Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentere meg selv Ny rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentere meg selv Ny rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentere meg selv Ny rolle Viktig for meg å si noe litt kort om kontoret jeg er leder for og hvilke hovedutfordringer vi har akkurat nå. Det er flere nye ansikter her i dag, det kommer stadig flere barnehager i Bærum, og det kan jo også være noen av dere andre som sitter her som ikke helt har den store oversikten over alt bestandig heller!

2 DEN RØDE TRÅDEN! LE!

3 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen.
Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta. Vi er midt i satsningsområdet vårt, og som jeg etter å ha lest høstens årsplaner vet at 98% er i full gang med!

4 Satsningsområder Bærum: 2007-2008
Implementering av rammeplan Plan for kompetanseutvikling (Statens strategiplan ): Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Antall, rom og form IKT Helhetlig opplæring Læringssyn og barnesyn

5 BARNEHAGENES EGET ANSVAR
OPPGAVER VÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008 VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 1: BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER Formålbestemmelse Verdigrunnlag X Evaluere Kvalitetsperm Barn og barndom Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem BARNEHAGENES EGET ANSVAR Barnehagen som pedagogisk virksomhet Leder oppl. Fysisk miljø - LÆRINGSMILJØ Inkluderende fellesskap m. plass til det enkelte barn

6 OPPGAVER VÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008 VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 2: OMSORG, LEK OG LÆRING: Omsorg og oppdragelse. X Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse Barnehagen som kulturarena

7 BARNEHAGENE ER GODE PÅ DETTE OMRÅDET?
OPPGAVER VÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008 HØST 2008 VÅR 2009 HØST 2009 KAP. 3: FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst X Kropp, bevegelse og helse BARNEHAGENE ER GODE PÅ DETTE OMRÅDET? Kunst, kultur og kreativitet ? Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

8 Satsingsområde 2004 - 2006 OPPGAVER VÅR 2007 HØST 2007 VÅR 2008
KAP. 4: PLANLEGGING, DOK. OG VURDERING: Satsingsområde KAP. 5: SAMARBEID: Grunnskolen X Barneverntjenesten Helsestasjonen Ppt Utdanningsinstitusjoner UTVALGTE OMRÅDER: Likestilling og likeverd IKT De yngste barna

9 KOMPETANSEUTVIKLING Hva som er gitt av kurstilbud/foredrag2007-08
Satsingsområder Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKT Antall, rom og form Annet Leder-opplæring (R. Nesje) Barnehage-basert vurdering A og B (E. Devold) Aksjonslæring (R. Nesje) FAGLIF FORUM: Ped.ledelse-barnehagen som lærende organisasjon (E. Devold) Veiledning Læring og barnesyn (S. Østrem) Likestilling i barnehagen (Nina Rossholt) Hvordan stimulere til språkutvikling i barnehagen? (Nùria Oliu Moe) Språk 4 Hvordan skape et godt samarbeid med minoritets-foreldre (K. Spernes) Styrking av barns språk-kompetanse (H. Grøtting/W.I. Aasland) Helhetlig opplæring IKT (Nina Bølgan og Ann-Ingjerd Kanestrøm) Fotofortellinger (E. Øiestad) IKT for nyebegynnere (M. Johansen) Etikk i dokumentasjon-sarbeidet Antall, rom og form (Else Devold) Ny formålsparagraf (Inga Bostad) Vold i nære relasjoner

10 Videreutdanning KOMPETANSEUTVIKLING KOMPED (PUB) Pedagogisk veiledning
Småbarnspedagogikk/Barnehagepedagogikk

11 Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene som får kompetansemidler fra Barnehagekontoret
Barns perspektiver: barn og digitale bilder Nadderudskogen Individuelle utviklingsplaner (IUP) i barnehagen som et ledd i kvalitetssikring av overgang barnehage-skole Helset og Toppenhaug Verden gjennom kunst Østheim Dokumentasjon som kan fange barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet Mattelek VIER på Lagåsen Hvordan planlegge barnehagens temaarbeid som legger til rette for barns medvirkning? Det Norske Veritas Barnehave Etikk i dokumentasjonsarbeiet Grini, Haslum, Høvik, Søråsen,

12 ERFARINGSLÆRING Fremlegg på styrermøter Kurs/foredag Nettverksgrupper
Dele kompetanse Fremlegg på styrermøter Kurs/foredag Nettverksgrupper

13 Forslag til satsingsområder 2008-09
Fortsatt: Implementering av rammeplan IKT og bruk av digitale verktøy i arbeidet med barna Helhetlig opplæring (HOL) Progresjon i arbeidet med fagområdene Pedagogisk ledelse – barnehagen en lærende organisasjon Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering

14 Se word dokument!

15 Prosjekter initiert av Barnehagekontoret
Etikk i dokumentasjonsarbeidet – er i gang Skapende læring - ”Den kulturelle barnehagesekken” - ? Likestillingsarbeid ? Tverrfaglig samarbeid – blir satt i gang Evaluering av plan for kvalitetsutvikling – skal settes i gang Handlingsplan for mer likestilling i skole og barnehage

16 Evaluering av ”Kvalitetspermen”
Vurdering av visjon, verdier og innhold - revitalisering? - revidering? - avvikling? - noe nytt? Arbeidsgruppe som foreslår hvordan vi skal arbeide med prosessen – høst 2008 Nettverksarbeid - prosess fra januar 2009 Ferdig: Høst 2009 eller vår 2010

17 Styrermøtene 2008-09 Tema Ressurser til ekstrahjelp
Vold i nære relasjoner?

18 Forslag til tilsyn på kvalitetsutvikling 2008-09
Implementering av rammeplan (føringer ) Kompetanseutviklingsplan Progresjon i arbeidet med fagområdene, bruke årsplanmal som hjelpemiddel

19 Hva sier rammeplanen?

20 Årsplanen skal inneholde:
Fra presentasjon på styrermøte april 2006: Informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring Informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet. Her må også progresjon tydeliggjøres Hvordan vurderingen skal gjennomføres må nedfelles i årsplanen: Hvilken hensikt? Hva skal vurderes? Hvem skal delta? Hvordan og når skal de delta? Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. Markering av lokale kulturbegivenheter bør nedfelles. Planer for overgang fra barnehage til skole. Konkretisere arbeidet med å legge til rette arbeidet for barns medvirkning Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planleggingen av barnehagens innhold. PROGRESJONSPUNKTET

21 Progresjon Kapittel 3: Fagområdene
”Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres.” s.33 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering ”Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder. Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.” s. 47 Les punktene. Presentere foredragsholderne

22 Samarbeid barnehage - skole
Barnehagens aktivitetsplan for implementering av lov og rammeplan for 2008/2009 Statlige føringer Kommunale føringer Barnehagens egne satsinger Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ stimulering Samarbeid barnehage - skole IKT Fagområdet Antall, rom og form HØST 08 VÅR 09

23 Nettverksdiskusjoner
Fag og kompetansegruppen ønsker tilbakemeldinger / Rutinene skal være i gang i løpøet av våren. Blir sendt ut i løpet av uken. Skolene skal ta den første kontakten. NB! Minimum. Det er lov å gjøre mer! Ped.tenkning skal jobbe i to år til. Tilbakemelding. Diskuter på 1.møtet dere har!

24 Søknad om kompetansemidler 2008
Satsingsområder for barnehagen i Bærum kommune: Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Samarbeid barnehage - skole Språkmiljø og språkstimulering Antall, rom og form IKT Mer informasjon kan fås ved å kontakte Barnehagekontoret tlf: ) Søknad fra Barnehage: Eier: Styrer/kontaktperson: Tlf: Internett: Barnehage Kvalitetsutvikling Det søkes om støtte til Satsingsområde Deltakere Stilling Utviklingsarbeid * Etterutdanningstiltak Videreutdanningstiltak Begrunnelse for søknaden/Kartlagt kompetansebehov: Beskrivelse av tiltaket i forhold til behov og satsingsområde: Vi legger ut nye skjemaer ang. søknad om kompetansemidler. *Legg ved prosjektbeskrivelse. Se mal


Laste ned ppt "Presentere meg selv Ny rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google