Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULYKKER OFFSHORE - Praktisk politiarbeid - Påtaleavgjørelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULYKKER OFFSHORE - Praktisk politiarbeid - Påtaleavgjørelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 ULYKKER OFFSHORE - Praktisk politiarbeid - Påtaleavgjørelser

2 PÅTALEAVGJØRELSER v/ førstestatsadvokat Harald L
PÅTALEAVGJØRELSER v/ førstestatsadvokat Harald L. Grønlien Rogaland statsadvokatembeter

3 ORGANISERING - Fire politidistrikt - Ett statsadvokatembete

4 PÅTALEINSTRUKSEN § 33 – 1. Straffbare handlinger med tilknytning til kontinentalsokkelvirksomhet Statsadvokatene i Rogaland har påtalemyndighet i saker som gjelder straffbar overtredelse av lovgivning om Norges kontinentalsokkel og om virksomhet på sokkelen.

5 Innstillinger fra politiet - Henleggelse - Straff

6 Hvem kan straffes? - Personer - Foretak -Operatør - Kontraktør

7 NÆRMERE OM STRAFFANSVAR FOR FORETAK Straffeloven § 48 a Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen. Med foretak menes her selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 29.

8 Straffeloven § 48 b Ved avgjørelsen om straff skal ilegges et foretak etter § 48 a, og ved utmålingen av straffen overfor foretaket skal det særlig tas hensyn til a) straffens preventive virkning, b) overtredelsens grovhet, c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen, d) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser, e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen, f) foretakets økonomiske evne, g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff.

9 Momenter ved straffeutmåling

10 Antall saker - Sakstyper

11 Eksempler på enkeltsaker

12 SLUTT


Laste ned ppt "ULYKKER OFFSHORE - Praktisk politiarbeid - Påtaleavgjørelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google