Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrermøte 8.september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrermøte 8.september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrermøte 8.september 2011

2 St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Mål 2. Styrke barnehagen som læringsarena Mål 3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

3 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum

4 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING
BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

5 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015
BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR ”Sats tidlig – land trygt”

6 TIDSPLAN Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt

7 Høsten 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs
Videreutvikle ”Faglig forum” Faglig forum: Fag og komp / utvidet fag og komp Dårlig oppmøte – kanskje vi ikke traff målgruppen. Veldig bra forum med mange fine presentasjoner pg diskusjoner om hva ulike barnehager arbeider med Vi besluttet å ha presentasjoner om dette på våre møter i stedet. På den måten ikke tilbud til pedagogene, men dere som er her må ta diskusjonene og tankene dere får tilbake til egen barnehage. Slik gjør vi det i år. Vi tar gjerne imot innspill til dette.

8

9 Utviklingsarbeider – prosjekter 2010 - 2015
Barnehagene kan søke om midler til utviklingsarbeider knyttet til satsingsområdene Glitre, Søråsen, Haslum, (Høvik) Etikk i dokumentasjonsarbeidet Bekkestua distrikt Prosjektarbeid med barn som læringsform Glassverket Løft for barn Glitre Bruk av Marte Meo veiledning Dønski Tilrettelegging for barns lek og læring i barnehagens rom Østheim Prosjektarbeid med fokus på barns medvirkning og voksenrollen 10 barnehager ? De yngste barna i barnehagen

10 Søke midler og dele erfaringer
Små utviklingsarbeider Litt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – Mer enn Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs

11 Kompetanseutvikling høsten 2011
Fagdager 2 satsingsområder BARN UNDER TRE ÅR 19.august og 12.oktober SPRÅK og 25.november Planlegger å legge fagdager til planleggingsdager også i 2012

12 HP 2011-2014 Mål for barnehagene 2011:
1. Det skal være etablert tre nye tiltak i regi av nytt språksenter for barnehagene. 2. Som en del av kommunens prosjekt sammen for barn og unge skal det i tolv nye barnehager gjennomføres opplæringsprogram for bevisstgjøring av barnehagenes ansvar for barn i utsatt omsorgssituasjon. 3. Barnehagen er en viktig læringsarena for barn under tre år. Det skal gjennomføres fem utviklingsprosjekter rettet mot barn under tre år. Vis HP

13

14 SKRIFTLIG TILSYN HØSTEN 2011
Barnehagene mottar dokumentet ca. 15.september Skjema fylles ut og sendes på e-post til Barnehagekontoret innen 15.oktober Årsplanen legges på barnehagens nettside. (Dexter) Barnehagens praksis for statlige og kommunale føringer skal være beskrevet i årsplanen. Områdene som etterspørres i skjemaet nedenfor kan klippes og limes fra barnehagens årsplan.

15 ÅRSPLAN Beskrive barnehagens praksis: Hva som vektlegges
Hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Barnehagens arbeid med satsingsområde språk Implementering av ny formålsbestemmelse NB! Nytt! Ansatte som er under utdanning til å bli førskolelære

16 Satsingsområdet SPRÅK Språklig kompetanse - Barnehagens språkmiljø
Hvordan oppdager barnehagen barn som trenger spesiell oppfølging i forhold til språkutviklingen? Hvilke tiltak iverksettes for barn som har behov for ekstra støtte til språkutviklingen? Arbeid med språktiltak for alle barn Hvilke materiell brukes? Beskriv den formelle språkstimuleringen (eks. språkgrupper)? Beskriv den uformelle språkstimuleringen (eks. hverdagssituasjoner)? Barnehagens kompetanseplan for personalet i forhold språkarbeidet (eks. kurs, veiledning).

17 Implementere formålsbestemmelsen
”Barnehagen som danningsarena” Verdisyn og menneskesyn Lederrollen Synliggjøre i barnehagens årsplan Senest barnehageåret 2011/2012

18

19 TEMABARNEHAGER Utrede En plan for temabarnehager i Bærum Lov og rpl –
Spesiell profil – ikke på bekostning av rammeplanen Hvem vil si at de er temabarnehage Aktuelle tema Invitasjon kommer

20 Pr. 01.08.2012: Alle barnehager i Bærum praktiserer lovverket
Fra styrermøte 7.april 2011: Oppfølging forskrift om pedagogisk bemanning Skriftlig tilsyn høsten 2011: Barnehagene orienterer om sin plan for å fylle lovkravet i forskrift om pedagogisk bemanning Pr : Alle barnehager i Bærum praktiserer lovverket

21 Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Rundskriv Nr. F-04/2011 Dato: Barnehageeier har en plikt til å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Eier skal påse at kravene til utdanning og bemanning gitt i barnehageloven §§ 17 og 18 og tilhørende forskrifter følges. Det ligger til barnehageeiers styringsrett å bestemme hvordan barnehagens personalressurser organiseres innenfor regelverkets rammer. Kommunen har som barnehagemyndighet ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med at loven og forskriftene oppfylles. I St. meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen ble det varslet at departementet vil gi ut en veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen er gitt med hjemmel i barnehageloven § 18 sjette ledd og fastsetter norm for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i § 1. Tilsvarende regulering av den pedagogiske bemanningen gjennom maksimalgrenser for antall barn per pedagog (pedagognorm) har vært benyttet siden Den gang var den uttalt i daværende forskrift om daginstitusjoner. Veiledningen i dette rundskrivet gir en tydeliggjøring av reglene i barnehageloven og er ingen innstramming eller endring i regelverket

22 Veilederen har kommet Telle opp hvor mange barn dere har totalt pr.hus
Eksempel 1 s. 10 i veilederen Kontakte Aud; eller Lisbeth; Alle barnehager må fylle opp de pedagogiske leder- stillingene slik at de er 100 % Lyse ut stillinger f.eks NAV Årsmeldingen skal rapportere på hele stillinger Barnehagekontoret tar kontakt med barnehager som ikke har gjort det Brev med informasjon til eier blir sendt ut umiddelbart

23 Styrermøter høst 2011 08. september 20. oktober 08. desember

24 Implementere ny formålsbestemmelse i alle barnehager
Drøfte formålsbestemmelsen i styrernettverkene Ta opp og diskutere formålsbestemmelsens konsekvenser for praksis i hver enkelt barnehage Synliggjøre i barnehagens årsplan

25 Danning Omsorg Utvikling Læring Oppdragelse Sosialisering
Danning - et nytt begrep som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse

26 Revidert rammeplan Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring Danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling

27 Endringene finner man i kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
1.1 Barnehagens verdigrunnlag 1.2 Barnehager med særlige formål 1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring

28 Innledning DEL 1: Barnehagens samfunnsmandat
Formålsbestemmelsen fastsetter hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilke verdier barnehagen skal bygge på Rammeplanen gir nærmere regler for hva barnehagetilbudet skal inneholde

29 1.1 Barnehagens verdigrunnlag
Norge er blitt et flerkulturelt samfunn Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i er demokratisk samfunn Barna skal lære verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon

30 (Kap. 1.1) Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som ligger til grunn for barnehagens virksomhet

31 1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring
Danning er en livslang prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet

32 Et nyttig tidskrift http://www.nordiskbarnehageforskning.no/
Siste nummer omhandler demokrati i barnehagen

33 Språksenter for barnehagene
زبان SPRÅK

34 Mål for språksenteret Barnehagene i Bærum har gode språkmiljøer for alle barn Barnehagepersonalet har god kompetanse om barns språkutvikling

35 Språktiltak 2011-12 Kurs: Implementering av ”Språk i fokus”
Fagdager (24. og 25. nov.) Leseaksjonen Stort med bok Språkmiljøkartlegging i fem pilotbarnehager (Vallersvingen, Søråsen, Øverland, Gommerud, Belset) Etablere språksenteret (vår 2012)

36


Laste ned ppt "Styrermøte 8.september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google