Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riksadvokaten Fagkonferanse, Stjørdal 11. november 2010 Straff og psykisk utviklingshemmede – noen aktuelle problemstillinger Ass. riksadvokat Knut H.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riksadvokaten Fagkonferanse, Stjørdal 11. november 2010 Straff og psykisk utviklingshemmede – noen aktuelle problemstillinger Ass. riksadvokat Knut H."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riksadvokaten Fagkonferanse, Stjørdal 11. november 2010 Straff og psykisk utviklingshemmede – noen aktuelle problemstillinger Ass. riksadvokat Knut H. Kallerud

2 Riksadvokaten Innhold •Psykisk utviklingshemmede lovbrytere - grensene for straffansvar - litt om omfanget og type lovbrudd - reaksjoner - reformforslag: skal ”fribilletten” inndras? •Psykisk utviklingshemmede som ofre - typiske lovbruddkategorier, bevisvansker •Litt om etterforsking av saker hvor psykisk utviklingshemmede er involvert

3 Riksadvokaten Utilregnelighetsregelen •Straffeloven § 44 annet ledd: Den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad, straffes ikke •IQ 55 eller lavere •Vurdering av fungeringsevne minst like viktig.

4 Riksadvokaten Utilregnelighetsregelen (2) •Grunnlaget for utilregnelighetsregelen: ”… visse lovbrytere er så avvikende at de mangler skyldevne og bør ikke gjøres strafferettslig ansvarlig for sine handlinger. I første rekke bør disse fritas for straffansvar på etisk grunnlag.” (NOU 1009: 5 side 46) •Det ”medisinske/biologiske prinsipp”: Er lovbryteren høygradig utviklingshemmet, er straffriheten gitt. Kreves ingen vurdering av om det er sammenheng mellom tilstand og gjerning.

5 Riksadvokaten Utilregnelighetsregelen under press •Bør det medisinske prinsipp forlates? •Bare straffrihet dersom det kan bevises årsakssammenheng mellom tilstand og gjerning? •Resultatene de samme, men rettsteknisk mer komplisert. •Presset mot regelen vil øke med nye lovbrudd begått av utilregnelige som burde vært tatt hånd av psykiatrien/omsorgen for psykisk utviklingshemmede.

6 Riksadvokaten Straffnedsettelse •Straffeloven § 56 c: Adgang til straffnedsettelse (under lavmålet, mildere straffart) hvis lovbryteren var ”lettere psykisk utviklingshemmet” •IQ 56 – 75 •Også her er vurdering av funksjonsevne viktig.

7 Riksadvokaten Straffnedsettelse - § 56 c forts. •Eks.: Rt 2007 side 61 Seksuelle overgrep mot jente litt under 14 år. IQ 71 ”Det er ikke noe krav om årsakssammenheng mellom den psykiske tilstanden og handlingen. Spørsmålet om årsakssammenheng er likevel av betydning for den skjønnsmessige avveiningen etter straffeloven § 56 bokstav c.” Det har ”… betydning at domfeltes mentale alder nærmer seg fornærmedes”.

8 Riksadvokaten Straffnedsettelse - § 56 c forts •Eks: Rt 2009 side 876 Brannstiftelse, IQ 56 Utgangspunkt: Over 3 års fengsel, redusert til 1 år og 6 mndr. Dissens: 6 mndr. Ikke grunnlag for så stor forskjell mellom utilregnelighet og straffutmåling i grenseområdet.

9 Riksadvokaten Straffnedsettelse innenfor strafferammen •Lavt evnenivå kan også være et utmålingsmoment ved ordinær straffutmåling. • Rt 2000 side 2043 Produsert hjemmebrent, IQ 65, samfunnstjeneste

10 Riksadvokaten Psykisk utviklingshemmede og alvorlig kriminalitet •Inntrykksbasert: - relativt lite alvorlig kriminalitet - brannstiftelser og seksuallovbrudd dominerer blant de sakene som kommer til vurdering hos riksadvokaten (de alvorligste sakene) •I perioden 1.1.2004 – 1.5.2009: Ingen registrerte drap begått av psykisk utviklingshemmede. (NOU 2010: 3, side 28 flg.)

11 Riksadvokaten Psykisk utviklingshemmede og alvorlig kriminalitet •Psykisk utviklingshemmede overrepr. i fengsel. •Studie fra 2008: 30,9%med IQ under 85 (Myrbakk og Søndenaa, Tidsskrift for norsk psykologforening 2010 side 322-325 m/ videre henvisninger.) •71% av de drapsdømte i samme periode hadde en diagnostiserbar psykisk lidelse på handlingstidspunktet •Overhyppighet av schizofreni og paranoid psykose

12 Riksadvokaten Psykisk utviklingshemmede og alvorlig kriminalitet – Mælandutvalget (2008) •17 personer idømt tvungen omsorg i 2002- 2007. •12 av disse er konverterte sikringsdommer •Sakstyper: - 6 seksualforbrytelser - 1 drap - 4 legemsbeskadigelser - 3 trusler - 3 brannstiftelser

13 Riksadvokaten Reaksjoner overfor psykisk utviklingshemmede lovbrytere •Straffeloven § 39a, jf. § 39 •Krav til lovbrudd •Judisiell observasjon skal gjennomføres. Straffeprosessloven § 165 annet ledd nr. 2 •Viktig med brev belysning av funksjonsnivå– ikke bare IQ-måling

14 Riksadvokaten Observasjoner - reaksjoner •10-30 blir årlig funnet å være psykisk utviklingshemmede. •De fleste får ingen reaksjon •I perioden 2002 – 2006 ble rundt 50 personer ansett utilregnelige på grunn av psykisk utviklingshemming. •Avsagt 15 særreaksjonsdommer i samme periode •2009: 26 observander med psykisk utviklingshemming

15 Riksadvokaten Observasjoner – reaksjoner (2) •Kan være vanskelige og ulike vurderinger, jf. Åge Vidar Fjell-saken. •Dom for at handlingen er begått av en utilregnelig selv om det ikke idømmes særreaksjon?

16 Riksadvokaten ”Fribillett”? •Problemstilling: Noen utilregnelige oppfyller ikke vilkårene for særreaksjon, men begår et stort antall lovbrudd. ”Plagsomme, men ikke farlige.” •Tidligere utredninger - forslag om fakultativ straffrihetsregel •Mælandutvalget – anslår 61 personer med fribillett i perioden 2004-2006 •Høringsbrev 22. oktober 2010. Frist 1.2.2011.

17 Riksadvokaten ”Fribillett” – høringsforslaget nå •Ikke utformet inngangskriterier i høringen nå. •Tar sikte på liten utvidelse av de to eksisterende særreaksjoner og en ny tidsbestemt særreaksjon for psykostiske. •Ny særreaksjon – ”tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern” •Skal være høy terskel – de fleste skal fortsatt ikke få noen reaksjon. •Krav til omfang – ”betydelig antall over tid”

18 Riksadvokaten ”Fribillett” – høringsforslaget (2) •Vinningslovbrudd og skadeverk skal nevnes eksplisitt, men ikke uttømmende opplisting. •”særlig samfunnsskadelig eller plagsom karakter” •Særreaksjonen må være ”nødvendig”, f.eks. fordi den har ”medført betydelig skade, ulempe eller plage for noen” eller offentlige interesser er krenket i betydelig grad. •Andre tiltak har vist seg åpenbart uhensiktsmessige.

19 Riksadvokaten ”Fribillett” – høringsforslaget (3) •Tidsbestemt: 3 uker – 6 måneder •Det regionale helseforetaket avgjør institusjon. •De regionale sikkerhetsavdelingene særlig aktuelle. •Det nærmere innholdet i reaksjonen blir avgjørende.

20 Riksadvokaten Psykisk utviklingshemmede ofre for lovbrudd •Alvorlige lovbrudd - typisk seksuelle overgrep, men også annen utnyttelse. •Straffeloven § 193 annet ledd: ”… skaffe seg …seksuell omgang ved å utnytte noens …psykiske utviklingshemming”. •Kreves bevis for utnyttelse og for forsett

21 Riksadvokaten Strl. § 193 forts. •Rt 1975 side 46: ”Det avgjørende er om fornærmedes deltakelse i den utuktige omgang er slik forankret i fornærmedes psykiske situasjon at deltakelsen ikke lar seg forklare uten denne forankring, og at gjerningsmannen innser at dette er grunnen til at han oppnår den utuktige omgang.”

22 Riksadvokaten Strl. § 193 (2) •Eks.: Rt 2005 side 154 Fornærmede IQ under 50 Grove overgrep Straffutmåling som for voldtekt

23 Riksadvokaten Straffeloven § 196 tredje ledd – omgang med noen under 16 år •Straff kan falle bort dersom ”… de som har hatt den seksuelle omgangen er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling”. •Kan være vanskelige vurderinger av modenhetsnivå for både fornærmede og siktede. •Særlige problemer hvor begge parter er utviklingshemmede.

24 Riksadvokaten Etterforsking av saker hvor psykisk utviklingshemmede er involvert •Kan være vanskelig å oppdage •Når er siktede eller fornærmede bare ”litt enkel”, og når kreves det særskilte tiltak? •For politiet er det uvanlige det normale. •Personer som mistenkes for alvorlige lovbrudd intet tverrsnitt av befolkningen. •Gjelder i noen grad også fornærmede.

25 Riksadvokaten Politiavhør •Nye, utvidede, retningslinjer 16. oktober 2009 (Avløser retningslinjer 25. april 2007) •Skal så vidt mulig gjøres lyd- og bildeopptak av politiforklaringer av siktede, fornærmede og sentrale vitner bl.a. dersom: - avhøres med tolk, herunder døvetolk (jf. Fritz Moen-sakene) - er psykisk utviklingshemmet - fremstår som særlig sårbar

26 Riksadvokaten Dommeravhør •Straffeprosessloven § 239 I saker om seksuallovbrudd skal det brukes dommeravhør bl.a. dersom fornærmede eller et vitne har ”psykisk utviklingshemming eller tilsvarende funksjonssvikt” •Påtaleinstruksen § 8-12 annet ledd: Bør også overveies i andre saker ”når hensynet til vitnet tilsier det”.

27 Riksadvokaten Nye regler dommeravhør under utredning •RAs brev 7. januar 2010 til Justisdep. •Første avhør bør kunne tas av politiet (med lyd og bilde). •Taktisk fordel – avhør uten varsel til mistenkte •Raskere avhør •Raskere avklaring av ubegrunnede anmeldelser •Skal utredes.


Laste ned ppt "Riksadvokaten Fagkonferanse, Stjørdal 11. november 2010 Straff og psykisk utviklingshemmede – noen aktuelle problemstillinger Ass. riksadvokat Knut H."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google