Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen i Bodø og medlem av Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6)

2 Kjønn og lønn – fakta, analyser og virkemidler for likelønn (NOU 2008:6)

3 Hva slags likestilling er likelønn?
§ 1a. (Plikt til å arbeide for likestilling)        Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.        Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sitt virkefelt.        Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven.        Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet.

4 Kjønnslikestillingens premiss?
Likhet (Sameness): kvinner og menn er grunnleggende like og derfor kan ikke forskjellsbehandling forsvares Forskjell (Difference): kvinner og menn er grunnleggende forskjellige, men like mye verdt. Kviner og menns virksomhet må vurderes likt

5 Diskrimineringsformer
Likestillingsloven: Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt Direkte forskjellsbehandling - Direkte diskriminering - Preferansebasert diskriminering - Statistisk diskriminering

6 Indirekte forskjellsbehandling:
- Enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønnet stilles dårligere enn det andre - Verdsettingsdiskriminering = lavere verdsetting av kvinners virkesomhet (arbeid) enn av menns FNs kvinnekonvensjon: Målsettingen er å oppnå reell likestilling, ikke bare formell

7 Likelønnskommisjonens mandat:
Bidra til forståelse av hvordan ulikelønn har oppstått, hvordan ulikelønn ’ter seg’ eller virker i dag og hvordan ulikelønn kan endres i retning likelønn Timelønn Det norske forhandlingssystemet ligger i bunnen, men vi kan komme med forslag som kan bidra til at partene tenker konstruktivt omkring endring

8 Kjønnsforskning: kvinneforskning mannsforskning kulturbasert kjønnsforskning feministisk teori Seksualitetsforskning Både et eget kunnskapsfelt og et integrert perspektiv Kjønnsforskningen kan tilby noen perspektiver - opptatt av betydninger av kjønn - retta inn mot økt likestilling

9 Kjønn og arbeid (lønna og ulønna)
Arbeidsbegrepet samfunnsmessig nødvendig arbeid ulønna husholds- og familiearbeid lønnet arbeid Kjønn og arbeidsliv (lønnet arbeid) Kjønnsforskningspoeng å trekke inn familiearbeid også her Det postindustrielle arbeidslivet Økning i nye næringer, dvs. tjenesteyting, service og kunnskapsproduksjon Nedgang i tradisjonelle næringer, dvs. industri, landbruk og fiske Betyr dette også endra organisasjonsformer? Endra forhold mellom bunnlinje og menneskelige ressurser? New public managment (NPM) feminisering relasjonskompetanse

10 Norge har høy kvinnedeltagelse på arbeidsmarkedet, men et svært kjønnssegregert arbeidsmarked
Kjønnsdelt arbeidsmarked: lønnet arbeid i ulike yrker, profesjoner eller typer jobber Vertikal klumping av henholdsvis menn og kvinner Horisontal klumping av henholdsvis menn og kvinner

11 Et bilde av vertikal klumping
Ulike delmarkeder med til dels ulike endringsmuligheter Det (nordiske) likestillingsparadokset Generell observasjon: Høg deltagelse – godt utbygd velferdssektor med mange kvinneyrker Menn går ikke inn i kvinneyrker Noen få kvinner går inn i mannsyrker Fokus i dag: Arbeidsmarkedets mer eller mindre skjulte kjønnskoder (Hvordan) skal menn lokkes inn i lavlønnsyrker? Når blir et arbeidsmarked ”ikke-kjønnsdelt”?

12 Perspektiv på likelønn/ulikelønn:
”Lik lønn for likt arbeid” Ulikelønn skyldes direkte arbeidsgiver diskriminering. Forbudt ved lov Et mindre problem i dag (4%) ”Lik lønn for arbeid av lik verdi” – LIK VERDI Generelt problem: Det kvinnelig konnoterte vurderes som mindre verdt - verdsettingsdiskriminering

13 Problemforståelsen legger føringer på løsningsmuligheter
Ulikelønn skyldes? feil arbeidsvurdering, rettes gjennom ny og bedre jobbvurdering kvinnearbeid vurderes lavere enn mannsarbeid, rettes gjennom lønnsmessig oppvurdering av kvinneyrkene

14 Problemforståelsen legger føringer på løsningsmuligheter
kvinner forfremmes ikke eller ansettes ikke i de beste jobbene, rettes gjennom kvotering generell lavlønnsproblematikk, rettes gjennom å heve minstelønna

15 Det (nordiske) likestillingsparadokset
Generell observasjon: Høg deltagelse – godt utbygd velferdssektor med mange kvinneyrker Menn går ikke inn i kvinneyrker – ”hvordan få menn inn i lavlønnsyrker?” Noen få kvinner går inn i mannsyrker Fokus i dag: Arbeidsmarkedets mer eller mindre skjulte kjønnskoder

16 ”Lik lønn for likt arbeid”
Ulikelønn skyldes direkte arbeidsgiver diskriminering. Forbudt ved lov Et mindre problem i dag (4%)

17 ”Lik lønn for arbeid av lik verdi”
Generelt problem: Det kvinnelig konnoterte vurderes som mindre verdt - verdsettingsdiskriminering

18 Flertallets forslag til tiltak
1. Lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor 2. Partene i arbeidslivet anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns - og kvinnepotter 3. En tredjedel av foreldrepengeordningen reserveres far

19 Flertallets forslag til tiltak
4. Tariffestet rettigheter om lønnstillegg til foreldre som tar ut foreldrepermisjon 5. Økonomisk støtte til virksomheter som vil øke kvinneandelen blant ledere  6. Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes 

20 HVA SYNES DU? OG TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google