Hvordan holde fortet (makta)? 28.01.2009 4 Dag Sørmo

5 Strategi i læringssituasjonen 28.01.2009 5 Dag Sørmo Utfordring: Hvordan overføre kunnskap? Nytte- og overføringsverdi?

6 Læring er informasjonsbehandling 28.01.2009 Dag Sørmo Informasjon 1.Sanseregisteret 6

7 Strategisk oversikt 28.01.2009 Dag Sørmo 7

8 Strategi 28.01.2009 Dag Sørmo 8 MÅL Vurdering NESTE MÅL Erfaringer Mål?

9 Blooms taksonomi 28.01.2009 Dag Sørmo 9

10 Øvelse - LOGG Oppgave: Under denne undervisningsøkta skal du notere en logg. Loggen skal presenteres for basisgruppa. Loggen skal minst inneholde svar på disse spørsmålene: 1.Jeg har hørt at / vet at …. 2.Jeg tror at …. 3.Jeg har følgende spørsmål:……. 4.Jeg tror at hovedpunktene i økta handler om…. 5.Jeg synes det var lurt at …. 6.Jeg visste ikke at….. 7.Dette er jeg blitt nysgjerrig på / vil vite mer om: 8.Dette er jeg helt uenig i fordi…… 28.01.2009 Dag Sørmo 10

11 Hva sier loggen din? Skriv stikkord på disse spørsmålene Diskuter i gruppa di med en kort oppsummering av debatten Legg kort ref på nettkonferansen (angi gruppenr.) før vi samles igjen kl. ____ 1.Hva var temaet i forrige forelesning? 2.Hva lærte du? 3.Hvilke ord merket du deg? 4.Hva var kjent stoff? 5.Hvilke spørsmål fikk du svar på / ikke svar på? 6.Hva hadde du ikke tenk på før? (aha-opplevelse?) 7.Hva opplevde du som nyttig? 8.Hva kommer du til å ta med deg videre? 9.Hva var du helt uenig i? 10.Hva har du blitt nysgjerrig på? 28.01.2009 Dag Sørmo 11

12 Framlegg 28.01.2009 Dag Sørmo 12

13 Oppgave - Lag Venndiagram Finn sammenhenger mellom din og en annens opplevelse av å være student ved HiOF: A B 28.01.2009 13 Dag Sørmo

14 Strategi Læringsstrategi handler om å identifisere et mål og planlegge og gjennomføre en handling for å nå målet, deretter evaluere i hvilken grad målet virkelig er nådd. Ulike mål kan kreve ulike strategier. Det er viktig å ha et repertoar av strategier lett tilgjengelig. Dette krever at hver enkelt har tilstrekkelig kunnskap og øving i å bruke ulike strategier og til enhver tid finne den mest hensiktsmessige. Nyttige strategier gir kompetanse til selvregulert i møte med nye utfordringer. 28.01.2009 Dag Sørmo 14

15 Definisjoner: Læringsstrategier er prosedyrer eller teknikker som den lærende kan bruke for å gjennomføre en oppgave. Noen læringsstrategier kan observeres, som å ta notater eller lager grafiske fremstillinger, mens andre læringsstrategier er mentale prosesser og kan derfor ikke observeres. (Chamont 1999, etter Hopfenbeck) Strategier er ofte mer virkningsfulle når de brukes i rette kombinasjoner. (Chamont 1999, etter Hopfenbeck) 28.01.2009 Dag Sørmo 15

16 Askerkonferansen Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid eller fritid. 28.01.2009 Dag Sørmo 16

17 Askerkonferansen: Metakognisjon Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de må lære for å nå målene. Hvilke læringsstrategier elevene bruker for individuell læring og læring sammen med andre, vil avhenge av deres forutsetninger og den aktuelle læringssituasjonen. Opplæringen skal gi elevene kunnskap om betydningen av egen innsats og om bevisst bruk og utvikling av læringsstrategier. 28.01.2009 Dag Sørmo 17

18 Mappevurdering 28.01.2009 Dag Sørmo 18 Individuelt arbeid Eksempler Logg. respons Bidrag til felles- arbeid Arbeidsoppgaver Samle- arbeidsmappe Presentasjons- mappe Vurdering Begrunnelse vurdering

19 En introduksjon av ”Portefølje” (mappe) Video: 33 min Notér underveis refleksjoner rundt følgende Positive merknader Kritiske merknader Dette er jeg enig i…. Hva er begrunnelsen for…. Aha-opplevelser Nyttige innspill Hvilke strategier kan du finne? Dette ble jeg nysgjerrig på: Dette vil jeg bruke / prøve: Jeg visste ikke at…. 28.01.2009 Dag Sørmo 19

20 Læringsplakaten: Skolen skal…. 1.gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 2.stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3.stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4.stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5.legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid 6.fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 7.stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8.bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 9.sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10.legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11.legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 28.01.2009 20 Dag Sørmo

21 Verktøykassa 28.01.2009 Dag Sørmo 21

22 Verktøy til ulike oppgaver 28.01.2009 Dag Sørmo 22 Læringsstrategier VØL-skjema Tankekart Venndiagram Organiseringsstrategier Elaboreringsstrategier Pugg

23 Styrkenotat Hjelp til å få oversikt og struktur over stoffet Eksempel: 1. Norge –Geografi Byer –Hovedstad –Store byer Fjell –Fjellkjeder –Rekreasjonsområder Fjorder –De lengste fjordene –De dypeste fjordene –Befolkning Antall innbyggere –Fordeling mellom by og land –Næringsveier –Politikk 28.01.2009 23 Dag Sørmo

24 Oppgave: styrkenotat Velg gruppeoppgave for basisgruppa: 1.Lag et styrkenotat som oppsummering av læringsstrategier: –Ressurs: 30 minutter –Notatet leveres lærer påskrevet gruppenummer. 28.01.2009 Dag Sørmo 24

25 Forventninger og forutsetninger 28.01.2009 Dag Sørmo 25 Er det sammenheng mellom forventninger og forutsetninger?

26 Læringseffekt Hvorfor skal elevene ha lekser? Læringseffekt – kunnskap om et hemmelig ”våpen” Repetisjonens hemmelighet 28.01.2009 Dag Sørmo 26

27 Refleksjonsoppgave - basisgruppe Tema: Læringsstrategi Målgruppe: medstudenter 1.Diskuter hvordan læringseffekt påvirker undervisningssituasjonen og forholdet til leksearbeid. Begrunn synspunktene. Innlegg i plenum 5 min. Tidsressurs: –Foreberedelse 30 min –Fremføring: max 5 min. 28.01.2009 Dag Sørmo 27

28 Undervisning (teaching) 28.01.2009 28 Dag Sørmo

29 Strategisk læring – fokus på kunnskap i prosess 28.01.2009 Dag Sørmo 29 Kan ikke Kan litt Kan Kunnskapsmål kompetansemål: 1.kan… 2.…. 3.….. 4.….. 5.…. 6.…. 7.…. 8.…. 9.…. 10.….. 4 3 2 1 5 7 8 9 10

30 Hva kan du? 1.Elaborering 2.Repetisjon 3.Organiseringsstrategi 4.Selvregulering 5.Metakognisjon 6.Motivasjonsstrategi 7.Kortidsminne 8.Langstidsminne 9.Dybdelesing 10. Skumlesing 11.Målrettet lesing 12. Studieteknikk 13. Kollektiv læringstrategi 14. Individuell læringsstrategi 15. Storyline 16. Mnemoteknikker (Ass… Kims…) 17. Læringsstil 18. Mappevurdering 19. Tankekart 20. VØL-skjema 21. Læresamtale 22.Læringseffekt 23. Assosiasjonskoblinger 24. Venndiagram 28.01.2009Dag Sørmo 30 Plassér disse begrepene inn i din strategisirkel:

31 Læresamtalen Kort samtale på 2 – 5 min. Tema avgrenset og konkret Kan brukes som utgangspunkt for eget arbeid: Eks: 1.Jeg har lært at… 2.Jeg tror det betyr at… 3.Hva mener du om… 4.Kanskje vi kan… 5.Jeg tror forfatteren har ment at… 6.Jeg er uenig i at…. 7.Dette avsnittet handler om om…. (tre setninger) 8.Jeg har lest at/hørt at/lært at… 9.Ordet **** tror jeg betyr at… 10.Mitt tekst-/tankespørsmål er … 28.01.2009 31 Dag Sørmo

32 Regler for ”læresamtalen” A. Foregår i par elle små grupper B. Alle må si noe etter tur C. Alle har øyekontakt med hverandre og lytter til den som snakker D. Samtalen skal være kort 28.01.2009 32 Dag Sørmo

33 SIX THINKING HATS 28.01.2009 Dag Sørmo 33 Fakta (informasjon, fakta) Optimisten (kreativitet, nytenkning) Planleggeren (organisering) Farene (hva kan gå galt) Følelsene (intuisjon) Optimisten (mulighetene, fordelene)

34 Storyline Storyline er kjennetegnet ved at undervisningen tilrettelegges som en fortelling som elever og lærere skaper i klasserommet. Med utgangspunkt i emner og mål fra læreplanen velger lærerne tema, tid og sted for fortellingen. Den første utfordringen er å finne et egnet sted / miljø der handlingene skal foregå. Elevene skaper karakterene som gir liv til fortellingen. Lærerne initierer ulike hendelser som danner en storyline, en rød tråd i fortellingen Elevene lærer ved å oppdage, utforske, reflektere, samtale og handle sammen. 28.01.2009 Dag Sørmo 34

35 Hvordan brukes læringsstrategier? Eksempel fra Lebesby kommune: Eksempel fra Hammer skole, Lørenskog kommune 28.01.2009 Dag Sørmo 35


Laste ned ppt "Læringsstrategi Strategisk tenkning for undervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google