Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skifteoppgjørets to deler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skifteoppgjørets to deler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skifteoppgjørets to deler
4. gang. Tone Sverdrup, 2006 Skifteoppgjørets to deler 1. Hvor store verdier? (§ 60, § 69) §61, §59, § 58, §63 2. Hvilke eiendeler? § 61, § 66, § 67, § 71 + - Avregning § 70.1

2 Rt s. 360 som gjaldt verdsettingstidspunkt ved offentlig skifte, fant Høyesterett at: § 69 annet ledd omfatter også avtaletilfellene uttrykket ”utlodningstidspunktet” betyr den formelle utlodning/delutlodning Merk: Når det er avtalt hvem som skal overta eiendelen, må takseringstidspunktet primært finnes ved en tolkning (og utfylling) av avtalen.

3 SKJEVDELING § 59 FØRSTE LEDD
TO HOVEDVILKÅR: 1. Ektefellen må ha hatt midler - da ekteskapet ble inngått - senere ervervet ved arv - eller ved gave fra andre enn ektefellen 2. Det må finnes verdier på skiftetidspunktet som klart kan føres tilbake til disse midlene.

4 Anvendelsesområde: Både ved skilsmisse/separasjon og ved død
Anvendelsesområde: Både ved skilsmisse/separasjon og ved død. Men ikke ved skifte av et uskiftebo, jfr. el. § 77 første ledd. Verdiregel – det er et pengebeløp som unntas fra deling etter § 59 - ikke eiendeler. Må utøves i egen rådighetsdel, jfr. Rt s. 1434 Nettovurdering  opprinnelig gjeld trekkes fra.

5 Eksempel på nettovurdering
Arver et hus til 1 mill. kr, mot å overta pantegjelden på kr Skjevdelingskravet er da på kr ( kr er likedelingsmidler) § 59

6 TYPETILFELLER a. De opprinnelige verdiene er i behold. Det foreligger rett til skjevdeling. (Men kravets størrelse kan by på problemer dersom eiendelen har sunket/steget i verdi) b. De opprinnelige verdiene er ombyttet Ombytning gir også rett til skjevdeling. (Men ved mange ombyttinger kan det lettere oppstå tvil om faktum - det er noe annet) c. Skjevdelingsmidlene er forbrukt Her er skjevdelingsretten tapt, Rt s. 1434

7 d. Skjevdelingsmidlene benyttes til nedbetaling av gjeld
4. gang. Tone Sverdrup, 2006 d. Skjevdelingsmidlene benyttes til nedbetaling av gjeld To situasjoner: 1. Lånebeløpet har finansiert eiendeler som er i behold hos ektefellen. Skjevdelingsretten er i behold 2. Lånebeløpet er forbrukt Normalt bør skjevdelingsretten være tapt. e. Avkastning av skjevdelingsmidler Avkastning skjevdeles etter § 59.1, f.eks. innestående renter på en arvet bankkonto, utbytte på aksjer

8 Bevisbyrden ”klart” Den som krever skjevdeling har bevisbyrden for at verdier som er i boet i dag, faktisk stammer fra arv, gave m.v. Det kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt Hvilke krav skal stilles til konkret identifikasjon av verdier? Den konkete pengestrømmen må ikke alltid følges.

9 Verdiøkningen skyldes markedet
Verdiøkning som skyldes innsats under ekteskapet, f.eks. påkostninger og restaureringer, kan ikke skjevdeles. ( bortsett fra hvis verdiøkningen er finansiert ved skjevdelingsmidler) Verdiøkningen skyldes markedet a. Hele eiendelen er finansiert med skjevdelingsmidler Hele verdistigningen kan klart føres tilbake til arv, gave m.v. og kan derfor skjevdeles. b. Arvemidler og lønn brukes til anskaffelsen Forholdsmessig del av eiendelens verdi skjevdeles c. Eiendel bringes inn eller arves inn med påhefte av gjeld En forholdsmessig del av eiendelens verdi skal skjevdeles iflg. Rt s

10 48,3 % 51,7 % Skjevdeles Skjevdeles ikke - Rt. 2002 s. 1596
Verdi- stigning Egenkapital ved ekteskapsinngåelsen Lånefinansiert ved ekteskapsinngåelsen 48,3 % 51,7 %

11 Innskrenket skjevdelingsrett etter § 59 annet ledd
”snever unntaksregel”, jf. Rt s. 177, Rt s. 1596 Vurdering: det økonomiske resultatet sett i relasjon til ekteskapets varighet Nevnt i loven. Rt s. 177 uttaler retten at ekteskapets varighet på 10 år ikke kan ha betydning i noen retning. innsats Nevnt i loven behov Ektefellenes behov for midler - deres økonomiske fremtidsutsikter Arvingene må tåle unntak i større grad enn gjenlevende ektefelle, jfr Ot.prp. nr. 28 s. 69 annen spalte Arv og gave kort tid før ekteskapets oppløsing taler mot å gjøre unntak.

12 Utvidet rett til skjevdeling i § 59 tredje ledd
hvis "sterke grunner" foreligger. Det skal mer til enn etter annet ledd Rt s. 1596 Noen typetilfeller: Den enes midler deles, den andres ikke (særeie). Ektefellen kan vanskelig forsørge seg og den andre holder pensjonsrettigheter utenfor delingen. Den ene får trekke fra stor studiegjeld fra før ekteskapet Kapitalen er bundet i næringsvirksomhet, og likedeling vil føre til økonomiske problemer, se NOU s


Laste ned ppt "Skifteoppgjørets to deler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google