Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges beste barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges beste barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges beste barnehage
En barnehage der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

2 Prosjektets overordnede målområder Norges beste barnehage
Barns mestring og læring Barnehagen som organisasjon Et leke- og læringsmiljø som fremmer barns skaperglede og utforskertrang Private og kommunale barnehager samarbeider om utviklingstiltak Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Styrket kompetanse gjennom veiledet utviklingsarbeid Utviklingsprogrammer som styrker barns sosiale og språklige kompetanse og som fremmer fysisk aktivitet og helse Kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser Vurdering og kvalitetssystemer som styrker barns trygghet, mestring og grunnleggende ferdigheter Effektiv organisering av kompetanseutvikling Norges beste barnehage

3 Med tilhørende 10 kjennetegn
Et trygt og tolerant miljø som fremmer barns sosiale mestring, lek, utfoldelse og læring. Utforskende fysisk miljø som ivaretar barns skaperglede og læring. Kvalitetssystemer med vekt på barns språklige og sosiale kompetanse, og i arbeid med barns fysiske aktiviteter og helse Kunnskap om barnehagens formål, samfunnsmandat og yrkesetikk hos ansatte. Etisk refleksjon, likestilling og flerkulturell forståelse. Profesjonelle og motiverte ansatte som deltar i utviklingsarbeid om faglig innhold. Erfaringsdeling gjennom hospitering og nettverk. Barnehager som samarbeider om nye arbeidsformer og pedagogiske verktøy. Kvalifisering gjennom rekruttering og opplæringsprogram. Barnehagens planverktøy, utviklingstiltak og pedagogiske profil er tydelig. Norges beste barnehage

4 Prioriterte områder Ledelse Organisasjonsutvikling
Optimalt leke- og læringsmiljø - styrke barns mestring og læring Barnehagens lærings- miljø og arbeidsformer Barnehagens samfunnsmandat Barns grunnleggende ferdigheter og helse Ledelse Organisasjonsutvikling Norges beste barnehage

5 Fokusområder Disse har fremkommet gjennom deltakelse fra styrere og eiere Barnehagens samfunnsmandat Læringsmiljø og arbeidsformer Grunnleggende ferdigheter Formål, verdier, etikk, profesjons- kunnskap Samspills- kompetanse, Kommunikasjons-verktøy Styrke barns sosiale og språklige kompetanse Didaktikk - pedagogisk dokumentasjon og metodisk kompetanse Organisasjons- utvikling Styrke barns fysiske aktivitet og helse Samarbeid Hjem - Barnehage Fysisk miljø - inne/ute, estetikk, materiell og medier Norges beste barnehage

6 Norges beste barnehage
Tiltak Oppstart kurs, kvalifiseringsprogrammer og prosjekter Samlinger og kurs som tilbys barnehagene starter i henhold til oversiktsplanen. Igangsetting av samarbeidsprosjekter starter etter at mandatet for de ulike programmene er utarbeidet medio mars 2013. Oversiktsplan Foreløpig skisse til framdrift innenfor hovedområdene. Aktivitene til hvert tema vil bli utarbeidet i en årlig aktivitetsplan. Fokusområder - Seminarer og nettverk Tema Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Barnehagens samfunnsmandat formål, lovverk, mv. Læringsmiljø - arbeidsformer Grunnleggende ferdigheter Kompetanseutvikling (arbeidsgruppe/workshop) Utprøving/implementering Evaluering/korreksjon Drift Norges beste barnehage

7 Norges beste barnehage
Programmer - samlingsbaserte kurs Tema Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Pedmedarbeidere/ Assistenter (1.gruppe) Studieprogram ledelse – styrere/pedledere (15 stp?) Rekruttering – oppfølging nytilsatte Pedagogiske medarbeidere Kompetanseutvikling (arbeidsgruppe/workshop) Utprøving/implementering Evaluering/korreksjon Drift Norges beste barnehage

8 Norges beste barnehage
Aktivitetsplan våren 2013 Januar Februar Mars April Mai 16.01 Pedlederopplæring gr 1 06.02 Paul Otto Brunstad 05.03 Samfunnsmandatet, Ingeborg Tveter Thoresen 16.04 Samfunnsmandatet, Ingeborg Tveter Thoresen 27.05 Pedmedarbeideropplæring 18.01 Pedlederopplæring gr 2 11.02 Conexus 07.03 Samfunnsmandatet, Ingeborg Tveter Thoresen 18.04 Pedlederopplæring – den nødvendige samtalen 22.01 Conexus 12.02 Prosjektarbeid, Hege Hansson 08.03 Pedmedarbeideropplæring 19.04 Pedlederopplæring – den nødvendige samtalen 14.02 Pedlederopplæring gr 1 20.03 Pedlederopplæring – avslutning 1 og 2 24.04 Pedmedarbeideropplæring 15.02 Pedlederopplæring gr 2 20.03 Samfunnsmandatet, Ingeborg Tveter Thoresen Norges beste barnehage

9 Norges beste barnehage
Samfunnsmandatet Trinn 1, våren/høst 2013 Barnehagen som institusjon har fått et oppdrag på samfunnets vegne Oppdraget er definert av Stortinget i barnehageloven i § 1 §, 1 a og § 2 Rammeplanen utdyper loven Samfunnmandatet i barnehagelovens formålsparagraf Juridiske, pedagogiske og etiske sider. De ansattes forpliktelser Dilemmaer Barnehagens verdier og verdiforankring Barnehageloven Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold Rundskriv Kilde: Ingeborg Tveter Thoresen Norges beste barnehage

10 Norges beste barnehage
Trinn 1 Barnehagens samfunnsmandat. Skoleringen skal bidra til en bevisstgjøring om : barnehagens styrings- og grunnlagsdokumenter som redegjør for hvilke krav samfunnet har til barnehagen forventninger fra foreldre - barnehagens tradisjon barnehagepedagogikken utfordringer ut fra aktuelle endringer Samfunnsendringer , internasjonale og nasjonale trender på det utdanningspolitiske området. Myndighetenes tilsyn skjer på bakgrunn av barnehageloven Trinn 1 skal gi alle ansatte basis for et indre arbeid i barnehagene, som lederne skal videreføre, med støtte, gjennom prosjektet. Norges beste barnehage

11 Norges beste barnehage
Trinn 2 Barnehagens verdier, verdiforankring, innhold og oppgaver Trinn 2 skal bidra til en dypere innsikt i og forståelse for barnehagens verdier, verdienes forankring i et samfunn med økt mangfold, og om oppgavene (omsorg og lek, læring og danning - der danning er et nytt begrep), og rammeplanens innhold med sju fagområder. Skoleringen skal klargjøre og drøfte juridiske, pedagogiske og etiske utfordringer og dilemmaer i lys av barnehageloven og FNs barnekonvensjon, som fra 2003 er norsk lov. Trinn 2 skal gi nødvendig grunnlag for den videre skolering av egne medarbeidere i den enkelte virksomhet. Skoleringen tar også opp aktuelle utfordringer fra sentrale og lokale myndigheter. Norges beste barnehage

12 Norges beste barnehage
Barnehagens formål Samfunnsperspektiv Individperspektiv Institusjonsperspektiv Nasjonalt perspektiv Barnehagen inn i Kunnskapsdepartementet ”en første frivillig del av opplæringsløpet” Helhet og sammenheng Samme verdier og verdigrunnlag i barnehage og opplæring Oppgavene Barnehagen skal: ivareta barnas behov for omsorg og lek fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Norges beste barnehage

13 Barnehagen- en del av et større politisk bilde
Barnepolitikk Familie- politikk Sosialpolitikk Arbeidslivs- Integrerings-politikk Kilde: Ingeborg Tveter Thoresen Norges beste barnehage


Laste ned ppt "Norges beste barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google