Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Namsfogden i Oslo Åpning av gjeldsordning Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Namsfogden i Oslo Åpning av gjeldsordning Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Namsfogden i Oslo Åpning av gjeldsordning Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo

2 Statistikk: Sakstilgang: Oslo: 56,4 % økning Hele landet: 24,1 % økning

3 Namsfogden i Oslo Åpning av gjeldsordning Generelt: Hvis vilkårene i kapittel 1 og 2 er oppfylt, skal søkeren få åpnet for gjeldsforhandling av namsmyndighetene, gol § 3-1 første ledd Virkning: At det blir åpnet for gjeldsforhandlinger innebærer at søkeren skal få anledning til å forhandle med kreditorene og til å legge frem et forslag til gjeldsordningsavtale ovenfor kreditorene sine, søker får samtidig betalingsutsettelse i fire måneder.

4 Namsfogden i Oslo Tingrettens behandling Tingrettens behandling: Lovens hovedregel er at det er tingretten som skal åpne for gjeldsforhandlinger dersom vilkårene er oppfylt, gol. § 3-1 første ledd. Hvis retten kommer til at en sak skal åpnes for gjeldsforhandling, treffes rettens avgjørelse ved kjennelse, gol. § 3-1 annet ledd. Retten kan sette vilkår for at det åpnes for gjeldsforhandlinger.

5 Namsfogden i Oslo Namsmannen Namsmannens åpningskompetanse, gol § 3-1: Namsmannen har åpningskompetanse i de tilfeller hvor vilkårene i gol §§ 1-2 til 1-4 er åpenbart er oppfylt, gol § 3-1 første ledd.

6 Namsfogden i Oslo Hva ligger i ”åpenbart”? Restriktiv tolkning Kun de helt klare sakene skal åpnes av namsmannen Reiser saken vanskelige spørsmål av faktisk eller juridisk art?

7 Namsfogden i Oslo Namsmannen skal avslå søknad etter gol § 2-6 dersom:  Det er klart at vilkårene i gol §§ 1-2 til 1-4 ikke er oppfylt  Dersom skyldneren ikke medvirker til sakens opplysning  Skyldneren unnlater å etterkomme pålegg om salg

8 Namsfogden i Oslo Namsmannen eller tingretten kan heve saken i gjeldsforhandlingsperioden etter gol § 3-7 dersom:  Det inntreffer eller blir avdekket omstendigheter til hinder for gjeldordningen

9 Namsfogden i Oslo Klageadgang:  generell klageadgang, tvfb. § 5-16  ved avslag, tvfbl. § 5-16  ved åpning, gol. § 3-2 fjerde ledd  ved åpning med vilkår, gol. § 3-2 fjerde ledd andre punktum  ved åpning av tingretten, gol § 3-2 fjerde ledd siste punktum  ved verdsetting av bolig, gol. § 4-7, jf tvflb. § 9-12 første, andre og tredje ledd  ved tvungen gjeldsordning, jf. tvisteloven  ved heving, gol § 3-7 siste punktum  Klagen skal være skriftlig med klagers underskrift, tvml. 5-16 første ledd.

10 Namsfogden i Oslo Vilkårene i gjeldsordningsloven § 1-2: Lovens virkeområde: Fysiske personer Skyldner må bo i Norge på søknadstidspunktet Utenlandske borgere Lovendring?

11 Namsfogden i Oslo Gol. § 1-2 Unntak for næringsvirksomhet Virksomheten må være opphørt og gjelden avklart Næringsgjelden utgjør en ubetydelig del av gjelden. Forholdet til konkurs Gjeldssaken må heves dersom skyldner begjæres konkurs

12 Namsfogden i Oslo Eget forsøk, jf gol. § 1-3 annet ledd: Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling før skyldneren etter evne har forsøkt å komme frem til en gjeldsordning på egen hånd. Hensyn: Ønskelig at gjeldsproblemene løses frivillig utenom namsmannen eller domstolen.

13 Namsfogden i Oslo Varig betalingsudyktig, jf. gol. § 1-3 første ledd: Skyldner som er varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan oppnå gjeldsordning etter loven her.  ikke i stand til å innfri sine forpliktelser fullt ut  innen et for skyldner rimelig tidsrom  sett i forhold til forpliktelsens art  sett i forhold til omstendighetene ellers  eller uten urimelig oppofrelse

14 Namsfogden i Oslo Namsmannen må vurdere:  hvilke inntektsmuligheter har skyldner  hvor lang tid tar det å nedbetale gjelden  hvilke typer krav har skyldner  hvilken livssituasjon er skyldner i NB: Det skal foretas en konkret og individuell vurdering

15 Namsfogden i Oslo Støtendevurdering, jf gol. § 1-4 første ledd: Gjeldsordning skal ikke komme i stand dersom det foreligger kritikkverdige forhold ved gjelden

16 Namsfogden i Oslo Absolutte hinder for åpning, jf gol. § 1-4 første ledd:  illojalt innrettet seg  forsettlig eller grovt uaktsomt gitt feilaktige eller villedende opplysninger av vesentlig betydning for saken  uavklarte økonomiske forhold som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre saken

17 Namsfogden i Oslo Skjønnsmessig vurdering, jf gol. § 1-4 annet ledd:  størstedelen av gjelden er nylig stiftet  ikke ubetydelig del er straffegjeld yngre enn 3 år  disposisjoner omstøtelige i konkurs  unnlatt å oppfylle gjeldsforpliktelser på klanderverdig vis  betydelig skatte- og avgiftsgjelde, og klanderverdige grunner knyttet til dette

18 Namsfogden i Oslo Gjeldsordning bare én gang, jf. § 1-4 tredje ledd:  Bakgrunn for lovendring  Hovedregel  Unntak  Forarbeidene  Rettspraksis


Laste ned ppt "Namsfogden i Oslo Åpning av gjeldsordning Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen Namsfogden i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google