Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 8.september 2011. Barnehagekontoret St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 8.september 2011. Barnehagekontoret St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 8.september 2011

2 Barnehagekontoret St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Mål 2. Styrke barnehagen som læringsarena Mål 3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

3 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015

4 Barnehagekontoret PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

5 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR ”Sats tidlig – land trygt”

6 Barnehagekontoret Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Kurs Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Kurs Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt TIDSPLAN 2010 - 2015

7 Barnehagekontoret Høsten 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs Videreutvikle ”Faglig forum”

8 Barnehagekontoret

9 Utviklingsarbeider – prosjekter 2010 - 2015 Barnehagene kan søke om midler til utviklingsarbeider knyttet til satsingsområdene Glitre, Søråsen, Haslum, (Høvik) Etikk i dokumentasjonsarbeidet Bekkestua distrikt Prosjektarbeid med barn som læringsform GlassverketLøft for barn GlitreBruk av Marte Meo veiledning DønskiTilrettelegging for barns lek og læring i barnehagens rom ØstheimProsjektarbeid med fokus på barns medvirkning og voksenrollen 10 barnehager ?De yngste barna i barnehagen

10 Barnehagekontoret Små utviklingsarbeiderLitt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – 10.00010.000 – 40.000Mer enn 40.000 Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs Søke midler og dele erfaringer

11 Barnehagekontoret Kompetanseutvikling høsten 2011 Fagdager 2 satsingsområder BARN UNDER TRE ÅR 19.august og 12.oktober SPRÅK 24. og 25.november

12 Barnehagekontoret HP 2011-2014 Mål for barnehagene 2011: 1. Det skal være etablert tre nye tiltak i regi av nytt språksenter for barnehagene. 2. Som en del av kommunens prosjekt sammen for barn og unge skal det i tolv nye barnehager gjennomføres opplæringsprogram for bevisstgjøring av barnehagenes ansvar for barn i utsatt omsorgssituasjon. 3. Barnehagen er en viktig læringsarena for barn under tre år. Det skal gjennomføres fem utviklingsprosjekter rettet mot barn under tre år.

13 Barnehagekontoret

14 SKRIFTLIG TILSYN HØSTEN 2011 Barnehagene mottar dokumentet ca. 15.september Skjema fylles ut og sendes på e-post til Barnehagekontoret innen 15.oktober Årsplanen legges på barnehagens nettside. (Dexter) Barnehagens praksis for statlige og kommunale føringer skal være beskrevet i årsplanen. Områdene som etterspørres i skjemaet nedenfor kan klippes og limes fra barnehagens årsplan.

15 Barnehagekontoret ÅRSPLAN Beskrive barnehagens praksis: Hva som vektlegges Hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Barnehagens arbeid med satsingsområde språk Implementering av ny formålsbestemmelse

16 Barnehagekontoret Satsingsområdet SPRÅK Språklig kompetanse - Barnehagens språkmiljø Hvordan oppdager barnehagen barn som trenger spesiell oppfølging i forhold til språkutviklingen? Hvilke tiltak iverksettes for barn som har behov for ekstra støtte til språkutviklingen? Arbeid med språktiltak for alle barn Hvilke materiell brukes? Beskriv den formelle språkstimuleringen (eks. språkgrupper)? Beskriv den uformelle språkstimuleringen (eks. hverdagssituasjoner)? Barnehagens kompetanseplan for personalet i forhold språkarbeidet (eks. kurs, veiledning).

17 Barnehagekontoret Implementere formålsbestemmelsen ”Barnehagen som danningsarena” Verdisyn og menneskesyn Lederrollen Synliggjøre i barnehagens årsplan Senest barnehageåret 2011/2012

18 Barnehagekontoret

19 TEMABARNEHAGER

20 Barnehagekontoret Fra styrermøte 7.april 2011: Oppfølging forskrift om pedagogisk bemanning Skriftlig tilsyn høsten 2011: Barnehagene orienterer om sin plan for å fylle lovkravet i forskrift om pedagogisk bemanning Pr. 01.08.2012: Alle barnehager i Bærum praktiserer lovverket

21 Barnehagekontoret Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Rundskriv Nr. F-04/2011 Dato: 15.08.2011 Barnehageeier har en plikt til å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Eier skal påse at kravene til utdanning og bemanning gitt i barnehageloven §§ 17 og 18 og tilhørende forskrifter følges. Det ligger til barnehageeiers styringsrett å bestemme hvordan barnehagens personalressurser organiseres innenfor regelverkets rammer. Kommunen har som barnehagemyndighet ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med at loven og forskriftene oppfylles.

22 Barnehagekontoret Veilederen har kommet Telle opp hvor mange barn dere har totalt pr.hus –Eksempel 1 s. 10 i veilederen –Kontakte Aud; aud.reiersdal@baerum.kommune.no eller Lisbeth; lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no Alle barnehager må fylle opp de pedagogiske leder- stillingene slik at de er 100 % Lyse ut stillinger f.eks NAV Årsmeldingen 15.12. skal rapportere på hele stillinger Barnehagekontoret tar kontakt med barnehager som ikke har gjort det Brev med informasjon til eier blir sendt ut umiddelbart

23 Barnehagekontoret Styrermøter høst 2011 08. september 20. oktober 08. desember

24 Barnehagekontoret Implementere ny formålsbestemmelse i alle barnehager Drøfte formålsbestemmelsen i styrernettverkene Ta opp og diskutere formålsbestemmelsens konsekvenser for praksis i hver enkelt barnehage Synliggjøre i barnehagens årsplan

25 Barnehagekontoret Danning Omsorg Utvikling Læring Oppdragelse Sosialisering

26 Barnehagekontoret Revidert rammeplan Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring Danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling

27 Barnehagekontoret Endringene finner man i kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 1.2 Barnehager med særlige formål 1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring

28 Barnehagekontoret Innledning DEL 1: Barnehagens samfunnsmandat Formålsbestemmelsen fastsetter hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilke verdier barnehagen skal bygge på Rammeplanen gir nærmere regler for hva barnehagetilbudet skal inneholde

29 Barnehagekontoret 1.1 Barnehagens verdigrunnlag Norge er blitt et flerkulturelt samfunn Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i er demokratisk samfunn Barna skal lære verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon

30 Barnehagekontoret (Kap. 1.1) Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som ligger til grunn for barnehagens virksomhet

31 Barnehagekontoret 1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring Danning er en livslang prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet

32 Barnehagekontoret Et nyttig tidskrift http://www.nordiskbarnehageforskning.no/ Siste nummer omhandler demokrati i barnehagen

33 Barnehagekontoret زبان SPRÅK

34 Barnehagekontoret Mål for språksenteret Barnehagene i Bærum har gode språkmiljøer for alle barn Barnehagepersonalet har god kompetanse om barns språkutvikling

35 Barnehagekontoret Språktiltak 2011-12 Kurs: Implementering av ”Språk i fokus” Fagdager (24. og 25. nov.) Leseaksjonen Stort med bok Språkmiljøkartlegging i fem pilotbarnehager (Vallersvingen, Søråsen, Øverland, Gommerud, Belset) Etablere språksenteret (vår 2012)

36 Barnehagekontoret


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 8.september 2011. Barnehagekontoret St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google